Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MUHASEBE BÖLÜMÜPAZARLAMA DERSİ 8.BÖLÜM  DAĞITIM KANALLARI
Dağıtım kanalı Bir malın üreticiden tüketiciye veyaendüstriyel alıcıya akıĢıĢında izlendiği yol”dur.Dağıtım kanalı yerine ...
DoğrudandağıtımDolaylıdağıtımKarmaDağıtım
DOĞRUDAN DAĞITIMÜreticiden müĢteriye yapılan, aracının olmadığı pazarlama Ģeklidir.Doğrudan dağıtım yönteminde hiçbir arac...
DOLAYLI DAĞITIMMalların üreticiden müĢteriye ulaĢmasında aradayer alan bir veya daha çok aracı kurum veya kiĢininbulunduğu...
1. Pazarlama kanallarına yönelik kararlar, nihai kullanıcı veya diğermüĢterilerin ödeyeceği fiyatı etkiler. Örneğin, ulusl...
1) ARAġTIRMA  2) TUTUNDURMA    3) ĠLĠġKĠ  4) EġLEġTĠRME   5) MÜZAKERE6) FĠZĠKSEL DAĞITIM  7) FĠNANSMAN 8) RĠS...
1)ARAŞTIRMA 2)TUTUNDURMA    3)İLİŞKİ  4)ELEŞTİRME  5)MÜZAKERE6)FİZİKSEL DAĞITIM  7)FİNANSMAN 8)RİSK ÜSTLENME
TÜKETĠCĠ DAĞITIM KANALLARI1)Üretici- Tüketici : Üretici ve tüketici arasında hiçbir kanal yoktur.örneğin Avon, oriflame2)Ü...
Endüstriyel Dağıtım Kanallar1)Üretici Endüstriyel Alıcı: Doğrudan dağıtım olup endüstriyelmamullerin satıĢında en çok kull...
ÜRETİCİ               ALICIÜRETİCİ      DAĞITICI     ALICIÜRETİCİ      ACENTA      ALIC...
Dağıtım Kanalı SeçimiDağıtım kanalının seçiminde, yönetilmesinde kanal birimleri arasındakiiliĢkilerin geliĢtirilmesinde ü...
ÜRETİCİLER
TOPTANCILAR
PERAKENDECİLER
TÜKETİCİLER
• İLİŞKİNİN   DAĞITIM     TÜRÜNE GÖRE KANALLARININSINIFLANDRILMASI          • YÖNETİM           ...
ĠLĠġKĠNĠN TÜRÜNE GÖRE DAĞITIM         KANALLARI Bu tür dağıtım kanalları üyeleri arasındaki iliĢkinin doğrudan ve...
Birlikte hareket eden üretici,toptancı ve perakendiciler olarak tanımlayabiliriz…Üç grupta inceleye biliriz1 ) BÜTÜNLEŞİK ...
Ġki veya daha fazla sayıda iĢletmenin görünen bir Pazarfırsatını değerlendirmek için geçici veya sürekli olarakbirleĢmeler...
HALİME MUTLUYÜKSEL POÇAN BÜŞRA ÇILGI
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari

