Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

80,710 views

Published on

Published in: Education

สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 1. 1. ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับคอมพิวเตอร์ ้ ่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 1
 2. 2. คอมพิวเตอร์ คออะไร ื• อุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีมนุษย์ ใช้ เป็ นเครื่องมือ ช่ วยในการจัดการ ่ กับข้ อมูล ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสั ญลักษณ์ อนๆ โดยทางานตาม ื่ คาสั่ งของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ มีความสามารถดังนี้ – กาหนดชุ ดคาสั่ งล่วงหน้ าได้ (programmable) – สามารถทางานได้ หลากหลายรูปแบบ ขึนอยู่กบชุ ดคาสั่ งทีเ่ ลือกมาใช้ งาน ้ ั – สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ งานได้ อย่ างกว้ างขวางเช่ น ฝาก-ถอนเงิน – สามารถทางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ มีความถูกต้ อง และรวดเร็ว ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 2
 3. 3. คุณสมบัตของคอมพิวเตอร์ ิ • สามารถทางานได้ เร็วและให้ ผลลัพธ์ ทถูกต้ องแม่ นยา ี่ • สามารถทางานได้ ตลอดเวลา • เก็บข้ อมูลได้ เป็ นจานวนมาก • ย้ ายข้ อมูลจากทีหนึ่งไปยังอีกทีหนึ่งได้ รวดเร็ว โดยใช้ การ ่ ่ ติดต่ อสื่ อสารผ่ านระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์หมายเหตุ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ ทางานด้ วยระบบดิจตอล ิ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 3
 4. 4. การทางานพืนฐานของคอมพิวเตอร์ ้• Input ทาการรับข้ อมูลจากหน่ วยรับข้ อมูล เช่ น คีย์บอร์ ด หรือเมาส์• Processing ทาการประมวลผลข้ อมูล เพือแปลงให้ อยู่ในรู ปอืนตาม ่ ่ ต้ องการ• Output แสดงผลลัพธ์ จากการประมวลผล ออกมาทางหน่ วยแสดง ผลลัพธ์ เช่ น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพ• Memory ทาหน้ าที่บันทึกโปรแกรมและข้ อมูลที่จาเป็ นต่ อการทางานของ ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ RAM ROM และ CMOS• Storage ทาการเก็บผลลัพธ์ จากการประมวลผลไว้ ในหน่ วยเก็บข้ อมูล เพือให้ สามารถนามาใช้ ใหม่ภาควิชาวิทก วเตอร์ ม.บูรพา ่ ได้ อี ยาการคอมพิ 4
 5. 5. การทางานของคอมพิวเตอร์• Single User การเข้ าใช้ งานของผู้ใช้ เพียงคนเดียว• MultiUser การเข้ าใช้ งานของผู้ใช้ จานวนหลายๆ คน• Single Task สามารถทางานได้ ครั้งละหนึ่งงาน• MultiTasking สามารถทางานหลายงานพร้ อมกันได้• Multiprogramming สามารถทางานหลายโปรแกรมพร้ อมๆกันได้• Multiprocessing เป็ นการใช้ หน่ วยประมวลผลจานวนหลายตัว เพือ ่ ทาให้ คอมพิวเตอร์ สามารถทางานหลายงานพร้ อมๆกันได้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 5
 6. 6. ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์• Supercomputer• Mainframe Computer• Minicomputer• Microcomputer ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 6
 7. 7. Supercomputer• มีขนาดใหญ่ ทสุด ทางานได้ รวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพสู ง ี่ ราคาแพงทีสุด่• ผู้ใช้ สามารถนั่งทางานพร้ อมกันได้ พร้ อมกันหลายๆคน• มีการใช้ หลักการทีเ่ รียกว่ า Multiprocessing อันเป็ นการใช้ หน่ วยประมวลผลหลายตัว เพือให้ คอมพิวเตอร์ ทางานหลาย ่ งานพร้ อมๆกันได้• นิยมใช้ กบงานที่มีการคานวณที่ซับซ้ อน ในองค์ กรขนาดใหญ่ ั• ความเร็วในการทางาน หลายล้ านครั้งในหนึ่งวินาที ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 7
