New Acquisitions                                     Page 1 of 18
          ...
New Acquisitions                                     Page 2 of 18
          ...
New Acquisitions                                      Page 3 of 18
         ...
New Acquisitions                                     Page 4 of 18
          ...
New Acquisitions                                    Page 5 of 18
           ...
New Acquisitions                                 Page 6 of 18
             zy...
New Acquisitions                                    Page 7 of 18
           ...
New Acquisitions                                     Page 8 of 18
          ...
New Acquisitions                                   Page 9 of 18
            ...
New Acquisitions                             Page 10 of 18
               zycnz...
New Acquisitions                                  Page 11 of 18
            ...
New Acquisitions                                Page 12 of 18
             zyc...
New Acquisitions                                      Page 13 of 18
         ...
New Acquisitions                              Page 14 of 18
              zycn...
New Acquisitions                               Page 15 of 18
             zycn...
New Acquisitions                                       Page 16 of 18
       ...
New Acquisitions                             Page 17 of 18
             zycnzj.c...
New Acquisitions                                  Page 18 of 18
            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

University of iowa libraries chinese collection new acquisitions ...

2,404 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,404
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

University of iowa libraries chinese collection new acquisitions ...

 1. 1. New Acquisitions Page 1 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com University of Iowa Libraries Chinese Collection New Acquisitions for 03/2004 Print Materials Title: Ru jia wen hua mian mian guan 儒家文化面面观 Call Number: B127.C65 R862 2000 Title: Fa jia wen hua mian mian guan 法家文化面面观 Call Number: B127.L43 S85 2000 Title: Zhongguo li wen hua 中国礼文化 Call Number: B127.L5 T76 2000 Title: Min zu zhe xue yu zong jiao (2000) 民族哲学与宗教(2000) Call Number: B5231 .K58 2000 Title: Wang Fuzhi yi xue : yi Qing chu xue shu wei shi jiao 王夫之易学: 以清初学术为视角 Call Number: B5234.W334 W364 2002 Title: Yi zhan jie du 易占解读 Call Number: BF1770.C5 H62 1999 Title: Zhongguo yuan shi zong jiao bai ke quan shu 中国原始宗敎百科全书 Call Number: BL1825 .Z467 2002 Title: Ru xue jin dai zhi jing : Zhang Taiyan ru xue si xiang yan jiu 儒学近代之境: 章太炎儒学思想硏究 Call Number: BL1853 .Z439 2002 Title: Zhongguo dao jiao jian shi 中国道敎简史 Call Number: BL1910 .T363 2001 Title: Sheng si chao yue yu ren jian guan huai : shen xian xin yang zai dao jiao yu min jian de hu dong 生死超越与人间关怀: 神仙信仰在道敎与民间的互动 Call Number: BL1923 .L539 2002 Title: Dao jiao fa yin ling pai tan ao 道敎法印令牌探奥 Call Number: BL1940.4 .W35 2000 Title: Xian dai zheng zhi yu Yisilan jiao 现代政治与伊斯兰教 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 2. 