Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

34.novi medjunarodni odnosi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

34.novi medjunarodni odnosi

 1. 1. НОВИ МЕЂУНАРОДНИОДНОСИСвет после другог светског рата
 2. 2. Неуспели отпор совјетској хегемонијиДолазакДолазак нана властвласт комунистичкихкомунистичких партијапартија уу источнојисточнојЕвропиЕвропи..ЦрвенаЦрвена армијаармија јеје ималаимала задатакзадатак дада реширеши питањепитањепобедникапобедника ии моделмодел друственогдруственог уређењауређења..ЗемљеЗемље ВаршавкогВаршавког уговорауговора нисунису билебиле партнерипартнериСовјетскогСовјетског савезасавеза..ПојаваПојава новогновог моделамодела уу Југославији.Југославији.СмртСмрт СтаљинаСтаљина 19531953ПодПод вођствомвођством ИмреИмре НађаНађа 1956,1956, нана властвласт долазидолазивладавлада..ПрограмПрограм сесе засниваозаснивао нана изласкуизласку МађарскеМађарске изизВаршавскогВаршавског пактапакта ии повлачењеповлачење СовјетскогСовјетског савезасавеза..ДолазакДолазак АлександраАлександра ДубчекаДубчека нана целоцело комунистичкекомунистичкепартијепартије ЧехословачкеЧехословачке 1968.1968. ПокретПокрет ,,,,ПрашкоПрашко ПролећеПролеће’’.’’.ЈанЈан ПалахПалах јеје јануарајануара 19691969 извршиоизвршио самоубиствосамоубиство ууПрагуПрагу..Јосиф ВисарионовичЏугашвили Стаљин
 3. 3. ДемонстрацијеДемонстрације противпротивСССРСССР уу БудимпестиБудимпести 19561956Црвена армија
 4. 4. Интервенција совјетских трупа уЧехословачкојРускиРуски авиониавиони
 5. 5. Промене у Совјетском савезу Смрт Брезњева 1982 године. Зачајни заокрет у политици СССР 1985године. За место првог човека партије изабран јеМихаил Сергејевић Горбачов. Реформска политика перестројка. Градјански рат измедју Јерменије иАзејбердзана Протест централне власти у Грузији. Отпот партије бирократије. Устав 1988. Одоси са САД и економски, политицкипроблеми у Русији. Горбацов је напустио комунистицку партса Јељцином. Јељцин је створио заједницу независнихдрзава. 25. децембра 1991 Михаил Горбацов једао оставкиавки нана местоместо предсендикапредсендика СССРСССР..МихаилМихаилСергејевицСергејевицГорбацовГорбацовБорисЈељцин
 6. 6. Градјански рат измедју Јерменије иАзербејдзанаобластобласт НагорноНагорно КарабахКарабах
 7. 7. Збивања у истоčној ЕвропиНаговестајНаговестај будућегбудућег догађајадогађаја уу ПољскојПољској 1980.1980.СиндикалниСиндикални покретпокрет солидарностисолидарности..ГенералГенерал ЈерузелскиЈерузелски јеје извсиоизвсио дрзавнидрзавни ударудар1981.1981.1989.1989. одржаниодржани сусу првипрви демократскидемократски избориизбори..19901990 ЛехЛех ВаленсаВаленса постајепостаје председникпредседникдрзаведрзаве..ПољскаПољска постајепостаје цланцлан ЕУЕУ..ПроменеПромене уу МадјарскојМадјарској сусу насталенастале 1985.1985.МадјарскаМадјарска постајепостаје цланцлан ЕУЕУ..ОпозицијаОпозиција уу ЦехословацкојЦехословацкој 1989.1989.ПредседникПредседник парламентапарламента ВацлавВацлав ХавелХавелНемацкаНемацка сесе огледалаогледала уу русењурусењу БерлинскогБерлинскогзидазида..БерлинБерлин постајепостаје главниглавни градград НемацкеНемацке..НовиНови уставустав 1991.1991.ВеликеВелике демонстрациједемонстрације 1989.1989.LehLeh ValensaValensaVaclav HavelVaclav Havel
 8. 8. Демонстрације децембра1989Берлински зид
 9. 9. Zastava Poljske Zastava Madjarske
 10. 10. Svet posle 1980. godine19821982 заратилезаратиле сусу ВеликаВелика БританијаБританија ии АргентинаАргентина..САДСАД сусу војновојно интервенисалеинтервенисале уу ГранадиГранади,, ПанамиПанами ии ИракуИраку..УбијенУбијен јеје египатскиегипатски предсендикпредсендик АнварАнвар ЕлсадатЕлсадат,, премијеркапремијерка ИндираИндираГандиГанди ии премијерпремијер ЈизакЈизак РабинРабин..Anvar ElsadatAnvar Elsadat Indira GandiIndira Gandi Jizak RabinJizak Rabin
 11. 11. НапредакНапредак техникетехнике уу саобрацајусаобрацају..80-80-тихтих годинагодина 20.20. векавека ФранцускаФранцуска јеје увелаувела системсистем возовавозовавеликихвеликих брзинабрзина..ТунелТунел испредиспред ЛамансаЛаманса ознациоознацио јеје спајањеспајање британскогбританског острваострвасаса континентомконтинентом..АмерицкиАмерицки СпацеСхуттлеСпацеСхуттле ,,,,ЦхеленгерЦхеленгер’’’’ јеје 19861986 екплодираоекплодирао..ЕкплозиаЕкплозиа уу ЦернобилуЦернобилу..УУ медицинимедицини сесе појавилапојавила нованова болестболест сидасида –– АИДСАИДС..ОлимпијскеОлимпијске игреигре уу МосквиМоскви.. СССРСССР,, КубаКуба ии земљеземље истоцнеистоцнеевропеевропе бојкотовалебојкотовале сусу игреигре уу ЛосЛос АндјелесуАндјелесу 1984.1984.БеназирБеназир БутоБуто јеје постаопостао премијерпремијер ПакистанаПакистана..ВеликиВелики немиринемири уу САДСАД 1992.1992.СветскуСветску музицкумузицку сценусцену пратилапратила јеје појавапојава новихнових правацаправаца уумузицимузици..ПопуларностПопуларност јеје дозивеодозивео новинови таласталас предводјенпредводјен групомгрупом ,,,,ДуранДуранДуранДуран’’’’1999.1999. уведенауведена јеје валутавалута ЕвроЕвро..
 12. 12. Тунел испредЛамансаSpaceSpace shutleshutle(svemirski taksi)(svemirski taksi)ЕксплозијаЕксплозија уу ЦернобилуЦернобилу
 13. 13. Британска групаДУРАН ДУРАН
 14. 14. Karta zemalja u drugom svetskomKarta zemalja u drugom svetskomraturatu

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,504

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×