ใบความรู้โครงงานคุณธรรม

5,603 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
389
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้โครงงานคุณธรรม

 1. 1. ใบความรู้ เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับโครงงาน การทาโครงงานเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ฝึกให้นกเรี ยนมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ร่ วมทางานกับ ัเพื่อน ๆ อย่างมีอิสระและเพลิดเพลินไปพร้อมกัน นักเรี ยนจะใช้ปัญญาและเหตุผล กาหนดหัวข้อเรื่ องทั้งวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐานและวางแผนการทางานอย่างมีระบบ ระเบียบ สรุ ปผลการนาเสนอผลงานซึ่ งมีครู เป็ นที่ปรึ กษาให้คา แนะนาอย่างใกล้ชิด และเป็ นกันเองความหมายของโครงงาน โครงงาน หมายถึง วิธีการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความสนใจใฝ่ รู ้ของผูเ้ รี ยนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อหลาย ๆ สิ่ งที่สงสัยและอยากรู ้คาตอบให้ลึกชัดเจน หรื อต้องการเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ทกษะกระบวนการและปั ญหาหลาย ๆ ด้าน มีวธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบและ ั ิมีข้ นตอนที่ต่อเนื่ องมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบติตามแผนงานที่วางไว้จนได้ ั ัข้อสรุ ปหรื อผลการศึกษาหรื อคาตอบเกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆหลักการโครงงาน 1. เป็ นการแสวงหาความรู ้ดวยตนเองเปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนเริ่ มวางแผนและดาเนินการโดยมีครู คอย ้ ัชี้แนะแนวทางการศึกษา 2. เน้นกระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู ้ต้ งแต่หวข้อเรื่ องที่สนใจ วางแผนการศึกษาค้นคว้า ั ัการรวบรวมข้อมูลแล้วสรุ ปผลการศึกษา 3. เน้นการคิดเป็ น ทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น 4. มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้วธีการศึกษาค้นคว้ามิได้เน้นการส่ งประกวดหรื อรับรางวัล ิการเขียนรายงานโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานเป็ นการเสนอผลงานที่นกเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอด จนงานเสร็ จ ัสมบูรณ์ หัวข้อในการเขียนรายงาน มีดงนี้ ั 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผูทาโครงงาน/โรงเรี ยน/พ.ศ.ที่จดทา ้ ั 3. ชื่อครู ที่ปรึ กษา 4. บทคัดย่อ (ประกอบด้วย เรื่ อง/วัตถุประสงค์/วิธีการศึกษา/สรุ ปอย่างย่อ ๆ ) 5. กิตติกรรมประกาศ (ขอบคุณบุคคล หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ) 6. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 7. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
 2. 2. 8. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 9. วิธีดาเนินการ 10. ผลการศึกษาค้นคว้า 11. สรุ ปผล 12. ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 13. เอกสารอ้างอิงที่มา: พิกุล เอกทัศน์ เอกสารเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ การใช้ชุดฝึ กการทาโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชาโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33207 )ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 3. 3. ภาระงานคำชี้แจง 1. ให้นกเรี ยนเข้ากลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน ั 2. พิจารณาใช้เหตุผลสารวจปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อปั ญหาที่พบ 3. ร่ วมกันกาหนดประเด็นปั ญหา วิธีแก้ปัญหา ตามรู ปแบบโครงงานคุณธรรม นาเสนอเป็ น แผนผังความคิด 4. นาแผนผังความคิดไปวิเคราะห์เขียนเค้าโครงร่ างโครงงานคุณธรรม ตามรู ปแบบโครงงาน คุณธรรม
 4. 4. ร่ างโครงงานคุณธรรม1. ชื่อโครงงาน.................................................................................................................................. 2. ชื่อกลุ่มเยาวชนผูรับผิดชอบโครงงาน .............................................คน ้ สถานศึกษา ...................................................................................................................... 3. พระสงฆ์ที่ปรึ กษา ............................(ไม่มีก็ได้)............................................................................ ผูบริ หารที่ปรึ กษา.............................................................................................................................. ้ ครู ที่ปรึ กษา .........................................................................................................................4. วัตถุประสงค์....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. สถานที่และกาหนดระยะเวลาดาเนินงาน..................................................................................................................................................................6. ผังมโนทัศน์ (สรุ ปภาพรวมของร่ างโครงงานทั้งหมดเป็ น ตัวอักษร แผนผัง และ/หรื อ รู ปภาพ ฯลฯ)7. สาระสาคัญของโครงงาน (เขียนสาระสาคัญของโครงงานในภาพรวม ๕-๑๐ บรรทัด)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. การศึกษาวิเคราะห์ - ปัญหา ( ปัญหาทีนักเรียนพบ) ่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 5. 5. - สาเหตุ (สาเหตุของปัญหา) ......................................................................................................................................... - เปาหมาย (จานวนหรือปริ มาณกลุ่มเปาเหมาย) ้ ้ ......................................................................................................................................... - ทางแก้ (ทางแก้ปัญหา) ......................................................................................................................................... - หลักการและหลักธรรมที่นามาใช้ แนวพระราชดาริ / พระราชดารัส...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... หลักธรรม......