2. New Acquisitions Page 2 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Call Number: BP173.7 .L58 2000 Title: Zhongguo di Yisilan jiao 中国的伊斯兰教 Call Number: BP63.C5 Q55 1997 Title: Zhong A han jing 中阿含经 Call Number: BQ1313.C6 Z46 1999 Title: Ming ji Dian Qian fo jiao kao : wai zong jiao shi lun zhu ba zhong 明季滇黔佛敎考: 外宗敎史论著八种 Call Number: BQ641 .C442 2000 Title: Qinghai fo jiao shi 青海佛敎史 Call Number: BQ649.Q564 P829 2001 Title: Yu yan yu xing ming wen hua : dong Ya ren ming di ming zu ming tan yuan 语言与姓名文化: 东亚人名地名族名探源 Call Number: CS2950 .Z43 2002 Title: Xing ming lun 姓名论 Call Number: CS2990 .N34 1997 Title: Qing qing song song shang Hafo 轻轻松松上哈佛 Call Number: CT1828.C5235 S6 2001 Title: Hu Shi zhuan 胡适传 Call Number: CT3990.H78 S54 1999 Title: Bai nian wai jiao dang an 百年外交档案 Call Number: D443 .G216 2000 Title: Wen hua xun gen 文化寻根 Call Number: DS721 .W355 2000 Title: Dongba shen hua yan jiu 东巴神话硏究 Call Number: DS731.N39 B35 1999 Title: Er shi liu shi 二十六史 Call Number: DS735.A2 E683 1999 Title: Xin hai ge ming shi qi Zhong Ri wai jiao shi 辛亥革命时期中日外交史 Call Number: DS740.5.J3 Y76 2000 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 3. 3. New Acquisitions Page 3 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: San guo ren wu san lun 三国人物散论 Call Number: DS748.28 .F36 2000 Title: Tang dai wen hua 唐代文化 Call Number: DS749.35 .T364 2002 Title: Ming tong jian 明通鉴 Call Number: DS753 .X54 1999 Title: Qing dai fan bu yan jiu : yi zheng zhi bian qian wei zhong xin 清代藩部硏究: 以政治变迁为中心 Call Number: DS754.17 .Z36 2001 Title: Jin dai de chu shu : 18 shi ji Zhongguo guan nian bian qian yu she hui fa zhan 近代的初曙: 18世纪中国观念变迁与社会发展 Call Number: DS754.2 .G36 2000 Title: Chong zhuang yu rong he : Zhongguo jin dai wen hua shi lun 冲撞与融合: 中国近代文化史论 Call Number: DS755.2 .A53 2001 Title: Tian guo bei ge : Qing shi zhuan jia gao su ni yi ge zhen shi de Tai ping tian guo 天国悲歌: 清史专家告诉你一个真实的太平天国 Call Number: DS759.2 .T54 2000 Title: Tu xiang wan Qing : Dian shi zhai hua bao 图像晚清: 点石斋画报 Call Number: DS764 .T89 2001 Title: Min guo she hui feng qing tu lu. Jian zhu juan 民国社会风情图录. 建築卷 Call Number: DS775.2 .M56 2000 Title: San min zhu yi yu Zhongguo zheng zhi 三民主义与中国政治 Call Number: DS775.7 .H34 2002 Title: Gu Weijun yu Zhongguo wai jiao 顾维钧与中国外交 Call Number: DS777.15.K66 G8 2001 Title: Bei yang zheng fu wai zhai yu feng jian fu pi 北洋政府外债与封建复辟 Call Number: DS777.36 .B4593 2000 Title: Wo di fu qin Deng Xiaoping : "Wen ge" sui yue 我的父亲邓小平: "文革"岁月 Call Number: DS778.T39 M366 2000 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 4. 