Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

101ch6

2,708 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

101ch6

 1. 1. งบกระแสเงินสด บทที่ 6
 2. 2. ความหมาย <ul><li>งบกระแสเงินสด ( Cash Flow Statement) เป็นงบที่แสดงการได้มา และใช้ไปของเงินสดของกิจการระหว่างงวดเวลาหนึ่ง </li></ul><ul><li>มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้กิจการต้องจัดทำงบกระแสเงินสด เนื่องจากกำไรสุทธิที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน ไม่ได้แสดง เท่ากับจำนวนเงินสดที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด เพราะงบกำไรขาดทุนรวมถึงงบดุล จัดทำตามเกณฑ์คงค้าง ( คำนึงถึงการเกิดขึ้นของรายการไม่ใช่การรับ / จ่ายเงิน ) </li></ul>
 3. 3. ขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสด <ul><li>การจัดทำงบกระแสเงินสดจะกระทบยอดจากรายการในงบดุลและงบกำไรขาดทุน </li></ul><ul><li>หาจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น / ลดลงของรายการในงบดุลเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>จัดทำงบกระแสเงินสดโดยแยกเป็น 3 กิจกรรม </li></ul><ul><ul><li>กิจกรรมดำเนินงาน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการในงบกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียน และการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียน </li></ul></ul><ul><ul><li>กิจกรรมลงทุน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน </li></ul></ul><ul><ul><li>กิจกรรมจัดหาเงิน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายกานในกลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียนและส่วนของเจ้าของ </li></ul></ul>
 4. 4. งบดุล <ul><li>สินทรัพย์ </li></ul><ul><li>สินทรัพย์หมุนเวียน ( เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ คชจ . จ่ายล่วงหน้า ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมดำเนินงาน </li></ul><ul><li>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ( เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมลงทุน </li></ul><ul><li>หนี้สินและส่วนของเจ้าของ </li></ul><ul><li>หนี้สินหมุนเวียน ( เจ้าหนี้การค้า คชจ . ค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมดำเนินงาน </li></ul><ul><li>หนี้สินระยะยาว ( เงินกู้ ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมจัดหาเงิน </li></ul><ul><li>ส่วนของเจ้าของ ( ทุนเรือนหุ้น กำไรสะสม ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมจัดหาเงิน </li></ul>การจัดทำงบกระแสเงินสดจะวิเคราะห์จากการเพิ่มขึ้น / ลดลง ของรายการในงบดุล
 5. 5. กิจกรรมดำเนินงาน <ul><li>งบกระแสเงินสดตามวิธีทางอ้อม จะกระทบจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น / ลดลงของกิจกรรมดำเนินงานจากกำไรสุทธิ โดยนำกำไรสุทธิ ( เกณฑ์คงค้าง ) มาปรับให้เป็นเกณฑ์เงินสด </li></ul><ul><li>กำไรสุทธิ xx </li></ul><ul><li>1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายการเงินสด </li></ul><ul><li>บวก หนี้สงสัยจะสูญ xx </li></ul><ul><li> ค่าเสื่อมราคา xx xx </li></ul>
 6. 6. <ul><li>กำไรสุทธิ xx </li></ul><ul><li>บวก ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายการเงินสด ( หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคา ) xx </li></ul><ul><li>บวก สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง xx </li></ul><ul><li>หัก สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น (xx) </li></ul><ul><li>บวก หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น xx </li></ul><ul><li>หัก หนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง (xx) </li></ul><ul><li>บวก ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน xx </li></ul><ul><li>หัก กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (xx) </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น / ลดลง จากกิจกรรมดำเนินงาน xx </li></ul>กิจกรรมดำเนินงาน
 7. 7. กิจกรรมลงทุน <ul><li>เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน xx </li></ul><ul><li>ซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (xx) </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น / ลดลงจากกิจกรรมลงทุน xx </li></ul>
