Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

84479398 tugasan-a

5,733 views

Published on

Published in: Education

84479398 tugasan-a

 1. 1. _________________________________________________________________________________ IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK JALAN YAACOB LATIF 56000 CHERAS WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SCE 3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS TUGASAN A : PEMEROLEHAN ILMU ILLEY IZYANI BINTI IBRAHIM 901206-06-5052 5PISMP SAINS 1 1
 2. 2. Awan1a. Terangkan jenis-jenis awan dan ciri-cirinya. Terdapat tiga jenis awan iaitu cumulus, startus dan juga cirrus. Nama –nama awanini diberi berdasarkan kedudukan awan ini terbentuk pada aras yang tertentu. Dengan katanama lain, awan diklasifikasikan berdasarkan ketinggian dan tekstur awan tersebut yanfdapat dilihat daripada permukaan bumi. Sebagai contoh, awan yang terbentuk di aras yangtinggi iaitu berada diatas 20,00 kaki dan diberi nama cirro. Manakala awan yang beradapada ketinggian sederhana diberinama alto yang kelihatan dalam ketinggian antara 6,500dan 20,000 kaki. Dari segi tekstur pula, dapat di rumuskan beberapa komponen awan dalamsystem klasifikasi ini iaitu, cirro mempunyai bentuk seperti rambutt, strato pula yang berjalur-jalur, nimbo yang menandakan hari hendak hujan dan cumulo yang berbentuk sepertihimpunan awan besar. Secara terperinci awan yang mempunyai bentuk cumulus adalam dalam bentuk heapatau timbunan. Awan ini boleh didapati dalam ketinggian mencecah 50,000 kaki dari tanah.Secara amnya awan ini berbentuk seperti kapas yang gebu. Terdapat beberapa jenis awanyang berbentuk cumulus antaranya adalah cirrocumulus iaitu awan gebu yang kecil,cumulusiaitu awan gebu besar, awan gebu yang lebar dan flat dibawahnya yang dipanggilstratocumulus, altocumulus iaitu awan gebu bersaiz serdahana dan cumulusnimbus iaituawan yang besar dan gelap. Bentuk-bentuk dan saiz-saiz awan cumulus ini adalah bergantung kepada dayapergerakan tujahan keatas daripada udara panas dan juga bergantung kepada tahapkelembapan air. Awan cumulus besar terbentuk apabila udara panas bergerak keatasdengan sangat cepat dan awan ini boleh memanjang keatas sehingga beratus meter.Manakala, cumulus kecil pula terhasil dalam keadaan cuaca yang cerah. Rajah: awan cumulus 2
 3. 3. Rajah : Awan cumulunimbus Seterusnya adalah altocumulus. Panggal nama awan ini iaitu alto bermaksud awanini berada pada aras ketinggian sederhana iaitu diantara 2000 dan 7000m. disebabkanawan ini berada pada altitude yang rendah, awan ini terdiri daripada daripada titisan air,namun begitu boleh juga terdiri daripada Kristal ais apabila suhu menjadi terlalu sejuk.Kebisaannya awan ini terbentuk dalam kumpulan. Awan ini juga dikategorikan kepada awanyang berbrntik globular yang mana lebih besar daripada cirrocumulus dan lebih kecildaripada stratocumulus. Seperti juga awan cumulus, altocumulus terhasil daripada konveksi.Kebiasaanya awan ini berwarna putih dan kelabu. Malah awan ini juga seringkali dilihatdalam bentuk fragmen atau berpecah-pecah di belakang system hadapan bersama-samadengan awan startus serta awan stratocumulus. Selain itu, awan ini juga biasa dijumpai diantara peringkat panas dan sejuk walaupunjenis awan ini sering kali terlindung oleh awan yang lebih rendah. Kehadiran awan ini padawaktu pagi boleh memberi petanda atau isyarat akan berlakunya petir pada waktu petang.Hal ini terjadi kerana ini menunjukkan ketidakstabilan konveksi atau olokan di peringkatpertengahan troposfera. Isyarat petir seperti ini amat berguna kepada mana mana industrypenerbangan di seluruh dunia. Tambahan lagi, salah satu bentuk awan altocumulus iaitualtocumulus lenticularis adalah menyerupai seperyi piring terbang dan sering kali disalahanggap seperti objek yang tidak dikenali “unknown object”. 3