24,224 views

Published on

Süleyman BAYINDIR
8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari

Published in: Education
 • Be the first to comment

8. bölüm pazarlama ilkeleri dağitim kanallari

 1. 1. MUHASEBE BÖLÜMÜPAZARLAMA DERSİ 8.BÖLÜM DAĞITIM KANALLARI
 2. 2. Dağıtım kanalı Bir malın üreticiden tüketiciye veyaendüstriyel alıcıya akıĢıĢında izlendiği yol”dur.Dağıtım kanalı yerine pazarlama kanalı terimi de kullanılır. Tüketici veya endüstriyel alıcı
 3. 3. DoğrudandağıtımDolaylıdağıtımKarmaDağıtım
 4. 4. DOĞRUDAN DAĞITIMÜreticiden müĢteriye yapılan, aracının olmadığı pazarlama Ģeklidir.Doğrudan dağıtım yönteminde hiçbir aracı kullanılmaz. Ürün veyahizmet doğrudan üretici tarafından tüketiciye sunulmaktadır. Buyöntemde kapıdan kapıya satıĢ, doğrudan pazarlama ve imalatçınınkendi perakende mağazalarında satıĢ Ģeklinde dağıtımyapılmaktadır.Doğrudan dağıtımda üretici direkt olarak tüketiciye hitapetmekte ve gerekli pazarlama fonksiyonlarınıda kendisi yerinegetirmektedir Dağıtımda en kısa ve en basit kanaldır.
 5. 5. DOLAYLI DAĞITIMMalların üreticiden müĢteriye ulaĢmasında aradayer alan bir veya daha çok aracı kurum veya kiĢininbulunduğu dağıtım türüdür.Dağıtım kanallarındayer alan aracı kiĢiler veya kurumlar toptancı,yarıtoptancı, acente, komisyoncu, perakendeci,vb.dirÖrn; buzdolabı üreticisi bir iĢletmenin mallarıacentalar aracılığıyla müĢterilere satması gibi.KARMA DAĞITIMMalların üreticiden müĢteriye ulaĢmasında hemdoğrudan hem de dolaylı dağıtımın yapılmasıdır.Örn; tekstil ve konfeksiyon üreticisi biriĢletmenin hem fabrika satıĢ mağazası ve hem debayiler aracılığıyla müĢterilere mallarını satmasıgibi
 6. 6. 1. Pazarlama kanallarına yönelik kararlar, nihai kullanıcı veya diğermüĢterilerin ödeyeceği fiyatı etkiler. Örneğin, uluslararası pazarlardaihracatçı tüccar veya toptancı olarak bağımsız aracıların kullanılmasıylabunlara ödenen para nihai alıcının ödediği fiyatın önemli bir kısmınıoluĢturur. Eğer aracılar bertaraf edilirse, fiyat düĢürülebilir.2. Kanallara yönelik politikalar üretim kararlarıyla bağlantılıdır. Örneğin,üretimdeki dalgalanmalar uygun kanal seçimiyle önlenebilir. Daha büyüküretim kararlılığı ile bütün kanal üyelerinin yüz yüze geldiği stok kontrolproblemlerinin saf dıĢı edilmesi mümkündür.Kanal seçiminde diğer önemli bir unsurda kanal geliĢtirme sürecinin yavaĢve pahalı olabileceğidir.3.Uluslararası pazarlama kanallarının belirlenmesinde, ekonomikfaaliyetlerde görülen dalgalanmalar da özel bir öneme sahiptir. Çünkü,tipik bir imalatçı birçok ülkede faaliyet gösterebilir. Ekonomi iseĢehirden Ģehire veya ülkeden ülkeye farklılık gösterir
 7. 7. 1) ARAġTIRMA 2) TUTUNDURMA 3) ĠLĠġKĠ 4) EġLEġTĠRME 5) MÜZAKERE6) FĠZĠKSEL DAĞITIM 7) FĠNANSMAN 8) RĠSK ÜSTLENME
 8. 8. 1)ARAŞTIRMA 2)TUTUNDURMA 3)İLİŞKİ 4)ELEŞTİRME 5)MÜZAKERE6)FİZİKSEL DAĞITIM 7)FİNANSMAN 8)RİSK ÜSTLENME
