Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Map+blue+free+world+map+ppt+powerpoint+background+template

804 views

Published on

how do you think about our earth now ?

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Map+blue+free+world+map+ppt+powerpoint+background+template

 1. 8. <ul><li>what about sun rise, what about rain Anh nghĩ gì lúc bình minh, anh nghĩ gì lúc mưa rơi </li></ul>
 2. 9. <ul><li>what about all thing, that you said we were to gain.. . Anh nghĩ về những thứ mà anh nói chúng ta đã có… </li></ul>
 3. 10. <ul><li>What about killing field, is there a time </li></ul><ul><li>Anh nghĩ gì về cánh đ ồ ng đang bị giết chết, những cánh đồng xanh tươi giờ chỉ là quá khứ. </li></ul>
 4. 11. <ul><li>What about all the things, that you said was yours and mine... </li></ul><ul><li>Anh nghĩ gì về những thứ mà anh nói rằng đó là của anh và của tôi… </li></ul>
 5. 12. <ul><li>Did you ever stop to notice => all the blood we've shed before </li></ul><ul><li>Có bao giờ anh ngừng lại để thấy, bao nhiêu máu đã đổ ? </li></ul>
 6. 13. <ul><li>Did you ever stop to notice The crying Earth the weeping shores? </li></ul><ul><li>Có bao giờ anh dừng lại để nghe, tiếng gào thét của đất và khóc than của biển? </li></ul>
 7. 19. <ul><li>What have we done to the world, look what we've done </li></ul><ul><li>Chúng ta đã làm trái đất này. Hãy nhìn mà xem! </li></ul>
 8. 20. <ul><li>What about all the peace, that you pledge your only son. </li></ul><ul><li>Anh nghĩ gì về nền hoà bình, mà anh lại bán rẽ nó? </li></ul>
 9. 21. <ul><li>What about flowering fields, is there a time </li></ul><ul><li>Anh nghĩ gì về những cánh đồng hoa, giờ cũng đã là quá khứ </li></ul>
 10. 22. <ul><li>What about all the dreams, that you said was yours and mine... Anh nghĩ gì về những giấc mơ mà anh nói là của anh và của tôi … </li></ul>
 11. 23. <ul><li>Did you ever stop to notice, all the children dead from war </li></ul><ul><li>Có bao giờ anh dừng lại để thấy chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu mạng xống của trẻ em ? </li></ul>
 12. 24. <ul><li>Did you ever stop to notice The crying Earth the weeping shores? </li></ul><ul><li>Có bao giờ anh dừng lại để nghe, tiếng gào thét của đất và khóc than của biển? </li></ul>
 13. 31. <ul><li>I used to dream, i used to glance beyond the stars </li></ul><ul><li>Tôi đã từng mơ, giấc mơ vươn tời những vì sao xa </li></ul>
 14. 32. <ul><li>Now I don't know where we are Although I know we've drifted far </li></ul><ul><li>Bây giờ tôi không biết chúng ta đang ở đâu, nhưng tôi biết chúng ta đã trôi thật xa </li></ul>
 15. 41. <ul><li>Hey, what about yesterday (What about us) </li></ul><ul><li>Ngày mai sẽ ra sao </li></ul><ul><li>(chúng ta sẽ như thế nào ) </li></ul>
 16. 42. <ul><li>What about the seas (What about us) </li></ul><ul><li>Biển cả sẽ ra sao ? </li></ul><ul><li>(chùng ta sẽ như thế nào) </li></ul>
 17. 43. <ul><li>The heavens are falling down (What about us) I can't even breathe (What about us) What about apathy (What about us) I need you (What about us) What about nature's worth </li></ul>
 18. 44. It's our planet's womb (What about us) What about animals (What about it) We've turned kingdoms to dust (What about us) What about elephants (What about us) Have we lost their trust (What about us) What about crying whales (What about us) We're ravaging the seas (What about us) What about forest trails
 19. 45. <ul><li>Burnt despite our pleas (What about us) What about the holy land (What about it) Torn apart by creed (What about us) What about the common man (What about us) Can't we set him free (What about us) What about children dying (What about us) Can't you hear them cry (What about us) Where did we go wrong </li></ul>
 20. 46. <ul><li>Someone tell me why (What about us) What about babies (What about it) What about the days (What about us) What about all their joy (What about us) What about the man (What about us) What about the crying man (What about us) What about Abraham (What was us) What about death again </li></ul>
 21. 47. <ul><li>Do we give a damn </li></ul>
 22. 49. <ul><li>Sorry for lazy of mine at last several chorus. But i know that all of you can translate it better than me. </li></ul>
 23. 50. <ul><li>Thanks for watching and listening. </li></ul><ul><li>God bless you! </li></ul>

×