ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​និង​ជីវិត​ការងារ​របស់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី

228 views

Published on

ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​និង​ជីវិត​ការងារ​របស់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​និង​ជីវិត​ការងារ​របស់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី

  1. 1. ្របវត្តិរូបសេងខបនិងជីវិតករងររបស់េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡី http://www.rfa.org/khmer/news/politics/profile-of-dr-kem-ley-07102016... 1 of 6 7/11/2016 12:27 AM
  2. 2. ្របវត្តិរូបសេងខបនិងជីវិតករងររបស់េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡី http://www.rfa.org/khmer/news/politics/profile-of-dr-kem-ley-07102016... 2 of 6 7/11/2016 12:27 AM
  3. 3. ្របវត្តិរូបសេងខបនិងជីវិតករងររបស់េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡី http://www.rfa.org/khmer/news/politics/profile-of-dr-kem-ley-07102016... 3 of 6 7/11/2016 12:27 AM
  4. 4. ្របវត្តិរូបសេងខបនិងជីវិតករងររបស់េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡី http://www.rfa.org/khmer/news/politics/profile-of-dr-kem-ley-07102016... 4 of 6 7/11/2016 12:27 AM
  5. 5. ្របវត្តិរូបសេងខបនិងជីវិតករងររបស់េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡី http://www.rfa.org/khmer/news/politics/profile-of-dr-kem-ley-07102016... 5 of 6 7/11/2016 12:27 AM
  6. 6. ្របវត្តិរូបសេងខបនិងជីវិតករងររបស់េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡី http://www.rfa.org/khmer/news/politics/profile-of-dr-kem-ley-07102016... 6 of 6 7/11/2016 12:27 AM

×