Sage 300 ERP Brochure (Thai version)

1,269 views

Published on

โบร์ชัวร์ Sage 300 ERP
พบธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม่ สร้างอนาคตทางธุรกิจของคุณให้เป็นจริงวันนี้

หากบริษัทของคุณต้องการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีทางธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คุณจำเป็นต้องควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรให้ได้มากที่สุด โปรแกรม
Sage 300 ERP คือ โซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มี
ความครบวงจรมากที่สุดออกแบบมาเพื่อช่วยลดต้นทุนรวม
ในการเป็นเจ้าของด้วยการรองรับระบบเทคโนโลยีระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการอันหลากหลายมี
วางจำหน่ายในหลายรุ่นโปรแกรม Sage 300 ERP เปิดโอกาส
ให้คุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานและสามารถใช้งานได้หลากหลาย
ฟังก์ชั่นมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจของคุณอีกทั้งมีระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานหลายภาษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ซันเด โซลูชันส​์ จำกัด
Tel. 0 2634 8899
Email: marketing@sundae.co.th
URL: www.sundae.co.th

Sage Authorised Partner in Thailand

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sage 300 ERP Brochure (Thai version)

 1. 1. โบรชัวรภาพรวม พบธุรกิจของคุณ ในรูปแบบใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มองเห็นความสําเร็จ และ เรงการเติบโตทางธุรกิจ
 2. 2. 1 Sage 300 ERP Overview2 พบธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม สรางอนาคตทางธุรกิจของคุณใหเปนจริงวันนี้ หากบริษัทของคุณตองการเขารวมแขงขันในเวทีทางธุรกิจที่มี การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน คุณจําเปนตองควบคุม ตนทุนคาใชจายเพื่อเพิ่มผลกําไรใหไดมากที่สุด โปรแกรม Sage 300 ERP คือ โซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มี ความครบวงจรมากที่สุดออกแบบมาเพื่อชวยลดตนทุนรวม ในการเปนเจาของดวยการรองรับระบบเทคโนโลยีระบบการ บริหารจัดการฐานขอมูลและระบบปฏิบัติการอันหลากหลายมี วางจําหนายในหลายรุนโปรแกรม Sage 300 ERP เปดโอกาส ใหคุณไดเพิ่มบัญชีผูใชงานและสามารถใชงานไดหลากหลาย ฟงกชั่นมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจของคุณอีกทั้งมีระบบ สนับสนุนการปฏิบัติงานหลายภาษา ตลอดจนสามารถทํารายการในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจาก สกุลเงินหลักไดดวยเหตุนี้ธุรกิจของคุณจึงสามารถทํา ธุรกรรมตางๆ กับคูคาที่อยูหางไกลกันคนละมุมโลกไดสะดวก มากขึ้นโปรแกรม Sage 300 ERP มีประสิทธิภาพและ เครื่องมือตางๆ ที่สามารถชวยใหคุณพบกับธุรกิจของคุณ ในรูปแบบใหมดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต มองเห็นความสําเร็จ และเรงการเติบโตทางธุรกิจได ถึงเวลาแลวที่จะเปลี่ยนธุรกิจในฝนของคุณใหเปนความจริง ดวยการแสดงผลทันที (Real-Time) การทํางานรวมกัน และ นวัตกรรมใหมๆ ที่คุณตองมีและขาดไมไดเพื่อชวยผลักดัน ธุรกิจของคุณใหประสบความสําเร็จ