 4. 4. Awan yang seterusnya adalah dari kumpulan stratus. Startus dalam bahasa latinbermaksud “menyebarkan”. Awan jenis ini berwarna kelabu yang sekata dan sering kalidilihat meliputi keseluruhan langit. Malah awan ini dilihat seperti kabus tetapi tidaklahmencapai ke permukaan bumi. Kebiasaannya apabila turunnya hujan, awal ini tidakmenghasilkan mendapan tetapi dalam bentuk hujan renyai-renyai.Awan jenis ini juga berada pada ketinggian serdehana yang mana dipanggil sebagaialtostratus. Awan ini berwarna kelabu atau kelabu kebiru-biruan yang terdiri daripada Kristalais dan titisan air. Pada bahagian awan yang nipis yang mana menutupi matahari, matahariakan kelihatan kabur seperti cakera bulat. Altostratus juga boleh memberi isyarat akanberlakunya petir pada waktu yang berikutnya, Awan berbentuk stratus juga membentukawan nimbostratus. Awan ini membentuk awan gelap, lebab dan diikuti hujan atau turunnyasalji. Janis awan ini kadangkala membentuk mendakan yang berbentuk ringan keserdahana. Rajah: Awan stratus 4
 5. 5. Rajah : Awan Altostratus Rajah : Awan NimbostartusTerakhir sekali adalah awan cirrus. Cirrus dalam bahasa latin bermaksud awan berbentukrambut ikal. Awan ini terhasil pada ketinggian atas 18000 kaki dan sangat nipis, ringan danseperti bersayap. Awan ini juga berwarna putih. Malah, awan-awan ini adalah sangat tinggidan mereka terdiri daripada komposisi ais Kristal serta boleh muncul dalam satu tatasusunan warna yang indah apabila matahari berada pada horizon yang rendah. Awan inijuga kebiasaannya bergerak di langit dari barat ke timur. 5
 6. 6. Rajah : awan cirrus 6
 7. 7. 1b. Terangkan faktor-faktor yang boleh digunakan untuk meramal hujan.Antara factor factor yang boleh digunakan untuk meramal cuaca adalah „Arus udara sejuk‟ ,„Arus udara panas‟, suhu, arah dan kekuatan angin, dan juga kelembapan udara. „ Pertamanya arus udara sejuk . Jisim udara ini bergerak an boleh dijejaki dari masake semasa. Jisim udara ini boleh menentukan suhu, tahap kelembapan serta tekanan air disesuatu kawasan. Arus udara ini mempunyai beberapa jenis, pertamanya adalah arus udarasejuk. Arus udara sejuk ini berlaku apabila terdapat udara sejuk di bahagian belakang arusyang menolak masuk di bahagian bawah udara panas, dan menyebabkan udara panas naikke bahagian atas lapisan udara, apabila udara panas ini dipaksa naik ke atas, wap air dalamudara panas ini akan termeluwap dan menjadi awan dan hujan yang mungkin akan lebatsepanjang laluan arus udara sejuk ini. Seterusnya adalah arus udara panas. Arus udara panas ini boleh digunakan untukmeramal hujan. Udara panas ini terhasil dimana jisin udara pans bergerak ke jisim udarasejuk. Disebabkan udara panas adalah kurang tumpat, ianya mudah tergelincir dan melaluiudara sejuk. Pada mulanua, awan cirrus mungkin terbentuk. Kemudian diikuti oleh awanstratus dan beberapa mendapan sama ada hujan ataupun salji. Wpanila arus udara inimelaluinya, langit akan kembali cerah dan tekanan air meninggi. Suhu juha meninggi yangmana udara panas menggantikan udara sejuk. Faktor seterusnya adalah arus tetap, atau “Stationary Front”. Walaupun jisim udarabergerak dan kadangkala tidak dan menghasilkan arus tetap. Kebiasaanya pemendakandan angin yang perlahan akan terhasil pada kawasan yang mempunyai arus tetap. Tekanan udara juga boleh digunakan untuk meramal hujan. Kawasan yangmempunyai tekanan yang tinggi mempunyai tekanan yang lebih tinggi daripada kawasansekeliling. Perbezaan tekanan ini boleh menghasilkan angin. Pada kawasan ini, udaraadalah lebih tumpat daripada kawasan yang mempunyai tekanan rendah. Hal inimenyebabkan udara akan bergerak daripada kawasan yang mempunyai tekanan yangtinggi ke kawasan yang tekanan rendah. Angina akan bertiup daripada kawasan yangbertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Bagi kawasan yang pertekanan rendah, angin biasanya bertiup daripada kawasayang rendah tekanan disebabkan udara, seperti gas yang mana bergerak dari kawasanyang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Apabila angina bertiup di kawasan yang rendah 7
