Tim ve suc manh vo bien

1,543 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
482
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tim ve suc manh vo bien

 1. 1. TÒM VÏÌSÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN
 2. 2. ROBIN S. SHARMA TÒM VÏÌSÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Biïn dõch:THAÃO VÛÚNG - AN BÒNH - NGOÅC HÊN First News NHAÂ XUÊËT BAÃN VÙN HOÁA SAÂI GOÂN
 3. 3. GIAÁ TRÕ CUÃA “TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN” “ M öåt cêu chuyïån laâm say àùæm loâng ngûúâibùçng nhûäng baâi hoåc thuá võ vaâ sêu sùæc.” - Paulo Coelho, taác giaã cuöën saách The Alchemist * “ T òm vïì sûác maånh vö biïn thêåt sûå laâ möåt taácphêím àêìy quyïìn nùng vaâ thöng thaái, coá thïí giuápchuáng ta àaåt àûúåc thaânh cöng vaâ haånh phuác àñch thûåctrong cuöåc söëng. Robin S. Sharma àaä mang nhûäng trñtuïå cuãa ngûúâi xûa àïën gêìn vúái chuáng ta hún bùçng cêuchuyïån hêëp dêîn vaâ lyá thuá. Töi khöng thïí naâo àùåt cuöënsaách xuöëng khi chûa àoåc àïën trang cuöëi cuâng.” - Joe Tye, taác giaœ cuöën saách Never Fear, Never Quit “ T òm vïì sûác maånh vö biïn laâ möåt viïn ngoåcquyá - möåt tuyïåt taác cho nhûäng ai muöën khaám phaá sûácmaånh bïn trong con ngûúâi mònh.” - Investment Executive 5
 4. 4. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN “T òm vïì sûác maånh vö biïn laâ möåt trong nhûängcuöën saách hay nhêët trong thïí loaåi saách vïì hoaân thiïånbaãn thên.” - Taåp chñ Northwest Arkansas Times “R obin S. Sharma mang àïën cho têët caãchuáng ta möåt thöng àiïåp quan troång – möåt thöngàiïåp coá thïí thay àöíi cuöåc àúâi cuãa möîi ngûúâi. Àêy laâkim chó nam giuáp chuáng ta hoaân thiïån baãn thên, xaáclêåp möåt phûúng thûác söëng àuáng àùæn giûäa thúâi àaåi höëihaã ngaây nay.” - Scott DeGarmo, taåp chñ Success “T òm vïì sûác maånh vö biïn mang àïën cho baånnhûäng baâi hoåc thuá võ vaâ böí ñch àïí coá thïí taåo dûång möåtcuöåc söëng haånh phuác vaâ àuã àêìy chó trong 30 ngaây.” - Mark Victor Hansen, àöìng taác giaã böå saách Chicken Soup for the Soul 6
 5. 5. LÚÂI GIÚÁI THIÏåU C uöåàua vúági ngaâyi gian,g àuanïni höëiihaã. Chuávaâgvúátailuön chaåy c söën thúâ caân trúã vúá moå ngûúâi ncaã chñnh mònh àïí hoaân thaânh muåc tiïu, röìi laåi vöåi vaälao vïì phña trûúác. Thïë nhûng, nhiïìu khi nhûäng muåctiïu àoá laåi laâ caác giaá trõ aão, mï hoùåc chuáng ta vaâkhiïën ta àaánh mêët chñnh mònh, àïí röìi àùçng sau aánhhaâo quang chiïën thùæng laåi laâ nhûäng gioåt nûúác mùætàùæng cay. Töi tin khöng ñt ngûúâi trong chuáng ta àaä tûâng caãmthêëy bïë tùæc vaâ mïåt moãi khi àöëi diïån vúái loâng mònh.Àoá laâ khi baån ngöìi trong cùn phoâng tröëng, suy ngêîmvïì cuöåc àúâi vaâ bùn khoùn vïì yá nghôa thêåt sûå cuãa cuöåcsöëng. Àoá laâ khi baån gùåp phaãi thêët baåi, caãm thêëy bïëtùæc vaâ hoaâi nghi vïì giaá trõ cuãa nhûäng muåc tiïu maâmònh àaä àïì ra trong àúâi vaâ tûå hoãi: Haånh phuác laâ gò? Haånh phuác khöng phaãi laâ àñch àïën. Noá laâ möåthaânh trònh kïët thaânh tûâ nhiïìu lûåa choån. Trïn conàûúâng àúâi, baån coá thïí chêåm raäi bûúác trïn nhûäng löëiài ïm maát vúái bao hoa coã xinh tûúi quêën quyát bïn 7
 6. 6. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNmònh; hoùåc baån coá thïí bùng bùng tiïën vïì phña trûúácàïí àuöíi theo nhûäng sùæc maâu lêëp laánh úã cuöëi chêntrúâi, núi baån thêëy hiïín hiïån aánh cêìu vöìng mï hoùåcnhûng thêåt ra chó laâ möåt khoaãng khöng vö àõnh. Têëtcaã tuây thuöåc vaâo sûå lûåa choån cuãa baån. Cêu chuyïån trong cuöën saách naây cuäng laâ möåthaânh trònh vúái nhûäng àiïìu lûåa choån cuãa nhên vêåtJulian Mantle. Sau möåt cún àöåt quyå, Julian - möåt luêåtsû giaâu coá vaâ nhiïìu tham voång - àaä quyïët àõnh tûâ boãtêët caã àïí thûåc hiïån möåt haânh trònh tòm laåi chñnhmònh. Anh tòm àïën ÊËn Àöå, àêët nûúác cuãa nïìn vùn hoáacöí kñnh vaâ bñ êín. Trong quaá trònh khaám phaá àêët nûúácxinh àeåp naây, Julian àaä gùåp àûúåc caác hiïìn triïët söëngtaåi vuâng àêët Sivana huyïìn bñ vaâ tiïëp xuác vúái nguöìn trñtuïå thöng thaái cuãa hoå. Taåi àêy, àûúåc sûå hûúáng dêîncuãa caác võ thiïìn sû, Julian àaä tòm ra baãy yïëu töë taåonïn cuöåc söëng haånh phuác viïn maän vaâ anh àaä “höìisinh” maånh meä. Tòm vïì sûác maånh vö biïn laâ cêu chuyïån vïì haânhtrònh khaám phaá nguöìn lûåc vö biïn trong möîi conngûúâi. Noá seä mang àïën cho baån nhûäng phûúng phaápluyïån têåp hûäu hiïåu àïí xêy dûång möåt cuöåc söëng viïnmaän vaâ nhiïìu yá nghôa. Coá thïí noái, cuöåc söëng cuãachuáng ta chó trúã nïn àuã àêìy vaâ yá nghôa hún khi ta biïëtcaách khaám phaá nguöìn nùng lûúång tiïìm êín bïn trongbaãn thên mònh, hoaåch àõnh muåc tiïu roä raâng chotûúng lai vaâ söëng hïët mònh trong hiïån taåi. Nhûng chêëtlûúång cuöåc söëng cuãa con ngûúâi coân àûúåc ào bùçng sûå 8
 7. 7. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNcöëng hiïën àöëi vúái xaä höåi. Do vêåy, àïí söëng töët hún, haäycho ài vaâ giuáp àúä nhûäng ai àang cêìn àïën baån. Möîi ngûúâi khi àûúåc sinh ra àïìu laâ möåt taâi nùng vaâàïìu coá möåt sûá mïånh phaãi hoaân thaânh trong àúâi. Haäycöë gùæng khai thaác hïët nùng lûåc cuãa baãn thên vaâ nhêånra sûá mïånh thêåt sûå cuãa àúâi mònh. Khi àoá, taâi nùngcuãa baån seä àûúåc toãa saáng vaâ sûá mïånh thiïng liïngcuãa baån seä àûúåc hoaân thaânh. Haäy àïí Tòm vïì sûácmaånh vö biïn trúã thaânh ngûúâi baån àöìng haânh cuãabaån trïn haânh trònh tòm vïì vúái chñnh mònh, àïí khingoaãnh àêìu nhòn laåi, baån seä khöng phaãi höëi tiïëc vònhûäng gò mònh àaä laâm hoùåc chûa kõp laâm trong àúâi. - First News 9
 8. 8. V úái töi, cuöåc söëng khöng phaãi laângoån àeân le loái. Noá laâ möåt ngoån àuöëc chó chaáy trïn tay töitrong phuát chöëc. Vaâ töimuöën thöíi buâng ngoån àuöëc êëy àïí noá chaáysaáng trûúác khi trao noá cho thïë hïå tûúng lai. - George Bernard Shaw
 9. 9. Chûúng 1 CUÁ ÀÊËM ÀÛÚÅC BAÁO TRÛÚÁC J ulian Mantle ngaä quy å ngay giûäa phoâng xûã aánàöng ngheåt ngûúâi. Töi sûäng ngûúâi, khöng hiïíuchuyïån gò àang xaãy ra vúái Julian, möåt trong nhûängluêåt sû nöíi tiïëng nhêët thaânh phöë. Moåi viïåc diïîn ranhû möåt cuöën phim àang chiïëu chêåm trûúác mùættöi. “Julian nguy röìi!”, tiïëng heát cuãa cö trúå lyá cuãaJulian khiïën chuáng töi sûåc tónh. Julian nùçm trïnsaân nhaâ, co giêåt liïn höìi vaâ möì höi tuáa ra. Têët caãmoåi ngûúâi àïìu hoaãng höët. “Xin àûâng chïët, anhbaån giaâ cuãa töi. Àûâng boã cuöåc súám nhû thïë chûá.Anh khöng àûúåc chïët súám nhû thïë naây!” 11
 10. 10. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Möåt thaânh viïn cuãa böìi thêím àoaân lao vaâo súcûáu cho Julian. Trong luác àoá, ngûúâi trúå lyá cuãaJulian quyâ xuöëng bïn caånh, maái toác cö chêëmxuöëng gûúng mùåt àoã au cuãa anh. Cö nheå nhaângàöång viïn Julian, nhûng dûúâng nhû anh khöng hïìnghe thêëy. Töi vaâ Julian quen biïët nhau àaä àûúåc 17 nùm.Chuáng töi gùåp nhau lêìn àêìu tiïn khi töi coân laâ sinhviïn têåp sûå trong vùn phoâng luêåt cuãa cöng ty anh.Luác àoá, Julian àaä laâ möåt luêåt sû thaânh danh. Anhthûúâng mang vïì cho cöng ty nhiïìu húåp àöìng beáobúã vaâ laâ ngûúâi àûúåc khaách haâng tñn nhiïåm nhêët.Julian cho treo ngay trong phoâng laâm viïåc cêudanh ngön nöíi tiïëng cuãa Winston Churchill. Cêunoái thïí hiïån rêët roä con ngûúâi cuãa Julian khi àoá: Chuáng ta sinh ra àïí laâm chuã vêån mïånh cuãamònh. Khöng gò coá thïí khuêët phuåc àûúåc chuáng ta.Thaânh cöng seä khöng bao giúâ rúâi boã chuáng ta möåtkhi ta coân coá niïìm tin vaâo yá chñ vaâ sûác maånh cuãachñnh mònh. Julian laâ ngûúâi kiïn àõnh vaâ coá quyïët têm cao.Anh sùén saâng laâm viïåc 18 giúâ möîi ngaây àïí àaåt àûúåcmuåc tiïu àaä àïì ra trûúác àoá. Ngoaâi ra, anh coân coá möåtxuêët thên quyïìn thïë vaâ giaâu coá. Öng nöåi anh tûâng laâ 12
 11. 11. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNthûúång nghõ sô nöíi tiïëng vaâ cha anh laâm viïåc trongToâa aán Liïn bang. Vúái thên thïë cuãa mònh, anh coá thïínheå nhaâng thùng tiïën trïn con àûúâng sûå nghiïåp.Nhûng sau möåt thúâi gian laâm viïåc cuâng Julian, töihiïíu rùçng: Julian ài lïn bùçng chñnh khaã nùng cuãamònh. Nghïå thuêåt baâo chûäa cuãa Julian luön àûúåc cangúåi trïn trang àêìu cuãa nhûäng túâ baáo lúán. Vúái àêìuoác sùæc beán vaâ nhanh nhaåy, anh laâ lûåa choån söë möåtcuãa hêìu hïët caác khaách haâng khi hoå àïën vúái cöng tyluêåt chuáng töi. Khöng chó nöíi tiïëng trong cöngviïåc, cuöåc söëng riïng tû cuãa anh cuäng nöíi àònh nöíiàaám. Anh hay àûúåc nhùæc túái vúái nhûäng cuöåc ùnchúi vïì khuya taåi nhûäng nhaâ haâng sang troång nhêëtthaânh phöë cuâng nhûäng cö ngûúâi mêîu treã àeåp,nhûäng lêìn cheâ cheán thêu àïm suöët saáng vúái nhûängngûúâi möi giúái maâ anh goåi laâ “nhoám baån phaá hoaåi”cuãa anh. Bêët kïí töët hay xêëu, luác naâo anh cuäng laâtêm àiïím cuãa moåi sûå chuá yá. Cho àïën bêy giúâ, töi vêîn khöng hiïíu taåi saoJulian laåi quyïët àõnh choån töi laâm trúå taá cho vuåkiïån tuång nöíi tiïëng nhêët trong muâa heâ àoá. Mùåc duâàang theo hoåc khoa Luêåt trûúâng Harvard nhûngchùæc chùæn töi khöng phaãi laâ sinh viïn têåp sûå saánggiaá nhêët trong cöng ty. Nhûng boã qua nhûäng 13
