Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5362575-6191252609850-54292500<br />คู่มือครูการผลิตนวัตกรรม<br />การจัดการความรู้ใน<br />สังคมออนไลน์<br />2476500-581025...
เรียนรู้ ซึ่งมีนักการศึกษาได้นำเสนอทฤษฎีที่สำคัญ ดังนี้
    1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism)  เป็นทฤษฏีที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้าง...
ทำกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อย ๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ...
คลิก login เพื่อสมัครสมาชิก
437197510902950052387501414145008953505334000
สร้างสังคมออนไลน์ โดยคลิก Start Your Free Network Now
5248275864235003771900138811000
คลิก Free Continue
24765022542500
50196757683500
40671751397000
ขั้นตอนการสร้าง
6.1 ใส่รายละเอียดเครือข่ายที่สร้าง
-1809752370455120012152400297053000133350248475500
ตั้งชื่อเครือข่าย
เขียนคำอธิบายเครือข่ายการทำงาน
เลือกรูปแบบ/ลักษณะของเว็บไซต์ กด continue</li></ul>39890702234565002409825229362000<br /><ul><li>กรอกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ย...
570547524345906006524827528727400023717253825240    4        500    4        5-381001424940370037185...
Network Designer คือ การเลือกรูปแบบของเว็บไซต์ตามความสนใจ เมื่อเลือกเสร็จให้กด
Save change
53359051918335004554855213741000
Access Settings คือ ผู้สร้างเว็บไซต์จะตั้งข้อกำหนดให้สมาชิกทำอะไรได้บ้าง เช่น
สร้างกลุ่ม อัพโหลดเพลง วีดีโอ สร้างบล็อก เป็นต้น โดยให้เช็คเครื่องหมายถูกในช่องที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด save ch...
30003751812290001743075224091500
Layout Manager คือ การปรับเปลี่ยนหัวข้อตามกำหนด
Blog Categories คือ การสร้างห้องส่งงานย่อย ๆ สามารถกำหนดและเพิ่มห้องย่อยได้</li></ul>457200499110ตั้งชื่อห้อง00ตั้งชื่อห้อ...
Language Editor คือ การเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย
1476375188277500
บทที่ 3
คู่มือ photopeach</li></ul>วิธีการใช้งาน photopeach<br /><ul><li>การใช้งานเว็บไซต์ photopeach นั้นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื...
6191252806700061912535687000คลิก sing up</li></ul>114300419100สมัครสมาชิก00สมัครสมาชิก<br />70485035814000<br />1476375243...
- ตั้ง Username- ใส่ E-mail- ใส่ password
704850381000
162687013081000
การสร้างสไลด์โชว์
109537534290000คลิก upload photo</li></ul>328612538735000<br /><ul><li>2. เลือกรูปภาพ จากแหล่งที่เก็บไว้
3. คลิก Open
12192001270000
447675011557000
4. จัดเรียงภาพตามต้องการ
5. คลิก next
8667757366000
314325014033500
6.ตั้งชื่อสไลด์
7. บรรยายใต้ภาพ
8. เลือกเพลงประกอบ
9. คลิก Next
7239001524000
25908003810001074420381000
120015014414500
10.ผู้ชมสามารถ Comment ได้
68580017018000
185737528702000
397192515113000
7239001841500022574256985000
 การแก้ไขสไลด์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือครู

2,099 views

Published on

คู่มือครูในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ SocialGo

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

คู่มือครู

 1. 1. 5362575-6191252609850-54292500<br />คู่มือครูการผลิตนวัตกรรม<br />การจัดการความรู้ใน<br />สังคมออนไลน์<br />2476500-58102500สารบัญ<br />หน้า<br />บทที่ 1บทนำ1<br /> แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ในสังคมออนไลน์1<br />วัตถุประสงค์ของคู่มือ8<br />บทที่ 2 การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ SocialGo9<br />บทที่ 3 คู่มือ Photpeach 21<br />บทที่ 4 คู่มือ Slideshare 29<br />บทที่ 5 คู่มือ YouTube 36 <br />2571750-58102500บทที่ 1<br />บทนำ<br /> การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับปัจจุบันเป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตกำลังเป็นที่นิยมและได้รับการพัฒนาที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกด้วย จากยุคแรกหรือเว็บ 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น static web คือมีการนำเสนอข้อมูลทางเดียว เข้าสู่ยุคที่ 