 8. 8. tekanan, udara akan akan bergerak ke atas. Pergerakan udara yang ditujah ke atas iniboleh menyebabkan bembentukan angina dan menghasilkan hujan. Seterusnya, kawasan yang mempunyai daya tekanan udaya yang rendah bolehmenyebabkan udara ditiup ke kawasan yang bertekanan rendah. Seperti juga sifat gas yanglain, iaitu udara akan bergerak dari kawasan yang tinggi tekanan ke kawasan yangbertekanan rendah. Apabila angin bertiup, udara naik keatas. Pergerakan udara ke atas iniboleh menyebabkan pembentukan awal dan hujan akan turun. Kelembapan dan wap air diudara juga boleh digunakan untuk meramal hujan. Udaraseperti juga gas akan mengembang dalam suhu yang tinggi. Jadi udara mampu memegangbanyak wap air pada suhu yang tinggi. Jumlah kelembapan udara boleh memberi kesanbetapa cepatnya air disejat daripada permukaan seperti di jalan, sungai, tasik, malah kulitkita sendiri. Jadi jika kelembapan udara adalah mencapai 100 %, kita akan dapat perhatikanbahawa keadaan diluar adalah lembab. Ini tidak bermaksud hari akan hujan. 100 peratuskelembapan udara adalah tepu dan udara memegang air serta kelembapan semaksimiumyang mungkin. Atas sebab itulah, keadaan sekeliling aan kelihatan berkabus . tetapi udaratidak semestinya tepu untuk hujan turun. Sekiranya hujan, ini bermaksud bahawa titidan airadalah sangat berat berbanding udara di sekeliling. Secara amnya, hujan akan turunsekiranya kelembapan udara adalah kurang daripada 100 peratus. Angin juga boleh menyebabkan hujan. Angin boleh menyebabkan udara bergerakdari kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang bertekanan rendah. Semakin tinggiperubahan tekanan yang ada semakin kuat tiupan angin. Di Malaysia secara am nya,taburan hujan di Malaysia diepengaruhi oleh angin. Ciri-ciri iklim Malaysia ialah mempunyaisuhu yang seragam, kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak. Angin pada amnyalemah. Malaysia yang terletak di kawasan doldrum khatulistiwa amat jarang sekalimempunyai keadaan langit tidak berawan langsung meski pun pada musim kemarau teruk.Malaysia juga jarang sekali mempunyai satu tempoh beberapa hari dengan tidak adalangsung cahaya matahari kecuali pada musim monsun timur laut. . Monsun Timur Lautmembawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur SemenanjungMalaysia dan barat sarawak. Angin ini membawa hawa sejuk dari pergunungan dan anginserta hujan yang banyak. Selain itu faktor kadar sejatan juga mempengaruhi hujan. Keadaan berawan dansuhu merupakan dua faktor terpenting yang saling berkait. Hari yang berawan bermaknakurangnya cahaya matahari dan seterusnya, kekurangan sinaran matahari akanmenyebabkan suhu yang rendah. Ujian daripada data-data sejatan menunjukkan bahawa 8
 9. 9. bulan-bulan berawan atau berhujan mempunyai kadar sejatan yang rendah, sementarabulan kering adalah bulan yang mempunyai kadar sejatan yang tinggi. Akhir sekali adalah suhu. Hujan terjadi disebabkan mendakan yang meningkatapabila arus udara panas terhasil daripada jisim udara panas yang mana udara naik keatasdan menyejuk, seterusnya menyebabkan hujan. Hujan dan suhu adalah berkait rapat antarasatu sama lain. Dalam sudut saintifik, hujan gukan diukur melalui udara panas atau sejuktatapi sebagai tanda aras kepada pergerakan molekul dan pengaliran tenaga. Apabila suhudijadikan tanda aras kepada hujan, apabila suhu sejuk, kemungkinan hari akan hujankerana awan menyerap titisan air yang sejuk, kondensasi berlaku dan akhirnyameneyebabkan mendakan hujan. 9
 10. 10. Batuan2a. Perihalkan kitaran batu. Kitaran batu adalah suatu kelompok batu yang mengalami perubahan. Batu igneousboleh bertukar menjadi batu enapan datau menjadi batu metamorfik. Batuan enapan ataubatuan sedementary boleh bertukar menjadi batuan metamorfik atau menjadi batu igneous.Manakala batu metamorfok juga boleh bertukar menjadi batu igneous atau enapan. Sebenarnya, batuan yang tedapat di bumi ini adalah berasal daripada leburanmagma dalam kerak bumi. Magma adalah sejenis cecair yang panas dari kerak bumi.Magma kebiasaannya keluar daripada perut bumi apabila berlakunya letusan gurung berapiyang dinamakan sebangai lava. Apabila magma ini keluar dari perut bumi, mineral ini akanmenjadi kristal apabila menyejuk. Hal ini adalah disebabkan perubahan suhu yang jauh lebihrendah daripada suhu magma dalam perut bumi. Batu igneous boleh terhasil dari dalam perut bumi dimana magma tersebutmeneyejuk dan mengeras