 12. 12. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNngûúâi khaác, anh àaä choån töi vaâ mang àïën cho töimöåt cú höåi tuyïåt vúâi àïí súám tiïëp cêån vúái nhûäng vuåaán gai goác. Têët nhiïn, vúái sûå àêìu tû kyä lûúäng cuãacaã hai, chuáng töi àaä thùæng trong vuå kiïån àoá vaâ töiàaä ruát ra àûúåc nhiïìu kinh nghiïåm quyá giaá chonghïì nghiïåp tûúng lai cuãa mònh. Theo àïì nghõ cuãa Julian, sau khi töët nghiïåp, töiàaä úã laåi cöng ty vúái tû caách laâ cöång sûå cuãa anh vaâtònh baån giûäa chuáng töi nhanh choáng hònh thaânh.Thïë nhûng, töi phaãi thûâa nhêån rùçng cöång taác vúáiJulian khöng dïî chõu chuát naâo. Anh yïu cêìu chuángtöi phaãi nöî lûåc hïët mònh vaâ khöng àûúåc khinh suêëtbêët cûá àiïìu gò khi xûã lyá höì sú. Tuy phaãi laâm viïåcmöåt caách cùng thùèng vaâ chõu sûå chó àaåo gùæt gao cuãaJulian nhûng bao giúâ chuáng töi cuäng rêët nïí phuåcanh. Khöng chó xuêët sùæc trong cöng viïåc, Julian coânlaâ möåt con ngûúâi tûã tïë vaâ rêët biïët caách quan têmàïën ngûúâi khaác. Duâ coá bêån röån àïën àêu, anh cuängluön daânh thúâi gian àïí hoãi thùm vïì cuöåc söëng riïngcuãa tûâng nhên viïn cuãa mònh. Trong nùm hoåc cuöëi,khi töi àang kiïåt quïå vïì taâi chñnh thò Julian àaä giuáptöi tòm àûúåc möåt hoåc böíng giaá trõ. Coá thïí Julian rêëtkhùæc nghiïåt trong cöng viïåc vaâ söëng rêët phoáng tuángnhûng khöng bao giúâ anh boã rúi baån beâ. Nhûngàuáng laâ anh bõ cöng viïåc aám aãnh quaá nhiïìu. 14
 13. 13. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Trong nhûäng nùm àêìu, Julian biïån höå cho viïåcbêån röån cuãa mònh laâ do “muöën cöëng hiïën vò sûåphaát triïín cuãa cöng ty”. Nhûng röìi, cuâng vúái sûåthùng tiïën trong sûå nghiïåp, thúâi gian raãnh röîi cuãaanh ngaây caâng eo heåp. Kïë hoaåch du lõch àïën àaãoCaymans trong voâng möåt thaáng cuãa anh chûa baogiúâ àûúåc thûåc hiïån. Nhûäng vuå aán ngaây caâng trúã nïnhêëp dêîn vaâ Julian, vöën khöng bao giúâ luâi bûúác trûúácthûã thaách, caâng eáp mònh laâm viïåc nhiïìu hún. Têm sûåvúái töi, Julian baão anh luön caãm thêëy töåi löîi khi nguãnhiïìu hún ba giúâ àöìng höì möîi ngaây. Vaâ vúái nhûängnöî lûåc khöng mïåt moãi cuãa mònh, Julian àaä coá àûúåcàiïìu maâ anh khao khaát. Anh gùåt haái àûúåc moåi thaânhcöng khi tuöíi àúâi coân rêët treã: Danh tiïëng lêîy lûâng,möåt toâa lêu àaâi traáng lïå trong khu cuãa nhûäng ngûúâinöíi tiïëng, haâng taá xe húi àúâi múái vaâ möåt cùn nhaâ nghótrïn nuái úã möåt hoân àaão phña Nam. Nhûng moåi viïåc laåi khöng suön seã nhû veã ngoaâicuãa noá. Töi nhêån thêëy möåt àiïìu gò àoá bêët öín trongcuöåc söëng cuãa Julian. Luác naâo cuäng coá möåt vuå aánlúán hún vaâ hoác buáa hún chúâ anh giaãi quyïët. Vúáidanh tiïëng cuãa mònh, Julian khöng bao giúâ chopheáp mònh mùæc sai lêìm hay thêët baåi trong bêët kyâvuå aán naâo. Töi tûå hoãi chuyïån gò seä xaãy ra khi cêuhoãi cuãa quan toâa nùçm ngoaâi dûå àoaán cuãa Julian hay 15
 14. 14. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNnhûäng nghiïn cûáu vïì vuå aán cuãa chuáng töi khöngàaåt yïu cêìu. Hêìu nhû luác naâo chuáng töi cuäng laâmviïåc trong traång thaái cùng thùèng vaâ töi coá caãm giaácnhû chuáng töi àang bõ chön vuâi trong caái thïë giúáichó coá cöng viïåc naây. Trong khi hêìu hïët moåi ngûúâiàaä vïì nhaâ vúái gia àònh thò chuáng töi vêîn maãi miïëtbïn àöëng höì sú, nghô rùçng mònh àang nùæm caã thïëgiúái trong tay. Caâng laâm viïåc nhiïìu vúái Julian, töi caâng lo lùængcho anh. Julian àang tûå chön mònh trong höë sêucuãa tham voång. Khöng gò coá thïí laâm anh thoãamaän. Hön nhên àöí vúä vaâ nhûäng möëi bêët hoâa vúáingûúâi thên khiïën cuöåc söëng cuãa anh caâng trúã nïnnùång nïì. Duâ Julian coá moåi thûá vïì vêåt chêët nhûngtöi caãm thêëy anh söëng thêåt khöí súã. Duâ àang úã àöå tuöíi nùm mûúi nhûng tröngJulian nhû möåt ngûúâi sùæp bûúác qua tuöíi baãy mûúi.Nhûäng nïëp nhùn hùçn sêu trïn khuön mùåt thïí hiïånsûå cùng thùèng töåt cuâng trong àúâi söëng tinh thêìncuäng nhû sûå mêët cên bùçng trong sinh hoaåt thûúângngaây. Nhûäng bûäa ùn töëi quaá giúâ, nhûäng àiïëu xò gaâdaây khoái vaâ bia rûúåu àaä khiïën anh trúã nïn beáo phò.Khöng nhûäng mïåt moãi vò bïånh têåt, anh coân àaánhmêët tñnh khöi haâi cuãa mònh. 16
 15. 15. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Àiïìu àaáng buöìn nhêët laâ viïåc anh bõ mêët têåptrung trong phoâng xûã aán. Thay cho nhûäng lúâihuâng biïån sùæc saão vaâ thöng minh, anh huyïnthuyïn haâng giúâ vïì nhûäng chuyïån ngoaâi lïì khöngmêëy liïn quan àïën vuå aán. Anh àaä trúã thaânh caáiboáng cuãa chñnh mònh. Julian bùæt àêìu têm sûå vúái töi rùçng anh khöngcoân àam mï trong cöng viïåc maâ luön caãm thêëytröëng röîng, vö võ. Anh noái khi coân laâ möåt luêåt sû treã,anh thêåt sûå yïu quyá cöng viïåc úã toâa aán, mùåc duâ viïåcanh vaâo nghïì ban àêìu laâ do truyïìn thöëng cuãa giaàònh. Sûå phûác taåp vaâ nhûäng thûã thaách àêìy trñ tuïå khivêån duång luêåt phaáp àaä laâm cho anh say mï vaâ traânàêìy hûáng khúãi. Chñnh viïîn caãnh rùçng mònh coá aãnhhûúãng lúán lao àïën cuöåc àúâi, söë phêån cuãa nhûängngûúâi tranh tuång àaä cho anh yá nghôa cuöåc söëng. Tuy nhiïn, töi àûúåc biïët coá nhiïìu thûá töìi tïå àaä xaãyàïën vúái anh trûúác khi töi vaâo laâm úã cöng ty. Theo lúâimöåt cöång sûå lêu nùm cuãa anh thò Julian àaä phaãi chõuàûång möåt vaâi bi kõch gò àoá rêët lúán, nhûng töi khöngtaâi naâo caåy miïång bêët cûá ai tiïët löå àiïìu àoá. Duâ chokhöng biïët gò nhiïìu nhûng töi tin rùçng àêy múái thêåtlaâ lyá do khiïën anh rúi vaâo hoaân caãnh nhû hiïån nay.Töi caãm thêëy rêët lo cho Julian, anh êëy khöng chó laâthêìy maâ coân laâ möåt ngûúâi baån thên cuãa töi. 17
 16. 16. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Vaâ röìi viïåc gò àïën cuäng àaä àïën, nhû möåt cuá àêëmàaä àûúåc baáo trûúác. Vaâo saáng thûá hai höm êëy, ngaygiûäa phoâng xûã aán söë 7, cùn phoâng maâ JulianMantle àaä tûâng thùæng rêët nhiïìu vuå kiïån danhtiïëng, cún àöåt quyå àaä àaánh guåc anh vaâ keáo anh àïëngêìn caái chïët. 18
 17. 17. Chûúng 2 VÕ KHAÁCH BÊËT NGÚÂ Ngay saáng höm sau, têët caã chuáng töi coá mùåttrong möåt buöíi hoåp khêín cêëp cuãa cöng ty.Harding, möåt nhên viïn kyâ cûåu, phaát biïíu trûúáctêåp thïí: - Töi rêët tiïëc khi thöng baáo vúái moåi ngûúâi tin tûácchùèng coá gò töët àeåp naây. Höm qua, khi àang tranhcaäi cho haäng Haâng khöng Àaåi Têy Dûúng, JulianMantle àaä ngaä quyå ngay trong phoâng xûã aán vò möåtcún àau tim àöåt ngöåt. Hiïån giúâ anh àang nùçmtrong phoâng chùm soác àùåc biïåt vaâ sûác khoãe cuãa anh 19
 18. 18. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNàang dêìn bònh phuåc. Tuy nhiïn, àiïìu maâ töi sùæpthöng baáo sau àêy coá thïí seä khiïën caác baån ngaåcnhiïn: Julian àaä quyïët àõnh rúâi boã àaåi gia àònhchuáng ta cuâng sûå nghiïåp luêåt sû danh tiïëng cuãamònh. Anh seä khöng bao giúâ trúã laåi cöng ty nûäa. Quaã thêåt, thöng tin naây àaä khiïën nhiïìu ngûúâichoaáng vaáng, trong àoá coá töi. Duâ biïët Julian àangtraãi qua möåt giai àoaån khoá khùn nhûng chûa baogiúâ töi nghô àïën viïåc anh seä tûâ boã sûå nghiïåp maâanh àaä taåo dûång bêëy lêu. Sau möåt thúâi gian daâicöång taác, töi nghô ñt nhêët Julian cuäng phaãi baân vúáitöi möåt tiïëng trûúác khi àûa ra quyïët àõnh àöåt ngöåtnaây. Vêåy maâ khöng nhûäng khöng tiïëp töi trongbïånh viïån, anh coân tûâ chöëi moåi cuöåc àiïån thoaåithùm hoãi cuãa töi. Coá leä Julian súå viïåc chuyïån troâvúái töi seä khiïën anh nhúá àïën quaäng àúâi maâ anhàang muöën quïn. Nhûng duâ thïë naâo chùng nûäathò töi vêîn thêëy rêët thêët voång vïì chuyïån naây. *** Trïn àêy laâ têët caã nhûäng chuyïån àaä xaãy ra nùmnùm vïì trûúác. Tin tûác cuöëi cuâng maâ töi nhêån àûúåcvïì Julian laâ anh àaä sang ÊËn Àöå. Möåt àöìng nghiïåp 20
 19. 19. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNcuãa chuáng töi cho biïët anh muöën àún giaãn hoáacuöåc söëng vaâ ài tòm “lúâi giaãi àaáp” taåi vuâng àêët bñêín naây. Anh àaä baán toâa lêu àaâi vaâ têët caã taâi saãn cuãamònh, trong àoá coá caã chiïëc xe Ferrari maâ anh vöcuâng yïu quyá. Nùm nùm àaä tröi qua vaâ moåi chuyïån àaä thay àöíirêët nhiïìu. Baãn thên töi cuäng vêåy. Tûâ möåt luêåt sûàiïìm tônh, töi trúã thaânh möåt ngûúâi tham cöng tiïëcviïåc vaâ luön caáu gùæt. Töi àaä lêåp gia àònh vúái Jenny,ngûúâi baån gaái thên thiïët suöët nhiïìu nùm qua cuãamònh. Duâ nhêån àûúåc sûå àöång viïn cuãa Jenny vaâ caáccon cuäng nhû nhûäng lúâi khuyïn böí ñch cuãa cha mònhnhûng töi vêîn khöng hoaân toaân haâi loâng vïì cuöåcsöëng hiïån taåi. Trong nhûäng khoaãnh khùæc tônh lùång,töi vêîn thûúâng nghô túái Julian vaâ tûå hoãi liïåu coá phaãimònh àang trûúåt trïn vïët xe àöí cuãa anh trûúác àêykhöng. Töi bùn khoùn khöng biïët Julian àang úã àêuvaâ söëng nhû thïë naâo. Àaä nùm nùm nay, chuáng töikhöng nhêån àûúåc möåt tin tûác naâo cuãa anh, duâ chó laâmöåt têëm bûu thiïëp. Töi tûå nhuã coá thïí bêy giúâ Julianàaä coá möåt cuöåc söëng öín àõnh úã ÊËn Àöå, hoùåc àaä sangNepal hay cuäng coá thïí àang söëng taåi vuâng biïínCaymans anh tûâng mú ûúác. Duâ thïë naâo thò töi cuänghiïíu rùçng Julian seä khöng bao giúâ trúã laåi vúái nghïì luêåtsû vaâ coá leä töi chùèng bao giúâ coân gùåp anh nûäa. 21
