Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประกาศรับสมัคร ครูภาษาไทย 54

1,143 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศรับสมัคร ครูภาษาไทย 54

  1. 1. ประกาศโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน (ครูขั้นวิกฤต) …………………. ด้วยโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาเออแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา ดังนี้ วิชาอาษาไทย จานวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 สัญชาติไทย -มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก อาษาไทย -มีใบประกอบวิชาชีพครู 1.2 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 1.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย 1.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่น 1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลอาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ 1.6 ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ 1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกเว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 2. หลักฐานการสมัคร 2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน 2.3 สาเนาวุฒิการศึกษา 2.4 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2.5 ใบรับรองแพทย์ 2.6 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 2.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 ใบ 2.8 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
  2. 2. -2- 3. วันรับสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1- 7 พฤศจิกายน 2554ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอานวยการ อาคาร 3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาเออแม่ลาวจังหวัดเชียงราย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 4. วันสอบ ผู้สมัครมาทดสอบข้อเขียนและสอบสัมอาษณ์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. 5. ประกาศผลสอบ ประกาศผลสอบ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 6. รายงานตัว รายงานตัว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 (นายเกษม หมื่นตาบุตร) ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

×