 3. 3. www.sageasiapac.com 3 โซลูชั่นเดียวที่นําเสนอมุมมองทางธุรกิจของคุณแบบ 360 องศา ประวัติศาสตรอันยาวนานของเราในดานการสรางสรรค นวัตกรรมและการเจริญเติบโตชวยใหเราสามารถสรางผลงาน ของผลิตภัณฑและบริการใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายวามี ลักษณะการใชงานที่งายและตนทุนรวมในการเปนเจาของตํา โปรแกรม Sage 300 ERP จะเชื่อมโยงการทํางานทั้งหมด ของคุณไวดวยกันดวยโซลูชั่นครบวงจรในหนึ่งเดียวที่ใหคุณ มองเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทําใหสามารถแบงปนขอมูล และสื่อสารขอมูลไดงายขึ้น องคกรธุรกิจขนาดกลางมากกวา 45,000 ราย ในประเทศตางๆ กวา 150 ประเทศทั่วโลกใช โปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อชวยปลดล็อคศักยภาพทาง ธุรกิจ ลดตนทุนคาใชจาย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางาน “โปรแกรม Sage 300 ERP ครองตําแหนงผูนําใน ตลาดกลางดานโซลูชั่นการทํางานรวมกันอยางครบ วงจรออกแบบเว็บไซตดวยการนําเอาหลักการแนวคิด เชิงวัตถุมาประยุกตใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถใหการสนับสนุน แกบริษัทไดเปนอยางดีดวยการรวมกระบวนการทํางาน ของสายผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทเขาไวดวยกันแบบ ไมสะดุด” – Dr. Katherine Jones, Aberdeen Group เทคโนโลยี/องคประกอบพื้นฐาน หลายบริ ษัท หลายสกุลเงิน ธุรกิจทั่วโลก เพิ่มคุณคาการสนับสนุน พันธมิตรทางธุรกิจที่มีประส บการณเครือข ายนักบัญชีของSage การเงิน/บัญชี งานโครงการ และ การบริการ ทรัพยากรมนุษย การบริหาร ลูกคาสัมพันธ หวงโซอุปทานและ การบริหารผูขาย การติดตั้งแบบ ตามคำขอหรือ ในสถานที่ตั้ง รายงา น ขั้นตอน การทำงาน ธุรกิจอัจฉริยะ 
 4. 4. Sage 300 ERP Overview4 “เรารูดีเสมอวาธุรกิจของเรานั้นอยู ณ จุดไหนโดยเฉพาะ อยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังและฐานะทางการเงิน ของบริษัท เชนกระแสเงินสด ลูกหนี้ และเจาหนี้ นอกจาก นั้นโปรแกรมยังมีความสามารถในการรายงานขอมูลที่ ครอบคลุมมากที่สุดเราสามารถจัดทํารายงานทุกประเภท ณ วันสิ้นเดือนไดและสามารถรับรูผลกําไรของบริษัทไดภายใน 2 วัน นับแตวันปดบัญชีในแตละเดือน รายงานตางๆ อาน เขาใจงายและมีขอมูลสําคัญสําหรับใชในการตรวจประเมิน และการดําเนินธุรกิจ สิ่งนี้คือสิ่งที่เรากําลังมองหาเมื่อเราเริ่ม ตนแสวงหาโซลูชั่นใหมๆ ในการดําเนินธุรกิจ” –Paul Plut, director of operations, Body ’n Scents
 5. 5. www.sageasiapac.com 5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสรางแรงจูงใจ การมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถการเพิ่ม ผลผลิตและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จะนําพาบริษัทของคุณ ไปสูความสําเร็จนั่นคือความรูทั่วไป แตสวนที่ยากที่สุด คือการ หาความสมดุลระหวางที่ใหบุคลากรของคุณไดปฏิบัติงานใน แบบที่พวกเขาตองการและเก็บขอมูลสําคัญทางการเงินที่คุณ ตองการเพื่อใหสอดคลองตามกฎระเบียบของรัฐและระบบการ ควบคุมตรวจสอบบัญชี โปรแกรมออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณ ทํางานสําเร็จลุลวงไดมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นขณะที่กําลัง ทําการเชื่อมตอขอมูลและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยคุณ รักษามาตรฐานเมื่อตองมีการปรับเปลี่ยนการทํางานรายบุคคล และการทํางานเปนทีมใหเหมาะสม เพื่อนําธุรกิจของคุณกาวไป ขางหนาพรอมดวยโซลูชั่นที่ใชงานงายที่บุคลากรเหลานั้นได รับจะทําใหพวกเขาอยากใชงาน โปรแกรม Sage 300 ERP เสนอฟงกชั่นการใชงานที่สมบูรณแบบซึ่งไดรับการพิสูจนแลว วาเปนระบบบริหารการเงินและดําเนินธุรกิจแบบอัตโนมัติ ประกอบดวย การจัดจําหนาย การใหบริการ และการบริหาร โครงการ โดยการสรางความมั่นใจวากระบวนการทางธุรกิจ ทั้งหมดของคุณสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สรางความ ภักดีของลูกคา และปรับปรุงความสัมพันธกับคูคาและผูจัด จําหนายใหดียิ่งขึ้นได ภาพถาย Portal ของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหผูใช คุนเคยกับวิธีการนําทางและการ คนหาขอมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง วิธีการปรับแตง Portal ตามความ ตองการของแตละบุคคล
