Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các câu hỏi và đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Be the first to comment

Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. 1. Page9 Câu 1: Những tiền đề lý luận dẫn đến sự hình thành TTHCM - Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. + Đó là truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, là tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng, là ý chí vươn lên mọi khó khăn, thử thách, là trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. + CNYN là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dtộc. Chính sức mạnh của CNYN đã thúc giục Nguyễn tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước. - Tinh hoa văn hóa nhân loại. + Đối với vhóa p.Đông, HCM biết chắt lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các học thuyết triết học, hoặc trong tư tưởng của Lão Tử, Mặc Tử, Quản Tử….Người tiếp thu những mặt tích cưc của Nho giáo.Đó là các triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó là ước vọng về một xh bình trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh;tu thân dưỡng tính; đề cao vhóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. + Về Phật giáo: vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân; là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện; là tinh thần bình đẳng, dân chủ, chống phân biệt đẳng cấp; là việc đề cao lđộng, chống lười biếng “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”; là chủ trương sống k0 xa lánh việc đời mà gắn bó với dân, với nước, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân chống kẻ thù dân tộc… + Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. + HCM còn tiếp thu nền văn hóa dân chủ và cm p.Tây: Pháp, Mỹ; đọc và tiếp thu các tư tưởng về tự do, bình đẳng, bác ái qua các tác phẩm của Vonte, Rútxô, Môngtétxkiơ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cm Pháp, tuyên ngôn đlập ở Mỹ(1776) HCM tự biết làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại, Đông và Tây, vừa tiếp thu, vừa gạn lọc để từ tầm cao tri thức nhân loại mà suy nghĩ, lựa chọn, kế thừa và đổi mới, vdụng và ↑ - CNMLN: + CNMLN là cơ sở TGQ và PPL của TTHCM + Việc tiếp thu CNMLN ở HCM diễn ra trên nền tảng của những tri thức văn hóa tinh túy được chắt lọc, hấp thụ và một vốn ctrị, vốn hbiết pphú, đc tích lũy qua thực tiễn hoạt động đtranh vì mục tiêu cứu nc và gpdt; vận dụng những nglý cm của thời đại vào đk cụ thể ở VN. Câu 2: Ý nghĩa của việc học tập và ncứu tthcm - Nâng cao năng lực tư duy lý luận và pp công tác. + TTHCM soi đường cho Đảng và ndân VN trên con đường thực hiện mục tiêu:dân giàu, nc mạnh, dchủ, cbằng, vminh. + Bồi dưỡng, củng cố cho sv, thanh niên lập trường, qđiểm cm; kiên định mục tiêu đlập dtộc gắn liền vơi cnxh; tích cực chủ động đtranh, phê phán những qđiểm sai trái, bảo vệ CNMLN, TTHCM, đường lối, chủ trương, chính sách, pluật của Đảng và NN ta; biết vdụng tthcm vào gquyết các vấn đề đặt ra trong csống. - Bồi dưỡng pchất đạo đức cm và rèn luyện bản lĩnh ctrị. + TTHCM gdục đạo đức, tư cách, phẩm chất cm cho cán bộ, đảng viên và toàn dân biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, cái thiện, ghét cái ác, cái xấu. + Htập tthcm giúp nâng cao lòng tư hào về Người, về ĐCS, về Tổ quốc VN, tự nguyện “Sống,chiến đấu, lđộng và htập theo gương Bác hồ vĩ đại”. + Trên cơ sở kthức đã đc học, sv vdụng vào csống, tu dưỡng, rèn luyện bthân, hthành tốt chức trách của mình, đóng góp thiết thực và hquả cho sự nghiệp cm theo con đường mà Ctịch HCM và Đảng ta đã chọn. 1
