Ang wika at wikang filipinomp

15,205 views

Published on

 • Be the first to comment

Ang wika at wikang filipinomp

 1. 1. Ang Wika atWikang Filipino
 2. 2. WikaIto ay isang paraan ng pagpapahayagng kaisipan at damdamin ng tao sapamamagitan ng salita.
 3. 3. Isa itong sistemang panagisag nabinubuo ng mga salitang binibigkas oisinusulat at may kahulugangnauunawaan.Isang sistema ng mga arbitraryongsimbolo ng mga tunog para sakomunikasyon ng tao.
 4. 4. Pambansang WikaIsang wikang magiging daan ngpagkakaisa at pag-unlad bilangsimbolo ng pag-unlad ng isangbansa.Kinikilalang pangkalahatang midyumng komunikasyon sa isang bansa.Kadalasan, ito ang wikang ginagamitsa pang-araw-araw na pamumuhayng lahat ng mamamayan ng isangbansa.
 5. 5. Opisyal na WikaGinagamit sa opisyal nakomunikasyon ng estado sa kanyangmga mamamayan at ibang bansa sadaigdig.
 6. 6. Wikang TagalogAng unang wikang ginagamit sakatagalugan.Pinagbatayan ng wikang Pambansanoong 1935.
 7. 7. Wikang PilipinoWikang Pambansa ng Pilipinas nanakabatay sa Tagalog.Opisyal na tinawag na Pilipino ngutos Pangkagawaran Blg. 7 ngDepartamento ng Edukasyon sailalim ni Sekretaryo Jose E. Romeronoong ika-13 ng Nobyembre 1959.
 8. 8. Wikang FilipinoIto ang ating wikang pambansa nahindi batay sa isang wika lamangkundi sa iba’t ibang wika sa Pilipinas.Ito’y kusang nababago, kusangnaiiba, natural, buhay, dinamiko,sinasalita at ginagamit.
 9. 9. Ang Wikang Filipino ay isang wikangbatay sa modernong Tagalog nabukas sa lahat ng pagbabagongmaaaring manggaling sa banyagangwikang tulad ng Ingles, Kastila,Niponggo at iba pang wika saPilipinas.
 10. 10. Ilang mahahalagang punto sa: Kasaysayan ng Wikang Pambansa ng Pilipinas 1934 – Konstitusyonal na Kumbensyon. Mainit ang balitaktakan nang talakayin ang isyu tungkol sa wika
 11. 11. Ang asembleang konstitusyonalna ito na binubuo ng mga hirangna delegado mula sa iba’t ibanglugar sa Pilipinas ay nagingmakiling sa kabuluhan ngwikang pambansa bilang“simbolo ng kalayaan at bilangtanikala na magbibigkis sakaluluwa ng bayang Pilipino.”
 12. 12. 1935, Artikulo XIII, Seksyon 3:Ang Saligang Batas PambansangAsemblea ay gagawa ng mgahakbang tungo sa pagpapaunlad atpagpapatibay ng isang wikangpambansa na batay sa isa sa mgaumiiral na katutubong wika.Hanggang hindi nagtatadhana ngiba ang batas, ang Ingles at Kastilaay patuloy na gagamiting opisyal.
 13. 13. Sa pangunguna ni PangulongManuel L. Quezon, isa sa mgaunang batas na naisagawa ay angBatas Komonwelt Blg. 184 nainaprobahan noong Nobyembre 13,1936. Layunin ng batas na ito anglumikha ng isang institusyongpangwika na mangangasiwa sapagkakaroon ng wikang pambansa.Ang institusyong ito ay tinaguriangSurian ng Wikang Pambansa(SWP).
 14. 14. Naging gampanin ng SWP ang mgasumusunod: Gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga pangunahing wikang sinasalita ng hindi bababa sa kalahating milyong Pilipino; Gumawa ng komparatibong pag-aaral sa mga bokabularyo ng mga pangunahing wikang ito;
