01 ความรู้เกี่ยวกับการ web programming

5,643 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 ความรู้เกี่ยวกับการ web programming

 1. 1. Web Programming นายสมเกียรติ ใจดี
 2. 2. Web Programming• ในยุคปั จจุบนคงไม่มีใครปฏิเสธได้ วา การพัฒนาแอพลิเคชันแบบ Web ั ่ ่ Based Application ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างยิ่ง โดยที่ภาษาที่ เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บถูกนาเสนอออกมามากมายหลายภาษา เช่น Perl, PHP, JAVA, C#, XML หรื อ ASP.NET เป็ นต้ น ซึงแต่ละภาษาล้ วน ่ ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยมุ่งให้ รองรับความก้ าวหน้ าของ อินเทอร์ เน็ต และ Python ก็เป็ นอีกภาษาหนึงที่เกิดขึ ้นมา เพื่อรองรับ ่ ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีเว็บในยุคปั จจุบน และกาลังได้ รับการตอบ ั รับเป็ นระยะจากผู้พฒนาแอพลิเคชันบนเว็บในขณะนี ้ ั ซึงต่อไปนี ้จะขอกล่าวรายละเอียดของเครื่ องมือ และเทคโนโลยีแบบ ่ คร่าวๆ สาหรับผู้ที่จะพัฒนาโปรแกรมบนเว็บควรทราบ และเลือกใช้ เครื่ องมือ ที่เหมาะสมกับงาน
 3. 3. ชนิดของระบบปฏิบัตการในปัจจุบัน ิ• สามารถแยกได้ เป็ นสองชนิด คือ• ระบบปฏิบติการสาหรับใช้ งานทัวไป (Operating ั ่ System)• และระบบปฏิบติการสาหรับระบบเครื อข่าย ั (Network Operating System)ซึงพอสรุปคร่าวๆ ได้ ดงตารางด้ านล่าง ่ ั
 4. 4. ชนิดของระบบปฏิบัตการในปัจจุบัน ิ Network Operating System : NOS Operating System : OS - DOS- Unix (Sun solaris, HP Unix, System V, - Windows 95AIX, AT&T, MINIX) - Windows 95-OSR2- Linux (RedHat (Fedora), Slackware, - Windows 98Mandrake, SuSE, Debian, Linux TLE, - Windows 98 SELinux-SIS, Burapa Linux, Kaiwal Linux, - Windows MEZiif Linux, Grand Linux, Opena, Debiun, - Windows XPUbuntu, ...) - Windows Vistra- FreeBSD, NetBSD, OpenBSD - Linux TLE- OS/2- Netware- Windows NT Workstation/Server- Windows 2000 Professional/Server- Windows Server 2003 สาหรับผู้บริหารระบบ สาหรั บผู้ใช้ ท่ วไป ั
 5. 5. ชนิดของระบบปฏิบัตการในปัจจุบัน ิ• Note. โดยทัวไป Web Hosting ที่เปิ ดให้ บริการในปั จจุบน นิยมใช้ ่ ั ระบบปฏิบติการเครื อข่าย 3 ชนิดคือ ั - Windows 2000 Server, Windows Server 2003 - Linux (RedHat, Fedora, Mandrake, Slackware) - FreeBSD
 6. 6. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทนิยมใช้ ในปัจจุบัน ี่• - Apache เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่มีความสามารถสูงและเป็ นที่นิยมใช้ มากที่สดใน ุ ปั จจุบน สามารถทางานได้ หลายระบบปฏิบติการ เช่น ระบบ Unix, Linux, ั ั FreeBSD, Windows• - IIS (Internet Information Server) เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่พฒนาโดย ั บริ ษัทไมโครซอฟต์ ทางานบนระบบปฏิบติการ Windows NT 4.0, ั Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.microsoft.com• - PWS (Personal Web Server) เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่พฒนาโดยบริษัท ั ไมโครซอฟต์ ทางานบนระบบปฏิบติการ Windows 95/98/ME ส่วนมาก ั นิยมใช้ ในการจาลองเครื่ อง PC เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการทดสอบสคริปต์ ASP ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.microsoft.com
 7. 7. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทนิยมใช้ ในปัจจุบัน ี่• - OmniHTTPd เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ อีกตัวหนึงที่นิยมใช้ ในการ ่ จาลองเครื่ อง PC เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทดสอบสคริฟต์ Perl, PHP, Python สามารถรันได้ บนระบบปฏิบติการ ั Windows98/ME, Windows NT และ Windows 2000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.omnicron.ca• - Xitami เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ สัญชาติญี่ปน ที่มีขนาดเล็กแต่ ุ่ ความสามารถสูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.xitami.com• - Jakata Tomcat เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้ ทดสอบสริปต์ JSP(Java Server Page)