2 หรือเว็บ 2.0 เป็นยุคที่เน้นให้อินเตอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์ร่วมกัน และสามารถโต้ตอบกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ได้ และผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหา (content) แลกเปลี่ยนและกระจายข้อมูลกันได้ทั้งระบบบุคคลหรือกลุ่มจนกลายเป็นสังคมในโลกอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่าสังคมออนไลน์ (social network) โดยอาศัยรูปแบบการบริการเครือข้ายสังคมหรือ social networking service (SNS) ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกันได้ทำให้เกิดแนวคิด Connectivism ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นโดย HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/George_Siemens" George Siemens และ Stephen Downes ทฤษฎีนี้ได้อธิบายการเรียนรู้ว่า ความรู้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวัน ทำให้ความรู้ที่มีอยู่นั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้คนเรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไปและมีความรู้ที่ทันกับกาลเวลาและยุคสมัย อีกทั้งองค์ความรู้มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ข้อมูล ข่าวสารที่มีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถจะมีการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนได้ตลอดไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลต่อวิธีเรียนรู้ แหล่งความรู้ และวิธีเข้าถึงแหล่งความรู้เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้<br />ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการนำเครือข่ายทางสังคม (social networking) มาใช้ในการศึกษา จากการสำรวจของสภากรรมการโรงเรียนแห่งชาติ (National School Boards Association, NSBA) โดยสำรวจนักเรียนที่มีอายุ 9-17 ปี จำนวน 1,277 คน พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวน 1,039 คน และผู้นำของโรงเรียนในทุกเขตทั่วสหรัฐอเมริกา จำนวน 250 คน (http://www.cotumnfivemedia.com/ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553) พบว่า <br />ประเด็นการใช้งานของนักเรียน 96% แสดงตนในอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคม เช่น การแชต การส่งข้อความ เขียนบล็อก และเข้าเยี่ยมชมตามชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ 30% มีบล็อกของตนเอง และมากกว่า 1 ใน 6 เพิ่มข้อมูลในบล็อกที่เขาสร้างขึ้นอย่างน้อยทุกสัปดาห์ 59% ของผู้ใช้เครือข่ายทางสังคม มีการสนทนาในห้วข้อทางการศึกษาต่าง ๆ แบบออนไลน์ กว่า 50% ได้สนทนาเกี่ยวกับงานที่ครู/โรงเรียนมอบหมายให้ทำ เครื่องมือเครือข่ายทางสังคมที่นิยมใช้กันในโรงเรียนคือ Skype YouTube Wordpress Twitter Facebook และ Blogs<br />ประเด็นการส่งเสริมให้ใช้เครือข่ายทางสังคมในห้องเรียน 69% มีโปรแกรมเรียนทางเว็บไซต์ 49% มีนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนในทางออนไลน์หรือโปรแกรมนานาชาติอื่น ๆ 35% มีนักเรียนและ/หรือผู้สอนเขียนบล็อก 22% มีส่วนร่วมในการสร้างหรือดูแลเว็บสารานุกรม (Wiki) 27% มีครู/ผู้อำนวยการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ 59% มีบุคลากรอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่ง มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์ในทางการศึกษา 49% ของโรงเรียนในกลุ่ม NSBA กล่าวว่าโรงเรียนของเขาได้เข้าร่วมโครงการออนไลน์ร่วมกันกับโรงเรียนอื่น<br />จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่นักเรียนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ครูจึงต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแหล่งการเรียนรู้<br />แนวคิด/ทฤษฎี<br /><ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
 2. 2. เรียนรู้ ซึ่งมีนักการศึกษาได้นำเสนอทฤษฎีที่สำคัญ ดังนี้
