Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Search Engine

110 views

Published on

This document is part of the instruction on the use of computers and the creation of a ...WEBPAGE...

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Search Engine

  1. 1. Search Engine… คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ ให้บริการแต่ละราย เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคาสาคัญ(คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะ แสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึก ประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย หลักการทางานของเสิร์ชเอนจิน การตรวจค้นหาข้อมูลในเว็บเพจต่างๆ  ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทาการตรวจค้นไว้ในฐานข้อมูล  การแสดงผลการค้นหาข้อมูล  หลักการทางานของ Search Engine คือ ระบบ Search Engine จะสร้างระบบเก็บข้อมูล หรือที่เรียกว่า Google Bot สาหรับไต่ (Crawl) ตาม Links ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลเว็บต่างๆ ไปไว้ใน Server และจะถูกจัดอันดับด้วยระบบ Algorithm ที่จะประมวลผลว่าเว็บไหนมีคุณภาพ และเกี่ยวก้บเรื่องอะไร โดยจะจัดเก็บข้อมูลไว้ตามหมวดหมู่ต่างๆ เมื่อผู้ค้นหาข้อมูลผ่านทาง Search Bot ด้วย Keyword ต่างๆ ระบบ Search Engine จะไปค้นหาข้อมูลเหล่านั้น มาแสดงผลให้ผู้ค้นหาข้อมูล รายชื่อเสิร์ชเอนจินเรียงลาดับตามความนิยม... 1. กูเกิ้ล (Google) 58% 2. บิง (Bing) 25% 3. ยาฮู(Yahoo!) 14% 4. อาสก์ (Ask) 2% 5. เอโอแอล (AOL) 0.6% 6. อื่นๆ (Etc) 0.4% นางสาวสุพรรณษา ภู่ประสงค์ ม.5/1 เลขที่ 42

×