4. New Acquisitions Page 4 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: Wula shou ji : Dongbei min su tian ye kao cha 乌拉手记: 东北民俗田野考察 Call Number: DS782.8 .C36 1995 Title: Guang fu min su 广府民俗 Call Number: DS793.K7 Y439 2000 Title: Ming Qing Ba Shu wen hua lun gao 明淸巴蜀文化论稿 Call Number: DS793.S8 L432 1997 Title: Shanghai 77 ceng lou 上海77层楼 Call Number: DS796.S25 Z43 2002 Title: Dongjing 288 xiao shi 东京288小时 Call Number: DS896.35 .Z53 2002 Title: Guang ming zhi cheng : Yi ge you tai ren zai Citong de jian wen lu 光明之城: 一個猶太人在刺桐的見聞錄 Call Number: G370.J32 J3312 2000 Title: Miao zu tu teng yu shen hua 苗族图腾与神话 Call Number: GN489 .W8 2002 Title: Ni shang yu yi : gu dai yin shi [i.e. fu shi] wen hua 霓裳羽衣: 古代饮食[i.e. 服饰]文化 Call Number: GT1555 .Z45 2002 Title: Zhen xiu yu zhuan : gu dai yin shi wen hua 珍馐玉馔: 古代饮食文化 Call Number: GT2853.C6 W356 2002 Title: Wang you qing le : gu dai you yi wen hua 忘忧清乐: 古代游艺文化 Call Number: GV121 .C77 2002 Title: Ying Han Han Ying tong ji da ci dian 英汉汉英统计大词典 Call Number: HA17 .Y56 2001 Title: Beijing jiao qu cun luo fa zhan shi 北京郊区村落发展史 Call Number: HC428.B45 Y56 2001 Title: Hua luo fen fei : cheng shi shi ye nü xing sheng cun fu 花落纷飞: 城市失业女性生存赋 Call Number: HD6200 .X53 2001 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 5. 5. New Acquisitions Page 5 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: Ren zai jiang hu : gu dai xing lu wen hua 人在江湖: 古代行路文化 Call Number: HE278.A3 .M3 2002 Title: Shi liu shi ji Ming dai Zhongguo zhi cai zheng yu shui shou 十六世紀明代中國之財政與稅收 Call Number: HJ1412 .H812 2001 Title: Nei fa de cun zhuang 内发的村庄 Call Number: HN740.X554 N454 2001 Title: 7800055159 家庭實用手冊 Call Number: HQ10.5.T3 J52 1992 Title: Wo men zai tong ju 我们在同居 Call Number: HQ803.5 .R46 2000 Title: Chen mo de nü xing : xing bie tou jing zhong de jia ting bao li 沉默的女性: 性別透镜中的家庭暴力 Call Number: HV6626 .Z468 2001 Title: Jia dai zhong ren : zheng zhi xuan wo zhong de Minguo mu liao 夹袋中人: 政治漩涡中的民国幕僚 Call Number: JQ1509.5.C55 L494 2001 Title: Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui chang wu wei yuan hui hui yi lu 中國國民黨中央执行委員會常務委員會會議錄 Call Number: JQ1519.A52 Z555 2000 Title: Chen Shuibian yu Taiwan Min jin dang 陈水扁与台湾民进党 Call Number: JQ1539.A56 C42 2000 Title: Li, fa, she hui : Qing dai fa lü zhuan xing yu she hui bian qian 礼・法・社会: 淸代法律转型与社会变迁 Call Number: KNN440 .Z56 2001 Title: Zhongguo gu jin zhi xue fang fa 中國古今治學方法 Call Number: LB1049 .W36 1995 Title: Shi liu sui dao Meiguo : yi ge Zhongguo nü sheng de Meiguo ri ji 十六岁到美国: 一个中国女生的美国日记 Call Number: LC3071 .H84 2000 Title: Zhongguo zao qi dian ying ge qu jing xuan 中国早期电影歌曲精选 Call Number: M1527.2 .Z46 2000 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 6. 6. New Acquisitions Page 6 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: Diao liang hua dong : gu dai ju zhu wen hua 雕梁画栋: 古代居住文化 Call Number: NA7448 .C4576 2002 Title: Zhongguo li dai shu hua yi shu lun zhu cong bian 中國歷代書畫藝術論著叢编 Call Number: ND1040 .Z646 1997 Title: Wo suo kan dao de shang yi dai 我所看到的上一代 Call Number: ND1049.825 .X54 1999 Title: Qi Baishi quan ji 齊白石全集 Call Number: ND1049.C5 A4 1996b Title: Mi jiao hua juan 密敎畫卷 Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.10 Title: Leng qie jing hua juan 