 2. 2. Page9 Câu 3: Giá trị TTHCM đối với CMVN và TG TTHCM soi sáng con đường gp và ↑ dtộc - TTHCM là tài sản tinh thần vô giá của dtộc VN + TTHCM là sp của dtộc và thời đại, nó trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dtộc ta + Tính stạo của tthcm thể hiện ở chỗ: trung thành với những nlý phổ biến của CNMLN, mạnh dạn loại bỏ những gì k0 thích hợp với đk cụ thể của nc ta, đề xuất những vđề mới do thực tiễn đặt ra và gquyết 1 cach linh hoạt, khoa học, hquả + TTHCM đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Ngày nay tư tưởng ấy đang soi sáng cho chúng ta . + Nét đặc sắc nhất trong tthcm là những vđề chung quanh việc gpdt và định hướng cho sự ↑ dtộc - Là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cmvn + TTHCM soi sáng cho Đảng và ndân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nc mạnh, dchủ, cbằng, vminh. + TTHCM là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cm đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới thắng lợi. + TTHCM mãi mãi sống với chúng ta, vì đã thấm sâu vào qcnd, chỉ đạo thực hiện có hquả những nvụ đối với thời đại. + TTHCM ngày càng tỏa sang, chiếm lĩnh trái tim, khối óc của hàng triệu, hàng triệu con người.  TTHCM đối với sự ↑ thế giới - P.á khát vọng của thời đại. + HCM là nvật lsử vĩ đại, k0 chỉ là sp của dtộc,của gccn VN, mà còn là sp của thời đại, của nloại tiến bộ. + HCM đã có những cống hiến xsắc về lý luận cmgpdt thuộc địa dưới ánh sang của CNMLN, về sự tự thân vđộng của công cuộc đtranh gp của ndân các nc thuộc địa và phụ thuộc, về hòa bình, hợp tác, hữu nghị giữa các dtộc. - Tìm ra các gpháp đtranh gp loài người + Người đã xđ cnđq là kẻ thù lớn nhất của các dtộc bị áp bức và để chiến thắng cnđq, cần phải thực hiện “đại đoàn kết”,”đại hòa hợp”. + Người đã nhận thức đúng sự biến chuyển của thời đại, về khả năng to lớn và sự tác động mạnh mẽ của cmgpdt ở thuộc địa đối với cmvs. Đặt cmgpdt thuộc địa vào phạm trù cmvs. - Cổ vũ các dtộc đtranh trong sự nghiệp gp. + HCM là vị anh hung dtộc vĩ đại, người thầy thiên tài của cmvn, 1 nhà mácxít – lêninnít lỗi lạc, nhà hoạt động xsắc của ptcs và cnhân qtế, 1 chiến sĩ kiên cường của ptgpdt trong thế kỷ XX. Câu 4: Cách Mạng giải phóng Dân Tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường Cách mạng vô sản - Để gpdt khỏi ách thống trị của thực dân p, ông cha ta đã sd nhiều con đường gắn với những khunh hướng ctrị khác nhau, sd những vũ khí tư tưởng khác nhau nhưng rốt cuộc đều bị thực dân P dìm trong biển máu. - Mặc dù rất khâm phục tinh thần cứu nc của ông cha, nhưng HCM k0 tán thành các con đường của họ mà qtâm ra đi tìm 1 con đường mới. - NAQ đã kết hợp tìm hiểu lý luận và khảo sát thực tiễn, nhất là ở 3 nc tư bản ↑; A,P,M + Người nhận thấy: cmệnh tư bản, cmệnh k0 đến nơi, tiếng là cộng hòa và dchủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. 2
 3. 3. Page9 + HCM thấy đc CMT10 Nga k0 chỉ là 1 cuộc cmvs, mà còn là 1 cuộc cmgpdt. Người nhận thấy trong lý luận của Lênin một phương hướng mới để gpdt: con đường cmvs. - Vượt qua sự hạn chế về tư tương của các sĩ phu và của các nhà cm có xu hướng tư sản đương thời, HCM khẳng định: “Muốn cứu nc và gpdt k0 có con đường nào khác con đường cmvs” Câu 5:HCM về phương pháp cách mạng trong Cách mạng giải phóng dân tộc - CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS - CMGPDT trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo - Lực lượng của cmgpdt bao gồm toàn dtộc - CMGPDT cần đc tiến hành chủ động, stạo và có khả năng giành thắng lợi trước cmvs ở chính quốc - CMGPDT phải được tiến hành bằng con đường cm bạo lực. Câu 6: cách mạng