 6. 6. Sage 300 ERP Overview6 บริหารจัดการดานบัญชีและการเงินแบบครบวงจร เครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหคุณบริหารจัดการดานการเงินที่มีความซับซอนของ บริษัทไดอยางมั่นใจและยังคงเปนไปตามกฏระเบียบมาตรฐานของรัฐเชน GAAP หรือ IFRS คุณสมบัติตางๆ ของโปรแกรม ประกอบ ดวย ความสามารถในการรองรับการใชงานหลายสกุลเงินในทุกระบบงานอยางเต็มรูปแบบ (Full Multi-currency) จัดทํางบกระทบยอด เงินฝากธนาคารและรายงานภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพตัวเลือกในการประมวลผลรายการธุรกรรมที่มีความยืดหยุนการบริหารจัดการ รอบระยะเวลาทางบัญชีอันมีประสิทธิภาพและรูปแบบการแสดงผลขอมูลสําหรับรายงานเชิงวิเคราะหระบบหลักทางบัญชีของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จดวยการนําเสนอขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนอยางถูกตองแมนยําในรูป แบบที่ชัดเจนและเขาใจงาย • ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) • ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) • ระบบบัญชีเจาหนี้ (Accounts Payable) • ระบบการจัดการ-งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) • รองรับการปฏิบัติงานหลายภาษาและการสนับสนุนเชิงทองถิ่น • รองรับการรวมระบบบัญชี G/L • รองรับการกําหนดสกุลเงินตางประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน • รองรับการทํารายการธุรกรรมระหวางบริษัท ทําใหการดําเนินธุรกิจทั่วโลกและการบริหารงานหลายบริษัทกลายเปนเรื่องงาย บริหารการดําเนินธุรกิจทั่วโลกในหลายบริษัทหรือบริษัทในเครือไดอยางงายดาย ไมวาคุณจะดําเนินธุรกิจอยูที่ใดก็สามารถเพิ่มความ เขาถึงขอมูลเชิงลึกดานการคาระหวางประเทศและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั่วโลกไดโปรแกรม Sage 300 ERP ซึ่งรองรับการ ทํางานแบบหลายบริษัทและบริหารการดําเนินงานธุรกิจทั่วโลกไดโปรแกรมมีการเพิ่มการแสดงผลที่ชัดเจนลงไปในการวัดผลดาน ธุรกิจเพื่อใหขอมูลสําคัญแกคุณไดแคเพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อการวางแผนงานประจําวันและการวางแผนงานระยะยาวที่งายและ ชาญฉลาดยิ่งขึ้นอีกทั้งยังแสดงภาพที่คุณตองการเพื่อตอบสนองตอแนวโนมธุรกิจขณะเดียวกันก็ชวยลดความเสี่ยงและเพิ่ม ประสิทธิผลของการตัดสินใจ โปรแกรมสามารถกําหนดคาหลายบริษัทไดบนฐานขอมูลเดียวหรือหลายฐานขอมูล ตลอดจนสามารถ ดําเนินกระบวนการทํางานปดงบบัญชี รวมทั้งรายงานผลแบบแยกบริษัทหรือแบบรวมหลายบริษัทได
 7. 7. www.sageasiapac.com 7 ใชตนทุนในการดําเนินงาน การจัดจําหนาย และ การจัดการหวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการดําเนินงานและกระบวนการจัดจําหนายเพื่อการกําจัดของเสียและการสงมอบที่ตรงเวลาทุกครั้ง เรงการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา และปรับปรุงบรรทัดสุดทายของบัญชีงบประมาณใหดีขึ้น ระบบการจัดการการ ดําเนินงานและการจัดจําหนายของโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยสรางความมั่นใจวาธุรกิจของคุณไดดําเนินงานตามแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความถูกตองดวยการนําเอาการทํางานในแตละแผนกมารวมกันเปนการสนับสนุนการ ทํางานรวมกันระหวางหลายๆ ระบบที่จะชวยใหแผนกคลังสินคา