 9. 9. TÜKETĠCĠ DAĞITIM KANALLARI1)Üretici- Tüketici : Üretici ve tüketici arasında hiçbir kanal yoktur.örneğin Avon, oriflame2)Üretici-Perakendeci-Tüketici: Büyük perakende zincirlerinde rastlanır.Örnek: Beyaz eĢyacılar3)Üretici-Toptancı-Perakendeci-Tüketici kanalı Dayanıksız tüketimürünlerinin pazarlamasındaen yaygın kullanılan kanaldır.4)Üretici-Acente-Perakendeci-Tüketici: Bazı iĢletmeler, toptancı yerineacente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere ulaĢmayı tercihederler.5)Üretici-Acente-Toptancı-Perakendeci-Tüketici: Üreticiler ürünlerinitoptancıya pazarlamak için acentelere ihtiyaç duyarlar. Örnek: Gazetebayileri
 10. 10. Endüstriyel Dağıtım Kanallar1)Üretici Endüstriyel Alıcı: Doğrudan dağıtım olup endüstriyelmamullerin satıĢında en çok kullanılandır.2)Üretici-Endüstriyel Dağıtıcı-Endüstriyel Alıcı: ĠnĢaatmalzemeleri ve diğer birçok malzemelerle yardımcı teçhizatyardım olarak kullanılır.3)Üretici-Acente-Endüstriyel Alıcı: Kendi pazarlama bölümüolmayan iĢletmelerce pazara sunulmasında veya yeni pazaragirerken kullanılır.4)Üretici-Acente-Endüstriyel Dağıtıcı Endüstriyel Alıcı: Direktendüstriyel alıcıya mal satmanın güç olduğu veya süratletüketiciye mal ulaĢtırmak gerektiğinde 3. kanal yerine kullanılır.
 11. 11. ÜRETİCİ ALICIÜRETİCİ DAĞITICI ALICIÜRETİCİ ACENTA ALICIÜRETİCİ ACENTA DAĞITICI ALICI
 12. 12. Dağıtım Kanalı SeçimiDağıtım kanalının seçiminde, yönetilmesinde kanal birimleri arasındakiiliĢkilerin geliĢtirilmesinde üreticiye görev yüklenir. Bunun temelnedeni, malın markasını tanıtan ve markaya bağlılığı sağlayanüreticidir.Seçimi; malın özellikleri, pazarın niteliği, aracılığın varlığı vetutumları, iĢletmenin büyüklüğü, malidurumu, değiĢik dağıtım Ģekillerinin etkinliği ve maliyet gibifaktörlere bağlıdır.
 13. 13. ÜRETİCİLER
 14. 14. TOPTANCILAR
 15. 15. PERAKENDECİLER
 16. 16. TÜKETİCİLER
 17. 17. • İLİŞKİNİN DAĞITIM TÜRÜNE GÖRE KANALLARININSINIFLANDRILMASI • YÖNETİM STRATEJİLERİNE GÖRE
 18. 18. ĠLĠġKĠNĠN TÜRÜNE GÖRE DAĞITIM KANALLARI Bu tür dağıtım kanalları üyeleri arasındaki iliĢkinin doğrudan ve dolaylı oluĢumuna bağlı olarak incelenir1)Üretim-Tüketim noktaları arasında mesafe kısaolması durumunda2)Üretim hızı Tüketim hızı ile aynı olması durumunda3)Tüketicilerin az ve belli merkezde toplanmasıdurumunda
 19. 19. Birlikte hareket eden üretici,toptancı ve perakendiciler olarak tanımlayabiliriz…Üç grupta inceleye biliriz1 ) BÜTÜNLEŞİK DİKEY DAĞITIM KANALLARI2) YÖNETSEL DİKEY DAĞITIM KANALLARI3) SÖZLEŞMELİ DİKEY DAĞITIM KANALLARI
 20. 20. Ġki veya daha fazla sayıda iĢletmenin görünen bir Pazarfırsatını değerlendirmek için geçici veya sürekli olarakbirleĢmeleri yada baĢka bir Ģirket kurma yolunagitmeleridir…Yatay pazarlama sistemi kurmanın belli baĢlı nedenleri ĢuĢekildedir… Pazar kaymaları ve rekabetin yoğunlaĢması Talebdeki dalgalanmalar Her iki tarafında yeni giriĢimi tek baĢına finanseedecek güçte olmaması
 21. 21. HALİME MUTLUYÜKSEL POÇAN BÜŞRA ÇILGI

×