 3. 3. 1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism)  เป็นทฤษฏีที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์  รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัดกระทำกับข้อมูล  นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้ว  ยังเป็นกระบวนการทางสังคมด้วย  การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการทั้งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป  หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้(process of knowledge construction)  เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ที่แน่นอนตายตัว   ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทำกับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ  และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง  โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง  ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้เกิดขึ้น  ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยผู้เรียนจะนำตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้  บทบาทของครูจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือ  อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฏีนี้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล  การประเมินควรใช้วิธีการที่หลากหลาย  การวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย  ซึ่งในกรณีที่จำเป็นต้องจำลองของจริงมา  ก็สามารถทำได้  แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในโลกความจริงด้วย</li></ul>1.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)  แนวคิดของทฤษฏีนี้ คือ  การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเอง  หากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จะทำให้ความคิดเห็นนั้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น    หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้ คือ  ครูจะต้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  ให้คำปรึกษาชี้แนะแก่ผู้เรียน  เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในการประเมินผลนั้นต้องมีการประเมินทั้งทางด้านผลงานและกระบวนการซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การประเมินตนเอง  การประเมินโดยครูและเพื่อน  การสังเกต  การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน<br />1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ในโลกดิจิตัล (Connectivism) แนวคิดของทฤษฎีนี้อธิบายการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสร้างการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเป็นเครือข่าย (network) โดยมองว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคเดิม ๆ ไม่สามารถตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคดิจิตัลได้ ท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตัล คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเหล่านั้น<br />การเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี connectivism เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งอยู่รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์มาคัดกรอง และทำให้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมีความหมายสำหรับตนเอง การเรียนรู้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสังคม คนรอบตัวและการสร้างเครือข่าย เมื่อใดที่ข้อมูลสารสนเทศ ความคิดเห็น ความรู้สึก ภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ นำมาร้อยเรียงให้เกิดการเชื่อมโยงที่มีความหมายสำหรับการเรียนรู้ของตนเองและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ได้นั้น เมื่อนั้นการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นแล้ว<br /><ul><li>เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมีการ
 4. 4. ทำกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อย ๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นสังคมขึ้นมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง</li></ul>ทุกวันนี้มีคนใช้ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์มากขึ้นทุกวัน และมีการใช้ Social Media ที่ผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนออนไลน์  ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้ทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือ เช่น กระดานความคิดเห็น เว็บบล็อก วิกิ (wiki)  Podcast รูปภาพ และวิดีโอ  โดยมีเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหา (content) เหล่านี้ ได้แก่ เว็บบล็อก เว็บไซต์ที่แชร์รูปภาพ แชร์เพลง แชร์วิดีโอ  เว็บบอร์ด  อีเมล์  IM (Instant Massage) เครื่องมือที่ให้บริการ เช่น Voice over IP  ส่วนเว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Network ได้แก่ Google Group   Facebook   MySpace  หรือ Youtube เป็นต้น<br />Social Media แบ่งตามหมวดการใช้งานได้ 5 หมวด ดังนี้<br />หมวดการสื่อสาร (Communication) ก็จัดแบ่งตามกลุ่มการใช้<br />Blogs  เช่น  Blogger (google), Blognone, gotoKnow, Typepad, WordPress,<br />Internet forums   เช่น  vBulletin, phpBB<br />Micro-blogging เช่น Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku<br />Social networking เช่น Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply <br />Social network aggregation เช่น FriendFeed, NutshellMail, Spokeo, Youmeo<br />หมวดความร่วมมือ และแบ่งปัน (Collaboration) จัดกลุ่มการใช้<br />Wikis เช่น  Wikipedia, PBwiki, wetpaint<br />Social bookmarking เช่น Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader, CiteULike<br />Social news  Digg,  Mixx,  Reddit<br />Opinion sites  เช่น epinions, Yelp<br />หมวดมัลติมีเดีย (Multimedia)<br />Photo sharing เว็บที่แบ่งปันการใช้งานรูป เช่น  Flickr,  Zooomr,  Photobucket, SmugMug<br />Video sharing แบ่งปันวิดีโอ เช่น  YouTube, Vimeo, Revver<br />Art sharing แบ่งปันภาพศิลปะ deviantART<br />Livecasting การถ่ายทอดสด : Ustream.tv, Justin.tv, Skype <br />Audio and Music Sharing เว็บที่มีการแชร์เพลงจากสถานีวิทยุ และเว็บเพลงหรือดนตรี เช่น imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter<br />หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions)<br />Product Reviews : epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com <br />Q&A : Yahoo Answers<br />หมวดบันเทิง (Entertainment) ส่วนใหญ่จะเป็นเกมส์<br />Virtual worlds : Second Life, The Sims Online<br />Online gaming : World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore (2008 video game)<br />Game sharing : Miniclip<br />สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเกิด<br />สมรรถนะสำคัญยึดกรอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย<br />ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม<br />ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม<br />ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ <br />เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม <br />ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ <br />การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม<br /> 3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม<br />3.5 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ<br />ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น<br />วัตถุประสงค์ของคู่มือ<br />เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้<br />บทที่ 2<br />การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ SocialGo<br />วิธีการสร้างเว็บไซต์สังคมออนไลน์โดยใช้ SocialGo<br /><ul><li>เปิดเว็บไซต์ http://www.socialgo.com/
 5. 5. คลิก login เพื่อสมัครสมาชิก
 6. 6. 437197510902950052387501414145008953505334000
 7. 7. สร้างสังคมออนไลน์ โดยคลิก Start Your Free Network Now
 8. 8. 5248275864235003771900138811000
 9. 9. คลิก Free Continue
 10. 10. 24765022542500
 11. 11. 50196757683500
 12. 12. 40671751397000
 13. 13. ขั้นตอนการสร้าง
 14. 14. 6.1 ใส่รายละเอียดเครือข่ายที่สร้าง
 15. 15. -1809752370455120012152400297053000133350248475500
 16. 16. ตั้งชื่อเครือข่าย
 17. 17. เขียนคำอธิบายเครือข่ายการทำงาน
 18. 18. เลือกรูปแบบ/ลักษณะของเว็บไซต์ กด continue</li></ul>39890702234565002409825229362000<br /><ul><li>กรอกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม แล้วกด Continue</li></ul>295275241490500781050190055500<br />2628900221805500295275122745500733425181800500521970276098000260985025990550078105081026000<br /><ul><li>คลิก Launch admin เพื่อการแก้ไขข้อมูลให้เป็นภาษาไทย</li></ul>4200525186245500<br /><ul><li>ใส่ e-mail และ password</li></ul>4762500976630002095500160528000<br /><ul><li>จัดและปรับเปลี่ยนภาษาและกำหนดหัวข้อ /เว็บลิงค์