 20. 20. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Nhûng röìi vaâo möåt buöíi chiïìu caách àêy khoaãnghai thaáng, möåt cuöåc gùåp gúä bêët ngúâ àaä giuáp töi giaãiàaáp têët caã nhûäng thùæc mùæc vïì Julian trong suöëtthúâi gian qua. Chiïìu höm àoá, sau khi tiïîn võ khaáchhaâng cuöëi cuâng ra vïì, töi mïåt moãi buöng mònhxuöëng ghïë, cöë gùæng têån hûúãng vaâi giêy phuát thaãnhthúi hiïëm hoi sau möåt ngaây daâi mïåt moãi. Àuáng luácàoá, Genevieve, cö trúå lyá cuãa töi vaâo baáo: – Thûa öng, coá ngûúâi àang cêìn gùåp öng. Öng tanoái coá viïåc gêëp vaâ seä ngöìi àúåi cho àïën khi àûúåctiïëp chuyïån vúái öng. – Töi sùæp vïì röìi! – Töi noáng naãy traã lúâi. – Töikhöng coá thúâi gian vaâ cuäng khöng muöën gùåp bêëtcûá ai luác naây. Cö baão öng ta ghi söí heån nhû nhûängngûúâi khaác, nïëu khöng haäy goåi baão vïå. – Nhûng öng ta baão öng ta thêåt sûå rêët cêìn gùåpöng. Öng ta khöng chêëp nhêån viïåc bõ tûâ chöëi. Töi im lùång. “Biïët àêu coá ngûúâi naâo àoá àangcêìn sûå giuáp àúä cuãa mònh thò sao.” – Nghô vêåy nïntöi baão Genevieve múâi öng ta vaâo. Möåt ngûúâi àaân öng traåc 40 tuöíi móm cûúâi bûúácvaâo trong luác töi coân uïí oaãi àûa tay sûãa laåi caâ vaåt.Anh ta cao raáo, húi gêìy nhûng traân àêìy sûác söëng. 22
 21. 21. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNNhòn anh ta, töi nhúá àïën nhûäng cêåu êëm hoåc chungtrûúâng vúái mònh trûúác àêy, nhûäng ngûúâi luön àïëntrûúâng trïn xe húi xõn vaâ da deã luác naâo cuäng höìnghaâo. Nhûng hún thïë nûäa, ngûúâi khaách cuãa töi coântoaát lïn veã nhanh nheån vaâ thanh thoaát àùåc biïåt. “Chùæc laåi thïm möåt gaä luêåt sû àïën tham khaãoyá kiïën àêy.” – Töi thêìm nghô trong khi vêîn nhònanh ta möåt caách khöng mêëy thiïån caãm. – “Nhûngsao anh ta cûá nhòn chùçm chùçm vaâo mònh vêåy nhó?Hy voång àêy khöng phaãi laâ anh chöìng bõ xûã thuatrong vuå ly dõ tuêìn röìi àêëy chûá” Thïë nhûng, àaáp laåi sûå lo lùæng cuãa töi laâ möåt nuåcûúâi höìn hêåu dïî mïën. Sau möåt luác im lùång, vúáigioång quyïìn uy vaâ pha lêîn ngaåc nhiïn, anh ta lïntiïëng hoãi: – Àêy laâ caách maâ anh àöëi àaäi khaách cuãa mònhàêëy aâ, John, kïí caã nhûäng ngûúâi àaä dêîn dùæt anh àïënthaânh cöng nhû höm nay sao? Möåt caãm xuác laå traâo dêng trong loâng khiïën timtöi àêåp maånh. Töi lêåp tûác nhêån ra gioång noái ngoåtngaâo nhûng hay caáu bùèn àoá. – Julian? Phaãi anh àoá khöng? Coá phaãi anh thêåtkhöng? 23
 22. 22. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Gioång cûúâi gioân tan cuãa ngûúâi khaách phaá tanmoåi nghi ngúâ cuãa töi. Quaã thêåt, ngûúâi àaân öng treãtrung àang àûáng trûúác mùåt töi khöng ai khaác chñnhlaâ Julian Mantle, ngûúâi maâ töi cûá nghô àaä mêët tñchbêëy lêu. Thêåt khöng thïí tin àûúåc. Thay cho nûúácda xaám xõt cuâng nhûäng tiïëng ho suâ suå vaâ cùåp mùætvö höìn trûúác àêy laâ möåt cú thïí traân àêìy sûác söëng,nhû àang úã àónh cao cuãa tuöíi thanh xuên. Nûúác daraám nùæng, gûúng mùåt tûúi treã cuâng àöi mùæt tinhanh cuãa anh khiïën ngûúâi àöëi diïån khöng thïí rúâimùæt. Àiïìu khiïën töi kinh ngaåc hún caã laâ sûå thû thaáitrong daáng veã cuãa Julian. Khöng coân laâ võ luêåt sûnöíi tiïëng luác naâo cuäng têët bêåt vaâ àùm chiïu lo lùæng,ngûúâi àang àûáng trûúác mùåt töi bêy giúâ laâ hònh mêîucuãa sûác treã vaâ sûå höìi sinh kyâ laå. 24
 23. 23. Chûúng 3 SÛÅ THAY ÀÖÍI DIÏåU KYÂ Töi thêåt sûå kinh ngaåc trûúác sûå thay àöíi cuãaJulian Mantle. “Laâm sao möåt ngûúâi mïåt moãi, giaâ nua nhûJulian trûúác àêy laåi coá thïí trúã nïn traân àêìy sûácsöëng chó sau möåt thúâi gian ngùæn nhû vêåy àûúåc?”– Töi tûå hoãi. – “Liïåu coá phaãi Julian àaä sûã duångmöåt thûá thêìn dûúåc naâo àoá chùng?” Nhû àïí giaãi àaáp cho nhûäng thùæc mùæc löå ra trïngûúng mùåt töi, Julian lïn tiïëng. Vúái gioång nheå 25
 24. 24. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNnhaâng, anh chêåm raäi kïí vïì haânh trònh nùm nùmqua cuãa mònh. Sau cún àöåt quy å, Julian hiïíu rùçngcuöåc söëng àaä rung chuöng baáo tûã trïn àêìu anh,khöng chó vïì sûác khoãe thïí chêët maâ caã vïì caãm xuáctinh thêìn. Nhõp söëng höëi haã vaâ nhûäng tham voångàaä baâo moân vaâ ruát kiïåt moåi sûác lûåc cuãa anh. Luácêëy, cú thïí anh raä rúâi vaâ thêìn trñ anh trúã nïn muå mõ.Anh hiïíu cún àau tim chó laâ triïåu chûáng ban àêìucuãa möåt tònh traång nguy kõch. Khi nhêån àûúåc lúâicaãnh baáo cuöëi cuâng cuãa baác sô - hoùåc laâ boã viïåc,hoùåc laâ chïët - Julian nhêån ra mònh àaä àaánh mêëtquaá nhiïìu. Coá leä àêy laâ cú höåi cuöëi cuâng àïí anhnhoám laåi ngoån lûãa cuãa sûå söëng. Julian quyïët àõnh baán têët caã àöì àaåc vaâ thûåc hiïånchuyïën ài sang ÊËn Àöå, vuâng àêët cuãa nïìn vùn minhcöí kñnh vaâ bñ êín. Anh chu du tûâ laâng naây sang laângkhaác, luác thò ài böå, luác ài xe lûãa, hoåc thïm nhiïìu têåptuåc múái, thêëy êëm loâng trong tònh caãm êëm aáp chanhoâa cuãa ngûúâi dên ÊËn Àöå. ÚÃ núi àêy, anh caãmnhêån àûúåc möåt tònh caãm thiïng liïng giûäa ngûúâi vúáingûúâi àang lan toãa vaâo moåi ngoä ngaách têm höìn anh,cho anh möåt caái nhòn múái meã vïì yá nghôa àñch thûåccuãa cuöåc söëng. Haäy nhòn xem, ngay caã nhûäng ngûúâidên ngheâo nhêët cuäng múã röång cûãa, dang tay àoánanh, möåt ngûúâi khaách mïåt moãi àïën tûâ phûúng Têy 26
 25. 25. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNxa laå. Ngaây qua ngaây, trong khung caãnh tuyïåt vúâi êëy,Julian dêìn höìi sinh. OÁc saáng taåo vaâ loâng nhiïåt thaânhcuãa anh laåi tröîi dêåy. Anh caãm thêëy laåc quan, vui veãhún vaâ bùæt àêìu cûúâi trúã laåi. – Töi chùèng biïët giaãi thñch vúái anh thïë naâo,John aå. Nhûng thêåt loâng maâ noái, sau têët caã nhûängchuyïån àaä xaãy ra, töi coá caãm giaác nhû mònh àaänhêån àûúåc möåt mïånh lïånh àùåc biïåt tûâ chñnh bïntrong con ngûúâi mònh. Noá yïu cêìu töi phaãi thûåchiïån chuyïën haânh trònh àùåc biïåt àoá àïí khúi laåingoån lûãa sùæp taân luåi trong àúâi söëng têm linh cuãamònh. – Julian noái. – Quaäng thúâi gian tuyïåt vúâi àoáàaä giaãi phoáng töi khoãi moåi raâng buöåc, caã vïì vêåtchêët lêîn tinh thêìn. Julian cho biïët, caâng ài, anh caâng khaám phaáthïm nhiïìu àiïìu múái meã. Anh àûúåc nghe kïí vïìcuöåc àúâi cuãa nhûäng võ cao tùng ÊËn Àöå, nhûängngûúâi àaä tûâ boã moåi caám döî cuãa cuöåc söëng hiïån àaåiàïí söëng möåt cuöåc àúâi chên phûúng nhûng àuã àêìynùng lûúång. Hoå thêåt sûå laâ nhûäng bêåc thêìy trongnghïå thuêåt àiïìu khiïín thêìn trñ vaâ àaánh thûác têmlinh. Caâng nghe kïí, Julian caâng muöën àûúåc tiïëpxuác vaâ tòm hiïíu vïì nhûäng triïët lyá cuãa hoå. Anh hyvoång nhûäng triïët lyá àoá seä phuâ húåp vúái hoaân caãnhvaâ cuöåc söëng cuãa mònh. 27
 26. 26. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Röìi Julian àûúåc tiïëp xuác vúái nhiïìu võ cao tùngàùæc àaåo. Hoå àoán tiïëp anh bùçng voâng tay röång múãvaâ traái tim nhên hêåu, chia seã nhûäng kiïën thûác quyábaáu maâ hoå àûúåc truyïìn daåy tûâ bao àúâi. Julian cuängviïëng thùm nhiïìu ngöi àïìn cöí kñnh trïn khùæp laänhthöí ÊËn Àöå. Àoá laâ nhûäng cöng trònh xêy dûång lúán,vûäng chaäi nhû nhûäng ngûúâi giûä cöíng trung thaânh,canh giûä nhûäng trñ tuïå thöng thaái cuãa ngaân xûa.Anh rêët xuác àöång trûúác khung caãnh thiïng liïngcuãa vaån vêåt núi naây. – Àoá laâ quaäng thúâi gian vö cuâng kyâ diïåu àöëi vúáitöi, John aå. Töi, möåt luêåt sû giaâ àaä baán ài têët caã taâisaãn cuãa mònh, tûâ con ngûåa àua àïën chiïëc Ferrari,àïí ài tòm nhûäng truyïìn thöëng vö giaá cuãa phûúngÀöng. – Nhûng viïåc tûâ boã têët caã coá khoá khöng? – Töibuöåt miïång hoãi. – Quyïët àõnh tûâ boã cöng viïåc vaâ têët caã nhûängthûá thuöåc vïì mònh laâ viïåc laâm rêët tûå nhiïn àöëi vúáitöi. Albert Camus(*) tûâng noái rùçng: “Sûå phoáng(*) Albert Camus (1913 - 1960): nhaâ vùn, triïët gia nöíi tiïëng ngûúâiPhaáp. Albert Camus laâ möåt trong nhûäng nhaâ vùn tiïu biïíu nhêët cuãachuã nghôa hiïån sinh. Öng laâ taác giaã cuãa caác tiïíu thuyïët nöíi tiïëngL’ EÁtranger (Ngûúâi xa laå), La Peste (Dõch haåch). Albert Camusàûúåc trao tùång giaãi Nobel Vùn hoåc nùm 1957. 28
 27. 27. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNkhoaáng thêåt sûå chñnh laâ cho ài têët caã úã hiïån taåi”.Töi biïët mònh phaãi thay àöíi nïn àaä quyïët àõnhnghe theo nhûäng gò traái tim maách baão, vaâ töi àaäthûåc hiïån chuáng möåt caách nghiïm tuác. Cuöåc àúâitöi trúã nïn àún giaãn vaâ coá yá nghôa hún rêët nhiïìu kïítûâ khi töi tûâ boã quaá khûá. Anh biïët khöng, töi thêåtsûå caãm thêëy thñch thuá khi àûúåc têån hûúãng nhûängniïìm vui nho nhoã trong cuöåc söëng nhû ngùæm nhònnhûäng vò sao trïn bêìu trúâi àïm hoùåc àùæm mònhtrong aánh hoaâng hön. Vaâ úã àêëy, hêìu nhû chùèngkhi naâo töi nghô vïì nhûäng thûá maâ mònh àaä tûâ boã. Mùåc duâ rêët thñch thuá khi coá nhûäng tiïëp xuác àêìutiïn vúái nïìn vùn hoáa xa laå nhûng rêët mûåc uyïnthêm naây, Julian vêîn chûa tòm thêëy àiïìu maâ anhàang khao khaát. Nhûäng trñ tuïå thöng thaái vaâphûúng phaáp thûåc tiïîn coá thïí giuáp anh thay àöíichêët lûúång cuöåc söëng dûúâng nhû vêîn rêët xa vúâi vúáianh. Anh coá caãm giaác nhû mònh àang tham gia vaâomöåt troâ chúi tröën tòm. Röìi möåt lêìn noå, anh àïën Kashmir, möåt thaânhphöë cöí kñnh vaâ huyïìn bñ nùçm dûúái chên daäy nuáiHimalaya. Taåi àêy, anh àaä àûúåc gùåp Yogi Krishnan,ngûúâi cuäng tûâng laâ luêåt sû vaâ cuäng tûâng rúi vaâo tònhtraång nhû Julian. Chaán ngaán trûúác nhõp söëng höëi haãúã New Delhi, öng tûâ boã toaân böå gia saãn vaâ lui vïì 29
