Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Математик-1 анги

40,651 views

Published on

Математикийн 1-р ангийн цахим хичээл

Published in: Education
 • Be the first to comment

Математик-1 анги

 1. 1. Математик 1- р анги
 2. 2. Математик 1-р анги 1-10хүртэлх тоо тоолол
 3. 3. 10хүртэлх тоо тоолол 48ц
 4. 4. •Бодит юмсыг тоолох•Зураг,зураглал,бичвэрийг•Харах•Ажиглах•Ярилцах•Биеэр үзүүлэх•Зурах,бичих•Унших•Сонсох•Хийж бүтээх•Хэрэглэх•Тоглох•Шийдэх зэрэг боломж олгох
 5. 5. Зургаан настай хүүхдийг тэдний хөгжлийн онцлогттохирсон үйл ажиллагаандоролцуулах замаар сурахарга барилын энгийн чадвар дадалд сургах
 6. 6. Ê1: 10 хүртэлх тоог таних, дүрслэх, унших,бичих, жишихК2: 10 хүртэлх тоог оронгоор задлахÊ3: 10хүртэлх тоо , хэмжээг шоо, дүрс гэх мэт тоолох хэрэгслээр төлөөлүүлэн загварчлахÊ4: Тоон мэдээлэл бүхий өгүүлбэрийг тоолох хэрэгслээр хуваарьтай шугам дээр дүрслэн илэрхийлэх, цифр, үйлдлийн болон жиших тэмдэг ашиглан бичих
 7. 7. Агуулга Арга зүй Судлагдахуун Ур ухаан Хичээл öàã Арга хэлбэр 1-5 хүртэлх тооны 5 •10хүртэлх дугаарлал,бүтэц тоо , 6-10 хүртэлх тооны -Тоглоомын хэмжээг дугаарлал,бүтэц 5 арга шоо, дүрс -Цахим•10 хүртэлх Тэгш ба сондгой 5 гэх мэт сургалтынтоог таних, тоолох 1-4-өөр нэмэгдүүлэх, аргадүрслэх, хэрэгслээр хорогдуулах 5 -Бодитоорунших,бичих, төлөөлүүлэ 5-7-өөр нэмэгдүүлэх, хийжжиших н хорогдуулах 5 турших•10 дотор загварчлах 8-9-оор нэмэгдүүлэх, •10 дотор -Шоонынэмэх, хасах хорогдуулах 5 нэмэх хасах аргаүйлдэл бүхий үйлдлийг Нийлбэр,ялгавар, 5 -Үзүүлэнилэрхийлэл цээжээр Үйлдлийн гишүүдийн таниулахбичих, унших болон хамаарал 3 аргазохиох бичгээр Тоон илэрхийлэл 5 -Харилцан гүйцэтгэх ярианы зөрүүг Мөр,багана,хүснэгт 2 арга тооцох Сантиметр 3
 8. 8. Ñóðãàëòûí îð÷èí •Биет үзүүлэн •Зурагт үзүүлэн •Багш сурагядын •Бодитоор хийж •ТӨМ эелдэг харьцаа турших •Сурах бичиг •Сурагчдын сурах • Шинэлэг зүйлийг •Савх сонирхол өөрөө нээж турших •Шагай •Урмын үг хэлж •Мэдлэгээ•Жишиг даалгавар урамшуулах амьдралдаа •Шидэт квадрат •Мэдлэгээ бодит хэрэглэж ашиглах •Хүүхдийн дуу зүйл ашиглах •Тоглох сонирхолд •Зурагт •Тоглох сонирхолд тулгуурлах •Дэлгэц тулгуурлах •Поректор •Note book
 9. 9. 1-5 хүртэлхтоо тоолол 5цаг
 10. 10. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-5 тооны дугаарлал,бүтэц 5 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 11. 11. Хэнурвуугаартоолох вэ?
 12. 12. <,>,= тэмдэгтаниулах
 13. 13. Жишиг даалгавар-1 Даалгавар -1 Даалгавар -2 Даалгавар -3Тохирох тоог бичээрэй. Тоог < ,> ,= тэмдгээр Тохирох зураг зураарай. жишээрэй. 2 * 1 1 1 * 1 2 1 * 2 2 * 2 2 2
 14. 14. Жишиг даалгавар-1 Даалгавар -1 Даалгавар -2 Даалгавар -3Тохирох тоог бичээрэй. Тоог < ,> ,= тэмдгээр Тохирох зураг зураарай. жишээрэй. 1 * 2 1 2 * 3 3 * 4 3 5 * 4 4 3 * * 3 3 2 2 * 3 3 * 3 4 2 * 1 1 * 1 5
 15. 15. 6-10 хүртэлх тоо тоолол 5цаг
 16. 16. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-5 тооны дугаарлал,бүтэц 5 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 17. 17. 64312
 18. 18. 64312 7
 19. 19. A v seq06.mpg
 20. 20. 64312 87
 21. 21. Найм гэж юу вэ?Эргэн тойрон найман зовхитойЭнэ дэлхийд найрамдал хэрэгтэй
 22. 22. 64312 879
 23. 23. Ес гэжюу вэ?
 24. 24. 6 4 3 1 2 8 7 9 10
 25. 25. Жишиг даалгавар-1 Даалгавар -1 Даалгавар -2 Даалгавар -3Тохирох тоог бичээрэй. Тоог < ,> ,= тэмдгээр Тохирох зураг зураарай. жишээрэй. 2 * 1 1 1 * 1 2 1 * 2 2 * 2 2 2