 8. 8. รู ปเครื่อง Super Computer ซึ่งมีประสิ ทธิภาพสู ง และขนาดใหญ่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 8
 9. 9. Mainframe• มีประสิ ทธิภาพรองลงมาจากซูเปอร์ คอมพิวเตอร์• นิยมใช้ ในงานทีมีการรับและแสดงผลข้ อมูลจานวนมากๆ ่• ความเร็วในการทางาน หนึ่งล้ านครั้งในหนึ่งวินาที• รองรับผู้ใช้ ได้ หลายร้ อยคนพร้ อมๆกัน• สามารถทางานหลายโปรแกรมพร้ อมๆกัน• พบในองค์ กรขนาดใหญ่ เช่ น ธนาคาร, ธุรกิจการบิน, มหาวิทยาลัยต่ างๆ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 9
 10. 10. เครื่อง Mainframe Computer ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 10
 11. 11. Minicomputer• เป็ นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ที่ใช้หลักการของ Multiprogramming เหมือนกับเครื่ องเมนเฟรม• สามารถรองรับผูใช้ได้ประมาณสองร้อยคนพร้อมๆกัน ้• ทางานได้ชากว่าและควบคุมผูใช้งานต่างๆได้นอยกว่า ้ ้ ้ และสื่ อที่เก็บข้อมูลมีความจุนอยกว่าเครื่ องเมนเฟรม ้• นิยมใช้ในบริ ษทหรื อองค์กรขนาดกลาง ั ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 11
 12. 12. Microcomputer• เป็ นคอมพิวเตอร์ต้ งโต๊ะ ไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ ั มีสองชนิดคือ – เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer หรื อ PC) – เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Computer) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 12
 13. 13. ชนิดของเครื่อง PC• Desktop Tower• Notebook Computer หรือ Laptop Computer• Palmtop Computer• Personal Digital Assistant (PDA) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 13
 14. 14. องค์ ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์• Hardware• Software• Peopleware• Data/Information• Procedure• Data Communication (เป็ นองค์ประกอบทีเ่ พิมขึนมาภายหลัง) ่ ้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 14
 15. 15. Hardware• คือลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง ซึ่งประกอบด้ วยส่ วนที่ สาคัญคือ • หน่ วยรับข้ อมูล • หน่ วยประมวลผลกลาง • หน่ วยความจาหลัก • หน่ วยเก็บข้ อมูลสารอง • หน่ วยแสดงผล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 15
 16. 16. หน่ วยรับข้ อมูล (Input Unit)• แปนพิมพ์ (Keyboard) ้ • เครื่องอ่ านอักขระด้ วยแสง• เมาส์ (Mouse) (Optical Character Reader)• สแกนเนอร์ (Scanner) • เครื่องอ่ านพิกด (Digitizer) ั• เครื่องอ่ านรหัสแท่ ง • กล้ องถ่ ายรู ป Digital (Bar Code Reader) (Digital Camera)• กล้ องถ่ ายวีดทศน์ ิ ั • เครื่องอ่ านบัตร ATM (VDO Camera) (ATM card reader) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 16
 17. 17. หน่ วยประมวลผลกลาง• คือส่ วนสมองของคอมพิวเตอร์ ที่ประมวลผลและทางาน ต่ างๆ ตามทีเ่ ราสั่ ง เปรียบได้ กบเป็ นสมองของมนุษย์ ั• หน่ วยประมวลผลกลาง ก็คอ CPU (Central Processing ื Unit) หรือ Processors• CPU ประกอบด้ วย 1. หน่ วยควบคุม (Control Unit : CU) 2. หน่ วยคานวณ/ตรรกะ (Arithmetic Logic Unit : ALU)• ปัจจุบันมีผู้ย่อหน่ วยนีลงบนแผ่ นวงจรเล็กๆ (Chips) และ ้ เรียก ว่ าไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessors) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 17
 18. 18. หน้ าที่หลักของ CPU• ทาการประมวลผลข้ อมูลจาก RAM ในลักษณะของการ คานวณ การเปรียบเทียบ การเคลือนย้ ายข้ อมูล ผ่ านชุดคาสั่ ง ่ ที่ได้ มีการออกแบบไว้ ก่อนแล้ ว• โดยข้ อมูลทีจะส่ งเข้ ามาทางานในซีพยู เพือส่ งผลลัพธ์ ่ ี ่ ออกไปยัง RAM จะมี 2 ลักษณะ คือ • คาสั่ ง ว่ าจะให้ ดาเนินการอะไร • ข้ อมูล ทีจะนามาดาเนินการ ่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 18