 28. 28. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNsöëng êín dêåt trong möåt thïë giúái thanh tõnh. KhiJulian gùåp Krishnan thò öng àaä trúã thaânh ngûúâi coigiûä àïìn laâng. Öng cho biïët öng àaä tòm thêëy chñnhmònh cuäng nhû muåc àñch cuãa cuöåc söëng. – Töi mïåt moãi khi phaãi söëng nhû möåt muäikhoan liïn tuåc. Thïë röìi khi àïën àêy, töi nhêån ranhiïåm vuå cuãa mònh chñnh laâ phuåc vuå moåi ngûúâi vaâgoáp phêìn laâm cho thïë giúái naây trúã nïn töët àeåp hún.Bêy giúâ töi söëng àïí cho ài. – Krishnan baão vúáiJulian. – Töi àaä söëng úã ngöi àïìn naây caã ngaây lêînàïm, chia seã sûå giaác ngöå cuãa mònh vúái têët caã nhûängai àïën àêy cêìu nguyïån. Töi giuáp àúä nhûäng ngûúâicêìn àïën sûå giuáp àúä cuãa mònh. Tuy nhiïn, töikhöng phaãi laâ möåt thêìy tu. Töi chó laâ möåt conngûúâi àaä tòm àûúåc chñnh linh höìn mònh. Julian têm sûå vúái Krishnan vïì cuöåc àúâi mònh, vïìthaânh cöng vaâ nhûäng khao khaát trûúác àêy cuãa anh.Julian coân böåc löå caã nhûäng têm tû tònh caãm cuângsûå khuãng hoaãng tinh thêìn maâ anh àaä vaâ àang phaãitraãi qua. – Töi àaä tûâng ài qua con àûúâng êëy, anh baån aå.Töi cuäng tûâng traãi qua caãm giaác nhû anh bêy giúâ.Tuy nhiïn, töi àaä hoåc àûúåc rùçng têët caã nhûäng sûåviïåc xaãy ra trong cuöåc söëng cuãa chuáng ta àïìu coá lyá 30
 29. 29. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNdo cuãa noá vaâ luön chûáa àûång nhûäng baâi hoåc sêuxa. – Yogi Krishnan chia seã. –Töi àaä nhêån ra rùçngthêët baåi, duâ trong bêët kyâ lônh vûåc naâo, cuäng laâ möåtphêìn têët yïëu trong cuöåc söëng vaâ cêìn thiïët cho sûåphaát triïín cuãa möîi caá nhên. Noá phaát triïín thïë giúáinöåi taåi vaâ mang laåi bònh yïn cho têm trñ möîi ngûúâi.Haäy yïu quyá noá nhû ngûúâi thêìy cuãa mònh. Nhûäng lúâi naây àaä taác àöång sêu sùæc àïën Julian.Anh caãm thêëy möåt niïìm hoan hyã traâo dêng trongloâng. Julian nhêån ra Yogi Krishnan chñnh laâ ngûúâithêìy thöng thaái maâ mònh àaä tòm kiïëm bêëy lêu nay.Qua haânh trònh tinh thêìn cuãa mònh, Krishnan àaäkhaám phaá ra bñ quyïët àïí cên bùçng cuöåc söëng. – Töi àang hoåc caách xêy dûång möåt cuöåc söëngphong phuá vaâ àuã àêìy hún. Öng coá thïí giuáp töi àûúåckhöng, Krishnan? – Julian hoãi vúái gioång tha thiïët. – Töi rêët vinh haånh àûúåc giuáp anh bùçng caã têëmloâng. – Yogi traã lúâi. – Nhûng töi muöën chia seã vúáianh möåt thöng tin. Trong thúâi gian coi giûä ngöiàïìn naây, töi coá nghe noái àïën caác võ hiïìn triïët söëngúã möåt vuâng àêët huyïìn bñ trïn daäy nuái Himalaya.Nhiïìu ngûúâi kïí rùçng nhûäng võ thaánh tùng úã àoá àaätòm ra phûúng thûác nêng cao chêët lûúång cuöåc söëngcuãa con ngûúâi. Noá têåp húåp nhûäng nguyïn tùæc vaâ 31
 30. 30. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNphûúng phaáp hûäu hiïåu nhùçm giaãi phoáng tiïìmnùng vïì thïí chêët, trñ tuïå vaâ têm höìn con ngûúâi.Àiïìu àaáng tiïëc laâ khöng ai biïët chñnh xaác chöî úã cuãanhûäng võ hiïìn triïët naây trong khi töi àaä quaá giaâ àïícoá thïí bùæt àêìu haânh trònh tòm kiïëm hoå. Töi khöngcoá àuã sûå thöng tuïå àïí giuáp anh coá àûúåc nhûängàiïìu anh àang khao khaát. Nhûng nhûäng thaánhtùng kia thò coá thïí. Julian rêët phêën khñch vúái thöng tin maâ YogiKrishnan vûâa cung cêëp. Anh nùæm chùåt tayKrishnan, gioång caãm àöång: – Nhûng töi nghô hùèn öng cuäng phaãi biïët chuátgò vïì núi úã cuãa hoå chûá? – Dên laâng goåi hoå laâ caác bêåc hiïìn triïët úã Sivana.Theo ngön ngûä cuãa dên àõa phûúng thò Sivana coánghôa laâ “àaão khai saáng”. Nhûäng võ tu sô naây àûúåctön kñnh nhû nhûäng võ thêìn. Nïëu biïët chöî úã cuãahoå, chùæc chùæn töi àaä noái vúái anh. Nhûng vêën àïì laâtöi khöng biïët vaâ cuäng khöng ai biïët. Saáng höm sau, khi nhûäng tia nùæng àêìu tiïnxuêët hiïån úã chên trúâi, Julian bùæt àêìu lïn àûúâng àitòm vuâng àêët huyïìn bñ Sivana. Ban àêìu, anh àõnhthuï möåt ngûúâi dên söëng úã vuâng biïn giúái Nepalvaâ Têy Taång hûúáng dêîn anh vûúåt qua caác àónh 32
 31. 31. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNnuái. Nhûng röìi khöng hiïíu sao anh thêëy mònhphaãi tûå thûåc hiïån haânh trònh naây. Do àoá, bêët chêëpthoái quen thêån troång trûúác àêy, anh quyïët àõnhkhúãi haânh möåt mònh. Vúái têët caã nhiïåt huyïët vaâquyïët têm, anh bùæt àêìu leo lïn nhûäng daäy nuái cao. Trong vaâi ngaây àêìu, moåi chuyïån diïîn ra rêëtsuön seã. Trïn àûúâng ài, thónh thoaãng anh dûâng laåichuyïån troâ vúái nhûäng ngûúâi dên söëng úã caác ngöilaâng quanh chên nuái. Nhûng caâng lïn cao, khönggian caâng trúã nïn vùæng lùång. Coá luác ài haâng ngaâytrúâi anh chùèng gùåp ai. Giûäa rûâng nuái bao la, anhsuy ngêîm vïì cuöåc söëng trûúác àêy cuãa mònh, vïìnhûäng núi anh tûâng ài qua cuäng nhû seä àïën. Chùèng bao lêu, nhûäng ngöi laâng dûúái chên nuáichó coân laâ nhûäng chêëm nhoã trïn bûác tranh thiïnnhiïn huâng vô. Veã uy nghi cuãa nhûäng àónh nuáitrïn daäy Himalaya phuã àêìy tuyïët khiïën tim Julianàêåp maånh. Khöng khñ trong laânh núi àêy laâm chotinh thêìn anh thêåt thoaãi maái. Trûúác àêy, Juliantûâng ài du lõch nhiïìu núi, nhûng àûáng trûúáckhöng gian huâng vô naây, anh nhêån ra àêy múái thêåtsûå laâ tuyïåt taác cuãa thiïn nhiïn. Julian nhû muöënhoâa mònh vaâo khöng gian trùæng xoáa trûúác mùæt vaâgiûä maäi khoaãnh khùæc huyïìn diïåu naây. Caãm giaác laåcquan vaâ tûå do chiïëm lêëy têm höìn anh. 33
 32. 32. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN – Töi coân nhúá nhû in nhûäng suy nghô cuãa mònhkhi àoá. – Julian noái. – Cuöåc söëng chó laâ sûå lûåa choånmaâ thöi, John aå. Àõnh mïånh cuãa möîi ngûúâi tuâythuöåc vaâo quyïët àõnh cuãa chñnh baãn thên hoå.Trong khoaãnh khùæc àùåc biïåt êëy, töi tin mònh àaä àûara möåt lûåa choån àuáng àùæn. Töi biïët mònh seä khöngbao giúâ trúã laåi cuöåc söëng trûúác àêy àöìng thúâi tinrùçng coá möåt àiïìu kyâ diïåu naâo àoá àang chúâ mònhphña trûúác. Àoá laâ möåt sûå àaánh thûác tuyïåt vúâi. Julian dêìn dêìn chinh phuåc nhûäng ngoån nuái caotrong daäy Himalaya. Caâng lïn cao, Julian caângcaãm thêëy höìi höåp. Anh têm sûå: – Nhûng chùèng hiïíu sao töi tin caãm giaác höìi höåpàoá baáo hiïåu àiïìm töët. Noá tûúng tûå nhû caãm giaácluác töi bùæt àêìu möåt vuå aán thuá võ vêåy. Moåi thûá àöëivúái töi luác àoá thêåt roä raâng. Töi biïët con àûúâng phñatrûúác seä dêîn mònh àïën àêu. Töi coá caãm giaác trongcú thïí mònh coá möåt chiïëc la baân kyâ laå, coá thïí dêîntöi àïën àñch möåt caách an toaân vaâ nhanh choáng. Töitin rùçng mònh seä khöng bao giúâ dûâng laåi, thêåm chñngay caã khi yá àõnh àoá xuêët hiïån trong suy nghô. Nhûng trong hai ngaây dêën bûúác tiïëp theo giûäa baola trúâi àêët, suy nghô cuãa Julian chúåt quay vïì vúái cuöåcsöëng trûúác kia. Duâ hoaân toaân thoaãi maái vúái caãm giaác 34
 33. 33. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNhiïån taåi nhûng anh vêîn caãm thêëy lo lùæng khi nghô vïìtûúng lai. Anh tûå hoãi cuöåc söëng seä ra sao khi khöngcoân nhûäng thûã thaách àêìy thuá võ maâ nghïì luêåt àaämang laåi. Anh nghô vïì nhûäng gò mònh àaä coá trûúác àêy,vïì nhûäng ngûúâi baån cuä, vïì vùn phoâng öëp göî söìi sangtroång, vïì cùn nhaâ nghó àêìy àuã tiïån nghi trïn nuái… Tiïëp tuåc ài sêu vaâo vuâng àêët bñ êín naây, têm trñcuãa Julian dêìn trúã nïn tônh lùång. Nhûäng kyá ûácngaây xûa múâ dêìn trûúác caãm xuác tuyïåt diïåu maâthiïn nhiïn mang laåi. Möåt höm, anh tröng thêëy xa xa boáng möåt ngûúâikhoaác aáo choaâng maâu àoã, trïn àêìu àöåi muä choápmaâu xanh sêîm. Ngûúâi êëy ài thêëp thoaáng phñatrûúác, nhû àang dêîn àûúâng cho anh - nhûngJulian khöng nhêån ra àiïìu àoá. Anh rêët ngaåc nhiïnkhi thêëy coá ngûúâi úã núi heão laánh vaâ hoang vu naây.Vò àaä úã caách xa thïë giúái vùn minh vaâ vêîn coân muâmúâ vïì vuâng àêët Sivana, anh àaä mûâng rúä goåi to àïímong hoãi thùm vïì chùång àûúâng sùæp túái. Thïë nhûng, àaáp laåi sûå tröng chúâ cuãa anh laâ sûåim lùång tuyïåt àöëi. Boáng ngûúâi raão bûúác nhanhhún, caâng laâm tùng khoaãng caách vúái anh. Chùèngbao lêu sau, Julian chó coân thêëy boáng chiïëc aáochoaâng maâu àoã bay phêëp phúái. 35
 34. 34. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN – Anh baån úi! Töi àang cêìn sûå giuáp àúä cuãa anhàïí àïën àûúåc Sivana. – Julian heát lúán. – Àaä nhiïìungaây nay töi tòm kiïëm vuâng àêët àoá vaâ bêy giúâ töinghô mònh àaä bõ laåc àûúâng! Boáng ngûúâi àöåt ngöåt dûâng laåi maâ vêîn khöngnoái möåt lúâi. Julian vöåi chaåy àïën chöî öng ta àangàûáng. Ngûúâi àaân öng vêîn àûáng yïn, dûúâng nhûöng chùèng mêëy quan têm àïën nhûäng gò àang diïînra xung quanh. Tiïën àïën gêìn, Julian bõ cuöën huátbúãi nhûäng böng hoa àang nùçm trong chiïëc gioã nhoãtrïn tay ngûúâi àaân öng. Nhûäng böng hoa moãngmanh kheä rung mònh trong gioá vaâ àeåp àïën mûácanh khöng thïí rúâi mùæt. Julian kñn àaáo quan saát ngûúâi àaân öng àangàûáng trûúác mùåt mònh. Möåt tia nùæng xuyïn ngangsoi roä gûúng mùåt khuêët trong chiïëc aáo choaâng,giuáp Julian nhêån thêëy phong thaái àùåc biïåt cuãa öng.Anh chûa bao giúâ thêëy ai coá àöi mùæt saáng nhû vêåy– àöi mùæt toaát lïn veã thöng tuïå, thanh bònh vaâ möåtsûác maånh huyïìn bñ khiïën Julian nhû bõ mï hoùåc. “Àêy ùæt hùèn laâ möåt võ hiïìn triïët vô àaåi úãSivana!” – Julian chúåt nghô, khöng giêëu àûúåc sûåvui mûâng. – Töi laâ Julian Mantle. Töi àang ài tòm caác võ 36