楞伽經畫卷 Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.11 Title: Shi ku jian zhu juan 石窟建築卷 Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.22 Title: Su xiang juan 塑像卷 Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.8 Title: Shi gu wen quan ji 石鼓文全集 Call Number: NK3634.A2 Y325 1999 Title: Huang Zhangren San sheng tang shu fa 黃彰任三省堂書法 Call Number: NK3634.H835 A4 1994 Title: Yu yan zhe xue 语言哲学 Call Number: P106 .P45512 1998 Title: Qin xi wen zi yan jiu : cong Han zi shi de jiao du kao cha 秦系文字硏究: 從漢字史的角度考察 Call Number: PL1025 .C5 no.103 Title: Ying Han yu yan dui bi yan jiu 英汉语言对比研究 Call Number: PL1099 .H474 2002 Title: Guo ji shang wu Han yu jiao cheng zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 7. 7. New Acquisitions Page 7 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 国际商务汉语敎程 Call Number: PL1129.E5 Z433 2000 Title: Qu wei Han zi 趣味汉字 Call Number: PL1271 .W449 2000 Title: Shuo wen jie zi jin shi 說文解字今釋 Call Number: PL1281 .T2758 1997 Title: Jian ming gu Han yu zi dian 簡明古汉語字典 Call Number: PL1485 .J47 2001 Title: Yunnan fang yan ci hui bi jiao yan jiu 云南方言词汇比较硏究 Call Number: PL1621.Y8 T8 2001 Title: Xupu fang yan yan jiu 溆浦方言硏究 Call Number: PL1870.X8 H42 1999 Title: Yizhang tu hua yan jiu 宜章土话硏究 Call Number: PL1870.Y5 S54 1999 Title: Shandong fang yan yan jiu 山东方言硏究 Call Number: PL1900.S5 S44 2001 Title: Gu shi ci luo ji qu tan 古诗词逻辑趣谈 Call Number: PL2262 .P468 2001 Title: Xi fang wen lun yu Zhongguo wen xue 西方文论与中国文学 Call Number: PL2274 .C482 1997 Title: Fen mo gong ming : Yuan dai qu jia de wen hua jing shen yu ren sheng yi qu 粉墨功名: 元代曲家的文化精神与人生意趣 Call Number: PL2277 .M37 2002 Title: Sui Tang Wu dai wen yi li lun hui bian ping zhu 隋唐五代文艺理论汇编评注 Call Number: PL2290 .S924 2002 Title: Wan Ming yu wan Qing : li shi chuan cheng yu wen hua chuang xin 晚明与晚清: 历史传承与文化创新 Call Number: PL2296 .W367 2000 Title: Qing ren bi ji tiao bian zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 8. 8. New Acquisitions Page 8 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 清人笔记条辨 Call Number: PL2297 .Z436 2001 Title: Zhongguo jin dai wen xue zhi bian qian ; Zui jin san shi nian Zhongguo wen xue shi 中国近代文学之変迁; 最近三十年中国文学史 Call Number: PL2302 .C4583 2000 Title: Cong Hui gu niang dao huang hou 从灰姑娘到皇后 Call Number: PL2303 .F36 1990 Title: Wen xue zheng ming dang an : Zhongguo dang dai wen xue zuo pin zheng ming shi lu, 1949-1999 文学争鸣档案: 中国当代文学作品争鸣实录, 1949-1999 Call Number: PL2303 .W466 2002 Title: Shi ci qie ling 詩詞挈領 Call Number: PL2307 .S56 2001 Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. Shi ge juan 中囯分体文学史. 诗歌卷 Call Number: PL2307 .Z47 2001 Title: Zhongguo shi xing wen lun yu pi ping 中国诗性文论与批评 Call Number: PL2307 .Z52 2001 Title: Tang yin yu yun : Wan Tang shi yan jiu 唐音余韵: 晚唐诗硏究 Call Number: PL2321 .T53 2001 Title: Song shi rong tong yu kai tuo 宋诗融通与开拓 Call Number: PL2323 .Z43 2001 Title: Song ci ju : wai san zhong 宋词举: 外三种 Call Number: PL2343 .C32 2002 Title: Song dai nü ci ren ping shu 宋代女詞人評述 Call Number: PL2343 .R37 2001 Title: Yuan za ju yan shu xing tai tan jiu 元杂剧演述形态探究 Call Number: PL2354.6 .C45 1999 Title: Xu Shuofang shuo xi qu 徐朔方说戏曲 Call Number: PL2354.6 .X83 2000 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 9. 