giải phóng dân tộc cần đc tiến hành chủ động, stạo và có khả năng giành thắng lợi trước cmvs ở chính quốc - Do yêu cầu bức thiết về thị trường, các nc thuộc địa trở thành 1 trong những nguồn sống của cnđq. + Trong cuộc đtranh chống cnđq, chủ nghĩa thực dân, cm thuộc địa có tầm qtrọng đbiệt. Ndân các dtộc thuộc địa có khả năng cm to lớn. + HCM vẫn kđịnh công cuộc gp ndân thuộc địa chỉ có thể thực hiện đc bằng sự nỗ lực tự gp - Quan hệ giữa cm thuộc địa và cm chính quốc. + Nhận thức đúng vtrò, vị trí chiến lược của cm thuộc địa và sm dtộc, NAQ cho rằng cmgpdt ở thuộc có thể giành thắng lợi trước cmvs ở chính quốc. - Ý nghĩa: Đây là 1 luận điểm stạo, có gtrị lý luận và thực tiễn to lớn; 1 cống hiến rất qtrọng của HCM vào kho tảng lý luận của CNMLN, đã đc thắng lợi của pt cmgpdt trên toàn thế giới trong gần 1 thế kỷ qua cminh là htoàn đúng đắn. Câu 7: TTHCM về lưc lượng của cách mạng giải phóng dân tộc Lực lượng của cmgpdt bao gồm toàn dtộc - Năm 1924, HCM đã nghĩ đến 1 cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân. - Qđiểm “lấy dân làm gốc’ xuyên suốt qtrình chỉ đạo ctranh của Người. - HCM đánh giá rất cao vtrò của qcnd trong knvtrang. Người coi đó là nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi - HCM hết sức nhấn mạnh vtrò động lực cm của cnhân và ndân. Người kđịnh: công nông “là gốc cmệnh”. Đó là 1 vđề hết sức mới mẻ so với nhận thức của những nhà yêu nc trước đó. - HCM k0 coi nhẹ khả năng tham gia sự nghiệp gpdt của các gcấp và tlớp khác. Người coi TTS,TSDT và 1 bộ phận gcấp địa chủ là bạn đồng minh của cm. Câu 8: Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng bản chất tổng quát của HCM về CNXH. Liên hệ sự vận dụng của Đảng ta. Cách tiếp cận của HCM về CNXH - HCM tiếp thu lý luận về CNXH khoa học của lý luận Mác – Lênin trước hết là từ yêu cầu tất yếu của công cuộc gpdt VN - HCM tiếp cận cnxh ở 1 pdiện nữa là đạo đức, hướng tới gtrị nhân đạo, nhân văn mácxít: Sự ↑ tự do của mỗi người là đk cho sự ↑ tự do của tất cả mọi người. - Bao trùm lên tất cả là hCM tiếp cận cnxh từ vhóa 3
 4. 4. Page9 + Kế thừa, ↑ những gtrị truyền thống tốt đẹp hàng ngàn năm của dtộc VN, tiếp thu tinh hoa vhóa thế giới, kết hợp truyền thống với hđại, dtộc và qtế.  Đặc trưng bchất tổng quát của CNXH ở VN - HCM có qniệm tổng quát khi coi cncs, cnxh như là 1 cđộ xh bao gồm các mặt rất pphú, hchỉnh, trong đó con người đc ↑ tự do. - HCM diễn đạt qniệm của mình về cnxh ở VN trên 1 số mặt: ctrị, ktế, vhóa, xh… + Ktế: HCM nêu cđộ sở hữu công cộng xh và pphối theo ntắc của CNMLN là làm theo năng lực, hưởng theo lđộng, có phúc lợi xh. + Ctrị: HCM nêu cđộ dchủ, mọi người đc ↑ toàn diện với tinh thần làm chủ. - HCM qniệm về cnxh ở nc ta bằng cách nhấn mạnh đó là 1 xh vì lợi ích của Tổ quốc, của ndân. Mục tiêu là nhằm nâng cao đsvc và vhóa của ndân. - HCM nêu cnxh ở VN trong ý thức, động lực của toàn dân dưới sự lđạo của ĐCSVN. - Đặc trưng bchất tổng quát của cnxh ở VN: + Đó là 1 cđộ ctrị do ndân làm chủ + CNXH là 1 cđộ xh có nền ktế ↑ cao, gắn liền với sự ↑ của KH-KT. + CNXH là cđộ k0 còn người bóc lột người. + CNXH là 1 xh ↑ cao về vhóa, đạo đức.  