Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tyoelamanosaaminen

1,062 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tyoelamanosaaminen

  1. 1. Palkataan hyvä tyyppi eli työelämän osaamisvaatimukset Urasuunnittelulla oman osaamisen jäljille TEKSTIT Anne Hopia ”Useimpien Tietoisuus omista voimavaroista ja työmoti- opiskelu- paikkasi on muuten yhden ura- vaation perustasta on tulos hahmottamis- ja valintasi tulos. Minkä luulet seuraavista vastavalmistuneiden tunnistamisprosessista, jota uraohjauksen ura-ankkureista painavan vaa’assa, kun haet ongelmana on se, että he parissa työskentelevät kutsuvat urasuun- seuraavaan työpaikkaan tai mietit mille ural- eivät tiedä mitä vahvuuksia nitteluksi tai urahallinnaksi. Käsitteillä le aiot suuntautua: heillä on työnhakijana tarkoitetaan yksilön suunnitteluprosessia, joka tähtää oman suunnan löytämiseen Palkkauksen suuruus - työsuhteen tur- esittää työnantajille”, sanoo työelämässä. vallisuus, pysyvyys - itsenäisyys – vapaus, Adrian Atkinson, joka toimii riippumattomuus ja autonomia - luovuus ja perustamansa liike-elämän Prosessin aikana yksilö hahmottaa ja yrittäjyys - ammatillinen erityistaito – asian- tunnistaa omat kiinnostuksen kohteet ja tuntijuus - liikkeenjohdollinen pätevyys psykologisen konsultointiin arvot, ammatilliset sekä omaan persoonaan – esimiespätevyys - toisten ihmisten johta- erikoistuneen yrityksen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet sekä ura- minen - palvelu ja omistautuminen - jonkin toimitusjohtajana. ja elämänpäämäärät. Urasuunnittelun arvostetun asian hyväksi toimiminen - aito elementteihin kuuluu myös kyky asettaa haasteellisuus - elämäntyylin eheys - elä- ja saavuttaa tavoitteita ja tarvittaessa taito män eri osa-alueiden tasapaino - paikkakun- Työelämän ja työnantajien muuttaa sen suuntaa. ta jne. (Lähde: Uraopas. Omasta urastaan työnhakijoilta edellyttämät kiinnostuneille. 2002. Kattelus, Tammeaid ja osaamisvaatimukset ovat Tavoite urasuunnittelussa on tietoisesti Jokinen toim.) varmasti kaikkien tiedossa, tehty uravalinta, joka pohjautuu omaan itsetuntemukseesi suhteessa työelämään Onko opintojesi ja työkokemuksesi jatku- mutta tiedätkö sinä mitä ja erilaisiin työtehtäviin. Tämä tietoisuus mossa havaittavissa ne toisiinsa yhdistävä osaamista sinulla on ja mikä auttaa sinua, kun markkinoit itseäsi ja omaa punainen lanka? Onko jokin asia – menes- sinua motivoi? osaamistasi työnhaun eri vaiheissa: tarkoi- tyminen tai epäonnistuminen – johtanut tuksenmukaisesti laadittu työhakemus tuo tiettyyn opinto-valintaan, työkokemuksen esille vahvuutesi ja motivaatiosi hakemaasi tai taidon hankintaan? työtehtävää silmälläpitäen ja vie sinut var- mimmin työhaastatteluun, jossa sinun tulisi Urahallintaan liittyviä ja sitä tukevaa tietoa kyetä myös sanallisesti kertomaan, miksi ja kokemuksia voit saada myös esimerkik- olet hyvä hakija. si osallistumalla yliopistosi tarjoamaan mentorointiohjelmaan tai varaamalla ajan uraohjaajan tapaamiseen. Ura- ja rekry- Urahallintaan liittyvien kokemusten tointipalvelujen järjestämistä työnantaja- ja hankkiminen koulutustapahtumista voit saada myös suun- Urasuunnittelussa hyödynnettäviä koke- taa toiveittesityönkuvaan. muksia keräät periaatteessa koko elämäsi ajan: opinnot, kesätyöt, työharjoittelujaksot Uraan liittyvää tietoa on tarjolla myös am- kotimaassa tai ulkomailla, vaihto-opiskelu- mattitietoutta käsittelevissä oppaissa, yri- vuosi, vapaaehtois- tai järjestötoiminta, har- tysten ja yhteisöjen verkkosivuilla ja oman rastukset tarjoavat sinulle näitä tilaisuuksia. yliopistosi Ura- ja rekrytointipalveluissa. Mieti, missä tehtävissä pääsit näyttämään Jotkut ovat päätyneet ottamaan opinnoista vahvuutesi? Missä huomasit osaamisesi vapaata yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, vielä kaipaavan hiomista? Mikä näissä on ja hankkineet tänä aikana tietyn alan työ- ollut parasta tai ikävintä ja miksi? Mikä oli kokemusta tai suorittaneet opintoja toisessa mielestäsi haastavaa, itsesi kannalta tärkeää yliopistossa. toimintaa ja mitkä asiat, tehtävät tai työtavat eivät motivoineet sinua? Osaamisen tunnistamisen kautta kohti tarkoituksenmukaista työnhakua Uravalintamme voivat olla joko tiedosta- maton tai tiedostettu prosessi. Minäkuva Se, että sinulla ei ole kovin paljon tämän- (yksilön tietoisuudessa oleva kuva itsestä) hetkistä tai valmistumisen jälkeen toivo - ja niin kutsutut ura-ankkurit eli taidot, masi alavalintaa vastaavaa työkokemusta, ei motiivit ja tarpeet ohjaavat ammatillisen ole esteenä onnistuneelle työnhaulle. Voit minäkuvamme kehittymistä. Ura-ankkurit esimerkiksi miettiä, mitä yleisiä, työnanta- syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristömme jien keskuudessa arvostettuja osaamista tai kanssa oppimisprosessin kautta - nykyinen / ja ominaisuuksia olet saanut aikaisempien 72 Teekkarin Työkirja 2005
  2. 2. työkokemusten tai opiskelijajärjestötehtävien kautta. Näitä siirrettäviä, ei mihinkään tiettyyn OSAAMISEN ALALAJIT alaan sidottuja ominaisuuksia sinulle on kerty- AVAINOSAAMINEN eli siirtyvää tietoa ja osaamista: Yleiset työelämävalmi- nyt aivan varmasti - olit sitten tämän vuoden udet, ongelmanratkaisu, organisointi, ajanhallinta, vuorovaikutustaidot, tiimi- fuksi tai N-vuoden opiskelija. työ, luovuus, tiedon muokkaus ja omaksuminen. Työelämän arvot ja kulttuuri, työmoraali, sitoutuminen, ammattiylpeys, vastuullisuus ja luotettavuus, muiden Oma aktiivisuus tuo tulosta arvostaminen. Aloittaminen tuntuu meistä monelta aina hiu- AMMATTIOSAAMINEN eli työpaikka- ja kontekstisidonnaista osaamista: kan hankalalta, mutta toivottavasti seuraavista Oman alan ja tehtävän kokonaisosaaminen, laaja-alaisuus, johtamisvalmiudet, ohjeistuksesta on sinulle apua: kehittämisvalmiudet, päätöksenteko, itsenäinen työskentely, analyyttisyys. Kartuta itsetuntemustasi - erilaisten itsetunte- ERITYISOSAAMINEN siirtyy tietyn ammatin mukana, mutta se voi olla myös mustehtävien avulla voit peilata omaa itseäsi työpaikkakohtaista - oman erikoistumiseen liittyvä saaminen, oman tehtävän ja suhteessa työelämään ja erilaisiin työtehtäviin. alan erityisosaaminen, ja oman ammattiosaamisen jatkuva kehittäminen. Ota selvää eri työnkuvista ja niiden edellyttä- mistä osaamisesta sekä uravalinnoista. Lähde: Harjoitteluopas opiskelijoille - harjoittelu kotimaassa ja ulkomailla. 2003. Helsingin yliopiston rekrytointipalvelut (toim.) Tutustu ansioluetteloosi: mieti ja kirjoita ylös mitä olet oppinut missäkin työtehtävässä, opin- tojesi, harrastuksiesi, luottamus- tehtävien jne. parissa. MIKÄ SAA TYÖNANTAJAN KIINNOSTUMAAN? Mitä osaamista haluaisit saada lisää ts. mitkä työ- Uravalintoihin nähden relevantti diplomityöaihe. tehtävät sinua kiinnostavat? Hyvä englannin kielen taito työkielenä. Työhakemuksesi viesti: välitä itsestäsi kuva potentiaalisena toisin sanoen Päivitä tietosi työnhaun, erityisesti työhakemuk- oppimiskykyisenä työnhakijana. sen kirjoittamisen tekniikoista ja valitse itsellesi paras tapa esittää tämänhetkinen osaamisesi. Virheettömästi kirjoitettu työhakemus (CV, motivaatiokirje) - sama virheettö - Muokkaa ansioluettelosi sen pohjalta. myys vaaditaan myös täyttäessäsi sähköistä hakulomaketta. Erilaisia soveltuvuutta mittaavia arviointitestejä voi harjoitella verkossa tai yliopistosi uraneuvojan luona. Tekstin lähdeteoksena käytettiin myös julkaisua Tunne itsesi – valitse työsi. 1998. Santasalo ja Kyky sitoutua yrityksen organisaatiokulttuuriin ja tavoitteisiin Palviainen. Tammi. Teekkarin Työkirja 2005 73

×