Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagsusulit ukol sa Panahong Klasiko ng Athens

938 views

Published on

Ito ay isang pagsusulit tungkol sa Panahong Klasiko ng Athens. Nakasulat ito sa Filipino. Taglay nito ang mga tamang sagot.

Published in: Education
  • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/wdf5ytn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/wdf5ytn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/wdf5ytn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/wdf5ytn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/wdf5ytn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/wdf5ytn } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Pagsusulit ukol sa Panahong Klasiko ng Athens

  1. 1. PAGSUSULIT sa ARALING PANLIPUNAN 8 tungkol sa Panahong Klasiko sa Athens I. Tukuyinangnilalarawan. 1. Nangangahulugang“highcity”,itoangnagsilbingsentrongpananampalatayasaAthenssapanahongklasiko. Ditomatatagpuanang mga kilalangtemplo tuladngErectheionatParthenon. A: Acropolis 2. Ito ang palengke saAthensnanagsilbingsentrongpamumuhayatpolitika. A: Agora II. Isaayosang mga pangyayari ukol sapagkalinangngpolisngAthensayonsa tamangpagkakasunod-sunod (chronology). 1 Pinamunuan anglipunannghari na inihalal ngasambleyananagmulanamansa iilangtinitingalangangkan 2 Lumawakang pinagmumulanngyaman lalonamulasa pakikipagkalakalan 3 Nagnaisngpagbabagoang mga artisanoat mangangalakal 4 Isinulatangmga patakaranng Athenssaisangkodigong mga batas 5 Nagingbatayanng kapangyarihansalipunanangyamanng isangmamamayan 6 Ipinatupad ngisangtyrantang mga repormatuladng pamamahagi ng lupasa mga magsasakangwalanglupa 7 Sa kauna-unahangpagkakataonmaaaringbumotoangkahitsinongmamamayanngkanilangkinatawansabagong demes III. Pagtugmainangnatatangingmamamayanng Athensatang kaniyangnagingkontribusyonsapagkakalinangngpolis. Cylon Nagtangkangagawinangkontrol ng pamahalaanmulasa mga aristokrata Draco Nagtalang mga tuntuninngAthenssaisangkodigong mga batas Nagingdaan angkaniyangginawasa pagkakaudlotngmgabloodfeud Napasimulanangpatasna pagkakapataw ngmga parusa Solon Nagpasimulasayamanbilangbatayanng posisyonsalipunan Pinawalang-bisaangpagkakautangngmgamahihirapat ginawangillegal angpagkakaalipindahil sa utang Nagingdaan angkaniyangmga repormasa paglawakngbahagi ngkaraniwangmamamayansa laranganng politika Peisistratos Pinamahagi angmga malalakinglupangsakahansamgamagsasakangwalanglupa Pinagbuti angsistemangpatubigsaAthensat nagpatayong mga magagandangtemplo Nagingunangganap na tyrantng Athens Cleisthenes Bumuong mga bagongtribo sa lipunanbataysalokasyon ngtirahanat hindi ngangkan Mas nalinangangpagkakapantay-pantayngmgamamamayan,mayamanmano mahirap Pericles KinikilalaangkaniyangpamumunobilangginintuangpanahonngAthens Namunosa DelianLeague Napatayoang mga mahahalagangistrukturasaacropolis at ibapang proyektongpampubliko Hinikayatangpaglinangsaiba’t-ibangdisiplinatuladngpilosopiya,kasaysayan,aghamat matematika ~wakas~

×