Đặc trưng cơ bản của mô hình xhcn mà VN tiếp tục xd - Dân giàu, nc mạnh, dchủ, cbằng, vminh - Do ndân làm chủ - Có nền ktế ↑ cao dựa trên llsx hiện đại và qhsx tiến bộ phù hợp - Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dtộc - Con người có csống ấm no, tự do, hạnh phúc, có đk ↑ toàn diện. - Các dtộc trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng ↑ - Có nhà nc pháp quyền xhcn của ndân, do ndân và vì ndân do ĐCSVN lãnh đạo. - Có qhệ hữu nghị và hợp tác với ndân các nc trên thế giới. Câu 9; Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự ra đời và vai trò của Đảng cộng sản Sự ra đời của ĐCSVN - Khi đề cập đến sự hthành của ĐCSVN, bên cạnh 2 yếu tố CNMLN và ptcn, HCM còn kể đến yếu tố thứ 3, đó là pt yêu nc. Đây chính là 1 qđiểm quan trọng của HCM về sự hthành ĐCSVN, là sự ↑ stạo CNMLN trên cơ sở tổng kết thực tiễn VN + HCM thấy rõ vtrò to lớn của CNMLN đối với CMVN và đối với qtrình hthành ĐCSVN. Người cũng đánh giá cao vị trí, vtrò lãnh đạo của gccn Vn - HCM nêu them yếu tố ptyn vì những lý do: + Một là, PTYN có vtrí, vtrò cực kỳ to lớn trong qtrình ↑ của dtộc VN. + Hai là, ptcn kết hợp với ptyn bởi vì 2 pt đó đèu co mục tiêu chung: gpdt, làm cho VN đc hoàn toàn đlập, xdựng đất nc hung cường. + Ba là, pt nông dân (90% dsố) kết hợp với ptcn + Bốn là, ptyn của trí thức VN là ntố qtrọng thúc đẩy sự kết hợp các yêu tố cho sự ra đời của ĐCSVN. Vì họ rát nhạy cảm với thời cuộc, do vậy, họ chủ động và có cơ hội đón nhận những “luồng gió mới” về tư tưởng của tất cả các trào lưu trên thế giới dội vào VN  Vai trò của ĐCSVN 4
 5. 5. Page9 - Sm to lớn của nhdân chỉ phát huy khi đc tập hợp, đoàn kết và đc lãnh đạo bởi 1 tổ chức ctrị là ĐCSVN - CM là cuộc đtranh rất gian khổ. Lực lọngw kẻ địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì qchúng phải tổ chức rất chặt chẽ, chí khí phải kquyết. Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và gdục nhdân thành 1 đội quân thật mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền. - Sự ra đời, tồn tại và ↑ của ĐCSVN phù hợp với qluật ↑ của xh. - Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, tính qđịnh hàng đầu từ sự lđạo của Đảng đối với CMVN đã đc thực tế lịch sử cminh, k0 có 1 tổ chức ctrị nào có thể thay thế đc Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân - Vdụng tthcm về xd Nhà nước đòi hỏi phải chú trọng bảo đảm và phát huy quyền làm chủ thật sự của ndân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. - Quyền làm chủ của ndân phải đc thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật, đưa Hiến pháp và pluật vào csống. Cần chú ý đến việc bảo đảm cho mọi người đc bình đẳng trước pluật. - Để phát huy quyền làm chủ của ndân lđộng, cần chú ý thực hiện những ntắc dchủ trong các cộng đồng dân cư, tùy theo đk của từng vủng, miễn là các qtắc đó k0 trái với những qđịnh của pluật. Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nc có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. - Xd 1 Nhà nc hợp pháp, hợp hiến + Sau khi đọc bản TNĐL, HCM đã đề nghị tổ chức Tổng tuyển cử để lập Quốc hội rồi từ đó lập ra Chính phủ và các cơ quan, bộ máy chính thức khác của Nhà nc mới theo đúng thông lệ của 1 Nhà nc pháp quyền hiện đại. + Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I nc VNDCCH đã họp phiên đầu tiên, lập ra các tổ chức, bộ máy và các chức vụ chính thức của Nhà nc - Hoạt động qlý Nhà nc bằng Hiến pháp, pháp luật + Qlý Nhà nc là qlyý bằng bộ máy và bằng nhiều bpháp khác nhưng qtrọng nhát là qlý bằng hệ thống luật, trong đó, quan trọng bậc nhất là Hiến pháp – đạo luật cơ bản của nc nhà  Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959 đã để lại dấu ấn đậm nét những qđiểm của HCM về bchất, thiết chế và hoạt động của Nhà nc mới.  