ด่วนที่สุด

ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว ๑๐๒๔๐
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ ...
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group)
เรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT (National ICT Indust...
กําหนดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group)
เรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT (National ICT ...
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group)
เรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสา...
ภายในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๓๓
ผู้ประสานงาน : นางสาวนฤมล พันธุ์มาดี, นางสาววิธุดา จารุสาร
โ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Invitation focus group national ict industry intelligence_25_oct2013

729 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Invitation focus group national ict industry intelligence_25_oct2013

  1. 1. ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว ๑๐๒๔๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและ ตลาด ICT ของประเทศไทย (National ICT Industry Intelligence : NI3) เครื่องมือสําหรับการส่งเสริม อุตสาหกรรม ICT เรียน ท่านเจ้าของ/ผู้บริหาร และผู้ประกอบการไอซีที สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯ ๒. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยฯ ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาข้อมูล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านอุตสาหกรรมและ การตลาด ICT ของประเทศ (ICT Industry Knowledge Center : IIKC) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงศูนย์กลางข้อมูลด้าน อุตสาหกรรมและตลาด ICT ของประเทศไทย (National ICT Industry Intelligent : NI3) โดยกําหนดจัดให้มีการ ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ รวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการใช้ บริการข้อมูลกลาง (Portal) ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและตลาด ICT ของประเทศไทย และนําความต้องการและข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบต่อไป กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สําหรับผู้ประกอบการด้าน ICT ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบการ ICT ต่อแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กระทรวงฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานของท่านมีบทบาทสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีของ ประเทศไทย ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีกําหนดการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และโปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ (นางเมธินี เทพมณี) ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงฯ สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๙๓๗ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๓๓
  2. 2. การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT (National ICT Industry Intelligence : NI3) เครื่องมือสําหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านอุตสาหกรรมและการตลาด ICT ของประเทศ (ICT Industry Knowledge Center : IIKC) วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อระดมความคิดเห็นให้ครอบคลุมการแบ่งตามกลุ่มโครงสร้างข้อมูลอุตสาหกรรม ICT จํานวน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) กลุ่มข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมและธุรกิจ ICT ซึ่งซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านการผลิตสินค้า ICT ธุรกิจด้านการบริการ ICT และ ธุรกิจด้านการค้า ICT ๒) กลุ่มข้อมูลด้านนโยบายและแผน ๓) กลุ่มข้อมูลด้าน ICT Readiness (ประกอบด้วย ICT Infrastructure, Access, Usage) ๔) กลุ่มข้อมูลด้านบุคลากรและการศึกษา ๕) กลุ่มข้อมูลด้าน ICT Indicator ๖) กลุ่มข้อมูลด้านนวัตกรรมและการวิจัย และพัฒนาด้าน ICT ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบฯพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการทํางานต่างๆ ร่วมกัน ๓. เพื่อรวบรวมความต้องการในการใช้ข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและการตลาด ICT สําหรับนํามาปรับปรุง โครงสร้างข้อมูลอุตสาหกรรม ICT ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. 3. กําหนดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT (National ICT Industry Intelligence : NI3) เครื่องมือสําหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านอุตสาหกรรมและการตลาด ICT ของประเทศ (ICT Industry Knowledge Center : IIKC) วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (สําหรับภาคเอกชน / สมาคม / ผู้ประกอบการด้าน ICT) ***************************************************************************************** ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ ลงทะเบียน ๑๓.๓๕ – ๑๓.๔๐ กล่าวรายงาน โดย นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ กล่าวเปิดการประชุม โดย นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดย นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ นําเสนอ “ทิศทางและกระแสหลักด้านไอซีทีของประเทศไทย และ การพัฒนา อุตสาหกรรมและตลาดไอซีที” โดย นายจิรพล ทับทิมหิน ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ นําเสนอศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT (National ICT Industry Intelligence : NI3) เป็นเครื่องมือสําหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ที่ยั่งยืน โดย ทีมงานที่ปรึกษาโครงการ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ******************************** หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  4. 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT (National ICT Industry Intelligence : NI3) เครื่องมือสําหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านอุตสาหกรรมและการตลาด ICT ของประเทศ (ICT Industry Knowledge Center : IIKC) วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ------------------------------------------------------หน่วยงาน ............................................................................................................................................................ ขอมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ ชื่อ – สกุล............................................................................ตําแหน่ง..................................................... หน่วยงาน.............................................................................................................................................................. โทรศัพท์.................................................................................โทรสาร.................................................................. E-Mail :............................................................................................................................................................... พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ........... ท่าน ๑) ชื่อ – สกุล......................................................................ตําแหน่ง...................................................... หน่วยงาน.............................................................................................................................................................. โทรศัพท์.................................................................................โทรสาร.................................................................. E-Mail :............................................................................................................................................................... ๒) ชื่อ – สกุล......................................................................ตําแหน่ง...................................................... หน่วยงาน.............................................................................................................................................................. โทรศัพท์.................................................................................โทรสาร.................................................................. E-Mail :............................................................................................................................................................... หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. 5. ภายในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๓๓ ผู้ประสานงาน : นางสาวนฤมล พันธุ์มาดี, นางสาววิธุดา จารุสาร โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๙๓๗, ๐๒ ๑๔๒ ๑๑๘๒ E-Mail : narumol.p@mict.go.th , j.o_o.j@hotmail.com

×