Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา              เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์            ...
v                                                             ...
v                                                            1...
v                                                        14U1   ...
v                                                             ...
v                                                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

1,210 views

Published on

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 1. 1. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ---------------------------------------- ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการตามหลักการจัดทาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฺฑ์ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรร จานวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๑ เครื่อง ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ดังกล่าวร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะทักท้วง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สถานที่ติดต่อ เลขที่ ๒๘๕ หมู่ ๑ ตาบลสวาท อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ โทรศัพท์ - โทรสาร ๐๔๕-๗๘๑๘๐๔ หรือ ทางเว็บไซต์ www.licec.ac.th หากต้องการขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศโปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายัง หน่วยงานโดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติด ต่อได้ เพื่อนาข้อ เสนอแนะมาพิจารณาแก้ไ ขปรับปรุ ง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายสุริยะ หินเธาว์) ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
 2. 2. v 14U,] nrru#nurusrayrlun:rYrud tq fl zsso t/3 s u d -^^:fidn:rIrufl I 1Jfi .002/2556dvdd-Z,d$ontfl6ufl LFI:o{flo[v!a1n{ttuurvro:tTvrflioiloiln:n: t11. :lsasrduqltrlu a,ai uaoYdt{dll rtlurnrSorriprufin Knee And Column 61uttnu Column lir 6rar,radnuao frnrurr{lrr:tlurfionr:duasufiourrusldrru :vuueirrir#ru{Jutfin Pu[l.ey LLaualuv!rur,ttorlnr"florurrz. :rsas16soyrl{rflafin z. t Ifivmufi :r ua s udu on-qd 2.!.t Tfivrufirurnhjriounjr 230 x 1000 ur. 2.1.2 ia$t T (T - Stot)tririounir a ior 2. t. 3 lfivlrurnrdoufi n u nir 670 ru. irur urr frr a :vr.rr dm1ufi616iri#o u 2. 1 4 16v.r ru rnr6o ufi n rr uur rr rrfr: a :vur dnTufifi trihi#o u nir 300 :r:r. . 2.1.s Tfrvmurn,fioufidu - ar luuurdotd1il,:urnir 400 rri. 2.2 rgn tvrar#r urrtot (Spind l.e) fi :run v rd u orrifi 2.2.t dnztilouflolLvrarfl-osrrafl1ilrfiu 0.05 u./:au araqtrifioanir 0.1 lrxr./ iou 2.2.2 avtatfraaur:nrna*ordf,, - ar tdhiriounir tob l:r 2.2.3 trumtrrvla, tri njr 5o e0 ra6o rfi uu rvir rf; n t 2.2.4 Spindl.e Head ar:rr:nfiluasuutdtilriounir 30 owr 2.2.5 Spindle Head aur:ot6uttfrrn&sdta - trr lririoernjrrirtav 45 olnr z.z.o iluam u*r:ortortnarffodartririounir a rTu raior{Juu"ulrJiulsiriorfror 2.2.7 ax1uL5::olrosrvrarfirr"luuurfrrurumraohirfru ao mu / urfi alarrlririrnir ,Ul 2,2001a1J / utfi 2.2.8 Ov erarm Swive t a1 ilr I 61 14u ut6:ou sr-r uu Co lu m n rra vfi a rn a u o n o{ fl 1 odrqiou meruri o - ,o ,.,r, 2.2.g lvilvLnrfioufiror nam tririounir 300 r:r. 2.2.10 Vertical Spindl.e Motorlilsirnir 1.5 Kw / 2HP 380 v 50 Hz3 PHASE vriou qil n : nln?! Fr:J Fr:u q,o 2.2.11, nl:uonflulo:vavrirr 1 ro{arna frorr{Ju:yuu u.u,nu l$ (u1uq?tr xJuuu) J- (uruvr rniaru) aw0 (u1un1l: rllrslunra)
 3. 3. v 14U1 rrrudnuruura?{1un:firue{ tl 1 zsso 2/3:rian:firusf, %n,oo8/2555 IdvtA-{,t$on:n6uryr rrr:o{nfl 1fla1fl{Lruutvro:t:vrniororJn:nj tl3.:ruas16uor6u1 3.1 r]rnnT olrmurfinra4ulpi:or6rr-Jrnurrlilriounir 150 :ur. rijenlrnn{rrtoTlririounir 150:Jrr. dT uru t qn a.z qnri": ur-k uru U n iversa I Divid in g Head tura n?l:Jqrtat riuqudtilrio u njr 1 00 :u. t qn rJ:vnor6ru 1.2. t fr$uau 6rfl un ior ua vrJ :v tutriural {r g.z.z *fruvu (Driving Pl.ate) uavtu6nur 1 rpr 3.23 {uqudrihur-jr uavqnflu4udfrru (tait Stock) n:uqo t.z.+ qrr r$louJ:v nou n:ur1o ufo:r ururJ:v nou tfl or 3.2.5 rar ur.jtfl iouqruril{ (l ndexin g Pl.ate) n:utn 3.3 fi rxtensibie Boring Head 1 rpr vrio:rqrJn:ni 3.4 rlooirn-rrYrrr{lu Spring Col.let Chuck rurn 4 - 20 u. t r1n miolnaior 3.5 Face MiU.ing Cutter turotrirfinnjr 50 ur. niorlufintfronJf,autd t qn 3.6 Universal. Rotary Table tuTnh"irf;nntt ZSO ]r]J. 1 qr] t.z qor,reior6uuiorqrJn:ninrruqr t r1n 3.8 qnrniorfioqrJn:nirJ:vnounr:drrruil:vqir rrrio.r 1 qn niornr{ol 3.9 yaCLamping Set rJ:vnouriruduritulririounjr sz ;f,u r qo rndurr{Ju:vur:mnin 3.10 nontdufiarinrfluri 1 q0 (7 fir)rJ:vnorrirururflrfruilruqudnarr 4 ilxr.,s rril. , 6 rur. 8 il:J. , 10 tJil., 12 ilx.I., 16 l:t. 3. 1 1 or.Jn: niu nfi uplo nJ :s n o u rdr riu rni oltd ua v1dlrul66 . q z, , vu a 3.12 fiprfit Linear Scal.e 3 unu luuurul? rLu?r?r{ ttnutuu]s)-.i rJ:snourcirfiuunSor ura saur:cr"Ldrrul6 t rfl drfi :r uav rd urrrYrd 3.l2.IqrJn:niuraorzua (DigitaI Read Out) 6oraur:nuaosr.rntriyrsr 3 unu Tou uaprrzunldavrduprfil 0.005 r:r. uav 0.000s d: 3.12.2 qrJ n:niuaor zua plarfi Fu nction riotlil 3.11..2.1Zero Reset 3.11.2.2 Center Find 3.tt.2.3lnch / Metric Display 3.11.2.4 ABS / INC Displ.aya{fl0 N )/ (uTaqitr rTu6u) & (uraui rrfiaru) a{ta (u1urr1i: ar:vlunra)
 4. 4. v 14U1 q rudnuruutov{1 un1fisue{ il zsso 3/3:rfranqfiruri {n.oo8/2555ton1frzur[ unSol n-o tna t fr l ttuu tvt o: tlvlv{:otJqu n: il 3.t2.3fr:ama6ottflu Staintess Steel, u::1fr:uqn BaLt Spherosyn Transducer uio m-ratna t{Juttul Glass Scate S.tg rtluundoldrufirrtdntillr1et:g1u DlN, lSO, .ttS ra6orfiuurviT flr:il:o{n1:m:?aaou ^ u v "linfuvn::unr:fior:rur tJo{u:1rvryr{an [unuu n::iln]:1I-{ l) Bt l. t q ufisfr o{fr o nr:t{rndol ua r nr:drllinur tn{ol rfl unT urtv u uavnrurdt nqu 2 qn (uru4itr (uruvri rrriaru) $J *d.(utunrrt unvlunra) rYu6u)