9. New Acquisitions Page 9 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: Zhongguo qu yi yi shu lun 中国曲艺艺术论 Call Number: PL2357 .W88 2000 Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. Xi qu juan 中囯分体文学史. 戏曲卷 Call Number: PL2357 .Z475 2001 Title: Xian bian chun qiu 弦边春秋 Call Number: PL2366 .X53 2000 Title: 20 shi ji Zhongguo wen ti ju yan jiu 20世纪中国问题剧硏究 Call Number: PL2393 .Z683 2000 Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. San wen juan 中囯分体文学史. 散文卷 Call Number: PL2395 .Z473 2001 Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. Xiao shuo juan 中囯分体文学史. 小说卷 Call Number: PL2415 .Z484 2001 Title: Tang dai xiao shuo yu zhong gu wen hua 唐代小說與中古文化 Call Number: PL2431 .C325 2000 Title: Zai xian de wen ming : Zhongguo chu tu wen xian yu chuan tong xue shu 再现的文明: 中国出土文献与传统学术 Call Number: PL2447 .Z485 2001 Title: Zhan guo wen zi bian 戰國文字編 Call Number: PL2448 .Z4435 2001 Title: Zhou yi xian dai ban 周易现代版 Call Number: PL2464.Z6 W26 2001 Title: Zai yu Nan Huaijin shang que : "Lun yu" zheng cai 再與南懷瑾商榷: 「论语」正裁 Call Number: PL2471.Z6 D64 2001 Title: Chan lin yi qu shi 禅林意趣诗 Call Number: PL2515.5 .B8 1998 Title: Chu ci gai lun 楚辭概論 Call Number: PL2521.C54 Y68 1999 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 10. 10. New Acquisitions Page 10 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: 20 shi ji Zhongguo xin shi ci dian 20世纪中国新诗辞典 Call Number: PL2543 .A13 1997 Title: 2001 Zhongguo shi ge jing xuan 2001中国诗歌精选 Call Number: PL2543 .A173 2002 Title: Jue miao hao ci yi zhu 绝妙好词译注 Call Number: PL2553.C4753 D46 2000 Title: Yuan qu san bai shou : Ming jia pei hua song du ben 元曲三百首: 名家配画诵读本 Call Number: PL2565 .Y836 2001 Title: 2001 Zhongguo bao gao wen xue jing xuan 2001中国报告文学精选 Call Number: PL2614 .A1643 2002 Title: Chuang wai de chun guang : "Ren jian shi" cui bian 窗外的春光: 巜人间世》萃编 Call Number: PL2622 .C486 2000 Title: Cheng zhang ru tui 成长如蛻 Call Number: PL2629 .C494 1999 Title: 2001 Zhongguo zhong pian xiao shuo jing xuan 2001中国中篇小说精选 Call Number: PL2653 .A1818 2002 Title: 2001 Zhongguo wei xing xiao shuo jing xuan 2001中国微型小说精选 Call Number: PL2653 .A18864 2002 Title: Jue ai 绝爱 Call Number: PL2653 .J84 1999 Title: Jiang Kui yu Nan Song wen hua 姜虁与南宋文化 Call Number: PL2687.C5 Z9 2001 Title: Zheng xu Peng gong an 正续彭公案 Call Number: PL2727.A54 Z455 2001 Title: Zeng ping bu xiang quan tu Jin yu yuan 增評補像全圖金玉緣 Call Number: PL2727.S2 A1 2002 zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 11. 