 35. 35. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNhiïìn triïët Sivana. Öng coá biïët hoå úã àêu khöng? –Anh hoãi. Ngûúâi àaân öng chùm chuá nhòn Julian röìi hoãivúái gioång nheå nhû gioá thoaãng: – Taåi sao öng laåi muöën tòm hoå? Linh caãm rùçng mònh àaä tòm àûúåc möåt trongnhûäng võ thaánh tùng thoaát tuåc, Julian liïìn kïí laåimuåc àñch cuöåc haânh trònh gian khoá cuãa mònh. Anhkïí vïì cuöåc söëng trûúác àêy, vïì nhûäng thaáng ngaâyvuâi àêìu trong cöng viïåc àïí coá àûúåc giaâu sang vaâvinh hoa phuâ phiïëm. Anh kïí vïì cún àau tim àöåtngöåt vaâ haânh trònh àïën ÊËn Àöå cuäng nhû cuöåc gùåpgúä vúái Yogi Krishnan. Ngûúâi àaân öng lùæng nghe vúái veã mùåt àiïìm tônh.Chó khi Julian noái àïën ûúác mong àûúåc lônh höåinhûäng bñ quyïët xêy dûång cuöåc söëng àêìy àuã yá nghôathò öng múái lïn tiïëng. Àùåt tay lïn vai Julian, öngnheå nhaâng noái: – Nïëu anh àaä coá mong ûúác tòm hoåc nhûäng àiïìuthöng thaái àïí xêy dûång cuöåc söëng töët àeåp hún thòtöi seä giuáp anh. Àêy cuäng laâ nhiïåm vuå cuãa töi. Töirêët ngûúäng möå sûå ngoan cûúâng cuãa anh. Töi nghôhùèn anh laâ möåt luêåt sû rêët gioãi. 37
 36. 36. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Võ tu sô ngûâng laåi, coá veã nhû öng àang nghô vïìtrûúâng húåp cuãa Julian. Im lùång möåt luác, öng tiïëptuåc: – Nïëu thñch, anh coá thïí àïën thùm ngöi àïìn cuãatöi vúái tû caách laâ khaách múâi àùåc biïåt. Noá nùçm sêutrong nuái, phaãi ài böå nhiïìu giúâ nûäa múái túái. Hùèncaác thaânh viïn trong cöång àöìng chuáng töi seä rêëtvui khi àûúåc gùåp anh vaâ seä cuâng hûúáng dêîn anhnhûäng nguyïn tùæc maâ caác bêåc tiïìn böëi cuãa chuángtöi àaä daây cöng nghiïn cûáu. Röìi nhaâ hiïìn triïët nhòn sêu vaâo mùæt Julian: – Tuy nhiïn, trûúác khi dêîn anh àïën vúái thïë giúáicuãa chuáng töi, töi muöën anh hûáa vúái töi möåt àiïìu:Sau khi anh àaä lônh höåi àûúåc nhûäng chên lyá bêët huãtaåo nïn niïìm vui, sûác khoãe vaâ yá nghôa cuöåc söëng,anh seä chia seã noá cho têët caã nhûäng ai àang cêìn. Duâsöëng úã vuâng nuái non hiïím trúã naây nhûng chuángtöi vêîn biïët rùçng, rêët nhiïìu ngûúâi trong thïë giúáicuãa caác anh àang mêët phûúng hûúáng. Töi muöënanh mang àïën cho hoå niïìm tin vaâ caã caách thûác àïíhoå thûåc hiïån nhûäng àiïìu hoå mú ûúác. Anh laâmàûúåc chûá? Julian gêåt àêìu vaâ hûáa seä mang nhûäng thöng àiïåpvö giaá naây àïën vúái têët caã moåi ngûúâi. 38
 37. 37. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Khi Julian theo chên võ hiïìn triïët tiïëp tuåc vûúåt nuáithò trúâi àaä ngaã vïì chiïìu. Mùåt trúâi khi êëy trúã thaânhmöåt voâng troân mïìm maåi, huyïìn bñ vaâ àêìy quyïën ruätrïn daäy nuái non truâng àiïåp. Julian noái rùçng anhkhöng bao giúâ quïn giêy phuát êëy – giêy phuát àêìu tiïncuãa phêìn àúâi coân laåi, möåt phêìn àúâi maâ chùèng bao lêusau anh seä hiïíu rùçng noá phong phuá vaâ haånh phuáchún têët caã nhûäng gò maâ anh àaä traãi qua. 39
 38. 38. Chûúng 4 CUÖÅC HÖÅI NGÖÅ ÚÃ NÚI HUYÏÌN BÑ S au nhiïìu giúâ ài böå doåc theo nhûäng conàûúâng moân ngoùçn ngoeâo vaâ àêìy coã daåi, hai ngûúâiài xuöëng möåt thung luäng xanh mûúát. Möåt bïnthung luäng àûúåc bao boåc búãi nhûäng ngoån nuái phuãàêìy tuyïët, tröng giöëng nhû nhûäng chiïën binh quaãcaãm àang canh giûä biïn cûúng. Phña bïn kia laâ möåtrûâng thöng rêåm raåp che chùæn cho thung luäng, nhûmöåt moán quaâ thiïn nhiïn ban tùång cho vuâng àêëthuyïìn aão naây. 41
 39. 39. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Võ hiïìn triïët nhòn Julian, móm cûúâi vaâ baão: – Chaâo mûâng anh àaä àïën vúái Sivana. Caã hai cuâng ài xuöëng möåt con àûúâng khaá bùçngphùèng phña dûúái àïí vaâo möåt khu rûâng rúåp maát. Muâinhûåa thöng vaâ göî àaân hûúng thoang thoaãng trongkhöng khñ. Julian ài chên trêìn trïn nhûäng maãng rïuxanh, caãm nhêån sûå mïìm maåi vaâ maát laånh cuãa chuángàang laâm dõu ài caãm giaác àau buöët cuãa àöi chên saunhiïìu ngaây leo nuái. Anh thêåt sûå ngaåc nhiïn khi nhònthêëy rûâng hoa phong lan trûúác mùæt. Nhûäng caánhhoa rûåc rúä sùæc maâu nhû àang reo ca cuâng veã àeåplöång lêîy cuãa chöën thiïn àûúâng beá nhoã naây. Julian chêåm raäi bûúác theo võ thaánh tùng, lùængnghe nhûäng êm thanh ïm aái tûâ xa vang laåi. Sau khiài qua khu rûâng, hai ngûúâi àùåt chên vaâo möåt ngöilaâng nhoã. Hai bïn àûúâng, Julian àïí yá thêëy nhûängtuáp lïìu àûúåc trang trñ bùçng nhûäng voâng hoa xinhxùæn. Àïën giûäa laâng, àêåp vaâo mùæt Julian laâ möåt ngöiàïìn coá kiïën truác tûåa nhû nhûäng ngöi àïìn úã ThaáiLan hay Nepal. Àiïìu àùåc biïåt laâ ngöi àïìn naây àûúåctrang trñ bùçng nhûäng chuöîi hoa nhiïìu maâu sùæc vaâàûúåc kïët laåi bùçng nhûäng súåi dêy rûâng. Thoaåt tröng, nhûäng tu sô söëng trong ngöi laângnaây rêët giöëng vúái Yogi Raman, võ hiïìn triïët àaä àûa 42
 40. 40. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNJulian àïën àêy. Raman laâ võ thaánh tùng lúán tuöíinhêët Sivana àöìng thúâi cuäng laâ trûúãng laâng. Julian vöcuâng ngaåc nhiïn khi nhòn thêëy veã treã trung vaâ sûåthanh thoaát cuãa têët caã moåi ngûúâi. Hoå laâm viïåc trongsûå yïn lùång tuyïåt àöëi vaâ sau naây, Julian biïët àoá chñnhlaâ caách hoå baây toã loâng tön kñnh àöëi vúái thiïn nhiïn. Khi Julian bûúác vaâo laâng, khoaãng 10 ngûúâi àaânöng ùn mùåc giöëng Yogi Raman chaâo àoán anh bùçngnuå cûúâi thên thiïån. Nuå cûúâi cuãa hoå toaát lïn sûåbònh yïn vaâ sêu sùæc. Dûúâng nhû moåi sûå öìn aâo,cùng thùèng cuãa thïë giúái bïn ngoaâi àïìu khöng aãnhhûúãng àïën cuöåc söëng thanh bònh núi àêy. Hoå thïíhiïån loâng hiïëu khaách cuãa mònh chó bùçng caách cuáichaâo àún giaãn nhûng vö cuâng nöìng hêåu. Daáng veã cuãa nhûäng ngûúâi phuå nûä úã àêy khiïënJulian chuá yá. Trong böå vaáy bùçng luåa höìng, hoå bûúácài nhanh nheån möåt caách khaác thûúâng. Tuy nhiïn,bûúác chên cuãa hoå khöng êín chûáa sûå bêån röån àêìytêët bêåt cuãa thïë giúái bïn ngoaâi. Traái laåi, noá thanhthoaát vaâ nheå nhaâng. Nhiïìu ngûúâi àang laâm viïåctrong àïìn, tûåa nhû hoå àang chuêín bõ cho möåt lïîhöåi naâo àoá. Möåt söë ngûúâi khaác thò khuên cuãi vaâthïu nhûäng têëm thaãm trang trñ. Têët caã àïìu chuátêm vaâo cöng viïåc úã cêëp àöå cao nhêët vaâ àïìu raångngúâi haånh phuác. 43
 41. 41. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Julian quan saát veã mùåt caác võ hiïìn triïët vaâ nhêånthêëy möåt sûác maånh àêìy quyïìn nùng trïn gûúngmùåt hoå. Duâ àaä lúán tuöíi nhûng úã hoå toaát lïn möåtsûác treã rêët àùåc biïåt. Àöi mùæt hoå saáng long lanh vaâtraân àêìy niïìm vui söëng. Töëi höm àoá, Julian àûúåc àoán chaâo bùçng möåtbûäa tiïåc traái cêy tûúi. Vïì sau, anh hiïíu rùçng àêy laâmöåt trong nhûäng bñ quyïët giuáp hoå coá àûúåc möåtsûác khoãe lyá tûúãng. Sau bûäa ùn, Yogi Raman àûaJulian àïën möåt tuáp lïìu àêìy hoa, bïn trong laâ möåtcaái giûúâng nguã nhoã vúái möåt xêëp giêëy trùæng trïnbaân. Öng cho biïët àêy seä laâ nhaâ cuãa anh trong thúâigian túái. Duâ chûa bao giúâ àïën möåt núi naâo huyïìn bñ nhûSivana nhûng khöng hiïíu sao Julian laåi coá caãm giaácnhû anh àang trúã vïì nhaâ cuãa mònh sau nhiïìu nùmxa caách. Linh caãm maách baão vúái anh rùçng anhthuöåc vïì núi naây, duâ chó trong möåt thúâi gian ngùæn.Àêy seä laâ núi anh nhoám lïn ngoån lûãa bïn trongmònh vaâ bùæt àêìu möåt cuöåc söëng múái, möåt cuöåcsöëng giaãn dõ, chên phûúng, thanh tõnh vaâ haâi hoâa. 44
 42. 42. Chûúng 5 NGÛÚÂI HOÅC TROÂ TINH THÊÌN Cuöåc söëng khöng bao giúâ laâ bïë tùæc thêåt sûå nïëu con ngûúâi daám rúâi boã löëi moân vaâ duäng caãm tòm ra nhûäng giaá trõ múái. - Khuyïët danh T öi nhòn àöìng höì, àaä hún 8 giúâ töëi vaâ nhúá ramònh coân möåt vuå kiïån khaá quan troång vaâo ngaây mai.Thïë nhûng, bõ cuöën huát theo cêu chuyïån cuãa Julian,töi chùèng coân muöën nghô àïën bêët kyâ àiïìu gò. Quaãthêåt, Julian, sau cuöåc gùåp gúä vúái nhûäng nhaâ hiïìn triïët 45
 43. 43. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNvô àaåi cuãa ÊËn Àöå, àaä coá sûå biïën àöíi àaáng kinh ngaåc.Töi tûå hoãi liïåu nhûäng bñ quyïët cuãa anh coá thïí giuáptöi thay àöíi cuöåc söëng hiïån taåi cuãa mònh khöng.Chûáng kiïën sûå thay àöíi cuãa Julian, töi caâng muöënhiïíu roä hún vïì cuöåc söëng tinh thêìn cuãa mònh. Taåi saonhûäng àam mï trûúác àêy cuãa töi giúâ khöng coânnguyïn veån? Hay taåi töi khöng thïí caãm nhêån àûúåcnhûäng niïìm vui àún giaãn trong cuöåc söëng? Töi nghôàaä àïën luác mònh phaãi tòm laåi vêån mïånh cuãa mònh. Dûúâng nhû caãm nhêån àûúåc sûå thñch thuá cuãa töi,Julian àêíy nhanh nhõp àöå cêu chuyïån. Julian kïí, vúáikhaã nùng thñch ûáng vaâ niïìm àam mï cuãa mònh, anhnhanh choáng hoâa nhêåp vúái cuöåc söëng úã Sivana vaâàûúåc nhiïìu ngûúâi yïu mïën. Anh cuäng chiïëm àûúåctònh caãm cuãa caác võ hiïìn triïët vaâ hoå àöëi xûã vúái anhnhû möåt thaânh viïn chñnh thûác trong cöång àöìng. Àûúåc sûå chó daåy cuãa Yogi Raman, Julian ra sûáchoåc têåp nhùçm lônh höåi nhûäng kiïën thûác múái meã vïìcaách thûác hoaåt àöång cuãa cú thïí, trñ oác vaâ têm höìncuäng nhû laâm thïë naâo àïí coá àûúåc sûå tûå chuã. Sûåthöng thaái vaâ thên thiïån cuãa Raman khiïën Juliankñnh troång öng nhû möåt ngûúâi thêìy vaâ yïu quyáöng nhû möåt ngûúâi cha. Hai thêìy troâ thûúâng bùæt àêìu ngaây múái cuãa mònh 46