 5. 5. v 14U,r rudnuruura?{1un:firuqfi nqt 1 zsso t/2:rianqrYrud ilnoot / 2556{io nqrYud rn6or rirr uur :ru uuu qfi tr oiuta vr iarqrJ n : ni1. :raasu6uqdatu d, i - , s@ 19/ o 4vU v ruurrr:o{nqrfipr Knee And Col.umn Tfrsnuaur:arjYurdutl6frl{ru - t?l SPINDLEou[uuru:uou g lrr:saitlir 6ruua6nurio firrruufilu:ltriauavtfioutruvlrilru2. :raav16uqvrttmnfin z. t Tfrstrufi :ruavrduodrd 2. t Tffvtrufi :ruav 16unrYld 2.1.1 Tffvnufirrurortririoanir 230 x 1000 ru. 2.1.2 ia$t T (r - stot) tririounir 3 io.r z. 1. 3 Ifr vruuruu6urtdrfridr u - trr 6rua vhirio u nir 45 ornr t, , 2. t.4 Tfrsrurn6oufi mu uur urrtdtririo a njr 680 ilil. z. 1.s lfrvtrurrrfioufi nrrr uurtrrltrililfio u nir 1 70 xrr. 2.1.616vrru,u6rrfif,, - at 1uuur6{6hirioanir 300 u. 2.1.7 fi:vuur6uflouo-mTuffi muuurul? uu?u?ll t,urdu - ar tririounjr p "fu d4,J Fl?rlJ r:? tr4:0 ttuu n0 tu0.i 2.1..7.1dn:rnr:r6ufloumuuuror drqnkirfiu t0 uu. / urfi uavrirqlqo tririounir 95 ilrJ. / utfi 2.1.7 .2 om:rnr: r6ufl oumu uur ul? Lras Lrurcllrr dlantil I rfi u 2a m./urfi d uaur:?a{aotririounir 3oo :ru. g1 / utfr 2.1..1.3 fi:vur:1116oufir5rluruurur?Lrauru?t:rr nr:uiSrlririounir aoo l}J. / u1fi 2.1.7.4 fi:vuurofioufir5r"luuursrer nrr:rr5rtririoanir 500 :u. / utfi 2.1,.7 .5 nriuonruln:vuv rirr 1 ro{a rna fror r{Ju:vur urrtin d, (uurut{Ju u:t.)a{$a Ar (u1u4xst ,LA :Jl.JUU) (uruvi ilfiaru) (u1un1?t urrvTunra)
 6. 6. v 14U1 nrrudnuruu Lail.rurr:firuqfl tt il zsso 2/2:rianlrYrur{ iln.ool/ 255s{io n:rYruef, rntor tut ffrr uur :rr uu u ufi r: oiuqa vriaroil n:ni 2.2 matfrxrrdor (5pind Le) fi :r uav 16 ufl rild 2.2.! tswaltvra rtririo u njr So +o rato tfi al t rvi r 2.2.2 Motor rTutuarfirir a1t-utrinrnir 3 Kw 380 V 3 Phase 50 Hz 2.2.3 spindte firYunrurirtririoanj tv 4u rYunrur"Sr:ouorr4ortrirfi u 70 lor / urfi rYunm:ru{r:ouqrqrrhisirnjr 1,200 :ou / utfi-ad3. :1Uavtouoou dl 3. 1 rlonar{orfiuuiolqrJn:nirrruqr t qo a.Z rlotvtriolajrttfin Low Voltage 1 qo a.: #rru-jruruu Universal. Dividing Head arrr:nrJ:vnoutfloruirrir.rtnarrjr Tfrvmu tdcrurnnruqrtTuquflilrioanir 120 lrrr. vriorqrJn:ni t qn 3. 4 r n n roiu mutfi nra4utfr:ou 6rr.J r n umtilrio u njr 1 50 u. rti pnJ r n n{rt16triria u r,J njrtSO uil. sir u?u 1 qet 3.5 qq Vertical MiU.ing Head yio Universal Milling Head vriouqr"Jn:ni t qn 3.6 Collet Holder vriol Cotletturo 4 - 20 uil. 1 qor Chuck 3.7 tuarrYrruou Arbor Cutter 1g) 22 ilil. , 25 il. ,27 ru. odrtas 1 fr: 3.8 Universal Rotary Table trurnhirfinnir ZSO il]r. 1 qo 3.9 Face Milling Cutter turnhirfinnjr 100 lu. nfoulufin uav6ru Arbor 1 rJFr 3.10 6nrnoiiiorfilol Modul t druru t qnr 3.11 fimrnoifirrrfilol Modut z druru t qrr 3.12 rirrrnoifirrrfilor Dp 1 riruru t qor 3.13 qrJn:nidu 1 firfi l#rauorfirrfiutri 3. 1 4 qor rniorfi oqrJ n:nir.J:vnou nr:rirrruil:vqir rnSor t t1o ufornrior 3.15 r{Jurnriordzuent6n1ilille}:51u DlN, lso, lls ratorfiuurvirraior{lurnrdoldzuf;nlu r,J:vruotuu 3.16 rarirfioqjfionr:trirnr6ornr:drqlinurrn6orrtJunrurtflu uavnrurdrnqu 3 qer Ar (uruqim fudu) (uruvri ufiaru) a{ta (urunrr: ElrrvTunra)

×