11. New Acquisitions Page 11 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: Xi ying xian hua 西滢闲话 Call Number: PL2743.Y83 X529 2000 Title: Rou qing guo zhe wo de xin : Xu Zhimo de qing shi yu qing hua 柔情裹着我的心: 徐志摩的情詩與情話 Call Number: PL2765.U2 A6 2000 Title: Ba Jin quan ji 巴金全集 Call Number: PL2780 .F4 1986 Title: Jian fu ji 翦拂集 Call Number: PL2781.N2 J55 2000 Title: Sui yue ru ge 岁月如歌 Call Number: PL2782.Q53 S85 1998 Title: Nan bei ji 南北极 Call Number: PL2789.U19 A6 2000 Title: Shen Congwen quan ji 沈从文全集 Call Number: PL2801 .N18 2002 Title: Bian cheng 边城 Call Number: PL2801.N18 B53 2000 Title: Lao She quan ji 老舍全集 Call Number: PL2804 .C5 1999 Title: Luo yin ; Zui e de hei shou 烙印; 罪恶的黑手 Call Number: PL2815.A6 L6 2000 Title: Bao jian jin chai 宝剑金钗 Call Number: PL2822.T892 B3 2000 Title: Feng yu shuang long jian feng chen si jie 风雨双龙剑风尘四杰 Call Number: PL2822.T892 F3 2001 Title: Fen mo chan juan chun qiu ji 粉墨婵娟春秋戟 Call Number: PL2822.T892 F355 2001 Title: Gu cheng xin yue zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 12. 12. New Acquisitions Page 12 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 古城新月 Call Number: PL2822.T892 G8 2001 Title: He jing kun lun 鹤惊昆仑 Call Number: PL2822.T892 H6 2000 Title: Jian qi zhu guang 剑气珠光 Call Number: PL2822.T892 J53 2001 Title: Long hu tie lian huan ling hun zhi suo 龙虎铁连环灵魂之锁 Call Number: PL2822.T892 L3 2001 Title: Luoyang hao ke xiu dai yin biao 洛阳豪客绣带银镖 Call Number: PL2822.T892 L85 2001 Title: Tie qi yin ping 铁骑银瓶 Call Number: PL2822.T892 T5 2001 Title: Wo hu cang long 卧虎藏龙 Call Number: PL2822.T892 W2 2000 Title: Yongzheng yu Nian Gengyao Bao dao fei 雍正与年羹尧宝刀飞 Call Number: PL2822.T892 Y65 2001 Title: Ai Qing shi xuan 艾青诗选 Call Number: PL2833.I2 A6 2001 Title: Yong wo yi bei zi qu wang ji : "Ye se wen rou" de gu shi 用我一辈子去忘记 : 《夜色温柔》的故事 Call Number: PL2835.J56 Z475 2001 Title: Shi yi de chu mo 诗意的触摸 Call Number: PL2837.K33 S45 2001 Title: Tian ya gui ke : Chen Xuezhao 天涯归客: 陈学昭 Call Number: PL2840.H78 Z95 2000 Title: Mengjia shi ji 梦家诗集 Call Number: PL2840.M44 A6 2000 Title: Bei Ou bin fen : Chi Yuanlian san wen xuan zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 13. 13. New Acquisitions Page 13 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 北欧缤纷: 池元莲散文选 Call Number: PL2842.Y824 A6 2000 Title: Liu Rushi : Liu ye bei feng 柳如是: 柳叶悲风 Call Number: PL2844.L5 L56 2001 Title: Yu shui tong xing 与水同行 Call Number: PL2847.T98 Y8 2002 Title: Hua fan ling miao : Jin Kemu san wen jing xuan 华梵灵妙: 金克木散文精选 Call Number: PL2848.K63 A6 2001 Title: Cai ye 彩葉 Call Number: PL2851.H65 C35 2002 Title: Hong yuan yan die : Kegebo te gong zai Zhongguo 红鸳艳谍: 克格勃特工在中囯 Call Number: PL2855.O5 H6 2001 Title: Da nei jin yi wei 大内锦衣卫 Call Number: PL2857.E493 D36 1993 Title: Hua meng lu 画梦录 Call Number: PL2861.O16 H77 2000 Title: Xin ye kai chang 心頁開敞 Call Number: PL2863.Y36 X56 1989 Title: Yin huo he zhi lian : yi ge Xianggang qing nian zai Meiguo de gu shi 螢火河之戀: 一个香港青年在美國的故事 Call Number: PL2865.W46 Y56 1998 Title: Gao Xingjian ping shuo : shou wei Nuobei'er wen xue jiang hua ren de zhu 高行健評說: 首位諾貝爾文學奬華人得主 Call Number: PL2869.O128 Z965 2000 Title: Hang yao, hang yao 吭哟、吭喲 Call Number: PL2877.H63 H36 1999 Title: Miaosi qin xian shang de mao tou ying 缪斯琴弦上的猫头鹰 Call Number: PL2878.A698 M52 2002 Title: Qing chun xuan yan zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 14. 