Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuresel Krizi Ne Bitirecek

598 views

Published on

Küresel krizi, ne doğurdu, ne büyüttü, ne bitirecek. (EGE CANSEN)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kuresel Krizi Ne Bitirecek

  1. 1. KÜRESEL KR!Z!, NE DO"URDU, NE BÜYÜTTÜ, NE B!T!RECEK ? Sunan : EGE CANSEN 2011 SONBAHARI     KR!Z! KAVRAMADA, !KT!SAD! DÜ"ÜNCEN!N YAPI TA"LARI •  HER KR Z, B R DÜZELTMED R. BOZULMA VARSA, DÜZELTME OLUR. •  M LL GEL R ARTI INDAN KOPUK, M LL SERVET ARTI I OLMAZ. MAL F YATLARI, MÜLK F YATLARI PARALEL HAREKET ETMEL D R (ESAS BOZULMA) •  KÜRESELTOPLAMI SIFIR OLSA DA CAR LEM AÇIKLARI SÜRDÜRÜLEMEZ. ( K NC BOZULMA) •  K EKONOM YOKTUR; F NANSAL EKONOM , REEL EKONOM N N AYNA GÖRÜNTÜSÜDÜR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 2    
  2. 2. M!LL! SERVET, M!LL! GEL!R •  M LL SERVET, M LL GEL R N TÜKET LMEYEN KISMININ YATIRIMA DÖNÜ MES YLE B R K R. •  M LL SERVET, M LL GEL R N YATIRIMA DÖNÜ EN M KTARINDAN FAZLA ARTAMAZ. •  ARTMI GÖRÜNÜYORSA, BU B R VARLIK F YATLARI BALONU DUR. •  VARLIK F YATLARI ARTI I, ORTA VADEDE, MAL VE H ZMET F YATLARI ENFLASYONU FAZLACA GEÇMEMEL D R Bu bir Ege Cansen sunumudur. 3     F!NANSAL SEKTÖR, REEL SEKTÖRÜN AYNASIDIR. •  SANAY RKETLER N (PAS F ) BANKA BORCU, BANKALARIN (AKT F ) VARLIKLARIDIR. •  KAMUDA, F RMALARDA VE HANE HALKINDA SERVET ARTI I OLMADAN, BANKALARDA VARLIK /AKT F BÜYÜMES OLMAZ. •  H SSE SENED F YATLARI, F RMA DE ER N N KA IDA YANSIMASIDIR. F RMA DE ER , F RMANIN KAZANMA GÜCÜNÜ YANSITIR. •  KAZANCI ARTMAYAN F RMALARIN, H SSELER DE ERLEN YORSA, BU DA B R BALONDUR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 4    
  3. 3. KR!Z!, !NSANLARIN TAMAHKÂRLI"I DO"URUR •  AZ ÇALI IP, ÇOK ZENG N OLMAK Ç N OPERASYONDAN DE L, SPEKÜLASYONDAN PARA KAZANMAK GEREK R. •  SPEKÜLASYON, NSANI TAMAHKÂR YAPAR; R SK TAHINI ARTTIRIR. TAH ARTTIKÇA, R SK DE ARTAR. •  TAMAHKÂR VARSA, ONU KANDIRAN DÜZENBAZ DA OLUR. •  KÖTÜ SPEKÜLASYON, F YATI ARTACAK D YE MENKUL VE GAYR MENKUL VARLIK ED NMEK Ç N BORÇLANMAK DEMEKT R. •  VARLIK F YAT ARTI I DURAB L R VE HATTA DÜ ER. AMA BORÇ DÜ MEZ. O ZAMAN TOKS K VARLIK OLU UR. •  TOKS K VARLIK BANKALARI BATIRIR. DEVLET, MEVDUATI KORUMAK Ç N BANKALARI KURTARIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 5     SERVET ETK!S!, HARCAMALARI ARTTIRIR •  K N N GEL R , K KAYNAKTAN DO AR. •  B R NC S , AKAR DIR; K NC S SERVET DE ER (F YAT) ARTI IDIR. •  AKAR GEL R; KÂR, K RA,FA Z VE ÜCRETTEN OLU UR. •  K S N N TOPLAMI, HARCANAB L R GEL R TABANINI OLU TURUR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 6    
  4. 4. SERVET! ARTAN, BORÇLA TÜKET!R •  1000 L RA AKARI OLAN K N N, 10 000 L RALIK SERVET N N F YATI %10 ARTSA; TOPLAM GEL R M, 2000 (1000+1000) L RA OLDU DER. •  GEL R 1000 L RADAN 2000 L RAYA ÇIKAN K , RAHATLIKLA 1300 L RA HARCAR. •  BU AMAÇLA KORKMADAN 300 L RA BORÇ ALIR. ÇÜNKÜ BORCUMUN KAR ILI I VAR DER. TASARRUF ORANI DÜ ER/CAR AÇIK OLU UR •  HARCAMALAR ARTINCA, BORÇLAR DA, ALACAKLAR DA EKONOM DE BÜYÜR… •  ..VE SAADET Z NC R DÖNMEYE BA LAR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 7     SERVET! AZALAN, HARCAMASINI KISAR. •  1000 L RA AKAR GEL R OLAN K N N, 10 000 L RALIK SERVET %5 DE ER KAYBETSE, TOPLAM GEL R M 500 L RAYA DÜ TÜ DER. •  TOPLAM GEL R 1000 (2000) L RADAN 500 L RAYA DÜ EN K , AKAR GEL R 1000 L RA OLARAK KALSA B LE HARCAMALARINI KISAR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 8    