แผนกสินคาคงคลัง แผนกผลิต และแผนกบริการ สามารถดําเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกันไดอยางราบรื่นดวยคุณสมบัติในการรองรับการตั้งคาคลังสินคาหลายแหงตลอดจนลูกคาหลายแหงทําใหโปรแกรม Sage 300 ERP เหมาะสําหรับผูจัดจําหนายหลากหลายประเภทโซลูชั่นการจัดจําหนายสินคาของโปรแกรม Sage 300 ERP จะเพิ่ม ขีดความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธกับวงจรการจัดจําหนายในทุกดานใหแกคุณ นับตั้งแตการจัดซื้อตลอดจนการจัดจําหนาย ดวยการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้น • ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control) • ระบบการขออนุมัติรับหรือคืนสินคา (RMA) • ระบบการสั่งซื้อ (Purchase Order) • ระบบขายหนาราน (POS) ของ ACDEV • ระบบการขาย (Order Entry) • ระบบการผลิตและการวางแผน ของ Auto Simply • ระบบตนทุนงานโครงการ (Project and Job Costing) • ระบบการจัดการงานบริการ (Service Manager) ของ Technisoft เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการบริหารโครงการ สรางประสิทธิภาพสูงสุดใหกับกระบวนการบริการ กระบวนการบํารุงรักษา และกระบวนการบริหารโครงการของคุณ ณ จุดสัมผัส ลูกคา สรางงานบริการและการสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและรวดเร็วเกินความคาดหวังของลูกคาดวยโซลูชั่นการบริการและ การบริหารโครงการของโปรแกรม Sage 300 ERP คุณสามารถใสการแสดงผลและขอมูลที่ตองการลงไปในขอมูลและตัวชี้วัดผลการ ดําเนินธุรกิจที่สําคัญทั้งหมดเพื่อ ทําการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มจํานวนลูกคาในชวงเวลาบริการ และเพิ่มผลผลิตใน ทุกระบบธุรกิจ
 8. 8. Sage 300 ERP Overview8 มองเห็นความสําเร็จ เพิ่มขีดความสามารถในทุกระดับขององคกรของคุณเพื่อใหเขาถึงขอมูลจากโซลูชั่น สวนกลางไดในทันทีและมองเห็นธุรกิจไดอยางชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ความสําเร็จไดมาจากการชวยใหพนักงานของคุณสามารถ ทําการตัดสินใจไดดีขึ้นและดําเนินงานอยางเหมาะสมเพื่อตอบสนองตอความตองการทาง ธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยใหแมกระทั่ง ผูใชงานมือใหมสามารถเขาถึงการสรางรายงานจากการสอบถามที่ไมไดมีการคาดการณ ไวกอน (Ad Hoc Query) ไดภายในเวลาเพียงไมกี่นาทีโดยไมตองมีความรูดานฐานขอมูล การเขียนโปรแกรม หรือเทคโนโลยีบนเว็บ อีกทั้งระบบอินเตอรเฟซของโปรแกรมใชงาน งายมากเพียงแคใสขอมูลที่กําหนดดวยตนเองลงไปก็ทําใหผูใชงานที่ไมมีความชํานาญ ดานเทคนิคสามารถเขาถึงไดอยางงายดายในทุกๆ วัน ซึ่งหมายถึงการการฝกอบรมและ การสนับสนุนดานสารสนเทศนอย Sage 300 ERP Overview
 9. 9. www.sageasiapac.com 9 ติดตอสื่อสาร ทํางานรวมกัน และแขงขันทางธุรกิจ ดวยระบบ CRM โปรแกรม Sage CRM มอบโซลูชั่นดานการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ใหแกธุรกิจที่กําลังมองหาตัวเลือกที่มีตนทุนและความเสี่ยงตํา ดวยการรวมระบบทั้งหมดไวกับโปรแกรม Sage 300 ERP อยางไมสะดุด ทําใหโปรแกรม Sage CRM ชวยใหคุณสามารถมองเห็น ขอมูลที่สําคัญของลูกคาจากระบบบริหารขอมูล (Back Office) และใหมุมมองการปฏิสัมพันธของลูกคาที่สมบูรณแกพนักงานดวย การรวมฟงกชั่นการจัดจําหนาย ฟงกชั่นการตลาด และฟงกชั่นการบริการลูกคาเขาไวดวยกันสงผลใหโปรแกรม Sage CRM ทําให การทํางานรวมกันและการแบงปนขอมูลที่สําคัญกลายเปนสิ่งที่งายขึ้นสําหรับทุกคนภายในบริษัทของคุณ ทีมงานฝายขาย ฝายการ ตลาด และฝายบริการลูกคา จะไดรับเครื่องมือที่พวกเขาตองการเพื่อใชในการหาลูกคารายใหม