14. New Acquisitions Page 14 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 青春宣言 Call Number: PL2879.B45 Q56 2000 Title: Sao dong zhi qiu 骚动之秋 Call Number: PL2879.Y7749 S26 1991 Title: Yun de bu shou : Luo Ying shi ji 雲的捕手: 羅英詩集 Call Number: PL2880.O3666 Y8 1982 Title: Sheng pu de zu xian men : Mo Yan chang pian xiao shuo 生蹼的祖先们: 莫言长篇小说 Call Number: PL2886.O1684 S46 2001 Title: Bi Shumin zi xuan jing pin ji 毕淑敏自选精品集 Call Number: PL2892.I198 A6 2002 Title: Guo Moruo he ta de san wei fu ren 郭沫若和他的三位夫人 Call Number: PL2894.A53 G86 2001 Title: Shenzhen xian ren 深圳闲人 Call Number: PL2898.N115 S54 2002 Title: Bie qiao wo de men, wo bu zai 别敲我的门,我不在 Call Number: PL2908.I27 B24 2001 Title: Qi ma shang jie de san ge 骑马上街的三哥 Call Number: PL2912.O327 Q5 1997 Title: Nan er shan nü er he : Cong Weixi san wen ji 男儿山女儿河: 从维熙散文集 Call Number: PL2912.U55 N36 2002 Title: Xin yuan yi zhan 心园驿站 Call Number: PL2914.O94 A6 1999 Title: Taiwan xiao jie 台湾小姐 Call Number: PL2915.Y5 T35 2001 Title: Ti du 剃度 Call Number: PL2919.A5 T48 2002 Title: Xianggang qing yu ai zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 15. 15. New Acquisitions Page 15 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 香港情與愛 Call Number: PL2919.A5 X55 2002 Title: Gai zheng le ye shi huai tong zhi : zhou mo sui bi ji 改正了也是坏同志: 周末随笔集 Call Number: PL2919.B6 A6 2001 Title: Cun cao xin 寸草心 Call Number: PL2919.Y36 C86 2000 Title: Wo de yin mi zhi hua 我的隐秘之花 Call Number: PL2921.9.N48 W6 2000 Title: Xiang ai de wen du 相愛的温度 Call Number: PL2921.T355 X536 2002 Title: Tian shi ka fei : wei hun nü zi de gu shi 天使咖啡 : Call Number: PL2922.H73 T53 2002 Title: Yu jun 玉君 Call Number: PL2922.Z45 Y85 2000 Title: Shi guang de sui pian 时光的碎片 Call Number: PL2928.L36 S45 2000 Title: Chun nuan hua chi 春暖花痴 Call Number: PL2929.6.Z44 C48 2000 Title: Ru zhu Wang jing de nü ren men 入住望京的女人们 Call Number: PL2935.3.O35 R8 2002 Title: Zeng guofan 曾国藩 Call Number: PL2947.X84 Z45 2001 Title: Kou fang gan jue 叩访感觉 Call Number: PL2950.A5 Z45 1999 Title: Yun que xing dong 云雀行动 Call Number: PL2965.J566 Y85 2001 Title: Meng duan Hong lou yue ban can : Cao Xueqin de yi sheng zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 16. 16. New Acquisitions Page 16 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 梦断红楼月半残: 曹雪芹的一生 Call Number: PL2969.G36 M36 2001 Title: Hei mu, hong mu 黑幕红幕 Call Number: PL2972.5.I4 H45 2002 Title: Wang ming fei zhou 亡命非洲 Call Number: PL2976.D25 W25 2002 Title: Hu die guo qi ju liu 蝴蝶過期居留 Call Number: PL2976.X53 H93 2002 Title: Mian bao shu si ri zhi 麵包樹私日誌 Call Number: PL2976.X53 M53 2002 Title: Taiwan xin wen xue si chao shi gang 台湾新文学思潮史纲 Call Number: PL3031.T3 T46 2002 Title: Cao gen de li liang : Taizhou xi ban de tian ye diao cha yu yan jiu 草根的力量: 台州戏班的田野调查与硏究 Call Number: PL3031.T33 F8 2001 Title: Shou wang dian shi ju de jing shen jia yuan : dian shi ju li lun, ping lun ji 守望电视剧的精神家园: 电视剧理论・评论集 Call Number: PN1992.3.C6 Z426 2002 Title: Jian xiao jiang hu : Xu Ke yu Xianggang dian ying 劍嘯江湖: 徐克與香港電影 Call Number: PN1998.3.T79 J53 2002 Title: Zhongguo xi ju shi 中国戏剧史 Call Number: PN2871 .X8 2001 Title: Qu hai xun zhu 曲海寻珠 Call Number: PN2875.K5 F36 2001 Title: Xian kan Chang'an ju zheng huang 闲看长安菊正黄 Call Number: PN2876.P4 Z68 2001 Title: Zhongguo jin dai bao ye fa zhan shi, 1815-1874 中国近代报业发展史, 1815-1874 Call Number: PN5364 .Z535 2002 Title: Xian shi zhu yi dang dai liu bian shi zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 17. 17. New Acquisitions Page 17 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com 现实主义当代流变史 Call Number: PN56.R3 Z38 1997 Title: Zhangjiashan Han jian "Suan shu shu" zhu shi 張家山漢簡《算數書》註釋 Call Number: QA27.C5 P46 2001 Title: Zhongguo gu dai de tian wen yu li fa 中国古代的天文与历法 Call Number: QB17 .C44 1998 Title: Tiao she jie du 调摄解读 Call Number: RA784 .Y36 1999 Title: Shuo yuan 說園 Call Number: SB457.55 .C462 1984 Title: Wo xiang wei ni zuo can fan 我想为你做餐饭 Call Number: TX724.5.C5 Q29 2001 Title: Jun zhong jie mei : Zhang Weiwei Zhang Lili 军中姐妹: 张薇薇张莉莉 Call Number: U55.Z43 L53 2000 Media Materials Title: Bu si qing mi 不死情謎 Call Number: Video record 14811 DVD Title: Da Tang yu shi Xie Yaohuan 大唐御史谢瑤环 Call Number: Video record 14805 VCD Title: Ji mao xin 鷄毛信 Call Number: Video record 14780 VHS Title: Liu hao men 六號門 Call Number: Video record 14750 VHS Title: Nü ren di gu shi 女人的故事 Call Number: Video record 2699 VHS Title: PTU PTU Call Number: Video record 14846 DVD zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004
 18. 18. New Acquisitions Page 18 of 18 zycnzj.com/ www.zycnzj.com Title: Qi wang 棋王 Call Number: Video record 11003 VCD Title: Qiang huo 槍火 Call Number: Video record 14808 DVD Title: Qing chun pan tao shi jian bo 青春叛逃事件簿 Call Number: Video record 14767 DVD Title: Qu nian yan hua te bie duo 去年煙花特别多 Call Number: Video record 14806 DVD Title: Rou qing guo zhe wo de xin : Xu Zhimo de qing shi yu qing hua 柔情裹着我的心: 徐志摩的情詩與情話 Call Number: Audio record 16904 CD Title: Tong ju mi you 同居密友 Call Number: Video record 14810 VCD Title: Wo di fu qin Deng Xiaoping : "Wen ge" sui yue 我的父亲邓小平: "文革"岁月 Call Number: Software 7071 CD-ROM Title: Ying chun ge zhi feng bo 迎春閣之風波 Call Number: Video record 14826 DVD Title: Ying Han Han Ying tong ji da ci dian 英汉汉英统计大词典 Call Number: Software 7072 CD-ROM Title: Yong wo yi bei zi qu wang ji : "Ye se wen rou" de gu shi 用我一辈子去忘记: 《夜色温柔》的故事 Call Number: Audio record 16910 CD Title: Yu nü tian ding 玉女添丁 Call Number: Video record 14809 DVD Title: Zhen xin ying xiong 眞心英雄 Call Number: Video record 14807 DVD Online Materials zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/newlist/pdfdisplay.asp?month=03_2004 4/1/2004

×