 15. 15. Pumili ng katutubong wika nagagawing batayan para sa ebalwasyonat adaptasyon ng Pambansang Wikasa pagsasaalang-alang ng mgasumusunod: ang wikang mayroong pinakamaunlad na istruktura, mekaniks at literatura. ang wikang tinatanggap at ginagamit sa kasalukuyan ng nakararaming Pilipino.
 16. 16. Wala pa halos isang taon nangipasa ang mga kagawad ng SWPnoong Nobyembre 9, 1937 angresolusyong nagpapahayag na “angwikang Tagalog ang magigingbatayan ng wikang pambansa.”Ayon sa kanila, ang wikang Tagalogang lubos na nakatugon sa mgahinihingi ng Batas Komonwelt Blg.184.
 17. 17. Sa bisa ng KautusangTagapagpaganap Blg. 134noong Disyembre 30, 1937,iprinoklama ng PangulongQuezon na ang wikangTagalog ang magigingbatayan ng WikangPambansa. Magkakabisa angproklamasyong ito dalawangtaon matapos itong mapagtibay.
 18. 18. Dito ipinakilala ni Lope K. Santosang ABAKADA na may 20 titik:A B K D E G H I L M N NG O P RSTUWY
 19. 19. Simula Hunyo 4, 1946,nagkabisa naman ang BatasKomonwelt Blg. 570 nanagproklama na ang WikangPambansa na tatawagingWikang Pambansang Pilipino ayisa nang wikang opisyal.
 20. 20. Marso 26, 1954 – nilagdaan ni PangulongRamon Magsaysay ang ProklamasyonBlg. 12 na nagpapahayag ng pagdiriwangng Linggo ng Wikang Pambansa mulaMarso 29 hanggang Abril 4 taun-taon,gayundin ang pagdiriwan ng Araw niBalagtas tuwing Abril 2. Makalipas angisang taon, Setyembre 23, 1955,nilagdaan ng Pangulong Magsaysay angProklamasyon Blg. 186 na nagsususogsa Proklamasyon Blg. 12 na ililipat angpetsa ng pagdiriwang ng Linggo ngWika simula Agosto 13 hanggangAgosto 19, taun-taon.
 21. 21. Noong 1959, ibinaba ng KalihimJose B. Romero ng Edukasyonang Kautusang PangkagawaranBlg. 7 na nagsasaad na angWikang Pambansa ay tatawaginnang Pilipino upang mailaganna ang mahabang katawagang“Wikang Pambansang Pilipino”o “Wikang Pambansa Batay saTagalog”.
 22. 22. Noong Oktubre 4, 1971, pinagtibayng Sanggunian ng SWP angpinagyamang alpabeto na binubuong 31 na letra.A B C CH D E F G H I J K L LL MN Ñ NG O P Q R RR S T U V W X YZ
 23. 23. Sa Saligang Batas ng 1987, Art.XIV, Seksyon 6:Ang Wikang Pambansa ngPilipinas ay Filipino.Samantalang nililinang, ito’ydapat payabungin atpagyamanin pa salig sa umiiralna mga wika ng Pilipinas at saiba pang mga wika.
 24. 24. Sagisag rin ng pagkakaroon ngmodernisasyon ng WikangPambansa, pinagtibay noong 1987ang bagong alpabetong Filipino namay 28 titik:A B C D E F G H I J K L M N Ñ NGOPQRSTUVWXYZ
 25. 25. 1997 – Nilagdaan ni PangulongRamos ang Proklamasyon Blg.1041 na nagpapahayag ngtaunang pagdiriwang tuwingAgosto 1-31 bilang buwan ngWikang Pambansa.
 26. 26. Gawain1. Kailan mo masasabing nagtatamasa ng tunay na kalayaan ang mga mamamayan ng isang bansa?2. Paano nakakatulong ang iba’t ibang wika sa Pilipinas sa pagpapayaman ng kaisipan ng mga Pilipino?
 27. 27. 3. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng hiwa-hiwalay na mga isla ng bansa sa buhay ng mga Pilipino partikular sa wika at kultura?4. Mahalagang bahagi ang wika sa pambansang pagkakaisa. (ipaliwanag)
 28. 28. 5. Sang-ayon ka ba sa isinusulong ng pamahalaan na gawing midyum ng pagtuturo ang Ingles sa lahat ng antas ng edukasyon. Bakit? Ipaliwanag ang sagot.

×