ปดการขายไดรวดเร็วขึ้น ตลอดจน สรางความสัมพันธทางธุรกิจที่สรางผลกําไรใหมากยิ่งขึ้นอยางยืนยาว พิเศษยิ่งไปกวานั้นโปรแกรม Sage 300 ERP มาพรอมกับ โปรแกรม Sage CRM และลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรหนึ่งชื่อผูใชงาน เพื่อชวยใหคุณไดเห็นวาระบบ CRM สามารถเปลี่ยนธุรกิจ ของคุณใหปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงไดอยางไร “ดวยระบบจัดสงเอกสารและอนุมัติเอกสาร (Workflow) อัตโนมัติและการบริหาร จัดการความผิดพลาดทําใหโปรแกรม Sage CRM ชวยใหเราสามารถดําเนินงาน ทั้งหมดที่ตองการใหเสร็จสมบูรณไดในทันทีเพื่อสรางและรักษาความพึงพอใจของ ลูกคานอกจากนี้ดวยขอมูลที่พรอมใชงานแคเพียงปลายนิ้วสัมผัสทําใหพนักงานขาย สามารถสงมอบบริการที่เหนือชั้นและสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาไดอยางมี ศักยภาพกลาวอยางสั้นไดวาโปรแกรม Sage CRM และโปรแกรม Sage 300 ERP มอบความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เราตองการและขาดไมไดเพื่อคงไวซึ่ง ความสามารถในการแขงขัน” – Jean-Marc Pigeon, president, Inortech • ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) • ระบบบริหารการตลาด (Marketing Management) • ระบบบริหารการขาย (Sales Management) • ระบบจัดการขอมูลการบริการลูกคา (Customer Service Management) 
 10. 10. Sage 300 ERP Overview10 โปรแกรม Sage 300 ERP มา พรอมกับโปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี Business Intelligence Report Manager ที่มีรูปแบบเครื่องมือ ธุรกิจอัจฉริยะมากกวา 12 แบบ รวมทั้ง รูปแบบที่แสดงในภาพนี้ Sage 300 ERP BusinessIntelligence Report Manager 12 ทํางานรวมกันและตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) ในโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยทําใหคุณมีความเขาใจในธุรกิจของคุณ อยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและจะทําใหคุณสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยการวัดผลดานธุรกิจตามเวลา จริงรวมทั้งความสามารถในการสรางรูปแบบสวนบุคคลตลอดจนรายงานที่สําคัญจะทําใหคุณสามารถมองเห็นภาพลาสุดของแผนกและ บริษัททั้งหมดในระบบของคุณอีกทั้งยังสามารถวิเคราะหและประเมินผลไดดวยการมองอยางรวดเร็วซึ่งคุณสามารถนําสิ่งเหลานี้ไปใช ในการวางแผนเชิงกลยุทธไดเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะสามารถชวยคุณเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทางธุรกิจไดครอบคลุมทั้ง องคกรของคุณและมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ีมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในดานการประเมินผลดานการเงินและการประเมินผลการ ดําเนินงาน ใชโซลูชั่นเดียวที่รวมและเพิ่มความคลองตัวใหกับทุกกระบวนการของคุณโปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยเพิ่มศักยภาพ ในการทํางานรวมกันและชวยเรงการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อใหเห็นมุมมองทางธุรกิจของคุณแบบ 360 องศา • SAP® Crystal Reports มาตรฐาน • รายงานทางการเงิน • ระบบการจัดสงเอกสารอัตโนมัติ สําหรับโปรแกรม Sage 300 ERP (Spindle Professional) ของ Draycir • เครื่องมือการสืบคน • ระบบฐานขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน • การจัดสงและอนุมัติเอกสาร • ระบบ Insight • ระบบแจงเตือน ของ Pacific Tech
 11. 11. www.sageasiapac.com 11www.sageasiapac.com 11