 19. 19. หน่ วยวัดความเร็วของ CPU• ถ้ า CPU ทางานได้ เร็วเท่ าไร ก็จะทาให้ การทางานของ คอมพิวเตอร์ เครื่องนั้นมีความเร็วสู งด้ วยเช่ นกัน• โดยการทางานของChip Microprocessors นี้ จะทางานตาม จังหวะเวลาที่แน่ นอน เมื่อมีการเคาะจังหวะ 1 ครั้ง ก็จะเกิด กิจกรรมใน CPU 1 ครั้ง เราเรียกหน่ วยทีใช้ ในการวัด ่ ความเร็วของซีพยูว่า "เฮิร์ท" (Hertz) หมายถึงการทางาน ี ได้ กครั้ง ใน 1 วินาที ี่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 19
 20. 20. หน่ วยวัดความเร็วของ CPU (2)• CPU ในปัจจุบันมีความเร็วสู งมากตั้งแต่ ประมาณ 500- 1000ล้ านครั้งต่ อวินาที เราจะเรียก CPU นั้นว่ าเป็ น CPU ทีมีความเร็ว เท่ ากับ 500-1000 MHz ่• เช่ น Intel Pentium III 650 MHz จะหมายถึง CPU ของ บริษท Intel รุ่น Pentium Three ทีมีความเร็วในการทางาน ั ่ 650 ล้ านครั้งต่ อวินาที เป็ นต้ น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 20
 21. 21. รู ปตัวอย่ าง Microprocessor / CPU ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 21
 22. 22. หน่ วยความจาหลัก (Memory)• ใช้ เก็บข้ อมูล และคาสั่ ง(โปรแกรม) และผลลัพธ์ มี 3 ชนิด – ROM (Read Only Memory) ใช้ บันทึกคาสั่ งไว้ อย่ างถาวร อ่าน ได้ อย่ างเดียวไม่ สามารถแก้ไขได้ – RAM (Random Access Memory) ใช้ บันทึกข้ อมูล และคาสั่ ง ขณะทีเ่ ราทางาน สามารถ อ่านหรือเขียนข้ อมูลได้ แต่ ข้อมูล เหล่านีจะหายไป เมื่อมีการรับข้ อมูลใหม่ หรือปิ ดเครื่อง ้ – Cache เป็ นหน่ วยความจาทีใช้ บันทึกเก็บข้ อมูลชั่วคราวก่อนส่ ง ่ ให้ คอมพิวเตอร์ ใช้ และช่ วยให้ คอมพิวเตอร์ ทางานได้ เร็ว ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 22
 23. 23. หน่ วยความจารอง• ใช้ บันทึกข้ อมูลและคาสั่ งไว้ บนสื่ ออย่ างถาวร• สื่ อสาคัญคือ – เทปแม่ เหล็ก – จานแม่ เหล็ก – จาน CD-ROM – Hard Disk – Floppy Disk (8”,5.25”, 3.5”) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 23
 24. 24. หน่ วยแสดงผล (Output Unit)• จอภาพ (Monitor, Screen,VDU,CRT, LCD)• เครื่องพิมพ์ (Dot Matrix=แบบหัวเข็ม, Laser=เหมือนเครื่องถ่ ายเอกสาร, Ink Jet=แบบพ่นหมึก)• เครื่องวาด (Plotters)• ลาโพง (Speakers) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 24
 25. 25. How to Output ? • โดยอาศัยอุปกรณ์ แสดงผล (Output Devices) PrinterMonitor Disk Drive WORM Drive Plotter ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 25
 26. 26. รู ปตัวอย่ าง Hard Disk ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 26
 27. 27. หน่ วยวัดข้ อมูล• บิต (Bit) คือหน่ วยทีเ่ ล็กทีสุด ทีอาจเป็ นเลข 0 หรือ 1 ่ ่ Bit ย่ อจาก Binary Digit• ไบต์ (Byte) คือกลุ่มของบิต จานวน 8 บิต ใช้ เข้ ารหัส แทน อักษร หรือตัวเลข 1 ตัวและนิยมใช้ เป็ นหน่ วย วัดความจุข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 27
 28. 28. หน่ วยวัดข้ อมูล (2)1 KB (Kilobyte) = 1024 ไบต์1 MB (Magabyte) = 1024 KB = 1024x1024 ไบต์1 GB (Gigabyte) = 1024 MB = 1024x1024 KB1 TB (Terabyte) = 1024 GB = ประมาณ ล้ านล้ าน ไบต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 28