 19. 19. 570547524345906006524827528727400023717253825240 4 500 4 5-3810014249403700371857375424815 2 100 2 14762501663065003552825102489000356235026536650025622252710815002362200102489000
 20. 20. Network Designer คือ การเลือกรูปแบบของเว็บไซต์ตามความสนใจ เมื่อเลือกเสร็จให้กด
 21. 21. Save change
 22. 22. 53359051918335004554855213741000
 23. 23. Access Settings คือ ผู้สร้างเว็บไซต์จะตั้งข้อกำหนดให้สมาชิกทำอะไรได้บ้าง เช่น
 24. 24. สร้างกลุ่ม อัพโหลดเพลง วีดีโอ สร้างบล็อก เป็นต้น โดยให้เช็คเครื่องหมายถูกในช่องที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด save change
 25. 25. 30003751812290001743075224091500
 26. 26. Layout Manager คือ การปรับเปลี่ยนหัวข้อตามกำหนด
 27. 27. Blog Categories คือ การสร้างห้องส่งงานย่อย ๆ สามารถกำหนดและเพิ่มห้องย่อยได้</li></ul>457200499110ตั้งชื่อห้อง00ตั้งชื่อห้อง781050126111000324802599060เพิ่มห้องย่อย00เพิ่มห้องย่อย39338255467350034861501584960001116330178498500<br /><ul><li>Manage Members คือ การจัดการกับระบบสมาชิก
 28. 28. Language Editor คือ การเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย
 29. 29. 1476375188277500
 30. 30. บทที่ 3
 31. 31. คู่มือ photopeach</li></ul>วิธีการใช้งาน photopeach<br /><ul><li>การใช้งานเว็บไซต์ photopeach นั้นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดย</li></ul>ต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดย ขั้นตอนในการสมัครสามารถทำได้ดังนี้<br /><ul><li>3286125133350http://www.photopeach.com00http://www.photopeach.com234315010160000สมัครเป็นสมาชิก
 32. 32. 6191252806700061912535687000คลิก sing up</li></ul>114300419100สมัครสมาชิก00สมัครสมาชิก<br />70485035814000<br />147637524384000<br /><ul><li>3. กรอกข้อมูล
 33. 33. - ตั้ง Username- ใส่ E-mail- ใส่ password
 34. 34. 704850381000
 35. 35. 162687013081000
 36. 36. การสร้างสไลด์โชว์
 37. 37. 109537534290000คลิก upload photo</li></ul>328612538735000<br /><ul><li>2. เลือกรูปภาพ จากแหล่งที่เก็บไว้
 38. 38. 3. คลิก Open
 39. 39. 12192001270000
 40. 40. 447675011557000
 41. 41. 4. จัดเรียงภาพตามต้องการ
 42. 42. 5. คลิก next
 43. 43. 8667757366000
 44. 44. 314325014033500
 45. 45. 6.ตั้งชื่อสไลด์
 46. 46. 7. บรรยายใต้ภาพ
 47. 47. 8. เลือกเพลงประกอบ
 48. 48. 9. คลิก Next
 49. 49. 7239001524000
 50. 50. 25908003810001074420381000
 51. 51. 120015014414500
 52. 52. 10.ผู้ชมสามารถ Comment ได้
 53. 53. 68580017018000
 54. 54. 185737528702000
 55. 55. 397192515113000
 56. 56. 7239001841500022574256985000
 57. 57. การแก้ไขสไลด์
 58. 58. 293370023749000 Edit Caption & Photos
 59. 59. Edit Music & Title
 60. 60. Add Photos
 61. 61. Manage Comments
 62. 62. Delete this Show
 63. 63. Download the Show
 64. 64. การตั้งคำถาม
 65. 65. 1. Edit Caption & Photos
 66. 66. 9334501524000
 67. 67. 165735011557000
 68. 68. 2.ตั้งคำถาม
 69. 69. 10668004953000
 70. 70. 981075-127000
 71. 71. การเชื่อมโยงสไลด์ Photopeach กับการจัดการความรู้วิชาสุขศึกษาในสังคมออนไลน์
 72. 72. 105727521971000
 73. 73. 45339002032000
 74. 74. Copy code ไปวางในบล็อก
 75. 75. 93345013208000
 76. 76. 159067523304500
 77. 77. ส่ง
 78. 78. 93345011112500
 79. 79. 5457825347980คลิกแล้ววาง embed code00คลิกแล้ววาง embed code3952875727075003619500120523000
 80. 80. ตัวอย่างผลงาน Photopeach ของนักเรียน
 81. 81. บทที่ 4