Dchủ đích thực đi liền với thực thi Hiến pháp và pluật + “Thần linh pháp quyền” là smạnh do con người và vì con người. Do vậy, HCM bao giờ cũng đòi hỏi mọi người phải hiểu và tuyệt đối chấp hành pluật, bất kể người đo giữ cương vị nào. + Trong việc thực thi Hiến pháp và pluật, HCM bao giờ cũng chú ý bảo đảm tính nghiêm minh và hiệu lực của chúng. + Pluật phải đúng và phải đủ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pluật cho mọi người dân; người thực thi luật pháp phải thật sự công tâm và nghiêm minh. Câu 12: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục - HCM đã phê phán gay gắt nền gdục pk và nền gdục thực dân. - HCM định hướng cho nền gdục ↑ đúng đắn góp phần qtrọng vào sự nghiệp xd CNXH và đtranh thống nhất nc nhà. - Mục tiêu của vhóa gdục là để thực hiện các chức năng của vhóa thông qua việc dạy và học + Mở mang dân trí, nâng cao kthức; bồi dưỡng những tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp + Phải đào tạo đc những lớp người có đạo đức, có tài kế tục sự nghiệp cm, làm chon c ta: dgiàu, nc mạnh, dchủ, công bằng, vminh 5
 6. 6. Page9 + “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ” - Nội dung gdục phải phù hợp với thực tiễn VN. + Gdục phải toàn diện, bao gồm cả vhóa,ctrị, KH-KT, chuyên môn nghề nghiệp, lđộng.  Nếu k0 có trình độ vhóa thì k0 tiếp thu đc KH-KT; k0 học KH-KT thì k0 theo kịp nhu cầu ktế nc nhà; song phải chú ý học ctrị, vì nếu chỉ học vhóa mà k0 học ctrị thì như người nhắm mắt mà di.  Học ctrị là học CNMLN, đường lối, csách của Đảng và NN. Học đẻ nắm vững qđiểm, lập trường có tính ntắc của Đảng, TGQ, PPL của CNMLN. + ppháp học phải stạo, k0 giáo điều. + Phải tiến hành cải cách gdục, nhằm xd ctrình, ndung, ppháp dạy và học thật khoa học, hợp lý, đáp ứng đòi hỏi của cm. - Pchâm, ppháp gdục + Pchâm: học đi đôi với hành, lý luận phải lhệ với thực tế; học tập phải kết hợp với lđộng; phải kết hợp thật chặt chẽ 3 khâu: gđình, nhà trường và xh, thực hiện dchủ, bđẳng trong gdục. + PPháp gdục phải phù hợp với mục tiêu gdục.Cách dạy phải phù hợp với trình độ, lứa tuổi người học, dạy từ dễ đến khó; phải kết hợp htập với vui chơi, gtrí lành mạnh phải dùng bpháp nêu gương gắn liền với các ptrào thi đua. + Về đội ngũ gv:  Phải qtâm xd đội ngũ gv có đạo đức cm, yêu nghề, yên tâm ctác, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp, giỏi về chuyên môn, thuần thục về ppháp.  Mỗi gv phải là 1 tấm gương sáng về đạo đức, về htập,”Học k0 biết chán, dạy k0 biết mỏi”. Câu 13: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ - Văn nghệ (bao gồm vhọc và nthuật) là bhiện tập trung nhất của nền vhóa, là đỉnh cao của đsống tinh thần, là hình ảnh của tâm hồn dtộc. - Qđiểm của HCM về vhóa vnghệ: + Vhóa - vnghệ là 1 mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đtranh cm. VD: Tác phẩm tắt đèn, NKTT, Bán án chế độ thực dân P. + Vnghệ phải gắn với thực tiễn đsống của ndân.  Thực tiễn đsống của ndân rất pphú, bao gồm thực tiễn lđsx, chiến đấu, shoạt và xd đsống mới. Đây là nguồn nhựa sống, là sinh khsi và là chất liệu vô tận cho vnghệ stác.  Nhân dân là người hưởng thụ và đánh giá các tác phẩm vhọc – nthuật. + Phải có những tác phẩm vnghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nc và dtộc VD: ca múa nhạc kỉ niệm 1000 năm Thang long – HN  Mục tiêu của vnghệ là pvụ qchúng. Để thực hiện mục tiêu này, các tác phẩm vnghệ phải đạt tới sự thống nhất hài hòa giữa ndung và hthức. VD:Dca quan họ Bắc Ninh, k0 gian vhóa Cồng chiêng TNguyên.  Một tác phẩm hay là tác phẩm diễn đạt vừa đủ những điều đáng nói, ai đọc cũng hiểu đc và khi đọc xong phải suy ngẫm. VD: Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Câu 14: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống Qđiểm xd đời sống mới là 1 giải pháp rất độc đáo của HCM  Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới, đc HCM nêu ra với 3 nội dung: đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Ba ndung này có qhệ mật thiết, trong đó đạo đức mới giữa vtrò chủ yếu. - Đạo đức mới: Để xd dời sống mới trước hết phải xd đạo đức mới bằng cách thực hiện:”Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. 6
 7. 7. Page9 - Lối sống mới: +Là lối sống có lý tưởng, có đạo đức; là lối sống vminh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dtộc với tinh hoa vhóa nhân loại. + HCM yêu cầu phải sửa đổi “cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại” VD: Cách ăn: ăn uống hợp vệ sinh. Cách mặc: lựa chọn trang phục phù hợp với những nơi mình đến Cách ở: sạch sẽ, ngăn nắp, nhà sạch thì mắt, bắt sạch ngon cơm Cách đi lại: Khi đi vào công viên thì k0 đc giẫm chân lên cỏ - Nếp sống mới + Xd nếp sống mới – nếp sống vminh, là qtrình làm cho lối sống mới dần dần thành thói quen, thành pttquán tốt đẹp, kế thừa và ↑ những thuần phong mỹ tục lâu đời của dtộc + Đời sống mới:  Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. VD: Trọng nam khinh nữ, mê tín  Cái gì cũ mà k0 xấu, nhưng phiền phức thì sửa đổi. VD: cúng bái, cưới hỏi quá xa xỉ  Cái gì cũ mà tốt thì ↑ thêm. VD: uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.  Cái gì mới mà hay thì phải làm, phải bổ sung. VD: Ăn ở hợp vệ sinh, làm việc ngăn nắp + Xd vhóa đsống mới đòi hỏi sự qtâm của cả cộng đồng dtộc, song trước hết, phải đc bắt đầu từ mỗi con người, mỗi gia đình. Liên hệ: trong gia đình em, có trọng nam khinh nữ? Bản thân có tôn sư trọng đạo, ăn ở hợp vsinh?... Câu 15: Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức - ĐĐ là cái gốc của người cm + ĐĐ là nguồn nuôi dưỡng và ↑ con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối + Người cm phải có đạo đức cm làm nền tảng, mới hthành đc nvụ cm vẻ vang + Trong đk Đảng cầm quyền, HCM yeu cầu Đảng phải “là ĐĐ, là vminh”. Trong Di chúc, Người căn dặn: “ Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần ĐĐCM + Tư tưởng đạo đức HCM là đạo đức trong hành động, lấy hquả thực tế làm thước đo. - Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của CNXH +Trước hết là ở gtrị đạo đức cao đẹp, ở pchất của nhưng người cộng sản ưu tú, bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến đấu cho lý tưởng + Tấm gương đạo đức trong sáng của HCM có sức hấp dẫn lớn lao, mạnh mẽ với nhân dân VN và nhân dân trên thế giới. Tấm gương ấy là nguồn cổ vũ động viên tinh thần đối với ndân ta và nhân loại tiến bộ đoàn kết đtranh vì hào bình, độc lập dtộc, dchủ và CNXH. Câu 16: Quan điểm Hồ Chí Minh về những chuản mực đạo đức cách mạng - Trung với nước, hiếu với dân + HCM đã mượn kniệm “trung,hiếu” trong tư tưởng đđức dtộc và đưa vào đó 1 ndung mới: “trung với nc, hiếu với dân”, tạo nên 1 cuộc cm trong qniệm về đđức + HCM cho rằng, trung với nc phải gắn liền hiếu với dân.Vì nc là nc của dân, còn dân lại là chủ nhân của nc + Trung với nc là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nc và giữ nc, trung thành với con đường đi lên của đất nc. Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ ndân hết lòng. - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 7