 8. 8. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทนิยมใช้ ในปัจจุบัน ี่• - WMServerTools ภายในบรรจุด้วย Apache, php, perl, mysql, phpMyAdmin, smtp ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.wmcreation.it - การติดตัง้ WMServer 3.3 ฉบับเต็ม - คูมือติดตังและปรับแต่ง WMServer Tools (.pdf) ่ ้ - AppServe ภายในบรรจุด้วย Apache, php, mysql, phpMyAdmin ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.apservnetwork.com - easyPHP ภายในบรรจุด้วย Apache, php, mysql, phpMyAdmin ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.easyphp.org Note. ใน Web Hosting หรื อบริ ษัทที่บริ การพื ้นที่รับฝากเว็บไซต์ ในปั จจุบน จะนิยม ั เว็บเซิร์ฟเวอร์ อยู่ 2 ตัวคือ Apache Web Server และ Internet Information Server(IIS)
 9. 9. ลักษณะภาษาสคริปต์ ที่ใช้ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ• สามารถแบ่งได้ 2 แบบด้ วยกันคือ• 1. Server-Side Script เป็ นลักษณะของภาษาที่ทางานบน เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ เช่น CGI, ASP, ASP.NET, PHP, JSP, PSP (Python Server Page)• 2. Client-Side Script เป็ นลักษณะของภาษาที่ทางานอยูบน ่ เครื่ องผู้ใช้ เช่น JavaScript, VBScript, JScript
 10. 10. เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์• ในปั จจุบนเครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนาเว็บจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ั• 1. เครื่ องมือประเภท Text Editor เครื่ องมือประเภทนี ้ผู้สร้ างเว็บ เพจจะต้ องรู้ไวยากรณ์ของภาษา ที่จะนามาพัฒนา ตัวอย่างเครื่ องมือ ประเภทนี ้เช่น - ระบบ Windows -> Notepad, WordPad, EditPlus, NetObject ScriptBuilder, CuteHTML, HotDog, HomeSite - ระบบ Unix -> Pico, Vi , Emace, ee
 11. 11. เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์• 2. เครื่ องมือช่วยสร้ างเว็บแบบสาเร็จรูป (Web Builder) เครื่ องมือ ประเภทนี ้ผู้สร้ างเว็บไม่จาเป็ นต้ องรู้แท็ก HTML ก็สามารถพัฒนาเว็บ เพจ เป็ นของตัวเองได้ ด้ วยเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่างเครื่ องมือประเภทนี ้ - Macromedia Dreamweaver - Macromedia Dreamweaver UltraDev - Macromedia Drambat - Microsoft FrontPage - Adobe Golive - NetObject Fution
 12. 12. เครื่องมือในการสร้ าง & ตกแต่ ง ภาพกราฟิ กสาหรับเว็บ• - Adobe Photoshop + Image Ready - Macromedia Firework - Corel Draw - Iiastratorเครื่องมือในการสร้ างภาพเคลื่อนไหวสาหรับเว็บ• - Macromedia Flash - Ulead GIF Animator - SWiSH, SWiSH Max - Xra 3D - Java Applet - JavaScript
 13. 13. เทคโนโลยีในการพัฒนา Web Application เทคโนโลยี ภาษาที่ใช้ พัฒนาCGI (Common Gateway Interface) C, C++, Shell Script, Perl, Python, TclASP (Active Server Page) VBScript, JScriptPHP (Personal Home Page > PHP ScriptProfessional Home Page > PHPHypertext Propressor)JSP (Java Server Page) JavaScript, Java Applet, Java ApplicationPSP (Python Server Page) Python ScriptASP.NET (Active Server Page.NET) VB.NET, C#, J#ตัวอย่างผลงานที่สร้ างจากการเขียนโปรแกรม อาทิ เช่น Guestbook,WebBoard,MemberRegistration,Mailing List,Counter,Poll,E-card,Banner,E-Commerce ฯลฯ
 14. 14. โปรแกรมฐานข้ อมูลทีนิยมใช้ บนเว็บ ่• - MS Access - MS SQL Server - MySQL - mSQL - PostgreSQLโปรแกรมฐานข้ อมูลอืนๆ ทีควรรู้ จัก ่ ่• - Oracle - Unix DBM - Empress - Informix - Velocis - Sybase - InterBase Solid - File Pro - Foxpro
 15. 15. โปรแกรมอืนๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ่• - CuteFTP โปรแกรมใช้ ในการ Upload/Download เว็บ - WS_FTP โปรแกรมใช้ ในการ Upload/Download เว็บ - Fillzilla โปรแกรมใช้ ในการ Upload/Download เว็บแบบ Open Source - ACDSee โปรแกรมใช้ ในการ View ดูรูปภาพ และใช้ ในการ Convert นามสกุลของ ภาพ - WinZip หรื อ WinRAR โปรแกรมใช้ ในการบีบอัดและคายข้ อมูล - WebZip โปรแกรมใช้ ในการบันทึกเว็บไซต์ มาไว้ ในเครื่ องเรา เพื่อเป็ นต้ นแบบใน การศึกษา - GetRight โปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลดไม่สะดุด - DownloadAccelerator โปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลดไม่สะดุด - AdobeAcrobatReader โปรแกรมใช้ ในการเปิ ดเอกสารไฟล์ .pdf - Putty โปรแกรมใช้ ทา Remote Access to Server

×