ประวัติการปกครองระบอบประชาธิปไตย

804 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประวัติการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  1. 1. ☺ประวัติการปกครองระบอบประชาธิปไตย☺ 1. ♥สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครอง - ปัญญาชนรุ่นใหม่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกครอง - ประชาชนเริ่มตื่นตัวทางการเมืองจากอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ - ผลจากการปฏิวัติในประเทศต่าง ๆ - คนรุ่นใหม่เห็นว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ล้าสมัย 2. ♣คณะปฏิวัติหรือ คณะราษฏร์ ได้ทาการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสาเร็จเมื่อ วันที่24มิถุนายน2475 คณะราษฏร์ซึ่งมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้า มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้ - จะต้องรักษาเอกราชทั้งทางการเมืองกาศาล และเศรษฐกิจให้มั่นคง - จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ - จะต้องให้ราษฏรมีสิทธิเท่าเทียมกัน - จะต้องให้ราษฏรมีสิทธิเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ 3. คณะราษกรได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในวันที่27มิถุนายน และใน วันที่28มิถุนายน ก้มีพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฏรขึ้นเป็นครั้งแรก และในที่สุดได้มีการ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่10ธันวาคม พ.ศ. 2475ผู้ดารงตาแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนแรกคือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 4. ♦ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้ - ยกเลิกการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย - มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ - พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชฐานะและพระราชอานาจตามที่ประบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตยทางอ้อม3ประการ คือ อานาจนิติบัญญัติ ผ่านทางสภาผู้แทนราษฏร อานาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี อานาจตุลาการ ผ่านทางศาลยุติธรรม ¥การปกครองระบอบประชาธิปไตย¥
  2. 2. ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมกาหนดนโยบายเพื่อ ผลประโยชน์ของประชาชนในรัฐ ¤ลักษณะสาคัญของระบอบปราชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือกาเนิดขึ้นในสมัยกรีกโบราณ โดยมีลักษณะสาคัญ ดังนี้ - ลักษณะทางสังคม คือ ความเสมอภาคในการดาเนิดชีวิต ทุกคนมีส่วนเท่าเทียมกัน - ลักษณะทางเศรษฐกิจ คือ ประชาชนมีโอกาสจะได้รับประโยชน์สุขทางเศรษฐกิจ - ลักษณะทางการเมือง คือ ประชาชนมีสิทธิทาการเมือง เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง หลักการระบอบประชาธิปไตยมีสาระสาคัญ ดังนี้ 1. อานาจอธิปไตยหรืออานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออานาจรัฐ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง 3. หลักการปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชน 4. การใช้หลักเหตุผล คือ นาเหตุผลมาประกอบความคิดเห็นในการดาเนินงานต่าง ๆ 5. หลักความยินยอม หลักประชาธิปไตยต้องการให้มีการกระทาด้วยความสมัครใจ 6. หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากในการแสวงหาข้อยุติการตัดสินใจ 7. รัฐบาลมีอานาจจากัดและจาเป็น โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 8. หลักเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการใช้สิทธิอันชอบธรรม 9. หลักการประนีประนอมกล่าวคือ พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง Θรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยทางตรงคือ ให้ประชาชนของประเทศใช้อานาจอธิปไตยโดยตรง ในทางปฏิบัติจะ กระทาได้ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นมีจานวนประชากรไม่มากนักสามารถร่วมประชุมปรึกษาหารือกันได้โดยตรง ไม่ตองมีตัวแทน ประชาธิปไตยทางอ้อม คือ ประชาชนจะเลือกผู้แทนมาทาหน้าที่ปกครองประเทศแทนตน โดยให้ เป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตยในด้านต่าง ๆ เช่น อานาจนิติบัญญัติ เป็นต้น ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ก็ใช้หลักการ ของระบอบประชาธิปไตยทางอ้อมทั้งสิ้น ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่างๆ กัน ดังนี้ 1. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 2. ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี 3. การปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา жการปกครองระบอบเผด็จการж
