Successstory1 hindi

367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Successstory1 hindi

  1. 1. xUuk dVj IykUVj% ,d lQy dgkuh Hkkjr esa feBkl okyh Qlyksa esa xUuk ,d izeq[k udnh Qly ds #i esa mxk;k tkrk gSA nsk esaxUus dk yxHkx 40-00 yk[k gsDVs;j {ks=kQy gS ftldk yxHkx vk/kk Hkkx isM+h&xUus ds vUrxZr gSAfdlkuksa )kjk xUus dh cqokbZ eq[;r;k nskh gy vFkok fjtj ls dh tkrh gSA bu ;a=kksa ls ,d gsDVs;jcqokbZ ds fy, xUus ds VqdM+ksa dh dVkbZ] chtksipkj] dwaM+ [kksyus] moZjd Mkyus] dwM+ksa esa VqdM+s Mkyus obudks feêh ls <+dus rFkk ikVk djus esa yxHkx 30&35 Jfedksa dh vko;drk gksrh gSAbruh la[;k esaJfedksa dh le; ij miyC/krk u gksus ds dkj.k clUrdkyhu o xzh"edkyhu xUus dh cqokbZ ¼dqyckod xUus dk yxHkx 90&92 izfrkr {ks=k½ djus esa fdlkuksa dks cgqr gh ijskkuh mBkuh iM+rh gSA bunkkvksa esa xUus dh cqokbZ djus ij miyC/k Hkwfe es ueh o xUus ds VqdM+ksa ds jl esa deh gks tkrh gSftlls xUus dk teko de gkstkrk gSA bu leL;kvksa dks /;ku esa j[krs gq, Hkkjrh; xUuk vuqla/kkulaLFkku] y[kuÅ }kjk dVj IykUVj dk fodkl fd;k x;k gSA bl ;a=k ls ,d fnu esa 4 Jfedksa ds lkFkyxHkx 1-50 &2-00 gsDVs;j [ksr dh cqokbZ gks tkrh gSA bl ;a=k dh mi;ksfxrk dks yksdfiz; cukus ds fy, laLFkku&xzke lEidZ dk;Zdze ds vUrxZr~fdlkuks dks izfk{k.k ds fy, laLFkku esa yk;k x;k rFkk bl ;a=k ls cqokbZ djds fn[kk;k x;kA bldhdk;Z {kerk dks ns[kdj fdlku vR;Ur izksRlkfgr rks gq, ijUrq dwM+ksa ds chp 75 o 90 ls0eh0 nwjh gksusls mit ds izfr vkkafdr Hkh gq,A bldk dkj.k os vHkh rd xUus dh cqokbZ 40&50 lseh0 nwjh ij ghdjrs jgs gSaA bl vkkadk dks nwj djus ds fy, 6 fdlkuks dks p;fur djds muds [ksrksa ij iznkZuvk;ksftr fd;s x;sA bl ;a=k ls teko] mit o kq) vk; ij izHkko dk rqyukRed v/;;u nskh gy rFkk fjtj }kjkfd;k x;k ftldk foLr`r o.kZu fuEu gSA
  2. 2. xUuk cqokbZ ;a= dk;ZjrxUuk dVj IykUVj }kjk cks;k x;k xUus dk [ksr
  3. 3. fofHkUu ;a=kks dh cqokbZ ls xUus ds teko] mit o vkfFkZd foys"k.k ij izHkkofooj.k nskh gy kh fjtj dVj IykUVjcqokbZ&ykxr ¼#0@gs0½ 2550-00 2450-00 1200-00teko ¼izfrkr½ 36-00 35-00 42-00fdYyksa dh la[;k ¼yk[k@gs0½ 2-81 2-82 2-92fey ;ksX; xUus ¼yk[k@gs0½ 1-04 1-05 1-11mit ¼Vu@gs0½ 72-00 73-00 76-00dqy vk; ¼:0@gs0½ 68400-00 69350-00 72200-00mRiknu ykxr ¼:0@gs0½ 26369-00 26251-00 26369-00kq) vk ¼:0@gs0½ 42031-00 43099-00 45831-00YkkHk&ykxr vuqikr 2-59 2-64 2-73 dVj IykUVj eq[;r;k fjtj o fMLd Vkbi ds gSaA [ksr dh vPNh rS;kjh djus ds ckn fjtjVkbi dVj IykUVj }kjk cqokbZ djrs gSa tcfd fMLd okys dVj IykUVj ls fcuk [ksr rS;kj fd, gq,xUus dh cqokbZ djrs gSaA bl izdkj fMLd Vkbi dVj IykUVj ls 5&6 fnu vfxze cqokbZ djds mitc<+kbZ tk ldrh gSA bl izdkj bl ;a=k }kjk cqokbZ&ykxr esa yxHkx 50&60 izfrkr dh cpr gks tkrhgSA blds vfrfjä mfpr xgjkbZ ij cht] moZjd o dhVukkh jlk;u iM+us ds dkj.k mit esa 6&7izfrkr dh c<+ksÙkjh Hkh gks tkrh gSA cqokbZ&ykxr esa deh rFkk mit esa c<+ksÙkjh ls izHkkfor gksdj {ks=kh; fdlkuks esa bl ;a=k dhek¡x fnukasfnu c<+rh tk jgh gSA bl ;a=k dh mi;ksfxrk dks ns[kdj Mh0,l0,e0 jkStkxk¡o] QStkckn ocyjkeiqj phuh fey gSnjx<+] ckjkcadh }kjk Hkh vius&vius {ks=kksa ds fdlkuks ds [ksrksa ij xUus dhcqokbZ eas lfØ; Hkwfedk fuHkk jgs gSaA laLFkku dks bl ;a=k dh vkiwfrZ gsrq nssk o iznsk ds fofHkUu phuhfeyksa o fdlkuksa ls vuojr ek¡x c<+rh tk jgh gSA

×