 12. 12. Sage 300 ERP Overview12 Sage 300 ERP Overview เรงการเติบโตทางธุรกิจ การเติบโตและความสําเร็จทางธุรกิจไมใดขึ้นอยูแคเพียงการใหขอมูลที่ถูกตองในเวลาที่ ถูกตองแกทุกคนในธุรกิจของคุณเทานั้น หากแตทุกคนยังตองมีความพรอมที่จะเขาถึง ระบบและเครื่องมือที่พวกเขาจําเปนตองใชในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกดวยในการเรงการเติบโตทางธุรกิจของคุณจําเปนตองมีซอฟทแวรที่ชวยในการบริหาร จัดการธุรกิจพื้นฐานที่ไมสิ้นเปลืองผลกําไรทั้งหมดในดานตนทุนการบริหารจัดการระบบ งานสารสนเทศ โปรแกรม Sage 300 ERP คือ โซลูชั่นดีสุดในการแกปญหาทางธุรกิจ ซึ่ง ตรงกับความตองการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการ เชื่อมโยงกระบวนการตางๆ จากแตละฟงกชั่นหนาที่อยางปลอดภัยตามเวลาจริง มองเห็น ความสําเร็จทางธุรกิจดวยการเพิ่มการแสดงผลเขาไปในตัวชี้วัดผลการดําเนินธุรกิจดวยเหตุนี้ คุณจะสามารถตัดสินใจในการวางแผนประจําวันและวางแผนระยะยาวไดอยางชาญฉลาด ยิ่งขึ้นเรงการเติบโตของบริษัทของคุณดวยแนวคิดการออกแบบโปรแกรมแบบเปดที่ สามารถขยายขีดความสามารถไดของโปรแกรม Sage 300 ERP ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่ม ศักยภาพการเติบโตในอนาคตภายในองคกรของคุณได
 13. 13. www.sageasiapac.com 13 สรางธุรกิจของคุณบนรากฐานอันมั่นคง ดวยโปรแกรม Sage 300 ERP บริษัทกาวหนาเชนเดียวกับบริษัทของคุณจะไดรับเสรีภาพในการเลือก การทํางานรวมกันอยางราบรื่น ผลการดําเนินงานที่ดีเลิศตลอดจนความนาเชื่อถือซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการเพิ่มผลกําไรและกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน การรวมการทํางานของระบบดานการจัดดําเนินงานเขาไวดวยกันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหแกกระบวนการจัดการสินคาคงคลังและ กระบวนการเติมเต็มการสั่งซื้อและผูกกระบวนการตางๆ เหลานี้ไวกับระบบหวงโซอุปทาน ดวยเหตุนี้ธุรกิจของคุณจะสามารถสงมอบ สินคาไดตรงตามเวลาทุกครั้ง นอกจากนี้โปรแกรม Sage 300 ERP ยังรวมกระบวนการทํางานทั้งหมดของบริษัทเขาไวดวยกันเชน การตลาด การขาย และการบริการลูกคา ขับเคลื่อนการทํางานดวยโปรแกรม Sage CRM ที่จะชวยใหคุณมองเห็นภาพที่คุณตองการ เพื่อนําพาธุรกิจของคุณใหกาวขามไปสูการพัฒนาอีกระดับหนึ่ง โปรแกรม Sage 300 ERP ชวยลดคาใชจายผานทางกระบวนการบริหารจัดการที่รวดเร็วและ ดียิ่งขึ้นกวาเดิมและใหการสนับสนุนในสิ่งที่คุณตองการเพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ บริหารการดําเนินธุรกิจทั่วโลกในหลายบริษัทหรือบริษัทในเครือไดอยางงายดาย ไมวาคุณจะดําเนินธุรกิจอยูที่ใดก็สามารถทําธุรกิจเชิง ลึกดานการคาระหวางประเทศและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั่วโลกโปรแกรม Sage 300 ERP ซึ่งรองรับการทํางานแบบหลายบริษัท และบริหารการดําเนินงานธุรกิจทั่วโลกได โปรแกรมมีการเพิ่มการแสดงผลที่ชัดเจนลงไปในการวัดผลดานธุรกิจเพื่อใหขอมูลสําคัญแก คุณไดแคเพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อการวางแผนงานประจําวันและการวางแผนงานระยะยาวที่งายและชาญฉลาดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงภาพ ที่คุณตองการเพื่อตอบสนองตอแนวโนมธุรกิจขณะเดียวกันก็ชวยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิผลของการตัดสินใจ โปรแกรมสามารถ กําหนดคาหลายบริษัทไดบนฐานขอมูลเดียวหรือหลายฐานขอมูล ตลอดจนสามารถดําเนินกระบวนการทํางานปดงบบัญชี รวมทั้ง รายงานผลแบบแยกบริษัทหรือแบบรวมหลายบริษัทได • ความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่แข็งแกรง • มีความยืดหยุนในการใชงาน • บริหารลูกคาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจ • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหกับการดําเนินงานระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ • ความสามารถในการปรับแตงการทํางานและตั้งคาขอมูลสวนบุคคลขั้นสูง • วางระบบไดเร็ว ดําเนินงานบนระบบภายในองคกรหรือระบบออนไลน (เว็บโฮสต ของ Sage) • ชองทางพันธมิตรและแหลงขอมูลของผูพัฒนาจํานวนมาก
