Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cheque

8,013 views

Published on

Published in: Education, Technology

Cheque

  1. 1. SÉC Check - Chèque Bộ Môn Thanh Toán Quốc Tế Nhóm Tui – Mar 3-4 K31
  2. 2. KHÁI NIỆM <ul><li>Séc (check, chèque) là mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện </li></ul><ul><ul><ul><li>Do một khách hàng lập ra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yêu cầu ngân hàng trích từ TK của mình một số tiền nhất định </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thanh toán cho người thụ hưởng </li></ul></ul></ul>
  3. 3. ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN Người phát hành Ngân Hàng Thanh Toán Người Thụ Hưởng Uỷ thác
  4. 4. CƠ SỞ PHÁP LÝ <ul><li>Công ước Geneve 19.3.1931 ( Uniform law check ULC 1931) </li></ul><ul><li>Luật thống nhất hối phiếu (Uniform law of bill of exchange ULB – 1930) </li></ul><ul><li>Luật thương mại Anh Mỹ </li></ul>
  5. 5. PHÂN LOẠI Séc Tính chất chuyển nhượng Séc đích danh Séc vô danh Séc theo lệnh Đặc điểm sử dụng Séc tiền mặt Séc chuyển khoản Séc bảo chi | séc xác nhận Séc du lịch
  6. 6. QUY ĐỊNH VỀ SÉC <ul><li>Người phát hành séc phải có tiền trong tài khoản. Số tiền phát hành < số dư trong TK </li></ul><ul><li>Có giá trị thanh toán trực tiếp như tiền tệ. </li></ul><ul><li>Phải được làm bằng văn bản có đầy đủ ghi chú theo luật định </li></ul><ul><li>Séc có thời gian hiệu lực </li></ul>
  7. 7. Nội dung hối phiếu CHECK (1) Place:………… (2) Date (3) Pay to order of (4) ……………(8)…................... The sum of (5) ……………...………….. / USD…. XXX Bank – Nation(6) Drawer’s signature (7) 14000768 865x0658ABD 789500004532 Địa điểm – Ngày Tháng Năm phát hành Mệnh lệnh thanh toán vô điều kiện Ngân hàng phát hành séc Số tiền
  8. 10. Nhóm Tui Mar 3-4 K31 Trần Thái Minh Phạm Thanh Thúy Vy Võ Thiên Nga Lê Thanh Tú Nguyễn Hồng Ngọc

×