 29. 29. Software• หมายถึงชุดคาสั่ งหรือโปรแกรมทีสั่งให้ ฮาร์ ดแวร์ ทางานต่ างๆ ่ ตามต้ องการ โดยชุดคาสั่ งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง• ซอฟต์ แวร์ แบ่ งเป็ น 2 ประเภทคือ – ซอฟต์ แวร์ ระบบ (System Software) – ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software) ได้ แก่ ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป (Package) ซอฟต์ แวร์ ที่สร้ างขึนเฉพาะงาน และ ้ ซอฟต์ แวร์ สาหรับสร้ างงานประยุกต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 29
 30. 30. System Software• เป็ นตัวกลางสาคัญที่ผใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์จะสามารถ ู้ ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะ ทาหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ และเป็ นตัวกลางการ ั ทางานระหว่างโปรแกรมประยุกต์กบคอมพิวเตอร์ – ซอฟต์ แวร์ ระบบ ได้ แก่ ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรม ภาษาต่ างๆ และ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 30
 31. 31. ระบบปฏิบัตการ (Operating Systems หรือ OS) ิ• ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางเชื่อมระหว่ างซอฟต์ แวร์ กบฮาร์ ดแวร์ ั เป็ นเสมือนเลขาทีทาหน้ าที่ให้ กบเจ้ านาย ่ ั• OS อยู่เบืองหลังการทางานของโปรแกรมระบบงานต่ างๆ ให้ ้ ติดต่ อกับฮาร์ ดแวร์ และผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ• OS มีหน้ าทีควบคุมและดูแลตรวจตราทุกๆ การทางานของ ่ ฮาร์ ดแวร์ ในระบบคอมพิวเตอร์ นับตั้งแต่ เปิ ดเครื่อง คอมพิวเตอร์ จนกระทั่งปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 31
 32. 32. หน้ าที่ของระบบปฏิบัตการ ิ• กาหนดลาดับการทางานแต่ ละงาน ก่ อนและหลังตามเงือนไขที่ ่ วางไว้• ควบคุมการทางาน แบบ Multi-programming• ควบคุมการรับข้ อมูล และแสดงผลลัพธ์ โดยผ่ านอุปกรณ์ ต่างๆ• ควบคุมการโยกย้ ายข้ อมูลระหว่ างจอแสดงผล (CRT) และ เครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่ างเครื่องคอมพิวเตอร์ กบเครื่อง ั คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 32
 33. 33. หน้ าที่ของระบบปฏิบัตการ (2) ิ• จัดสรรทีสาหรับเก็บบันทึกข้ อมูลของหน่ วยความจาหลัก ่ ควบคุมระบบการจัดการเกียวกับฐานข้ อมูล (Data base) ่ จัดสรรเวลาในหน่ วย CPU• ทาหน้ าทีเ่ ป็ นซอฟต์ แวร์ ทีควบคุมซอฟต์ แวร์ อนๆ ่ ื่• ตัวอย่ างของ OS เช่ น DOS, OS2, Windows, UNIX ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 33
 34. 34. ตัวอย่ างของ OS1. DOS2. Microsoft Windows เป็ นระบบปฏิบัติการทีแตกต่ างจาก DOS โดย ่ ที่สามารถจัดการกับโปรแกรมหรือระบบงานต่ างๆ ได้ พร้ อมๆ กัน หลายๆ งาน สามารถโอนข้ อมูล รูปภาพหรือไฟล์ต่างๆ ข้ าม ระบบงานภายใต้ ไมโครซอฟท์วนโดว์ ร่วมกันได้ ิ การติดต่ อระหว่ างเครื่องคอมพิวเตอร์ กบผู้ใช้ โดยใช้ สัญลักษณ์ ทาง ั รูปภาพ (Icon) โดยการใช้ เมาส์ ซึ่งเรียกการติดต่ อในลักษณะนี้ ว่ า Graphic User Interface (GUI) ซึ่งเป็ นการลดขั้นตอนการสั่ งงาน ผ่ านทางแป้ นพิมพ์ได้ เป็ นอันมาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 34
 35. 35. ตัวอย่ างของ OS (2)3. Unix4. Sun5. Net Ware6. Linux7. Symbiean8. Mac OS9. OS/210. Ubantu ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 35
 36. 36. โปรแกรมภาษา (Language Software)• เป็ นซอฟต์แวร์ที่เขียนเพื่อใช้ในการแปลความหมาย ของคาสังในภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ่ ทางานตามที่ตองการ ้• ตัวอย่าง เช่น Assembly, Pascal, BASIC, COBOL, FORTRAN, PL/1, ADA, C เป็ นต้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 36
