Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้

248 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบความรู้

 1. 1. ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน การทำาโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีความสามัคคี ร่วมทำางานกับเพื่อน ๆ อย่างมีอิสระและเพลิดเพลินไปพร้อมกัน นักเรียนจะใช้ปัญญาและเหตุผล กำาหนดหัวข้อเรื่องทั้งวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐานและวางแผนการทำางานอย่างมีระบบระเบียบ สรุปผลการนำาเสนอผลงาน ซึ่งมีครูเป็นที่ปรึกษาให้คำา แนะนำาอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเองความหมายของโครงงาน โครงงาน หมายถึง วิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่สงสัยและอยากรู้คำาตอบให้ลึกชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญหาหลาย ๆ ด้าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและ มีขั้นตอนที่ต่อเนื่องมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือคำาตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆหลัก การโครงงาน 1. เป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้นักเรียนเริ่มวางแผนและดำาเนินการโดยมีครูคอยชี้แนะแนวทางการศึกษา 2. เน้นกระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ตั้งแต่หัวข้อเรื่องที่สนใจ วางแผนการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลแล้วสรุปผลการศึกษา 3. เน้นการคิดเป็น ทำาเป็นและแก้ปัญหาเป็น 4. มุ่งให้ผู้เรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้ามิได้เน้นการส่งประกวดหรือรับรางวัลการเขีย นรายงานโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานเป็นการเสนอผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอด จนงานเสร็จสมบูรณ์ หัวข้อในการเขียนรายงาน มีดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำาโครงงาน/โรงเรียน/พ.ศ.ที่จัดทำา 3. ชื่อครูที่ปรึกษา 4. บทคัดย่อ (ประกอบด้วย เรื่อง/วัตถุประสงค์/วิธีการศึกษา/สรุปอย่างย่อ ๆ )
 2. 2. 5. กิตติกรรมประกาศ (ขอบคุณบุคคล หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ) 6. ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน 7. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 8. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 9. วิธีดำาเนินการ 10. ผลการศึกษาค้นคว้า 11. สรุปผล 12. ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 13. เอกสารอ้างอิงที่มา: พิกุล เอกทัศน์ เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้ชุดฝึกการทำาโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33207 )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. 3. ภาระงานคำา ชี้แ จง 1. ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน 2. พิจารณาใช้เหตุผลสำารวจปัญหาที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่พบ 3. ร่วมกันกำาหนดประเด็นปัญหา วิธีแก้ปัญหา ตามรูปแบบ โครงงานคุณธรรม นำาเสนอเป็นแผนผังความคิด 4. นำาแผนผังความคิดไปวิเคราะห์เขียนเค้าโครงร่างโครงงาน คุณธรรม ตามรูปแบบโครงงานคุณธรรม
 4. 4. ร่างโครงงานคุณธรรม1. ชื่อโครง งาน............................................................................ ...................................................... 2. ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน.............................................คน สถานศึกษา .................................................................... .................................................. 3. พระสงฆ์ที่ปรึกษา ............................(ไม่มี ก็ได้)............................................................................ ผู้บริหารที่ ปรึกษา........................................................................... ................................................... ครูที่ปรึกษา .................................................................... .....................................................4. วัตถุประสงค์......................................................................................... .................................................................................................................................................................. .........................................................................5. สถานที่และกำาหนดระยะเวลาดำาเนินงาน......................................................................................... .........................................................................6. ผังมโนทัศน์ (สรุปภาพรวมของร่างโครงงานทั้งหมดเป็น ตัวอักษร แผนผัง และ/ หรือ รูปภาพ ฯลฯ)
 5. 5. 7. สาระสำาคัญของโครงงาน (เขียนสาระสำาคัญของโครงงานในภาพ รวม ๕-๑๐ บรรทัด)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. การศึก ษาวิเ คราะห์ - ปัญ หา ( ปัญ หาที่น ัก เรีย นพบ )...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - สาเหตุ (สาเหตุข องปัญ หา ) ...................................................................................... ................................................... - เป้า หมาย (จำา นวนหรือ ปริม าณกลุ่ม เป้า เหมาย ) ...................................................................................... ................................................... - ทางแก้ (ทางแก้ป ัญ หา) ...................................................................................... ................................................... - หลัก การและหลัก ธรรมที่น ำา มาใช้ แนวพระราชดำา ริ / พระราชดำา รัส................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... หลักธรรม ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
 6. 6. 9. วิธ ีก ารดำา เนิน งาน (แสดงวิธีการดำาเนินงานเป็นข้อๆ หรือเป็น แผนผังที่มีคำาอธิบายที่ชัดเจน ทั้ง 2 ระยะ) การดำา เนิน งานในระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม) ...................................................................................................................................................... ............................. ...................................................................................................................................................... ............................. การดำา เนิน งานในระยะที่ ๒ (เดือน ) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................................................... แบบประเมิน การทำา งานกลุ่ม ของนัก เรีย น (ครูเป็นผู้ประเมิน) พฤติก รรมนัก เรีย น ระดับ การประเมิน ดีม าก ดี พอใช้ ปรับ ปรุ (4) (3) (2) ง (1)การนำา เสนอรายงานหน้าชั้น เรีย น 1.นักเรียนมั่นใจในการ รายงาน 2.เนื้อหาครอบคลุมตามที่ กำาหนด 3.ใช้ภาษาถูกต้องและชัดเจน
 7. 7. เหมาะสม 4.การนำาเสนอเข้าใจง่ายและมี ลำาดับขั้นตอน 5.ตอบคำาถามได้ถูกต้อง 6.การเสนอรายงานเหมาะสม กับเวลาการเรีย น 1.การสนใจในการเรียน 2.มีการซักถามข้อสงสัย 3.ร่วมแสดงความคิดเห็นการทำา งานกลุ่ม 1.มีการวางแผนการทำางานร่วมกัน 2.มีความรับผิดชอบในการทำางานทุกคน 3.มีการแบ่งหน้าที่ในการทำางานทุกคน 4.แต่ละคนตั้งใจทำางานตามที่กลุ่มมอบหมาย 5.การทำางานเสร็จตรงตามเวลา 6.มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 7.สมาชิกแต่ละคนยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมคะแนน ลงชื่อ ).................................................................ผู้ป ระเมิน ( นายสุภาพ เนื่องโนราช ) ............../............. ../............ แบบสัง เกตพฤติก รรมด้า นคุณ ธรรม จริย ธรรม