 8. 8. Page9 + Đây là pchất đđức gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người, là đại cương đđức HCM; là 1 biểu hiện cụ thể, 1 ndung của pchất “trung với nc, hiếu với dân” + “Trung, hiếu”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là những kniệm cũ, đc HCM lọc bỏ những ndung k0 phù hợp và đưa vào những ndung mới đáp ứng yêu cầu của cm. + Cần là siêng năng, chăm chỉ; lđộng có kế hoạch, có hquả, có nsuất cao với tinh thần tự lực cách sinh. + Kiệm là tiết kiệm (TK thời gian, công sức, của cải), k0 phô trương hthức, k0 liên hoan, hè chén bù lu. + Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. Phải“trong sạch, k0 tham lam”tiền của, địa vị, danh tiếng. + Chính là thẳng thắn, đứng đắn.  Đối với mình:k0 dc tự cao, tự đại, tự phụ, phải ktốn học hỏi, ↑cái hay, sửa chữa cái dở của mình.  Đối với người: k0 nịnh người trên, k0 khinh người dưới, thật thà, k0 dối trá.  Đối với việc: phải để việc công lên trên, lên trước, việc thiện nhỏ mấy cũng làm, việc ác nhỏ mấy cũng tránh. + Chí công vô tư là công bằng, công tâm, k0 thiên tư, thiên vị; làm việc gì cũng k0 nghĩ đến mình trước, nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. →`CNXH k0 thể thắng lợi nếu k0 loại trừ chủ nghĩa cá nhân - Thương yêu con người, sống có tình nghĩa + Là 1 trong những phẩm chất cao đẹp nhất + Tình yêu thương đó là 1 tình cảm rộng lớn, trước hết giành cho những người nghèo khổ, những người bị mất quyền, bị áp bức, bị bóc lột k0 phân biệt màu da, dtộc. + Tình yêu thương con người phải đc xd trên lập trường gccn, thể hiện trong mqhệ hằng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em… - Có tinh thần quốc tế trong sáng + Chủ nghĩa qtế là 1 trong những pchất qtrọng nhất của đđ CSCN. + Nội dung chủ nghĩa qtế trong TTHCM rất rộng lớn và sâu sắc. Đó là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu và đoàn kết với gcvs toàn thế giới, chống lại mọi sự chia rẽ, hằn thù, bất bình dẳng và pbctộc…HCM ctrương giúp bạn là tự giúp mình. + Đoàn kết qtế là nhằm thực hiện những mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, đlập dtộc, dchủ và tiến bộ xh, là hợp tác và hữu nghị theo tinh thần: bốn phương vsản, bốn bề đều là anh em. + HCM đã tạo ra 1 kiểu qhệ qtế mới: đối thoại thay cho đối đầu, nhằm kiến tạo 1 nền vhóa hòa bình cho nloại. Câu 17: Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đđức + Nói đi đôi với làm là ntắc qtrọng bậc nhất trong xd 1 nền đđức mới; là đtrưng bchất của tư tưởng đđức HCM. + Nêu gương về đđức là 1 nét đẹp của truyền thống vhóa p.Đông + Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương về đđức. + Trong việc xd 1 nền đđức mới, đđức cm phải đbiệt chú trọng“đạo làm gương”; phải chú ý phát hiện, xd những điển hình người tốt, việc tốt rất gần gũi trong đời thường, trong các lĩnh vực lđsx, trong chiến đấu, trong học tập.. → Một nền đđức mới chỉ có thể đc xd trên 1 cái nền rộng lớn, vững chắc, khi những chuẩn mực đđức trở thành hvi đđức hằng ngày của toàn xh. 8
 9. 9. Page9 - Xây đi đôi với chống: Để xd 1 nền đdức mới, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mđích xây. + Xd đđức mới, đđức cm trước hết phải đc tiến hành bằng việc gdục những pchất, những chuẩn mực đđức mới. + Việc gdục đđức mới phải đc tiến hành phù hợp với từng gđoạn cm, với từng lứa tuổi, ngành nghề, gcấp, tlớp và trong từng mt khác nhau; phải khơi dậy đc ý thức đđức lành mạnh ở mỗi người + Xây phải đi đối với chống, với việc loại bỏ cái sai, cái xấu, cái vô đđức trong đsóng hằng ngày. + Để giành đc tăhngs lợi trong cuộc chiến đấu này, điều qtrọng là phải phát hiện sớm, phải tuyên truyền, vđộng hthành pt qchúng rộng rãi. - Phải tu dưỡng đđức suốt đời + Một nền đđức mới chỉ có thể đc xd trên cơ sở sự tự giác tu dưỡng đđức của mỗi người. Người chỉ rõ: Chính tâm tu thân tức là cải tạo – là một cuộc cm trong bthân mỗi người. + ĐĐCM là đđức dấn thân, đđức trong hành động vì đlập, tự do của dtộc, hphúc của ndân. Chỉ có trong hành động, ĐCM mới bộc lộ rõ những gtrị của đđức + ĐĐCM đòi hỏi mỗi người phải tự giác rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn; phải kiên trì rèn luyện, tu dưỡng