กรณีศึกษา การจัดวางแบบของอีเมล์ที่ดี

510 views

Published on

การออกแบบการจัดวางอีเมล์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้อีเมล์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากมีเครื่องมือในการส่งอีเมล์ที่ดีเท่านั้น

นำเสนอโดย

eCampaign101 Email Marketer
เครื่องมือสำหรับการตลาดอีเมล์อย่างมืออาชีพ

สนใจรายละเอียด ติดต่อ
โทร 0 2634 8899
อีเมล์ sales@sundae.co.th
URL: www.ecampaign101.com

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กรณีศึกษา การจัดวางแบบของอีเมล์ที่ดี

 1. 1. eCampaign101   .com  กรณีศึกษา:)การจัดวางแบบของอีเมลที่ดี)
 2. 2. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี eCampaign101   .com  
 3. 3. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี 4.4% CTR 9.9% CTR 2.8% UNIQUE CTR 6.5% UNIQUE CTR ROMI = 4.7 ROMI = 10.8 eCampaign101   .com  
 4. 4. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี §  Navigation ! §  ประกอบดวยลิงคไปยังเนื้อหาสำคัญและหมายเลข โทรศัพทเพื่อติดตอ! eCampaign101   .com  
 5. 5. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี รูปภาพ + ข้อความ + ประโยชน์ที่ได้รับ - only relevant, differentiating facts & figures - use of short headlines ให้รูปภาพขาวดําของคนที่กําลังเคลื่อนไหวที่บ่ง บอกถึงไลฟ์สไตล์to support the product pictures, not distract from them ข้อความเสริมที่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ eCampaign101   .com  
 6. 6. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี นําเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน eCampaign101   .com  
 7. 7. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี เสริมด้วยเกร็ดความรู้หรือข้อเสนอเล็กๆ น้อยๆctional targeting eCampaign101   .com  
 8. 8. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี §  ลิงค์ที่สนับสนุนให้เกิด Ac.on  หลังจากอ่านอีเมล์   eCampaign101   .com  
 9. 9. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี > ATTENTION (ความตั้งใจ) > INTEREST (ความดึงดูด) > DESIRE (ความปราถนา) > ACTION (การกระทํา) eCampaign101   .com  
 10. 10. การจัดวางแบบของอีเมลที่ด)ี เสิรมด้วย 2 หัวข้อที่ การจัดวางและออกแบบที่ให้ กระตุ้นความน่าสนใจ รายละเอียดได้ครบถ้วน ข้อความสําคัญต้องอยู่ เน้นเรื่องสําคัญเพียง 1 เรื่อง ในหน้า preview pane‘สําหรับฉบับนี้’; อะไรที่น่าสนใจ เนื้อหาแนะนําประกอบด้วย สําหรับตัวฉัน? ลิงค์ที่เป็นข้อความและ บรรณาธิการ เพื่อความน่าสนใจ เนื้อหาแบบส่วนบุคคลที่ ตรงกับมือถือของผู้รับอีเมล์ นําเสนอด้วย 2 ข่าวสําคัญ และตามด้วยข่าวสั้นอื่นๆ ข่าวสารเพิ่มเติม eCampaign101   .com  
 11. 11. Get  the  Power  of  Email  and  Social  Media  Free Trial of All-in-One EmailMarketing Software§  Follow up with prospects automatically§  Optimize your email click thru rates§  Automate your list management§  Keep your lists clean and up to date§  See the complete activity of a lead§  Solicit and track feedback with surveys§  Launch direct-response campaigns into social mediaVisit www.ecampaign101.comor call 0 26348899 eCampaign101   .com  

×