 8. 8. เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน คะแนนเต็ม 24 คะแนน- แสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างสมำ่าเสมอจนเป็นนิสัยทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ให้ 4 คะแนน - แสดงพฤติกรรมให้เห็นบ่อยครั้งแต่ยังไม่จัดว่าเป็นนิสัย ละเลยบ้างเป็นครั้งคราว ให้3 คะแนน - แสดงพฤติกรรมให้เห็นเป็นบางครั้ง และไม่ใช่ลักษณะนิสัย ให้ 2 คะแนน - ไม่ค่อยแสดงพฤติกรรม ไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหัวข้อที่ประเมินให้ 1 คะแนนเกณฑ์ก ารผ่า น คะแนน 19 คะแนน รายการประเมิน ใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมใน มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำางาน การทำางานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี มีความประหยัดอดออม มีความอดทน อดกลั้น มีความรับผิดชอบเลข มีความซื่อสัตย์ ที่/ รวมคน ที่
 9. 9. ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน (......................................) ครู นักเรียน แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิต นตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอ เพีย ง แผนการเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3...............................................................................................................................................................เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน - มีการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอจนเป็นนิสัยทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่นให้ 4 คะแนน - มีการปฏิบัติบ่อยครั้งแต่ยังไม่จัดว่าเป็นนิสัย ละเลยบ้างเป็นครั้งคราว ให้ 3 คะแนน - มีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่ใช่ลักษณะนิสัยให้ 2 คะแนน - ไม่ได้ปฏิบัติในหัวข้อที่ประเมินให้ 1 คะแนนเกณฑ์ก ารผ่า น คะแนน 15 คะแนน รายการประเมิน ผ่าน( มีความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัว เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ ความมีเหตุผล ผ)/ รวมคะแนนเลข ไม่ ที่ ผ่าน( มผ)
 10. 10. ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน (......................................) ครู นักเรียน ตารางวิเคราะห์ การถอดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม (แผนการเรียนรู้/ โครงงาน /โครงการ) ............................................................................................... ......................ลำาดับขั้น เงื่อนไข เงื่อนไข เหตุผล พอ ภูมิคุ้มกัน ตอนใน ความรู้ คุณธรรม ประมาณ การ ดำาเนิน กิจกรรม................ ................ ................ ................ ................ ................................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....................... ................ ................ ................ ................ ................................ ................ ................ ................ ................ ........................ ....... . .............. . .............. . .............. . .............. . .............................. ................ ................ ................ ................ ................
 11. 11. ................ .......... ..... .......... ..... .......... ..... .......... ..... .......... ...... .............. ................ ................ ................ ................ ................................ ................ ................ ................ ................ .......................... ..... ... ............ ... ............ ... ............ ... ............ ... ............................ ................ ................ ................ ................ ................................ ............ ... ............ ... ............ ... ............ ... ............ ...... ............ ................ ................ ................ ................ ................................ ................ ................ ................ ................ ............................ ... ..... .......... ..... .......... ..... .......... ..... .......... ..... .......................... ................ ................ ................ ................ ................................ .............. . .............. . .............. . .............. . .............. ...... .......... ................ ................ ................ ................ ................................ ................ ................ ................ ................ .............................. . ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........................ ................ ................ ................ ................ ................................ ................ ................ ................ ................ ....................... ........ ................ ................ ................ ................ ................................ ................ ................ ................ ................ ................................ ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ....................... ................ ................ ................ ................ ................ .... .. .. .. .. .. ลงชื่อ....................................................ผู้นับทึก ชั้น ม.............................................. แบบประเมินโครงงานคุณธรรมชื่อโครงงาน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................กลุ่มเยาวชน......................................................................................................................................
 12. 12. รายการประเมิน คะแนน คะแนนที่ เต็ม ได้1. มาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเยาชนเอง 202. การใช้หลักธรรม/แนวพระราชดำาริ/พระราช 10ดำารัสมาใช้ได้สอดคล้องเหมาะสม ตรงกับประเด็นปัญหา (ปัญหาทางธรรม)3. ความเป็น โครงงาน กล่าวคือ มี 20กระบวนการสร้างปัญญาในการสำารวจเลือกประเด็นปัญหา ประมวลข้อมูล การคิด วิเคราะห์การประเมินผล(ปัญหาทางโลก)4. โครงงานมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาทางศีล 10ธรรม5. ผลสำาเร็จของโครงงาน โครงงานมีผลสำาเร็จ 10ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้6. ความมีส่วนร่วมของบุคคลต่าง ๆ และ ความ 10สัมพันธ์ชุมชน (มีสมาชิกในโรงเรียน ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม)7. มีแผนการในอนาคต (โครงงานมีการกำาหนด 10แผนการในอนาคตที่ชัดเจน)8. วิธีการนำาเสนอ 10 มารยาทในการนำาเสนอ นำ้าเสียง ทักษะการพูด การสรุปประเด็นสำาคัญ รวม 100 ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน .........../............/................... ตนเอง เพื่อน ครูผู้ปกครอง

×