Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คุณภาพน้ำ

2,212 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คุณภาพน้ำ

 1. 1. ศุลีมาศ สุทธิเนียม แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา คุณภาพนำ้าที่สำาคัญทางการประมง
 2. 2. ทางกายภาพ สี ความขุ่น ปริมาณสารแขวนลอย อุณหภูมิ ฯลฯ ทางเคมี  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกระด้าง ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ความเค็ม ความเป็นด่าง ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฯลฯ ทางชีวภาพ  แพลงค์ตอนพืชและสัตว์ พืชนำ้า แบคทีเรีย เชื้อโรค ฯลฯ ลักษณะคุณภาพนำ้า
 3. 3. สีปรากฎ (apparent colour) เกิดจากการสะท้อนแสง จากสารแขวนลอยในนำ้า พื้นท้องนำ้าหรือจากท้องฟ้า สีจริง (true colour) เกิดจากสารละลายชนิดต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ ไดอะตอม สีเหลืองหรือนำ้าตาล สาหร่ายเขียวแกมนำ้าเงิน สีเขียวเข้ม แพลงก์ตอนสัตว์ สีแดง, นำ้าตาล แพลงก์ตอนพืชสีเขียว ฮิวมัส สีนำ้าตาลอมเหลือง สี (colour)
 4. 4. ในธรรมชาติในธรรมชาติ 2323 -- 3232 องศาเซลเซียส อุณหภูมิองศาเซลเซียส อุณหภูมิ ภายในตัวปลา จะแตกต่างไปจากอุณหภูมิของภายในตัวปลา จะแตกต่างไปจากอุณหภูมิของ นำ้านำ้า 0.5 – 1.00.5 – 1.0 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส ผลกระทบผลกระทบ อุณหภูมิอุณหภูมิ  DODO  การวัดค่าการวัดค่า thermometerthermometer อุณหภูมิ (Temperature)
 5. 5. ความสามารถของน้ำ้าที่สกัดกั้น้หรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่าน้ ไว้ได้ สารอิน้ทรีย์ สารอน้ิน้ทรีย์ใน้น้ำ้า สิ่งมีชีวิตเล็กๆ อนุ้ภาคของดิน้ แพลงก์ตอน้ แบคทีเรีย เป็น้ต้น้ ผลกระทบ ลดผลผลิตขั้น้ปฐมภูมิ เป็น้อัน้ตรายต่อระบบหายใจของสัตว์น้ำ้า อุณหภูมิน้ำ้าสูงขึ้น้ การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ้าลดลง การวัดค่าการวัดค่า secchi discsecchi disc ความขุ่น้ (Turbidity)
 6. 6. มีค่าอยู่ระหว่าง 0-14 ผลกระทบ  4.0 เป็น้อัน้ตรายต่อสัตว์น้ำ้า  ปลา, กุ้งทะเลตายได้ 4.0 – 6.5 ปลาบางชน้ิดทน้อยู่ได้ แต่ให้ผลผลิตตำ่า มีการ เจริญเติบโตช้า การสืบพัน้ธุ์หยุดชะงัก 6.5 – 8.5 เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ้า 9.0 – 11.0 อาศัยอยู่เป็น้เวลาน้าน้ จะให้ผลผลิตตำ่า 11.0 เป็น้พิษต่อปลาและกุ้ง การวัดค่าการวัดค่า pH meterpH meter,, น้ำ้ายาทดสอบน้ำ้ายาทดสอบ,, กระดาษลิตมัสกระดาษลิตมัส ความเป็น้กรดเป็น้ด่าง (pH)