 44. 44. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNbùçng caách baân luêån vïì yá nghôa cuãa cuöåc àúâi vaânhûäng caách thûác àún giaãn nhùçm laâm chuã cuöåcsöëng. Raman giuáp Julian nhêån thûác roä hún vïì sûåsöëng, sûå saáng taåo, giaá trõ cuãa nhûäng ûúác mú cuängnhû caách thûác thûåc hiïån chuáng. Öng coân truyïìncho anh bñ quyïët àïí àaåt àûúåc sûå bònh an trong têmhöìn vaâ keáo daâi tuöíi thoå. Thónh thoaãng hai thêìy troângöìi bïn nhau chúâ àúåi bònh minh vaâ têån hûúãngnhûäng tia nùæng àêìu tiïn trong ngaây. Coá luác hoåtõnh têm bùçng phûúng phaáp thiïìn àïí têån hûúãngmoán quaâ maâ sûå tônh lùång mang laåi. Cuäng coá khi hoåcuâng nhau baách böå xuyïn qua rûâng thöng vaâ thaãoluêån vïì nhûäng triïët lyá cuãa cuöåc söëng. Sau ba tuêìn úã Sivana, Julian bùæt àêìu thay àöíi, caãvïì thïí chêët lêîn tinh thêìn. Anh hoâa mònh vaâo thiïnnhiïn vaâ say mï chiïm ngûúäng nhûäng tuyïåt taáccuãa taåo hoáa, tûâ bêìu trúâi àïm àêìy sao àïën neát quyïënruä cuãa vaån vêåt sau cún mûa. Chñnh nhûäng àiïìutûúãng chûâng rêët bònh dõ naây àaä taác àöång sêu sùæcàïën thïë giúái nöåi têm cuãa anh. Phûúng phaáp luyïåntêåp cuãa caác võ hiïìn triïët àaä giuáp Julian coá àûúåc caãmgiaác yïn bònh vaâ thanh tõnh trong têm höìn. Dêìndêìn, Julian khaám phaá ra àûúåc nhûäng tiïìm nùng bõlaäng quïn trong têm trñ mònh. Caâng ngaây anh caângcaãm thêëy vui veã vaâ thoaãi maái hún. 47
 45. 45. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Vaâ bêy giúâ, trûúác mùåt töi, thên hònh quaá khöíngaây xûa cuãa Julian àaä trúã thaânh möåt cú thïí rùænchùæc vaâ khoãe maånh. Veã xanh xao àûúåc thay thïëbùçng sûå höìng haâo àêìy sûác söëng. Sau khi ngûâng laåi vaâi giêy nhû àïí nghiïåm laåinhûäng gò mònh àaä traãi qua, Julian tiïëp tuåc cêuchuyïån bùçng gioång chêåm raäi: - Töi àaä nhêån ra nhiïìu àiïìu vö cuâng quantroång, John aå. Thïë giúái cuãa chuáng ta, caã bïn ngoaâilêîn bïn trong, àïìu rêët àùåc biïåt. Thaânh cöng bïnngoaâi seä khöng laâ gò caã nïëu anh khöng coá àûúåc sûåthaânh cöng úã bïn trong. Giûäa sûå giaâu coá vaâ àuã àêìycoá möåt khoaãng caách rêët lúán. Ngaây trûúác töi chóquan têm àïën cuöåc söëng bïn ngoaâi vaâ nhûängthaânh cöng vïì vêåt chêët. Nhûng giúâ àêy, töi àaähiïíu àûúåc vai troâ cuãa sûå tûå chuã cuäng nhû têìmquan troång cuãa sûå phaát triïín toaân diïån vïì caãmxuác, trñ tuïå, têm höìn vaâ cú thïí cuãa con ngûúâi. Laâmsao anh coá thïí hoaân thaânh töët cöng viïåc khi anhkhöng coá niïìm àam mï? Laâm sao anh coá thïí chùmlo cho ngûúâi khaác khi anh khöng thïí tûå chùm soácchñnh mònh? Cuäng nhû vêåy, töi khöng thïí yïumïën moåi ngûúâi nïëu töi khöng biïët caách yïu chñnhbaãn thên. 48
 46. 46. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Böîng nhiïn gioång Julian trúã nïn nhoã nheå. Anhböåc baåch: - Khi coân laâ möåt luêåt sû thaânh àaåt, hêìu nhû töichûa tûâng múã loâng vúái bêët cûá ai vaâ giúâ àêy töi caãmthêëy höëi tiïëc vò àiïìu àoá, John aå. Trong thúâi giansöëng úã Sivana, töi àaä phêën chêën möåt caách khaácthûúâng khi hoåc àûúåc caách seã chia suy nghô vaâ hiïíubiïët cuãa mònh vúái têët caã moåi ngûúâi. Julian nhòn ra ngoaâi vaâ nhêån thêëy trúâi àaä töëi.Anh àûáng dêåy chuêín bõ ra vïì. Töi vöåi noái: - Anh coá thïí úã laåi thïm möåt laát àûúåc khöng,Julian? Thêåt sûå töi àaä bõ cuöën vaâo cêu chuyïån cuãaanh cuäng nhû nhûäng kiïën thûác maâ anh àaä àûúåclônh höåi úã Sivana. Töi thêåt sûå muöën biïët chuyïån gòàaä diïîn ra sau àoá. - Töi seä trúã laåi àêy, chùæc chùæn laâ vêåy, John. Anhhiïíu möåt khi àaä bùæt àêìu laâm möåt viïåc gò àoá, töi seäkhöng bao giúâ boã cuöåc nûãa chûâng maâ. Nhûng bêygiúâ anh àang coá viïåc phaãi laâm vaâ baãn thên töi àangcoá möåt söë vêën àïì riïng cêìn giaãi quyïët. - Töi hiïíu röìi. – Töi gêåt àêìu. – Nhûng anh coá thïínoái cho töi biïët liïåu nhûäng bñ quyïët maâ anh àaä hoåc coáthïí aáp duång trong trûúâng húåp cuãa töi àûúåc khöng? 49
 47. 47. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN - “Khi ngûúâi hoåc troâ àaä sùén saâng thò ngûúâi thêìyseä xuêët hiïån.” – Julian traã lúâi bùçng möåt cêu chêmngön. – Têët caã moåi ngûúâi àïìu coá quyïìn àûúåc àoánnhêån nguöìn tri thûác maâ töi àaä may mùæn àûúåc lônhhöåi. Noá coá thïí giuáp chuáng ta thay àöíi baãn thêncuäng nhû cuöåc söëng quanh mònh. Töi seä chia seãnhûäng kiïën thûác naây vúái anh. Haäy kiïn nhêîn. Töëimai chuáng ta seä gùåp laåi nhau taåi nhaâ anh vaâ seä noáiroä hún vïì chuáng. Anh àöìng yá chûá? - Têët nhiïn! – Töi àaáp, duâ vêîn caãm thêëy húithêët voång. – Caãm ún anh. Töi seä àúåi! Sau khi tiïîn Julian ra vïì, töi ngöìi laåi möåt mònhtrong vùn phoâng, ngêîm nghô vïì cuöåc truâng phuângbêët ngúâ vaâ cêu chuyïån cuãa ngûúâi baån luêåt sû nùmxûa nay àaä laâ tu sô. Töi nhêån ra sûå ngùæn nguãi cuãa àúâingûúâi vaâ sûå vö thûúâng trong cuöåc söëng. Töi nghô vïìbïí kiïën thûác mïnh möng cuãa phûúng Àöng huyïìnbñ maâ töi chûa coá dõp chaåm vaâo. Töi mûúâng tûúångra caãm giaác mònh seä nhû thïë naâo khi àaä lêëy laåi àûúåcnhûäng hûáng thuá trong cuöåc söëng, laåi coá àûúåc sûå toâmoâ, hiïëu àöång nhû khi coân treã. Biïët àêu khi êëy töicuäng seä tûâ boã cöng viïåc luêåt sû naây. Coá thïí úã àêu àoáseä coá tiïëng goåi töi hûúáng vïì möåt núi khaác, cao quyávaâ vô àaåi hún? Nhûäng suy nghô naây khiïën töi chùèng 50
 48. 48. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNthïí têåp trung vaâo têåp höì sú daây cöåm trûúác mùåt. Töiàûáng dêåy tùæt àeân, khoáa cûãa vùn phoâng vaâ ra vïì trongkhöng khñ oi nöìng cuãa àïm heâ. 51
 49. 49. Chûúng 6 NGUÖÌN TRÑ TUÏå THÖNG THAÁI Cuöåc söëng laâ möåt khung vaãi röång vaâ baån nïn veä vaâo àoá têët caã nhûäng sùæc maâu trong khaã nùng cuãa baån. - Danny Kaye À uáng nhû àaä hûáa, hún 7 giúâ töëi höm sau,Julian àïën gùåp töi. Anh xuêët hiïån trong böå daångkhaác hùèn ngaây höm qua. Tuy vêîn khoãe maånh vaâtraân àêìy sûác söëng, nhûng böå quêìn aáo maâ anh àang 53
 50. 50. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNmùåc khiïën töi caãm thêëy ngaåc nhiïn. Trong caái oinöìng cuãa tiïët trúâi thaáng 7, anh mùåc möåt chiïëc aáodaâi maâu àoã, bïn ngoaâi laâ aáo choaâng coá hònh thïumaâu xanh truâm kñn àêìu khiïën töi coá caãm giaác rêëtnoáng bûác. – Chaâo anh baån! – Julian vui veã. – Xin chaâo. – Töi gêåt àêìu chaâo laåi Julian, mùætvêîn khöng rúâi böå trang phuåc àùåc biïåt cuãa anh. – Àûâng nhòn töi nhû vêåy chûá. Anh mong àúåitöi seä mùåc àöì gò haã John? Chuáng töi nhòn nhau vaâ cuâng phaá lïn cûúâi. Töirêët thñch tñnh haâi hûúác cuãa Julian vaâ caãm thêëy vuivò anh àaä khöng àaánh mêët noá sau bao nhiïu thùngtrêìm cuãa cuöåc söëng. Khi Julian àaä yïn võ trïn ghïë, töi chúåt nhòn thêëytraâng chuöîi haåt bùçng göî maâ anh àang àeo. – Àêy laâ gò vêåy? Noá àeåp quaá. – Töi ngaåc nhiïnthöët lïn. – Chuáng ta seä noái vïì caái naây sau. – Julian traã lúâitrong khi ngoán tay caái vaâ ngoán troã cuãa anh àanglêìn chuöîi haåt. – Coá nhiïìu vêën àïì cêìn àûúåc ûu tiïntrûúác. 54
 51. 51. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN – Vêåy thò chuáng ta bùæt àêìu ài. Anh biïët khöng,höm nay töi chùèng thïí têåp trung vaâo cöng viïåc vòcûá maãi nghô vïì buöíi troâ chuyïån cuãa chuáng ta àêëy. Julian móm cûúâi vaâ bùæt àêìu cêu chuyïån. Cuängnhû ngaây höm qua, anh chia seã vúái töi nhûängphûúng phaáp coá thïí giuáp con ngûúâi kiïím soaát têmtrñ vaâ xoáa boã nhûäng lo toan thûúâng nhêåt. Anh noáivïì trñ tuïå thöng thaái maâ Yogi Raman vaâ nhûäng võtu sô khaác àaä aáp duång àïí xêy dûång möåt cuöåc söëngyá nghôa vaâ àuã àêìy. Ngoaâi ra, anh coân giaãi thñch vïìnhûäng bñ quyïët duâng àïí khúi nguöìn nùng lûúångbïn trong con ngûúâi. Khi nghe nhûäng àiïìu Julian vûâa noái, böîng dûngtrong töi xuêët hiïån caãm giaác hoaâi nghi. Töi tûå hoãiliïåu àêy coá phaãi laâ troâ àuâa cuãa Julian khöng búãi vòtöi caãm thêëy cêu chuyïån cuãa anh giöëng nhû saãnphêím cuãa trñ tûúãng tûúång. Roä raâng, viïåc möåt luêåtsû danh tiïëng tûâ boã têët caã taâi saãn àïí thûåc hiïån möåtcuöåc haânh trònh têm linh trïn àêët ÊËn vaâ trúã vïì nhûmöåt tñn àöì thöng thaái laâ àiïìu rêët khoá tin! – Julian, liïåu anh coá àang àuâa vúái töi khöngvêåy? Laâm sao moåi chuyïån coá thïí diïîn ra nhû thïëàûúåc. – Töi noái, gioång cöë toã ra thaãn nhiïn àïí doâxeát phaãn ûáng cuãa Julian. 55
 52. 52. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Dûúâng nhû àoaán trûúác àûúåc sûå hoaâi nghi cuãatöi, Julian móm cûúâi hoãi: – Trûúác toâa, anh biïån höå cho vuå aán cuãa mònhnhû thïë naâo? – Töi àûa ra bùçng chûáng thuyïët phuåc. – Töi traãlúâi, tûå hoãi khöng biïët anh àõnh dêîn dùæt vêën àïì àïënàêu. – Vêåy thò haäy àïí töi chûáng minh cho anh thêëynhûäng àiïìu töi vûâa noái laâ sûå thêåt. Haäy nhòn vaâokhuön mùåt vaâ cú thïí cuãa töi ài. Anh khöng caãmnhêån àûúåc nguöìn nùng lûúång söëng àang chaãytrong ngûúâi töi sao? Vaâ caã sûå yïn bònh nûäa. Chùæcchùæn anh àaä thêëy töi thay àöíi nhû thïë naâo röìi àuángkhöng? Töi gêåt àêìu. Nhûng duâ khöng thïí lyá giaãi sûå thayàöíi àïën mûác kinh ngaåc cuãa Julian, töi vêîn hoãi: – Anh khöng ài phêîu thuêåt thêím myä àêëy chûá? – Têët nhiïn laâ khöng! – Julian cûúâi. – Phêîuthuêåt thêím myä chó coá thïí chónh sûãa bïì ngoaâi trongkhi töi laåi cêìn àûúåc chûäa trõ bïn trong. Caách söëngthiïëu khoa hoåc trûúác àêy àaä àêíy töi vaâo hoaân caãnhhïët sûác bi àaát. Noá coân tïå haåi hún caã cún àau timmaâ töi àaä phaãi chõu àûång. 56
 53. 53. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN – Nhûng anh biïët khöng, cêu chuyïån cuãa anhquaá huyïìn bñ vaâ kyâ laå. – Töi vêîn chûa caãm thêëythuyïët phuåc. Julian móm cûúâi, khöng chuát noáng giêån trûúác sûåbûúáng bónh cuãa töi. Anh vúái lêëy êëm traâ úã baân vaâ roátvaâo taách cuãa töi. Duâ taách àaä àêìy nhûng anh vêîntiïëp tuåc roát, khiïën nûúác traân tûâ miïång taách xuöëngàôa loát röìi chaãy xuöëng saân; nhûng dûúâng nhû anhkhöng coá yá àõnh dûâng laåi. Luác àêìu töi im lùångquan saát haânh àöång cuãa anh, nhûng cuöëi cuâng töikhöng nhõn àûúåc: – Julian, anh laâm gò vêåy? Taách traâ àaä traân rangoaâi röìi kòa. Anh khöng thïí roát thïm àûúåc nûäaàêu. Julian nhòn töi höìi lêu röìi traã lúâi: – Xin àûâng hiïíu lêìm, John. Töi chó muöën minhhoåa cho anh thêëy thöi. Coá veã cuäng giöëng nhû caáitaách, àêìu oác cuãa anh cuäng àaä traân àêìy röìi àêëy. Laâmsao anh coá thïí thïm bêët kyâ yá tûúãng naâo nïëu anhkhöng laâm caån noá ài? Töi caãm thêëy bêët ngúâ trûúác caách lyá giaãi cuãaJulian. Anh noái àuáng. Sau nhiïìu nùm laâm viïåctrong möi trûúâng khùæc nghiïåt cuãa ngaânh luêåt, 57