  3. 3. การปกครองแบบเผด็จการ หมายถึง การปกครองที่ให้ความสาคัญแก่อานาจรัฐและผู้ปกครอง อานาจรัฐจะอยู่เหนือเสรีภาพของบุคคล ผู้ปกครองอาจเป็นคนเดียว คณะบุคคลเดียว หรือพรรคการเมือง เดียว ซึ่งจะภือประโยชน์ของรัฐมากกว่าของประชาชน фลักษณะการปกครองแบบเผด็จการ 1. ไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประเทศ 2. จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 3. ยึดหลักความมั่นคง ปลอดภัยของรัฐเป็นสาคัญ ยกย่องอานาจและความสาคัญขอรัฐเหนือ เสรีภาพของประชาชน 4. ยึดหลักรวมอานาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางของประเทศ ให้อานาจอยูในมือผู้นาเต็มที่ 5. ยึดหลักการใช้กาลัง การบังคับ และความรุนแรง เพื่อควบคุมประชาชนให้ปฏิบัติตามความ ต้องการของผู้นา 6. ประชาชนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นาอย่างเคร่งครัด ไม่มีสิทธิโต้แย้งในนโยบายหรือ หลักการของรัฐได้ 7. สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชน จนประชาชนเกิดความหวั่นวิตกเกรงกลัวอัน ทาให้อานาจรัฐเข้มแข็ง ‫ض‬รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ ระบบการปกครองแบบเผด็จการ แบ่งเป็น2รูปแบบ คือ 1.เผด็จการอานาจนิยม มีลักษณะ ดังนี้ - อานาจทางการเมืองเป็นของผู้ปกครอง ประชาชนไม่มีสิทธิ - ควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเกี่ยวกับอานาจอธิปไตย - ยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในครอบครัว การนับถือศาสนา การดาเนินชีวิต การประกอบ อาชีพ โดยที่รัฐมีสิทธิแทรกแซง 2.เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ มีลักษณะ ดังนี้ - ควบคุมอานาจประชาชนทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ - ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมในการปกครองใด ๆ ทั้งสิ้น - รับเข้าดาเนิงานทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมด โดยประชาชนเป็นเพียงผู้ให้แรงงาน - มีการลงโทษอย่างรุนแรงหากประชาชนฝ่าฝืนหรือต่อต้าน ประชาชนต้องเชื่อฟังรัฐบาลผู้นา ผู้ปกครองอย่างเครงครัด - การปกครองแบบนี้ ได้แก่ การปกครองของรัฐคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน ‫٭‬วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา‫٭‬
  4. 4. วันสาคัญ ตรงกับ ความสาคัญ พิธีกรรม วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธ เพราะตรง กับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน เป็นวันที่ องค์การสหประชาชาติ กาหนดให้เป็นวันสากล ในวันสาคัญทั้ง 3 วันนี้ พุทธศาสนิกชนจะประกอบ พิธีกรรมคล้าย ๆ กัน ได้แก่ - ทาบุญใส่บาตร - ฟังธรรม - รักษาศีล 5 หรือศีล 8 - แผ่เมตตาแก่สัตว์ - นาดอกไม้ธูป เทียน ไปเวียนเทียน - ทาทาน วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง ปฐมเทศนา จึงเกิดพระสงฆ์ องค์แรกขึ้นในโลก ทาให้มี พระรัตนตรัยครบองค์ 3 วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง หัวใจของพระพุทธศาสนา ที่ เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ วันธรรมสวนะ วันขึ้น 8 ค่า และ 15 ค่า วันแรม 8 ค่า และ 15 ค่า เป็นวันแห่งการบาเพ็ญกุศล - บาเพ็ญทาน - รักษาศีล - เจริญภาวนา - ฟังธรรม วันอัฏฐมีบูชา วันแรม 8 ค่า หลังวัน วิสาขบูชา 7 วัน เป็นวันถวายพระเพลิงพระ พุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ทาพิธีบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อ ระลึกถึงพระพุทธคุณ วันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่า เดือน 11วันมหาปวาร นา เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จาพรรษา ครบ 3 เดือน - ตักบาตรเทโว - รักษาศีล - กรวดน้าอุทิศกุศลแก่ญาติผู้ ล่วงลับ ♫หลักธรรมของศาสนาที่สาคัญของโลก♫◊ ◊ศาสนาพราหมณ์– ฮินดู
  5. 5. 1. หลักอาศรม4หมายถึงขั้นตอนการดาเนินชีวิตของชาวฮินดูเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุ จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ หลุดพ้นจากสังสารวัฏ 2. หลักปุรุษารถะ หรือจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต4ประการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักประโยชน์4หลัก ซึ่งศาสนาฮินดูได้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักอาศรม4 ◙ศาสนาพุทธ 1. ขันธ์5หรือเบญจขันธ์ หมายถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต5ประการ 2. อริยสัจ4คือ ความจริงอันประเสริฐ4ประการ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ละเป็นความจริงขั้น สูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ☻ศาสนาคริสต์ 1. หลักความรัก ศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแหงความรัก เพราะสอนให้มนุษย์มีความรักต่อพระเจ้า รัก ต่อเพื่อนมนุษย์ดังนั้นข้อบัญญัติและหลักธรรมที่สาคัญที่สุดคือ หลักธรรมแห่งความรัก 2. หลักบัญญติ10ประการ บัญญติ10ปรากรเป็นหลักปฏิบัติสาคัญที่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งจาก ประชาชนชาวยิวในประเทศอิสราเอลและชาวคริสต์ในปัจจุบัน ○ศาสนาอิสลาม 1. หลักศรัทธา6ประการ คาว่าศรัทธาของชาวมุสลิม หมายถึงความเชื่อมั่นด้วยจิตใจดดยปราศจากการ ระแวงสงสัยหรือการโต้แย้งใด ๆ 2. หลักปฏิบัติ5ประการ หลักปฏิบัติ คือพิธีกรรมเพื่อให้เข้าสู่ความเป็นมุสลิมดยสมบูรณ์ ซึ่งชาวมุสลิม ต้องปฏิบัติศาสนกิจพร้อมทั้ง3ทาง คือ กาย วาจา ใจ อันถือเป็นความภักดี ตลอดชีวิต ○ศีล ศีล คุรุโควินทส์สิงห์ตั้งกฎไว้อย่างหนึ่ง เรียกว่า ศีล 5 อันขึ้นต้นด้วยอักษร ก. คือ 1. เกศา คือเอาไว้ผม หนวด เคราโกนตัดไม่ได้ 2. กุงคา (กังฆา) มีหวีสับผมเสมอ ขาดไม่ได้ 3. กรัท ต้องมีมีดพกประจาตัว 4. กริปาน มีดาษประจาตัว 5. กัจฉา นุ่งกางเกงในประจา

×