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. วิธีการดาเนินงาน (แสดงวิธีการดาเนินงานเป็ นข้อๆ หรื อเป็ นแผนผังที่มีคาอธิบายที่ชดเจน ั ทั้ง 2 ระยะ)การดาเนินงานในระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน – สิ งหาคม)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การดาเนินงานในระยะที่ ๒ (เดือน ).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 6. 6. แบบประเมินการทางานกลุ่มของนักเรียน (ครู เป็ นผูประเมิน) ้ พฤติกรรมนักเรียน ระดับการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุ ง (4) (3) (2) (1)การนาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน 1.นักเรี ยนมันใจในการรายงาน ่ 2.เนื้อหาครอบคลุมตามที่กาหนด 3.ใช้ภาษาถูกต้องและชัดเจนเหมาะสม 4.การนาเสนอเข้าใจง่ายและมีลาดับขั้นตอน 5.ตอบคาถามได้ถูกต้อง 6.การเสนอรายงานเหมาะสมกับเวลาการเรียน 1.การสนใจในการเรี ยน 2.มีการซักถามข้อสงสัย 3.ร่ วมแสดงความคิดเห็นการทางานกลุ่ม 1.มีการวางแผนการทางานร่ วมกัน 2.มีความรับผิดชอบในการทางานทุกคน 3.มีการแบ่งหน้าที่ในการทางานทุกคน 4.แต่ละคนตั้งใจทางานตามที่กลุ่มมอบหมาย 5.การทางานเสร็ จตรงตามเวลา 6.มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในกลุ่ม 7.สมาชิกแต่ละคนยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน รวมคะแนน ลงชื่อ).................................................................ผู้ประเมิน ( นายสุ ภาพ เนื่องโนราช ) ............../.............../............
 7. 7. แบบสั งเกตพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมเกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 24 คะแนน- แสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างสม่าเสมอจนเป็ นนิสัยทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอื่น้ ให้ 4 คะแนน- แสดงพฤติกรรมให้เห็นบ่อยครั้งแต่ยงไม่จดว่าเป็ นนิสัย ละเลยบ้างเป็ นครั้งคราว ให้ 3 คะแนน ั ั- แสดงพฤติกรรมให้เห็นเป็ นบางครั้ง และไม่ใช่ลกษณะนิสัย ั ให้ 2 คะแนน- ไม่ค่อยแสดงพฤติกรรม ไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหัวข้อที่ประเมิน ให้ 1 คะแนนเกณฑ์ การผ่าน คะแนน 19 คะแนน รายการประเมิน ใช้พลังงาน ทรัพยากร และ มีความขยัน มุ่งมันในการ สิ่ งแวดล้อมในการทางาน มีความประหยัดอดออม มีความอดทน อดกลั้นเลขที่/ อย่างคุมค่าและถูกวิธี รวม มีความรับผิดชอบ ่ คนที่ มีความซื่อสัตย์ ทางาน ้ ลงชื่อ................................................ผูประเมิน ้ (......................................) ครู นักเรี ยน
 8. 8. แบบประเมินผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการเรี ยนรู้ โครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3...............................................................................................................................................................เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน - มีการปฏิบติอย่างสม่าเสมอจนเป็ นนิสัยทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอื่น ให้ 4 คะแนน ั ้ - มีการปฏิบติบ่อยครั้งแต่ยงไม่จดว่าเป็ นนิสัย ละเลยบ้างเป็ นครั้งคราว ให้ 3 คะแนน ั ั ั - มีการปฏิบติเป็ นบางครั้ง และไม่ใช่ลกษณะนิสย ั ั ั ให้ 2 คะแนน - ไม่ได้ปฏิบติในหัวข้อที่ประเมิน ั ให้ 1 คะแนนเกณฑ์ การผ่าน คะแนน 15 คะแนน รายการประเมิน ผ่าน(ผ)/ การมีภูมิคุมกันในตัว เลขที่ ่ ไม่ผาน มีความพอประมาณ เงื่อนไขคุณธรรม (มผ) เงื่อนไขความรู้ ความมีเหตุผล รวมคะแนน ้ ลงชื่อ................................................ผูประเมิน ้ (......................................) ครู นักเรี ยน
 9. 9. ตารางวิเคราะห์ การถอดประสบการณ์การเรี ยนรู ้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม (แผนการเรี ยนรู้/ โครงงาน / โครงการ) ..................................................................................................................... ลาดับขั้นตอน เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข เหตุผล พอประมาณ ภูมิคุมกัน ้ ในการดาเนิน คุณธรรม กิจกรรม......................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................ ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ......................................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ............... ................ ................ ................ ................ ................ .................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ . . . . . ลงชื่อ....................................................ผูนบทึก ้ ั ชั้น ม..............................................
 10. 10. แบบประเมินโครงงานคุณธรรมชื่อโครงงาน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................กลุ่มเยาวชน...................................................................................................................................... รายการประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ เต็ม1. มาจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของเยาชนเอง 202. การใช้หลักธรรม/แนวพระราชดาริ /พระราชดารัสมาใช้ได้สอดคล้อง 10เหมาะสม ตรงกับประเด็นปั ญหา (ปั ญหาทางธรรม)3. ความเป็ นโครงงาน กล่าวคือ มีกระบวนการสร้างปั ญญาในการสารวจ 20เลือกประเด็นปัญหา ประมวลข้อมูล การคิด วิเคราะห์ การประเมินผล(ปัญหาทางโลก)4. โครงงานมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาทางศีลธรรม 105. ผลสาเร็ จของโครงงาน โครงงานมีผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งไว้ ั 106. ความมีส่วนร่ วมของบุคคลต่าง ๆ และ ความสัมพันธ์ชุมชน (มีสมาชิก 10ในโรงเรี ยน ในชุมชน เข้าร่ วมกิจกรรม)7. มีแผนการในอนาคต (โครงงานมีการกาหนดแผนการในอนาคตที่ 10ชัดเจน)8. วิธีการนาเสนอ 10 มารยาทในการนาเสนอ น้ าเสี ยง ทักษะการพูด การสรุ ปประเด็นสาคัญ รวม 100 ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน ้ .........../............/................... ตนเอง เพื่อน ครู ผูปกครอง ้

×