 54. 54. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNnhûäng suy nghô cuãa töi trúã nïn cûáng nhùæc vaâ nùångnïì. Noá àaä baâo moân moåi khaã nùng saáng taåo vaâ giúáihaån têìm nhòn cuãa töi. Vúå töi, Jenny, thûúângkhuyïn töi nïn múã röång nhûäng möëi quan hïå cuängnhû khaám phaá nhûäng àiïìu múái laå trong cuöåc söëng.Töi khöng thïí nhúá lêìn cuöëi cuâng mònh àoåc möåtcuöën saách khöng liïn quan àïën luêåt laâ khi naâo. – ÖÌ, töi hiïíu yá anh röìi, Julian. – Töi gêåt àêìu. –Coá leä nhûäng nùm haânh nghïì luêåt àaä biïën töi thaânhmöåt keã chó biïët hoaâi nghi. Tûâ khi gùåp laåi anh, trongsêu thùèm loâng mònh töi nhêån ra möåt àiïìu gò àoá rêëtthiïng liïng àang tröîi dêåy. Sûå thay àöíi cuãa anh thêåtsûå rêët kyâ laå vaâ töi tûå hoãi liïåu mònh coá thïí hoåc hoãiàûúåc gò tûâ anh khöng. Thïë nhûng chùèng hiïíu sao töilaåi khöng muöën tin vaâo àiïìu anh vûâa noái. – John, töëi nay seä laâ buöíi töëi àaáng nhúá trongcuöåc àúâi anh. Noá seä múã àêìu cho cuöåc söëng múáicuãa anh. Bêy giúâ, töi chó yïu cêìu anh suy nghô kyähún vïì nhûäng kiïën thûác cuäng nhû nhûäng phûúngphaáp maâ töi seä chia seã vúái anh àöìng thúâi thûã aápduång chuáng trong khoaãng möåt thaáng xem sao.Haäy thûåc hiïån chuáng vúái têët caã niïìm tin cuãa mònh. – Möåt thaáng dûúâng nhû laâ quaá daâi àoá, Julian. – Baãy trùm hai mûúi giúâ tûå vêån haânh àïí hoaân 58
 55. 55. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNthiïån phêìn àúâi coân laåi laâ caái giaá quaá reã, John! Àêìutû cho baãn thên laâ sûå àêìu tû khön ngoan nhêët. Noákhöng chó giuáp anh hoaân thiïån cuöåc söëng cuãamònh maâ coân taåo nïn sûå khaác biïåt cho cuöåc söëngcuãa nhiïìu ngûúâi khaác. – Nhûng laâm thïë naâo àïí àûúåc nhû vêåy? – Töihoãi, gioång ngúâ vûåc. – Nhû töi àaä noái, chó khi anh biïët yïu quyá baãnthên mònh thò anh múái coá thïí yïu thûúng nhûängngûúâi khaác thêåt loâng. Chó khi anh biïët múã röångtraái tim mònh thò anh múái coá thïí chaåm àïën traái timcuãa ngûúâi khaác. Khi àoá, anh seä coá cú höåi àïí söëngmöåt cuöåc àúâi àuã àêìy vaâ yá nghôa. – Vêåy töi coá thïí mong àúåi gò vaâo möåt thaáng àoá? – Anh seä àûúåc traãi nghiïåm nhûäng thay àöíi kyâ laåtrong caách thûác hoaåt àöång cuãa cú thïí, trñ oác lêîntêm höìn anh. Anh seä coá thïm nùng lûúång, nhiïåthuyïët vaâ sûå haâi hoâa trong cuöåc söëng. Bïn caånh àoá,caãm giaác haånh phuác vaâ cên bùçng seä nhanh choángtrúã laåi vúái anh. Àoá chó laâ möåt vaâi lúåi ñch maâ hïåthöëng cöng thûác cuãa Sivana coá thïí mang laåi. – ÖÌ! – Töi thöët lïn àêìy ngaåc nhiïn. – Lúâi khuyïn cuãa caác võ hiïìn triïët coá thïí giuáp 59
 56. 56. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNchuáng ta hoaân thiïån cuöåc söëng cuãa mònh duâ chuángàaä xuêët hiïån tûâ khaá lêu. Noá trûåc tiïëp, thûåc tiïîn, vaâquan troång laâ coá hiïåu quaã vúái têët caã moåi ngûúâi.Nhûng trûúác khi chia seã kiïën thûác naây vúái anh,mong anh hûáa vúái töi möåt viïåc. Töi nghô coá leä àêy chñnh laâ àiïìu kiïån àïí àûúåclônh höåi kiïën thûác uyïn thêm kia. Coá leä noá giöëngvúái àiïìu maâ trûúác àêy meå töi tûâng noái: “Khöng baogiúâ coá nhûäng bûäa cúm trûa miïîn phñ àêu con aå!”. Julian nhòn töi möåt luác röìi àûa ra yïu cêìu: – Töi muöën sau khi lônh höåi àûúåc nguöìn tri thûácthöng tuïå naây vaâ thêëy àûúåc hiïåu quaã cuãa chuáng, anhseä mang chuáng cho nhûäng ngûúâi khaác àïí hoå cuängnhêån àûúåc lúåi ñch tûúng tûå. Khi anh thûåc hiïån lúâi àïìnghõ naây cuãa töi thò cuäng laâ luác anh giuáp töi thûåchiïån phêìn naâo lúâi hûáa cuãa töi vúái Yogi Raman. Töi gêåt àêìu àöìng yá maâ khöng hïì do dûå vaâJulian bùæt àêìu giaãng giaãi vïì hïå thöëng phûúng phaápSivana. Khi nghe Julian trònh baây, töi hiïíu àûúåcrùçng hïå thöëng naây thêåt ra rêët àún giaãn. Troång têmcuãa noá göìm baãy àûác haånh cùn baãn vaâ baãy nguyïntùæc nïìn taãng – chòa khoáa dêîn àïën sûå khai saáng tinhthêìn vaâ thaânh cöng trong cuöåc söëng. 60
 57. 57. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Julian noái vúái töi rùçng Yogi Raman àaä chia seãbaãy àûác haånh àoá vúái anh sau khi anh àïën Sivanaàûúåc vaâi thaáng. Möåt àïm, khi têët caã àaä chòm tronggiêëc nguã, Raman kheä goä cûãa lïìu cuãa Julian. Vúáigioång nheå nhaâng, Raman àaä noái vúái anh: “Trongnhiïìu ngaây qua, töi àaä suy nghô rêët nhiïìu vïì vêënàïì cuãa anh, Julian aå. Töi tin anh laâ möåt ngûúâi töëtvaâ thêåt loâng mong muöën taåo nïn sûå khaác biïåt chocuöåc söëng cuãa mònh bùçng nhûäng àiïìu töët àeåp nhêët.Tûâ khi àïën àêy, anh àaä múã loâng àoán nhêån nhûängtruyïìn thöëng cuãa chuáng töi vaâ àaä hoåc àûúåc khaánhiïìu àiïìu. Àïm nay, töi seä bùæt àêìu chia seã vúái anhnhûäng triïët lyá khai saáng trong hïå thöëng Sivana.Noá khöng chó mang laåi lúåi ñch cho anh maâ coân coáthïí giuáp ñch cho nhûäng ngûúâi bïn caånh anh.Chuáng ta seä noái chuyïån vúái nhau möîi ngaây. Anhbiïët khöng, ngaây xûa töi cuäng thûúâng laâm nhû thïënaây vúái cêåu con trai beá nhoã cuãa mònh, trûúác khi noáqua àúâi caách àêy vaâi nùm. Töi hiïíu rùçng sûå ra àicuãa noá laâ àiïìu têët yïëu nïn khöng cöë nñu keáo hayàau àúán quaá nhiïìu. Ngûúåc laåi, töi haånh phuác vaâhaâi loâng vúái khoaãng thúâi gian mònh àaä coá vúái noá.Bêy giúâ, töi muöën caãm ún cuöåc söëng vò têët caãnhûäng kiïën thûác khai saáng cuãa chuáng töi sùæp àûúåcsöëng trong anh”. 61
 58. 58. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Julian nhùæm mùæt laåi. Dûúâng nhû anh àang àûamònh trúã vïì vúái vuâng àêët thêìn bñ àaä göåi rûãa têmhöìn anh bùçng nhûäng kiïën thûác vö giaá. – Yogi Raman baão töi rùçng baãy àûác haånh chñnhlaâ baãy bñ quyïët àïí xêy dûång möåt cuöåc söëng bònhyïn, haånh phuác. Öng yïu cêìu töi nhùæm mùæt laåi,nhû caách töi àang laâm luác naây vaâ baão töi haäy veä ramöåt bûác tranh trong trñ tûúãng tûúång cuãa mònh vúáinhûäng caãnh vêåt nhû sau: “Anh àang ngöìi giûäamöåt khu vûúân hoa höìng toãa hûúng thúm ngaát.Caãnh vêåt xung quanh anh tônh lùång tuyïåt àöëi.Bêy giúâ, haäy têån hûúãng caãm giaác tuyïåt vúâi maâ khuvûúân mang laåi cho anh. Giûäa khu vûúân laâ möåtngoån baão thaáp saáu têìng. Böîng nhiïn luác àoá, sûåtônh lùång khu vûúân bõ phaá vúä búãi tiïëng cûãa keäo keåt.Tûâ trong ngoån thaáp, möåt voä sô sumo ngûúâi Nhêåtbûúác ra vaâ ài daåo quanh khu vûúân. Anh ta àeomöåt chiïëc àai maâu höìng chónh tïì núi thùæt lûng.Khi àang taãn böå trong vûúân thò bêët ngúâ anh tagiêîm lïn möåt chiïëc àöìng höì bêëm giúâ maâu vaângmaâ ai àoá àaä àïí quïn tûâ nhiïìu nùm trûúác vaâ ngaäsoáng xoaâi trïn mùåt àêët. Anh ta nùçm bêët tónhtrong möåt thúâi gian daâi. Nhûng sau àoá anh tatónh dêåy nhúâ hûúng thúm dõu nheå cuãa nhûäng bönghoa àang núã röå trong vûúân. Anh ta àûáng dêåy, 62
 59. 59. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNnhòn sang bïn traái vaâ hïët sûác kinh ngaåc trûúácnhûäng gò àang diïîn ra trûúác mùæt mònh. Xuyïnqua nhûäng buåi cêy úã goác khu vûúân laâ möåt conàûúâng daâi àûúåc laát búãi haâng triïåu viïn kim cûúnglêëp laánh. Roä raâng, möåt sûác maånh thêìn bñ naâo àoáàaä khiïën ngûúâi voä sô naây nhòn vïì phña con àûúângvaâ anh ta àaä choån noá theo niïìm tin cuãa mònh.Con àûúâng àoá àaä dêîn anh ta àïën thïë giúái cuãaniïìm vui vaâ haånh phuác bêët têån”. Sau khi nghe xong cêu chuyïån naây, Julian baãovúái töi rùçng anh caãm thêëy vö cuâng thêët voång.Trûúác àoá, anh hy voång mònh seä àûúåc nghe möåtcêu chuyïån gò àoá thêåt löi cuöën, chûáa àûång möåt sûácmaånh huyïìn bñ thöi thuác anh phaãi haânh àöång hoùåcñt nhêët coá thïí khiïën anh caãm thêëy xuác àöåång. Thïënhûng, têët caã nhûäng gò anh àûúåc nghe chó laâ möåtcêu chuyïån vïì voä sô sumo ngûúâi Nhêåt vaâ möåt ngoånbaão thaáp bònh thûúâng. Khi àoá, dûúâng nhû nhêån thêëy àûúåc sûå thay àöíitrïn gûúng mùåt Julian, Yogi Raman liïìn noái: “Àûâng bao giúâ coi thûúâng sûác maånh cuãa sûå àúngiaãn, Julian. Coá thïí cêu chuyïån naây khöng giöëngvúái sûå tûúãng tûúång vaâ chúâ àúåi cuãa anh, nhûng noáchûáa àûång möåt sûác maånh àùåc biïåt vaâ coá yá nghôa 63
 60. 60. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNbao truâm moåi lônh vûåc cuöåc söëng. Tûâ khi anh àïënàêy, töi àaä suy nghô rêët nhiïìu vïì caách chia seã kiïënthûác vúái anh. Thoaåt tiïn, töi àõnh giaãng cho anhhaâng loaåt baâi giaãng trong voâng vaâi thaáng.Nhûng röìi töi nhêån ra rùçng caách giaãng daåytruyïìn thöëng naây khöng thñch húåp vúái tñnh chêëtcuãa trñ tuïå thöng thaái maâ anh sùæp lônh höåi. Sauàoá, töi nghô àïën viïåc nhúâ têët caã cû dên cuãaSivana daânh möîi ngaây möåt ñt thúâi gian àïí hûúángdêîn anh nhûäng triïët lyá naây. Nhûng àêy cuängkhöng phaãi laâ caách hiïåu quaã nhêët coá thïí giuáp anhnùæm bùæt àûúåc nhûäng àiïìu töi muöën truyïìn àaåt.Sau nhiïìu ngaây suy nghô, cuöëi cuâng töi àaä choånphûúng phaáp goái gheám moåi yá nghôa sêu sùæc vaâocêu chuyïån thêìn kyâ naây. Töi nghô àêy chñnh laâphûúng thûác cêìn thiïët vaâ hiïåu quaã nhêët coá thïígiuáp anh nhanh choáng thêëu hiïíu àûúåc toaân böå hïåthöëng Sivana cuâng baãy àûác haånh cuãa noá”. Sau àoá, võ thaánh tùng noái thïm: “Thoaåt nghe, cêu chuyïån naây coá veã phuâ phiïëm.Nhûng töi àaãm baão vúái anh rùçng möîi chi tiïët cuãanoá àïìu êín chûáa möåt baâi hoåc coá thïí taåo dûång cuöåcsöëng haånh phuác vaâ yá nghôa. Khu vûúân, ngoån baãothaáp, voä sô sumo, chiïëc àai, chiïëc àöìng höì maâuvaâng, hoa höìng vaâ con àûúâng kim cûúng laâ baãy 64