  5. 5. HER BOOM UN, SONU BOM!!DUR •  VARLIK F YAT ARTI IYLARIYLA GELEN EKONOM K GEN LEME, YAN ME, SONUNDA VARLIK F YATLARININ DÜ MES YLE BOM!! LAR. •  ÇÜNKÜ: FAK RLE T M D YE HARCAMALARINI KISAN TOPLUM, ÜRET MDE DARALMAYA VE S ZL E SEBEP OLUR. •  SAADET Z NC R TERS DÖNMEYE BA LAR, BUNDAN SONRASI B R KISIR DÖNGÜDÜR. BUNA !KT!SAD! KR!Z DEN!R. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 9     KR!Z!N B!TECE"!N!N ÖNCÜ GÖSTERGELER! NELERD!R •  B R NC S : VARLIK VE EMT A F YATLARININ ARTMASIDIR. •  K NC S : ENFLASYONDA ARTI DIR. •  ÜÇÜNCÜSÜ FA ZLER N DÜ MES D R *** •  DÜNYA EKONOM S 4 TEKERL B R ARABADIR. (TEKERLER: 1.ABD, 2.AB, 3.PAS F K ÜLKELER , 4.GEL MEKTE OLAN ÜLKELERD R) •  DÖRT TEKER DE DÖNMEDEN KR Z B TMEZ. •  BU TEKERLER DÖNDÜRMEK Ç N IMF YEN DEN YAPILANDIRILMI TIR. ESK ST KRARCI IMF YOKTUR •  MERKEZ BANKALARI DURMADAN PARA BASMAKTADIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 10    
  6. 6. HARCAMALARIN ARTMASIYLA KR!Z B!TECEKT!R I •  KR ZDE, HANE HALKI VE F RMALAR TÜKET M VE YATIRIM Ç N PARA HARCAMAKTAN KORKAR. •  TALEP AÇI INI KAPAMAK Ç N , HALKIN HARCAMADI I PARASINI DEVLET HARCAR. BUNA AÇIK BÜTÇE DEN R. •  KR ZDE, ÖNCE EMEK , SONRA DA SERMAYE GEL RLER (KÂR, K RA VE FA Z) DÜ ER. B TERKEN TERS OLUR •  KR Z BA LAYINCA NAKTE GEÇENLER , PARA BOLLANIP, FA ZLER DÜ ÜNCE SERVETLER N MAL VE MÜLKE DÖNÜ TÜRMEYE BA LAR. •  TÜKET M HARCAMALARININ ARTMASI, YATIRIM HARCAMASINI UYARIRSA KR Z B TER. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 11     KR!Z! HAYVANLI"IMIZ B!T!RECEKT!R. II •  KR Z BA LATAN NSAN DAVRANI LARININ GER S NDE KEYNES N ANIMAL SPRITS DED HAYVAN RUH HAL VARDIR. •  BU RUH HAL BANA B R EY OLMAZ EKL NDE DE FADE ED LEB L R. *** •  AYN ANIMAL SPRIT LE NSANIN YA ANACAK TEK B R HAYATIM VAR DEY P HARCAMALARINI ARTTIRMASI , KR Z N N B T NDE ETK L OLACAKTIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 12    
  7. 7. DÜNYA T!CARET DENGES! HALA BOZUK •  Ç N PARASININ DE ER N DÜ ÜK TUTARAK BÜYÜMES N SÜRDÜRÜYOR. •  BU YÜZDEN ABD LE Ç N ARASINDAK SERMAYE HAREKETLER NDE DENGES ZL K AZALARAK DA OLSA SÜRÜYOR. •  AB BÖLGES NDE SE CAR FAZLA VERENLERLE CAR AÇIK VERENLER ANLA AMIYOR. BU K ETKEN YEN B R ÇÖKÜ Ü DAVET ED YOR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 13     EURO NE OLACAK •  EURO UN A IRI DE ERL OLMA G B B R SORUNU YOKTUR. •  EURO BÖLGES N N CAR AÇI I YOK MESABES NDED R. •  SORUN, AB Ç NDEK TASARRUF -TÜKET M DENGES ZL D R. •  EURO, VARLI INI SÜRDÜRECEKT R Bu bir Ege Cansen sunumudur. 14    
  8. 8. KR!Z ORTAMINDA TÜRK EKONOM!S! V!RAJA G!RD! TÜRK EKONOM S NDE YÜKSEK FA Z, DÜ ÜK DÖV Z DEVR B TM YÜKSEK DÖV Z, DÜ ÜK FA Z DÖNEM BA LAMI TIR HEDEF: CAR AÇI I KÜÇÜLTMEKT R. • DÖV!Z F!YATLARI YÜKSELECEK • FA!ZLER DÜ"ÜK KALACAK • BÜYÜME YAVA"LAYACAKTIR     ALTIN ÇIKIYORSA, EKONOM! ÇÖKÜYORDUR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 16  

×