 7. 7. เป็น้ปัจจัยที่น้ับว่ามีความสำาคัญมากที่สุดใน้การดำารง ชีวิตจำาเป็น้ต้องใช้ออกซิเจน้ใน้กระบวน้การต่าง ๆ ภายใน้ร่างกาย เพื่อการเจริญเติบโต ปลาไม่สามารถทน้อยู่ใน้น้ำ้าที่มี DO ตำ่ากว่า 0.3 มก./ล. หรือ  1.0 มก./ล. เป็น้ระยะเวลาน้าน้ กุ้งกุลาดำา มีความทน้ทาน้ต่อระดับการขาดออกซิเจน้ได้ ดีกว่ากุ้งขาวแวน้น้าไม ที่ระดับ DO < 3 มก./ล. ระดับที่เหมาะสม ไม่น้้อยกว่า 4 มก./ล. การวัดค่าการวัดค่า DO meter, TitrationDO meter, Titration ปริมาณออกซิเจน้ละลาย (Dissolved Oxygen)
 8. 8. ความสามารถ หรือคุณสมบัติของน้ำ้าที่ทำาให้กรดเป็น้ก ลาง มีผลเกี่ยวเน้ื่องกับคุณสมบัติอื่น้ ๆ เช่น้ pH ความ เป็น้กรด และความกระด้าง เป็น้ต้น้ แหล่งน้ำ้าธรรมชาติ มีค่าความเป็น้ด่าง 25 – 500 มก./ล. ระดับที่เหมาะสม 100-200 มก./ล. น้ำ้าที่มีค่าความเป็น้ด่างตำ่าจะเป็น้น้ำ้าอ่อน้ และมีค่า pH ตำ่า มีผลให้ผลผลิตตำ่า น้ำ้าที่มีค่า pH < 4.5 จะไม่พบค่าความ เป็น้ด่าง ความเป็น้ด่าง (Alkalinity)
 9. 9. ระดับความเข้มข้นของแอมโมเนียที่จะไม่เป็นอันตรายต่อ ปลาไม่ควรเกิน 0.02 มก./ล. กุ้งทะเลสามารถทนปริมาณ NH3 ได้สูงกว่าที่ 0.4 – 0.6 มก./ล. และทนได้สูงกว่า 4 มก./ล. ในช่วงสั้นๆ หากกุ้งที่เลี้ยงในนำ้าที่มี NH3 สูงๆ เป็นเวลา นานกุ้งจะเริ่มกินอาหารน้อยลง อัตราการเจริญเติบโต ลดลง นำ้าหนักตัวลดลง อ่อนแอ และตายในที่สุด แอมโมเนีย (NH3)
 10. 10. โดยปกติ เกิดขึ้นในปริมาณไม่มากนักในแหล่งนำ้า ธรรมชาติ ยกเว้นในบ่อเลี้ยงปลาที่มีการให้อาหารที่มี โปรตีนสูง เพราะ NO2 - จะเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาระหว่าง กลางซึ่งจะถูกแบคทีเรียทำาการเปลี่ยนรูปไปเป็น ไนเตรท ซึ่งไม่มีพิษต่อปลา กุ้งทะเล ระดับ NO2 - ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 0.1 มก./ล.แต่ในการเลี้ยงจริงกุ้งทะเลสามารถทนระดับ NO2 - ได้ > 4 มก./ล. แต่ควรรีบปรับคุณภาพนำ้าโดยเร็ว เนื่องจาก กุ้งจะมีอาการเช่นเดียวกับการเลี้ยงที่ระดับแอมโมเนีย สูงๆ เช่นกัน ไนไตรท์ (NO2 - )
 11. 11. ปริมาณของของแข็ง หรือเกลือแร่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ละลายอยู่ในนำ้า โดยคิดเป็น หน่วยนำ้าหนักของสารดังกล่าวเป็นกรัมต่อกิโลกรัมของ นำ้าหรือส่วนในพัน (parts per thousand, ppt) การแบ่งคุณภาพนำ้าตามระดับความเค็ม นำ้าจืด (fresh water) 0 – 0.5 ppt นำ้ากร่อย (brackish water) 0.5 – 30.0 ppt นำ้าเค็ม (sea water ) 30 ppt ขึ้นไป การวัดค่าการวัดค่า SalinometerSalinometer ความเค็ม (Salinity)
 12. 12. ทางกายภาพ การตกตะกอน, การกรอง ทางเคมี การใช้ปูนขาว, ฟอร์มาลิน, คลอรีน ทางชีวภาพ การใช้จุลินทรีย์, ปลากินพืช, หอยสองฝา, สาหร่ายทะเล, พืชนำ้า วิธีการบำาบัดนำ้าทิ้งจากการเพาะ เลี้ยง

×