 37. 37. ตัวอย่ างของภาษาคอมพิวเตอร์• FORTRAN ภาษาเก่าแก่ทสุดเหมาะสาหรับงานวิทยาศาสตร์ /วิศวกรรม ี่• COBOL เหมาะสาหรับงานธุรกิจ• RPG เหมาะสาหรับงานธุรกิจใช้ มากในไทย• BASIC เหมาะสาหรับงานทัวไปทางธุรกิจ/วิทยาศาสตร์ นิยมใช้ กบ ่ ั เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์• PASCAL เป็ นภาษาที่มีโครงสร้ างดี เหมาะสาหรับใช้ สอน• ภาษา C ภาษาทีกาลังได้ รับความนิยมสามารถสั่ งการให้ ควบคุม ่ ฮาร์ ดแวร์ ได้ ง่าย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 37
 38. 38. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Software)• เป็ นซอฟต์ แวร์ ทาหน้ าที่ช่วยเสริมให้ การใช้ คอมพิวเตอร์ สะดวกขึน โดยเฉพาะในการจัดการกับตัวเครื่อง ้ หน่ วยความจา จานแม่ เหล็ก แฟมข้ อมูล โดยหน้ าทีเ่ สริม ้ ได้ แก่ – การกู้แฟมข้ อมูลทั้งหมด หรือบางส่ วน ้ – การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล – การจัดการข้ อมูลของดิสก์ และ การบารุงรักษาฮาร์ ดดิสก์ – การสร้ างแฟมย่ อย และการจัดการบัญชีชื่อแฟมย่ อย ้ ้• ตัวอย่ าง ได้ แก่ Norton Utility และ PC-Tools ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 38
 39. 39. โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)• โปรแกรมทีผู้ใช้ จดทาขึนเพืองานโดยเฉพาะ หรืองานทีผู้ใช้ ่ ั ้ ่ ่ ต้ องการ• โดยผู้ใช้ จะใช้ โปรแกรมภาษา เขียนหรือพัฒนาขึน และให้ ้ โปรแกรมควบคุมเครื่องนาไปประมวลผล เพือให้ เครื่อง ่ ปฏิบัตตาม โดยผู้ใช้ สามารถใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ใน ิ การทาโปรแกรม• ตัวอย่ าง เช่ น Microsoft Access, Word, Excel, Photo Shop, Powerpoint, DreamWeaver, ระบบเงินเดือน, ระบบบัญชี ฯลฯ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 39
 40. 40. Peopleware• ได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทางานด้านคอมพิวเตอร์• เช่ น - ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ (users) – ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ – โปรแกรมเมอร์ – นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบ – เจ้ าหน้ าทีควบคุมการทางานระบบคอมพิวเตอร์ ่ – เจ้ าหน้ าทีบนทึกข้ อมูล ฯลฯ ่ ั ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 40
 41. 41. Data/Information• คือทรัพยากรที่สาคัญของหน่ วยงานมีหลายลักษณะ – ข้ อมูลตัวเลข นาไปคานวณได้ – ข้ อมูลข้ อความ เช่ น ชื่อ, ทีอยู่-ข้ อมูลรูปภาพ เช่ น ภาพบุคลากร ่ – ข้ อมูลภาพลักษณ์ เช่ น ข้ อมูลภาพลักษณ์ เอกสารทีสะแกนเก็บ ่ ไว้ ใช้ แสดงข้ อมูล• ข้ อมูล หรือ Data หมายถึง ข้ อมูลทีได้ จากการสารวจจริง ่• สารสนเทศ หรือ Information หมายถึง สิ่ งทีได้ จากการนาข้ อมูลไป ่ ผ่ านกระบวนการหนึ่งก่อน• ข้ อมูลทีดี = ถูกต้ อง + เป็ นปัจจุบัน + มีความสมบูรณ์ ่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 41
 42. 42. Procedures• กระบวนการทางาน หรื อ Procedures หมายถึงขั้นตอนที่ ผูใช้จะต้องทาตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะบางอย่างจาก ้ คอมพิวเตอร์• การปฏิบติงานด้านคอมพิวเตอร์ในส่ วนต่างๆ มักมี ั ขั้นตอนสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีคู่มือการ ปฏิบติงานที่ชดเจนด้วย ั ั ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 42
 43. 43. Data Communication• การสื่ อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทาง ่ ้ อิเล็กทอรนิกส์ ซึ่ งเชื่อมต่อกันอยูดวยสื่ อกลางชนิดใดชนิด หนึ่ง• ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ คือระบบการเชื่อมโยง ระหว่างคอมพิวเตอร์ต้ งแต่สองตัวขึ้นไป เพื่อให้สามารถ ั ทาการสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกันได้นนเอง ั่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 43

×