 8. 8. กิจกรรมจัดหาเงิน <ul><li>เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน xx </li></ul><ul><li>เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม xx </li></ul><ul><li>เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม (xx) </li></ul><ul><li>จ่ายเงินปันผล (xx) </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น / ลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน xx </li></ul>
 9. 9. บริษัท .... งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ....... <ul><li>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน </li></ul><ul><li>กำไรสุทธิ xx </li></ul><ul><li>บวก / หัก ............ xx </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น / ลดลงจากกิจกรรมดำเนินงาน xx </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน </li></ul><ul><li>เงินสดรับ xx </li></ul><ul><li>เงินสดจ่าย (xx) </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น / ลดลงจากกิจกรรมลงทุน xx </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน </li></ul><ul><li>เงินสดรับ xx </li></ul><ul><li>เงินสดจ่าย (xx) </li></ul><ul><li>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน xx </li></ul><ul><li>เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น / ลดลง xx </li></ul><ul><li>เงินสด ณ 1 มกราคม xx </li></ul><ul><li>เงินสด ณ 31 ธันวาคม xx </li></ul>
 10. 10. <ul><li>หากเป็นการขายสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคา เช่น อาคาร หรือ อุปกรณ์ ในวันที่ขาย จะเปรียบเทียบ ราคาตามบัญชี ( ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม ) กับราคาขาย ผลต่างเท่ากับ กำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เช่น </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ราคาทุน 100,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 20,000 บาท ขายไปในราคา 60,000 </li></ul><ul><li>มูลค่าตามบัญชี 100,000 – 20,000 = 80,000 </li></ul><ul><li>ราคาขาย 60,000 </li></ul><ul><li>ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 20,000 ( ค่าใช้จ่ายอื่น ) </li></ul><ul><li>การบันทึกบัญชี </li></ul><ul><li>เดบิต เงินสด 60,000 </li></ul><ul><li> ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 20,000 </li></ul><ul><li> ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 20,000 </li></ul><ul><li> เครดิต อุปกรณ์ 100,000 </li></ul>การขายสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาสะสม
 11. 11. <ul><li>จากรายการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อรายการในการจัดทำงบกระแสเงินสด ดังนี้ </li></ul><ul><li>เงินสดรับในกิจกรรมการลงทุน ซึ่งเกิดจากการขายอุปกรณ์ 60,000 บาท </li></ul><ul><li>บัญชี ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุน และไม่ได้เป็นรายการเงินสด จึงนำไปบวกกลับ 20,000 บาท </li></ul><ul><li>ค่าเสื่อมราคาสะสมในงบดุล จะลดลงด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ ที่ขาย เท่ากับ 20,000 บาท </li></ul>
 12. 12. <ul><li>การเปลี่ยนแปลงของค่าเสื่อมราคาสะสม </li></ul><ul><li>ค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นงวด xxx ( งบดุลปีก่อน ) </li></ul><ul><li>บวก ค่าเสื่อมราคาประจำปี xxx ( งบกำไรขาดทุน ) </li></ul><ul><li>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ที่ขาย (xx) ( ข้อมูลเพิ่มเติม ) </li></ul><ul><li>ค่าเสื่อมราคาสะสม ปลายงวด xxxx ( งบดุลปีปัจจุบัน ) </li></ul><ul><li>ดังนั้น หากระหว่างปี มีการขายสินทรัพย์ถาวร ต้องคำนึงถึง </li></ul><ul><li>กำไร / ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ที่ต้องนำไปปรับในกิจกรรมดำเนินงาน </li></ul><ul><li>ผลกระทบต่อบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม </li></ul><ul><li>แสดงเฉพาะมูลค่าขายสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดในกิจกรรมลงทุน </li></ul>
 13. 13. การกระทบหายอดการจ่ายเงินปันผล <ul><li>กำไรสะสม ต้นงวด xxx ( งบดุลปีก่อน ) </li></ul><ul><li>บวก กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิ xxx ( งบกำไรขาดทุน ) </li></ul><ul><li>หัก กำไรสะสมปลายงวด (xx) ( งบดุลปีปัจจุบัน ) </li></ul><ul><li>เงินปันผลจ่าย xxx </li></ul>

×