 14. 14. Sage 300 ERP Overview14 เสรีภาพในการเลือกชวยควบคุมตนทุนรวมในการเปนเจาของ เราเชื่อมั่นวาโซลูชั่นการบริหารจัดการธุรกิจของคุณจะชวยสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจของคุณเราไมไดขัดขวางหรือบังคับใหคุณซื้อสิ่งที่ คุณไมตองการนั่นคือเหตุผลที่โปรแกรม Sage 300 ERP มีความยืดหยุนใหแกคุณเพื่อสรางโซลูชั่นที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจของคุณดวย การใหคุณมีเสรีภาพในการเลือกรุนโปรแกรม (Sage 300 ERP รุน Standard รุน Advanced หรือ รุน Premium) ฐานขอมูลระบบ วิธี การใชงาน ตลอดจนทางเลือกในการชําระเงิน ที่จะชวยคุณประหยัดตนทุนรวมในการเปนเจาของใหตําที่สุด รุน โปรแกรม Sage 300 ERP จะชวยคุณลดเวลาและคาใชจายในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการที่มีความซับซอนและเปลี่ยนเสนทางของ ทรัพยากรเหลานั้นไปสูการเติบโตทางธุรกิจของคุณ ไมวาคุณจะเลือกใชงานโปรแกรม Sage 300 ERP รุน Standard รุน Advanced หรือ รุน Premium ก็ตามคุณยังคงสามารถเลือกใชโปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อสรางโซลูชั่นเฉพาะ (Custom-Fit) เพื่อรองรับ ตองการทางการบริหารจัดการธุรกิจของคุณไดนอกจากนี้คุณยังสามารถนําฟงกชั่นการใชงานใหมๆ มาใชไดอยางงายดายโดยไมตอง ฝกอบรมพนักงานใหม เนื่องจากโปรแกรมแตละรุนสรางขึ้นดวยการใชเทคโนโลยีและกระบวนการทํางานเดียวกัน การออกแบบที่เหนือกวา เนื่องจากบริษัทของคุณมองหาวิธีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลคุมคาเพื่อตอบสนองความตองการบรรทัดสุดทายของบัญชี งบประมาณตามที่คุณตองการ โปรแกรม Sage 300 ERP มีเครื่องมือพื้นฐานที่คุณตองการเพื่อใหคุณสามารถกาวทันเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดยไมตองยกเลิกฟงกชั่นที่คุณตองการใชแขงขันในตลาดปจจุบัน เรงการเติบโตของบริษัทของคุณดวย โปรแกรมแบบเปดที่สามารถขยายขีดความสามารถไดของโปรแกรม Sage 300 ERP ไมวาคุณจะเลือกใชงานโปรแกรมรุนไหนก็ตาม คุณยังคงมีตัวเลือกการใชงานโปรแกรมรวมกันกับโปรแกรม Microsoft® SQL โปรแกรม Pervasive.SQL หรือ ระบบฐานขอมูลของ โปรแกรม Oracle ตลอดจนรองรับการใชงานกับเครื่องเซิรฟเวอรหลายตัวและระบบปฏิบัติการรวมทั้งเครื่องมือปรับแตงคาตางๆ ยกระดับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเว็บ โปรแกรม Sage 300 ERP ซีรีย 6 คือ รุนตอไปของโซลูชั่น ERP ไดทําการเปดตัวเทคโนโลยีแพลตฟอรมรุนใหมลาสุดบนหลักการ พื้นฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมเชน โปรแกรม HTML5 โปรแกรม AJAX โปรแกรม REST โปรแกรม RSS และโปรแกรม XML ดวยการใช Google Web Toolkit เปนเครื่องมือชวยในการเขียนโปรแกรมทําให Sage Data (SData) รุนใหมและ Sage Web Toolkit (SWT) มีเครื่องมือตางๆ มาใหแกนักพัฒนาของเราเพื่อใชสรางแอพพลิเคชันที่รวมเขากับโปรแกรม Sage 300 ERP ไดอยางงายดาย และรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางระบบใหดียิ่งขึ้นกวาเดิมผลลัพธที่ได คือ ซอฟทแวร ERP ขนาดเล็กที่สามารถ ทํางานไดจริงในแบบที่คุณตองการอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และคุมคา 