suốt đời như cviệc rửa mặt hằng ngày. Câu 18: Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Thực trạng đđức lối sống trong sviên hiện nay. - Dưới ngọn cờ của TTĐĐHCM, trong từng gđoạn cm, thế hệ trẻ VN đã lập đc nhièu kỳ tích to lớn, đóng góp vào tiến trình chung của lịch sử dtộc. - Ngày nay, phàn lớn sv vẫn giữ đc lối sống tình nghĩa, trong sạch, lành mạnh; khiêm tốn, luôn cần cù và stạo trong htập; sống có bản lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám đối mặt với những khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiêmh, k0 ỷ lại, chây lười; luôn gắn bó với ndân, đồng hành cùng dtộc, phán đấu co sự nghiệp dgiàu, nc mạnh, dchủ, cbằng, vminh. - Có 1 bộ phận sviên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất p.hướng pđấu, k0 có chí lập thân, lập nghiệp; chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gđình và xh, sa vào nghiện ngập; thiếu trung thực, gian lạn trong ti cử… Học tập và làm theo TTĐĐHCM - Một là, học trung với nc, hiếu với dân, suốt đời đtranh cho sự nghiệp gpdt, gp gcâp, gp con người. - Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống gdị và đức khiêm tốn phi thường. - Ba là, học đức tin tuyệt đối vào smạnh của ndân, kính trọng ndân và hết lòng, hết sức phục vụ ndân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. - Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, qtâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt đc mục đích csống. Liên hệ: - Sống cần, kiệm, liêm, chính - Có quan hệ mật thiết với qchúng - Góp phàn trong sự nghiệp dựng nc và giữ nc - Thương yêu con gười, sống có tình nghĩa. 9
 10. 10. Page9 Câu 19: Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người” - “Trồng người” là yêu cầu kquan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cm. + HCM rất qtâm đến sự nghiệp gdục, đtạo, rèn luyện con người, vì “lợi ích trăm năm”, tất cả vì con người, do con người. Con người phải đc đạt vào vtrí trung tâm của sự ↑. - “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xhcn. + Con người xhcn phải do cnxh tạo ra. + Mỗi bước xd những con người như vậy là 1 nấc thang xd cnxh + Qniệm của HCM về con người mới xhcn có 2 mặt gắn bó chặt chẽ với nhau.  Một là, kế thừa những gtrị tốt đẹp của con người truyền thống  Hai là, hthành những pchất mới như: có tư tưởng xhcn; có đđức xhcn; có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ; có tác phong xhcn; có tác phong xhcn; có lòng nhân ái,vị tha, độ lượng. - Chiến lược “trồng người” là 1 trọng tâm, 1 bộ phận hợp thành của clược ↑ kt-xh. + Để thực hiện clược “trồng người”,cần cón nhiều bpháp, nhưng gdục và đtạo là bpháp qtrọng bậc nhất. + Ndung và ppháp gdục phải toàn diện cả về đức,trí,thể,mĩ, phải đặt đđức, lý tưởng và tình cảm cm, lối sống xhcn lên hàng đầu. 2 mặt đức, tài thống nhất với nhau. + “Trồng người” là cviệc “trăm năm”, k0 thể nóng vội “1 sớm 1 chiều”, k0 phải làm 1 lúc là xong, cũng k0 phải tùy tiện, đến đâu hay đến đó. HCM cho rằng: “Việc học k0 bao giờ cùng, còn sống còn phải học”. 10

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • KhanhNguyen436

  Feb. 27, 2017
 • NguynDuyHuy

  Aug. 23, 2017
 • ssuserb5978f

  Jun. 7, 2018
 • UyenNguyen380

  Aug. 7, 2018
 • HanNguyen130

  Aug. 12, 2019
 • HngHHong

  Dec. 3, 2019
 • NguytNg15

  Feb. 14, 2020
 • cnhv3

  Apr. 8, 2020
 • ChiPhan18

  Jun. 21, 2020
 • HaThi15

  Aug. 22, 2020

Các câu hỏi và đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Views

Total views

17,797

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

463

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×