 26. 26. Тэгш,сондгой, хөрш тоо 5цаг
 27. 27. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: ,тэгш ба сондгой тоо- 15 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 28. 28. Жишиг даалгавар-1 Даалгавар -1 Даалгавар -2 Даалгавар -3Тохирох тоог бичээрэй. Тоог < ,> ,= тэмдгээр Тохирох зураг зураарай. жишээрэй. 2 * 1 1 1 * 1 2 1 * 2 2 * 2 2 2
 29. 29. 1-4-өөрнэмэгдүүдэх,хорогдуулах 5цаг
 30. 30. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-10тооны дугаарлал,бүтэц 15 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 31. 31. Жишиг даалгавар-1 Даалгавар -1 Даалгавар -2 Даалгавар -3Тохирох тоог бичээрэй. Тоог < ,> ,= тэмдгээр Тохирох зураг зураарай. жишээрэй. 2 * 1 1 1 * 1 2 1 * 2 2 * 2 2 2
 32. 32. 5-7-оорнэмэгдүүдэх,хорогдуулах 5цаг
 33. 33. Жишиг даалгавар-1 Даалгавар -1 Даалгавар -2 Даалгавар -3Тохирох тоог бичээрэй. Тоог < ,> ,= тэмдгээр Тохирох зураг зураарай. жишээрэй. 2 * 1 1 1 * 1 2 1 * 2 2 * 2 2 2
 34. 34. 8,9-өөрнэмэгдүүдэх,хорогдуулах
 35. 35. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-10тооны дугаарлал,бүтэц 15 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 36. 36. Нададтуслаач! 1+8= 9 2+8= 10 10-8= 2 9-8= 1
 37. 37. ? 1+9= 10 10-9= 1
 38. 38. Жишиг даалгавар-1 Дараах тоог бодоорой.2+8= 1+9= 10-9= 9-8= 8-8= Тохирох тоог нөхөж бичээрэй 2+ =10 +9 = 10 -9=1 -8= 1 8 - =0 10 - =2 Тохирох тоог нөхөж бичээрэй + = 8 + = 10 - = 4 - = 2
 39. 39. Нийлбэр, ялгавар 5цаг
 40. 40. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-10тооны дугаарлал,бүтэц 15 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 41. 41. Жишиг даалгавар-1 Даалгавар -1 Даалгавар -2 Даалгавар -3Тохирох тоог бичээрэй. Тоог < ,> ,= тэмдгээр Тохирох зураг зураарай. жишээрэй. 2 * 1 1 1 * 1 2 1 * 2 2 * 2 2 2
 42. 42. Үйлдлийнгишүүдийн хамаарал 2цаг
 43. 43. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-10тооны дугаарлал,бүтэц 15 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 44. 44. Тоонилэрхийлэл 5цаг
 45. 45. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-10тооны дугаарлал,бүтэц 15 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 46. 46. Мөр,багана, хүснэгт 2цаг
 47. 47. Нэгж хèчýýë ¹ 1 Ñýäýâ: 1-10тооны дугаарлал,бүтэц 15 öЭэлжит хичээлийн сэдэв Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа •1 тоог таниулах •1 тоог таних •1ш зүйлийг ялгах •1ш зүйлийг ялгах 1-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •1тоог бичүүлэх •1тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •2 тоог таниулах •2 тоог таних •2ш зүйлийг ялгах •2ш зүйлийг ялгах 2-тоо таниулах •Зурах ,будах •Зурах ,будах •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •2тоог бичүүлэх •2тоог бичих •Дуу заах •Дуугаа сурах •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг •Их ,бага,тэнцүүгийн таниулах тэмдгийг ялгах •Зурах ,будах •Зурах ,будах Их,бага,тэнцүү •Жиших ,харьцуулах •Жишиж,харьцуулана •Шугаман дээр тэмдэглэх •Шугаман дээр тэмдэглэх •Их,бага,тэнцүү тэмдэг •Их,бага,тэнцүү тэмдгийг
 48. 48. Жишиг даалгавар-1Хэдэн мөр,багана байгааг ажиглаад бичээрэй Аль нь мөр,аль нь багана,аль нь хүснэгт вэ? Өгөгдсөн мөр,баганыг зурж үзүүүлээрэй.
 49. 49. Сантиметр 3 цаг
 50. 50. Жишиг даалгавар-1 Дараах зургийг хэмжээрэй.

×