 15. 15. www.sageasiapac.com 15 เชื่อมตอชุมชนกับโลก การปรากฎตัวของความเปนสากลไมใชเพียงสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทสมัยใหมเทานั้นแตมันคือสิ่งจําเปน เพิ่มขีดความสามารถใหแก องคกรของคุณดวยเครื่องมือที่จําเปนเพื่อใหรักษามาตรฐานเงินตราระหวางประเทศไดโดยงาย โปรแกรม Sage 300 ERP จะมอบ ความสามารถที่คุณตองการเพื่อใหงายตอการสนับสนุนการดําเนินงานหลายบริษัท (ระหวางบริษัทและรวมบริษัท) หลายภาษา (โดยผู ใชงาน) หลายสกุลเงิน (รับรูกําไร/ขาดทุน หรือ วิธีการบันทึกบัญชีกําไร/ขาดทุน) และอื่นๆ อีกมากมาย ปรับแตงไดอยางงายดาย สรางระบบของคุณใหเหมาะกับความตองการของธุรกิจคุณ ไมมีทางเปนอยางอื่นไปได เปนผูควบคุมระบบ ERP ของคุณดวยซอฟตแวร ที่ผูใชงานสามารถกําหนดปรับแตงรูปแบบไดตามความตองการของแตละบุคคลออกมาแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจ ของคุณโดยเฉพาะ โปรแกรม Sage 300 ERP พัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถปรับแตงและความสามารถของระบบ ERP ไดตามความ ตองการโดยไมตองเสียคาใชจายหรือปวดหัวกับการปรับแตงแบบดั้งเดิมจากการประมวลผลแบบ on-site หรือ การประมวลผลที่อิงกับ ความตองการของผูใช (Cloud Computing) ผานโปรแกรม Sage 300 ERP ออนไลนสงตอมายังรายละเอียดขอมูลเฉพาะเจาะจงของ ธุรกิจเพื่อการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยการอาศัยโปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อรวมระบบปฏิบัติการและระบบฐานขอมูลเขาไวดวย กันเพื่อใหงายตอ การอัพเกรดรุน การปรับปรุงผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑใหมลาสุด ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเกิดคาใชจายเพิ่มเติม ประสานการทํางานรวมกับระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อชวยใหลูกคาของเราเติบโต ทฤษฎีแนวความคิดหลักของ Sage คือ เราจะใหบริการลูกคาดวยคุณภาพที่ไมมีใครเทียบไดในดานความเชี่ยวชาญ การชวยเหลือ การ ฝกอบรม การประสานงาน และนวัตกรรม และเราจะเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศแหงนี้ซึ่งประกอบดวย บุคลากรของ Sage โปรแกรม และ ทรัพยากรตางๆ เชน เครือขายของพันธมิตร ที่ปรึกษา และนักพัฒนา สถานที่ฝกอบรม ตลอดจนชุมชนผูใชซอฟทแวร เพื่อชวย ใหลูกคาของเราไดรับประโยชนสูงสุดจากการลงทุน “โปรแกรม Sage 300 ERP เปรียบเสมือนกลองเครื่องมือ ขนาดยักษทุกครั้งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอยาง เจาโปรแกรมนี้ก็จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานมาใหใช เสมอ” –Jason Epps, controller, QuikServ
 16. 16. โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต www.sageasiapac.com หรือ สงอีเมลมาที่ info.asia@sage.com สําหรับขอมูลเพิ่มเติมวันนี้! Sage Software Asia Pte Ltd 8 Commonwealth Lane, #04-01 Utraco Greentech Building, Singapore 149555 © 2012 Sage Software, Inc สงวนลิขสิทธิ์ Sage เครื่องหมาย Sage ตลอดจนผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ Sage ที่กลาวถึง ณ ที่นี้ เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sage Software, Inc. หรือบริษัทใน เครือ SAP® Crystal Reports และ SAP® Crystal Dashboard Design เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา จดทะเบียนของ SAP AG ในประเทศเยอรมันและในอีกหลายประเทศเครื่องหมายการคาอื่นๆ เปนทรัพยสินของ เจาของรายนั้นๆ 300_OV_BR05/12

×