 61. 61. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNdêëu hiïåu cuãa àûác haånh vônh cûãu coá thïí giuáp conngûúâi xêy dûång möåt cuöåc söëng töët àeåp hún. Töicuäng chùæc chùæn vúái anh rùçng nïëu anh nùæm bùætàûúåc têët caã nhûäng chên lyá gûãi gùæm qua tûâng chitiïët trong cêu chuyïån, noá seä trúã thaânh haânh trangquan troång giuáp anh àaåt àûúåc caãnh giúái cao nhêët.Khi àoá, anh coá thïí thay àöíi cuöåc söëng cuãa mònhtheo hûúáng töët àeåp nhêët àöìng thúâi coá thïí giuápnhûäng ngûúâi xung quanh àaåt àûúåc àiïìu tûúngtûå. Khi aáp duång àûúåc nhûäng trñ tuïå uyïn thêmnaây vaâo trong cuöåc söëng thûúâng ngaây, anh seä caãmnhêån àûúåc möåt sûå thay àöíi sêu sùæc caã vïì thïí chêët,trñ tuïå lêîn têm höìn. Vêåy taåi sao anh khöng bùætàêìu ghi khùæc cêu chuyïån naây vaâo têm trñ cuãamònh? Thaânh cöng chó àïën vúái nhûäng ai biïët haânhàöång thöi, Julian!”. Kïí àïën àoá, Julian quay sang nhòn thùèng vaâo mùættöi. Vúái gioång àêìy chên thaânh, anh noái: - Vaâ töi àaä thûåc hiïån theo àiïìu Yogi Raman chódaåy. Carl Jung(*) àaä tûâng noái: “Nhûäng ngûúâi nhònra bïn ngoaâi thûúâng laâ nhûäng ngûúâi hay mú(*) Carl Jung (1875 - 1961): Tïn àêìy àuã laâ Garl Gustav Jung, nhaâ têmlyá ngûúâi Thuåy Sô, laâ möåt trong nhûäng nhaâ têm lyá hoåc phên tñch haângàêìu thïë kyã XX. 65
 62. 62. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNtûúãng coân nhûäng ngûúâi nhòn vaâo trong têm mònhmúái chñnh laâ nhûäng ngûúâi tónh taáo. Tûúng laicuãa con ngûúâi seä trúã nïn roä raâng hún khi hoå biïëtnhòn vaâo chñnh traái tim hoå”. Vaâo caái àïm vö cuângàùåc biïåt êëy, töi àaä nhòn sêu vaâo traái tim mònh vaâhiïíu àûúåc nhiïìu bñ quyïët coá thïí giuáp cú thïí khoãemaånh, trau döìi tri thûác cuäng nhû nuöi dûúäng têmhöìn. Vaâ giúâ àêy, töi seä chia seã chuáng vúái anh. 66
 63. 63. Chûúng 7 KHU VÛÚÂN LAÅ THÛÚÂNG Duâ laâ vïì thïí chêët, trñ tuïå hay àaåo àûác, àa söë chuáng ta àïìu söëng trong möåt voâng troân giúái haån nhûäng tiïìm nùng thiïn bêím cuãa mònh. Trong khi àoá, möîi ngûúâi àïìu coá möåt nguöìn nùng lûúång dûå trûä àïí tiïëp sûác cho thûåc taåi, cho nhûäng gò chuáng ta khöng mú tûúãng. - William James T rong cêu chuyïån naây, khu vûúân laâ biïíutûúång cuãa têm trñ. – Julian noái. – Nïëu anh quantêm àïën têm trñ cuãa mònh àöìng thúâi luön cöë gùængnuöi dûúäng vaâ chùm soác noá nhû chùm soác möåt khuvûúân maâu múä, noá seä núã röå vaâ cho muâa böåi thu, hún 67
 64. 64. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNcaã nhûäng gò anh mong àúåi. Ngûúåc laåi, nïëu anh àïícho coã daåi sinh söi naãy núã trong àoá thò sûå bònh yïnvaâ haâi hoâa seä biïën mêët. John, töi muöën hoãi anh möåtcêu. Nïëu töi ài vaâo vûúân sau nhaâ anh, khu vûúân maâanh rêët quyá vaâ laâm chïët möåt cêy caãnh rêët àaáng giaácuãa anh, liïåu anh coá caãm thêëy tûác giêån khöng? – Têët nhiïn laâ coá! – Töi traã lúâi thaânh thêåt. – Thûåc tïë, hêìu hïët nhûäng ngûúâi laâm vûúân gioãiàïìu biïët caách baão vïå àïí khu vûúân cuãa hoå traánhnhûäng taác àöång khöng töët tûâ bïn ngoaâi. Hoå giöëngnhû nhûäng chiïën sô chiïën àêëu anh duäng vò sûåtrûúâng töìn cuãa töí quöëc vêåy. Möîi chuáng ta laâ möåtchiïën sô àang canh gaác khu vûúân têm trñ cuãa mònh.Thïë nhûng, haäy nhòn laåi nhûäng chêët àöåc haåi maâchuáng ta, duâ vö tònh hay hûäu yá, àaä mang vaâo trongàoá möîi ngaây: nhûäng phiïìn muöån cuãa ngaây hömqua, nhûäng lo êu cho ngaây mai hay nhûäng ûu tûtrong hiïån taåi. Chuáng àang dêìn huãy hoaåi thïë giúáibïn trong ta. Trong ngön ngûä haâng ngaân nùm quacuãa caác võ hiïìn triïët úã Sivana, nhûäng kyá tûå viïët nïnchûä “lo êu” coá neát tûúng tûå nhû trong chûä “giaânhoãa taáng”. Khöng coá sûå truâng húåp naâo laâ ngêîunhiïn caã. Sûå lo êu thûåc sûå laâm kiïåt quïå trñ oác vaâ töínhaåi têm höìn con ngûúâi. 68
 65. 65. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Àïí coá àûúåc möåt cuöåc söëng nhû mong muöën,anh cêìn phaãi canh giûä khu vûúân têm trñ cuãa mònhcêín thêån vaâ chó àïí cho nhûäng thöng tin töët nhêëtàûúåc vaâo bïn trong. Nïëu khöng, anh seä phaãi traãgiaá rêët àùæt. Vïì mùåt thïí chêët, hêìu nhû têët caã chuángta sinh ra àïìu giöëng nhau. Tuy nhiïn, nhûängngûúâi söëng khoãe maånh, nùng àöång vaâ haånh phuácchñnh laâ nhûäng ngûúâi biïët thöíi buâng ngoån lûãa tiïìmêín bïn trong con ngûúâi hoå vaâ têån hûúãng nhûängàiïìu kyâ diïåu cuãa cuöåc söëng. Àiïím nöíi bêåt laâ hoåbiïët chêëp nhêån vaâ luön suy nghô theo chiïìu hûúángtñch cûåc. Julian noái thïm: – Caác nhaâ khoa hoåc cuäng cho biïët, trung bònhmöîi ngaây, möåt ngûúâi bònh thûúâng coá khoaãng60.000 yá nghô. Nhûng àiïìu khiïën töi kinh ngaåchún caã laâ 95% nhûäng suy nghô naây giöëng hïåtnhûäng suy nghô trûúác àoá cuãa hoå. – Anh noái nghiïm tuác àêëy chûá? – Töi giêåt mònhhoãi. – Rêët nghiïm tuác. Àêy laâ caách thûác hoaåt àöångtrñ oác cuãa nhûäng ngûúâi àang bõ suy nhûúåc trongàúâi söëng tinh thêìn. Daång ngûúâi naây thûúâng coánhûäng suy nghô giöëng nhau vaâ hêìu hïët àïìu tiïu 69
 66. 66. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNcûåc. Noá dêìn taåo thaânh nhûäng thoái quen xêëu. Thayvò suy nghô vïì nhûäng àiïìu töët àeåp cuãa cuöåc söëng vaâtòm caách hiïån thûåc hoáa chuáng, hoå laåi taåo nïn nguåctuâ cho chñnh mònh bùçng nhûäng suy nghô tiïu cûåc.Möåt söë ngûúâi luön lo lùæng vïì tònh hònh taâi chñnhhoùåc nhûäng khoá khùn trong cöng viïåc laâm ùn.Nhiïìu ngûúâi khaác laåi thûúâng xuyïn nhúá laåi nhûängbêët haånh maâ mònh àaä phaãi àöëi mùåt. Löëi suy nghônaây cûúáp ài nguöìn sinh lûåc cuãa hoå vaâ khiïën hoåluön caãm thêëy mïåt moãi. Nhûäng ngûúâi naây khönghiïíu àûúåc rùçng quaãn lyá têm trñ chñnh laâ nghïå thuêåttinh tuáy nhêët trong nghïå thuêåt quaãn lyá cuöåc söëng. Bùçng nhûäng lyá leä àêìy thuyïët phuåc, Julian tiïëptuåc: – Caách suy nghô cuãa chuáng ta àûúåc hònh thaânhtûâ thoái quen, sûå giaãn àún vaâ tinh khiïët trong têmtûúãng. Nhûng àiïìu àaáng noái laâ hêìu hïët chuáng taàïìu khöng nhêån thûác àêìy àuã vïì nguöìn sûác maånhvö biïn cuãa têm trñ. ÚÃ Sivana, töi àaä àûúåc hoåcrùçng ngay caã nhûäng ngûúâi suy nghô trong àiïìukiïån töët nhêët cuäng chó sûã duång 1% nùng lûåc trñtuïå cuãa hoå. Caác võ hiïìn triïët úã àêy thûúâng xuyïnkhaám phaá àûúåc tiïìm nùng trong trñ tuïå cuãa hoå. Vaâkïët quaã thêåt laâ àaáng kinh ngaåc. Yogi Raman chobiïët, sau nhûäng baâi luyïån têåp thûúâng xuyïn vaâ 70
 67. 67. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏNnghiïm khùæc, trñ oác cuãa öng coá thïí laâm chêåm àûúåcnhõp àêåp cuãa con tim. Thêåm chñ öng coân coá khaãnùng ài böå nhiïìu ngaây liïìn maâ khöng cêìn nghóngúi. Tuy nhiïn, töi seä khöng lêëy àoá laâm muåc tiïucho anh àêu. Àiïìu töi muöën úã anh luác naây laâ anhhaäy bùæt àêìu nhêån thûác têìm quan troång cuãa têmtrñ, moán quaâ vö giaá maâ taåo hoáa àaä ban tùång chocon ngûúâi. – Thïë coá baâi têåp naâo giuáp töi giaãi phoáng nhûängnùng lûåc trñ oác cuãa mònh khöng? Töi súå rùçngchuyïån laâm chêåm nhõp tim seä khiïën àêìu oác töichoaáng vaáng mêët. – Töi hoãi vúái gioång vui àuâa. – Àûâng lo, John. Töi seä hûúáng dêîn anh möåt vaâiphûúng phaáp thûåc tiïîn àïí anh aáp duång trong hoaâncaãnh cuãa mònh. Tuy vêåy, anh cêìn hiïíu rùçng sûácmaånh têm trñ laâ kïët quaã cuãa möåt quaá trònh luyïåntêåp lêu daâi. Hêìu hïët chuáng ta àïìu coá nguöìnnguyïn liïåu thö ngay tûâ khi chaâo àúâi. Khaác biïåtduy nhêët giûäa nhûäng ngûúâi thaânh àaåt vaâ haånhphuác vúái nhûäng ngûúâi coân laåi laâ caách sûã duång vaâtinh loåc nguöìn nguyïn liïåu thö àoá. Möåt khi anhàùåt muåc tiïu laâ phaãi thay àöíi thïë giúái bïn trongmònh thò khi àoá cuöåc söëng cuãa anh seä nhanh choángcoá àûúåc sûå khaác biïåt. 71
 68. 68. TÒM VÏÌ SÛÁC MAÅNH VÖ BIÏN Caâng kïí, gioång Julian caâng haâo hûáng. Khuönmùåt anh trúã nïn raång rúä khi noái vïì sûå kyâ diïåu cuãatêm trñ vaâ sûác maånh cuãa nhûäng phûúng phaápSivana. – Khi àoá, chuáng ta biïët rùçng mònh chó coá thïí chiphöëi möåt àiïìu duy nhêët, nhûng àoá laâ thûá quantroång nhêët. Anh coá biïët àoá laâ gò khöng, John? – Con caái chuáng ta, phaãi vêåy khöng? – Töi cûúâinoái. – Khöng, àoá chñnh laâ têm trñ cuãa mònh. Chuángta khöng thïí kiïím soaát khñ hêåu, giao thöng haytraång thaái cuãa nhûäng sûå vêåt xung quanh mònh.Àiïìu duy nhêët maâ chuáng ta coá thïí kiïím soaát àûúåcchñnh laâ thaái àöå cuãa chuáng ta trûúác nhûäng sûå vêåt,sûå viïåc naây. Julian ngûâng laåi. Töi coá caãm giaác nhû anh sùæpnoái ra möåt àiïìu gò àoá rêët quan troång. – Khöng coá gò laâ tuyïåt àöëi trong thïë giúái khaáchquan. Gûúng mùåt cuãa keã thuâ cuäng coá thïí chñnh laâgûúng mùåt cuãa ngûúâi baån thên nhêët cuãa anh. Bikõch cuãa ngûúâi naây coá thïí laâ niïìm haånh phuác cuãangûúâi khaác. Àiïìu thêåt sûå khaác biïåt giûäa nhûängngûúâi laåc quan yïu àúâi vaâ nhûäng ngûúâi luön àau 72

×