 82. 82. คู่มือ Slideshare</li></ul>SlideShare เป็น website ที่ให้บริการฝากไฟล์งานนำเสนอ (power point) ไฟล์เอกสาร (word) และ ไฟล์วีดีโอในรูปแบบ (Flash) ขนาดไฟล์สูงสุด 100MB และสามารถนำไปแชร์ให้ผู้อื่นได้เข้ามาดู หรือ Download ไปใช้ได้ <br />วิธีการใช้งาน SlideShare <br />การใช้งานเว็บไซต์ Slideshare.net นั้นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดย ขั้นตอนในการสมัครสามารถทำได้ดังนี้ <br />1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http//www.slideshare.net <br />517207520193000477202520193000676275392430002. คลิกปุ่ม Signup<br /><ul><li>638175565150003. กรอกรายละเอียดของ Username, Email Address, Password, Confirm Password ในส่วนของ Get a free SlideShare account</li></ul>4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ รหัสผ่าน ยืนยันโค้ดเพื่อตรวจสอบว่ามีการสมัครจริงๆ และ คลิก I accept the TOS & Privacy Policy <br />781050290830005. คลิกปุ่ม SignUp เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร<br />395287527305เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิก I acceptแล้วคลิก signup00เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิก I acceptแล้วคลิก signup<br />180975015303500293370036004500<br />6. เมื่อได้กดปุ่ม Sign Up แล้วจะพบว่า ระบบจะ login ให้อัตโนมัติ หากใครขึ้น user ตัวเองแล้วแสดงว่า การสมัครสมบูรณ์<br />3648075-142875001619251905000<br />การ Upload ไฟล์เข้า Slideshare.net <br />1. เตรียม Presentation ซึ่ง format ที่support ได้แก่ นามสกุล ppt, pps & pot (PowerPoint), pdf, <br />2857500255905002. คลิกปุ่ม Upload<br />476250146050032594556223000<br />3. จะปรากฏหน้าให้ upload ไฟล์ขึ้นมา 4. คลิกปุ่ม UPLOAD…<br />11620501188085003905251651000<br />5. ให้หาไฟล์ Presentation ที่เตรียมไว้ แล้วคลิกปุ่ม Open <br />6. เมื่อคลิกปุ่ม Open เรียบร้อยแล้วทางเว็บจะโหลด Presentation ที่เราเลือกเข้าไปที่ระบบ รอจนกว่าครบ 100 เปอร์เซ็นต์ <br />7. พอครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วระบบจะให้กรอกรายละเอียดของ Slide เช่น Title, Tags, Category, Privacy, Description (จะกรอกหรือไม่ก็ได้) <br />8. คลิกปุ่ม Save changes เพื่อเผยแพร่และรอจนเสร็จ<br />457200736600045720012166600053149501330960004610100157670500<br />5314950151765009. ไปดูไฟล์ที่ตัวเองได้ Upload ด้วยการคลิกที่ My UPLOAD <br />507682578740004572007874000<br />10. เมื่อคลิกที่ปุ่ม My SlideShare แล้วคุณจะพบ Presentation ที่คุณได้ Upload เข้าไป ซึ่งสามารถคลิกเพื่อ ดูผลลัพธ์ได้ โดยผลลัพธ์ที่ปรากฎนั้นจะเป็นไฟล์ที่มีรูปแบบเป็น flash <br />46672520320000<br />57150016891000<br />ผลลัพธ์ที่ปรากฎนั้นจะเป็นไฟล์ที่มีรูปแบบเป็น flash ในส่วนของการแสดงผลก็ใช้เมาส์คลิกเพื่อไปหน้าถัดไป หรือหากต้องการ download กลับมาก็คลิกที่ปุ่ม Download<br />4667254254500<br />การเชื่อมโยง SlideShare กับการจัดการความรู้วิชาสุขศึกษาในสังคมออนไลน์ <br />34004251854201 2 2001 2 21. คลิกที่ Tab Embed <br />3095625177800002. คลิกที่ customize<br />377190021717000275463021717000<br />323659539306500552450254000<br />135255048704500495300487045003. copy Code ที่ Embed this presentation<br /><ul><li>4686300257175คลิก htmlแล้ววาง code00คลิก htmlแล้ววาง codeนำ Code ที่ได้ไปวางไว้ใน Blog ดังภาพ และกด เผยแพร่
 83. 83. 59055019240500
 84. 84. 39147754699000
 85. 85. 348615018034000</li></ul>ตัวอย่างผลงาน Slideshare ของนักเรียน<br />บทที่ 5<br />คู่มือการใช้งาน YouTube<br />YouTube เป็น website ที่ให้บริการฝากไฟล์ ประเภท งานนำเสนอในรูปแบบไฟล์งานนำเสนอ (power point) และ ไฟล์วีดีโอในรูปแบบ (Flash) และสามารถนำไปแชร์ให้ผู้อื่นได้เข้ามาดู หรือ Download ไปใช้ได้ <br />วิธีการใช้งาน YouTube<br />การใช้งานเว็บไซต์ YouTube นั้นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ โดย ขั้นตอนในการสมัครสามารถทำได้ดังนี้ <br />1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http//www.YouTube.com<br />534352533528000485775043053000257175392430002. คลิกเพื่อสร้าง Account YouTube<br />3. ทำการกรอกรายละเอียดการสมัคร Account<br />1562100177355500302895065913000<br />40195503632202.1 กรอก Username โดยเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลข2.2 คลิกที่คำว่า Check Availiability เพื่อทำการตรวจสอบ ชื่อ username ที่ตั้งไว้2.3 เลือกประเทศในแถบ Location2.4 เลือกวันเกิดของตนเองในแถบ Date of Birth2.5 เลือกเพศ ในแถบ Gender2.6 กดปุ่ม I accept เมื่อยอมรับข้อตกลงการสมัคร002.1 กรอก Username โดยเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลข2.2 คลิกที่คำว่า Check Availiability เพื่อทำการตรวจสอบ ชื่อ username ที่ตั้งไว้2.3 เลือกประเทศในแถบ Location2.4 เลือกวันเกิดของตนเองในแถบ Date of Birth2.5 เลือกเพศ ในแถบ Gender2.6 กดปุ่ม I accept เมื่อยอมรับข้อตกลงการสมัคร<br />4. เมื่อทำการ Accept ข้อตกลงแล้วจะปรากฏหน้าจอการตั้งชื่อ Username และ Password<br />41052758674101. กรอกอีเมล์ที่จะใช้ในการสมัครในช่อง Your current email address2. กรอกรหัสผ่าน อย่างน้อย 8 อักษร ในช่อง Choose a password3. พิมพ์รหัสผ่านซ้ำ าอีกครั้งโดยให้เหมือนกับในช่องที่สอง4. กรอก รหัสตรวจสอบ ในช่อง word virificationโดยให้กรอกตัวอักษร ตามรูปที่แสดง5. กดปุ่ม Create New Account and Finish001. กรอกอีเมล์ที่จะใช้ในการสมัครในช่อง Your current email address2. กรอกรหัสผ่าน อย่างน้อย 8 อักษร ในช่อง Choose a password3. พิมพ์รหัสผ่านซ้ำ าอีกครั้งโดยให้เหมือนกับในช่องที่สอง4. กรอก รหัสตรวจสอบ ในช่อง word virificationโดยให้กรอกตัวอักษร ตามรูปที่แสดง5. กดปุ่ม Create New Account and Finish<br />5. เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ หากจะสมบูรณ์ได้จะต้องรอจดหมายืนยันการสมัครจาก YouTube ก่อน โดยจดหมายยืนยันการสมัครจะส่งไปยังอีเมล์ที่เราใช้ในการสมัคร<br />311467513671550045434251271905004543425407035แจ้งให้ไปเช็คจดหมายยืนยันการสมัครที่อีเมล์ของตัวเองที่ใช้ในการสมัครแสดงชื่อ username และ Googleaccount email address00แจ้งให้ไปเช็คจดหมายยืนยันการสมัครที่อีเมล์ของตัวเองที่ใช้ในการสมัครแสดงชื่อ username และ Googleaccount email address41338507270750032385011004550032385040513000<br />ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์วีดีโอ<br />481012523177500<br />1. คลิกที่ชื่อ Account แล้วเลือก My Videos<br />2. จะเข้าสู่หน้าจอการจัดการไฟล์ วีดีโอ<br />5629275800100คลิกเพื่อ อัพโหลดไฟล์วีดีโอ00คลิกเพื่อ อัพโหลดไฟล์วีดีโอ604837556197500558165011430000<br />3. คลิกที่ Start uploading a video now! หรือปุ่ม <br />358140058674000<br />คำแนะนำในการอัพไฟล์วีดิโอ:<br />1. สามารถอัพไฟล์วีดีโอได้ครั้งละ 10ไฟล์<br />2. สามารถอัพไฟล์ได้ขนาด 2 gb ขึ้นไป<br />3. สามารถอัพไฟล์ที่มีความยาวเกิน10 นาทีขึ้นไป<br />42843454210051.ส่วนแสดงสถานการณ์อัพโหลดไฟล์2. Title : ชื่อของไฟล์วีดีโอ3. Description : เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ4. Tag : คีอคำที่ใช้ในการค้นหาวิดีโอนี้5. Category : ประเภทไฟล์วีดีโอที่ต้องการจัดหมวด6. Privacy : สิทธิการเข้าถึงวิดีโอ6.1 ให้ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้6.2 ให้สามารถดูได้ครั้งละ 2 5 คน001.ส่วนแสดงสถานการณ์อัพโหลดไฟล์2. Title : ชื่อของไฟล์วีดีโอ3. Description : เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ4. Tag : คีอคำที่ใช้ในการค้นหาวิดีโอนี้5. Category : ประเภทไฟล์วีดีโอที่ต้องการจัดหมวด6. Privacy : สิทธิการเข้าถึงวิดีโอ6.1 ให้ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้6.2 ให้สามารถดูได้ครั้งละ 2 5 คน<br />38023801137920004838700783590แสดงสถานะการอัพโหลดไฟล์ว่าเรียบร้อยแล้ว00แสดงสถานะการอัพโหลดไฟล์ว่าเรียบร้อยแล้ว29527578359000<br />วิธีนำไฟล์จาก Youtube ขึ้นเว็บไซต ์<br />1. คลิกที่ไฟล์วีดีโอที่เราอัพโหลด หรือต้องกา ร<br />2. คลิกที่ช่อง Embed เพื่อทำการ Copy Code<br />3. นำโค๊ดที่เราทำการ Copy ไปใส่ในหน้าเว็บตรงส่วนที่ต้องการ<br />409575015525750040957507715250019431001285875Option ที่ใช้ในการตกแต่งส่วนแสดงไฟล์วีดีโอ00Option ที่ใช้ในการตกแต่งส่วนแสดงไฟล์วีดีโอ1943100619125Copy Code จากช่อง Embed00Copy Code จากช่อง Embed433387597917000433387561912500<br />การเชื่อมโยง YouTube กับการจัดการความรู้วิชสุขศึกษาในสังคมออนไลน์<br />4686300673735คลิกเพื่อนำEmbed มาวาง00คลิกเพื่อนำEmbed มาวาง3590925978535003295650120713500<br />ตัวอย่างผลงานของนักเรียน<br />

×