secara perlahan, ataupun batu igneous boleh juga terhasil atastanah dimana batu ini menyejuk secara cepat. Penyejukan ini berlaku di atas permukaanbumi dan di bawah permukaan bumi. Batu igneus akan terbentuk hasil daripada penyekandan pengerasan lava. Batu ini mempunyai kristalnya yang tersendiri. Pada permukaan bumi, angin dan air boleh memecahkan batu kepada bentuk-bentuk lain. Malah, keadaan ini boleh membawa batu batuan ini ke merata tempat.Biasanya, apabila berlakunya letudan gunung berapi leburan kan mengalir ke dasar laut,sungai atau tasik yang mana akhirnya menyebabkan batuan ini menjadi mendakanseterusnya membentuk batu sediment. Setelah beberapa masa yang lama, bahan-bahansedimen ini akan termampat dan tersusun sendiri menghasilkan batu sedementary. Prosesni dipanggil litifikasi. Kesemua batuan ini boleh dipanaskan. Batuan yang berada dalam kerak bumi akandikenakan tekanan dan suhu yang tinggi akan merubah batu sedimen menjadi batumetamorfik. Apabila batuan ini dikenakan, suhu yang tinggi ini, batuan ini tidak cair tetapibatuan ini akan berubah jenis yang mana menghasilkan kristal. Sekiranya batuan ini adalahkristal, prosen ini menjadikan kristal menjadi lebih besar. Proses penghasilan batumetamorphik ini memerlukan haba sebnayak 300 sehingga 700 degree celsius. Perubahanyang berlaku melibatkan tekstur batuan dan kandungan mineralogi serta biasanya lebihkeras dan padat berbanding batuan asal. Tetapi apabila batu metamorfik mengalamipenguraian, perubahan tempat akibat pergerakan dan cuaca yang silih berganti, akhirnya 10
 11. 11. batu ini akan berubah menjadi mendakan/sedimen. Namun begitu batu metamorphic iniboleh cair semula mencadi magma dan proses kitaran batu ini belaku setiap masa. 11
 12. 12. 2b. Terangkan bagaimana ahli geologi mengenal pasti klasifikasi batu yang dijumpaidi sesuatu tempat? Antara perkara pertama yang dilakukan oleh ahli geologi dalam mengenal pastiklasifikasi batu yang dijumpai di sesuatu tempat itu adalah dengan mengenal pasti dahulukawasan batu itu dijumpai. Sebagai contoh, adakah kawasan itu dari kawasan gunungberapi,kawasan lombong arang batu, kawasan granit kuari dan sebagainya. Namunbegitu,dengan mengetahui dimana kawasan batu itu dijumpai tidak semestinya dapatmenentukan jenis batuan tersebut dengan tepat namun hal ini dapat membantu ahli geologimenentukan jenis batuan tersebut. Seterusnya, bagi menentukan atau menklasifikasikan jenis batuan ini, ahli geologijuga memerhatikan tekstur batu tersebut. Penelitian mengenai tekstur batu ini merangkumiapakah element-elemen yang menggabungkan batu tersebut serta partikal-partikal batuyang terdapat dalam batu tersebut. Hal ini adalah penting bagi menentukan jenis batutersebut. Ahli geologi mengklasifikasikan batuan kepada beberapa jenis iaitu batuan jenisigneous, batuan jenis sedimentary dan batuan jenis metamorphic. Batuan jenis igneous boleh diklasifikasikan sebagai batu yang terhasil secaraintrusive ataupun extrusive iaitu bergantung kepada bagaimana batu ini terhasil.Cara lain mengklasifikasikan batu-batu oleh magma ini iaitu dengan mengetahui darimana mereka membentuk. Batuan jenis igneous terhasil daripada basaltic, andesiticataupun magma granitic. Jenis magma yang menyejuk dan menghasilkan batu igneousboleh menentukan bahan kimia serta ciri-ciri fizikal batuan tersebut. Perkara yang terlibatdalam menentukan batuan jenis igneous ini termasuklah komposisi mineral, ketumpatan,warna serta suhu pencairan batuan tersebut.Selain itu batu igneus terbahagi kepada dua jenis iaitu plutonik dan volkanik. Jenis plutonikmengalami penyejukan yang perlahan dan membenarkan butiran kristal yang terbentukbersaiz besar berbanding dengan jenis volkanik yang mengalami penyejukan yang cepatdan membenarkan butiran kristal terbentuk bersaiz kecil. Bagi batu ingneous jenis batu basaltic, batuan ini adalah tumpat dan bewarna hitam.Batuan ini terhasil daripada magma yang kaya dengan iron dan magnesium dan mempunyaijumlah silica yang sedikit. Batu igneous jenis batuan granitic pula adalah batu yangberwarna terang, pudar, kurang tumpat daripada batu jenis basaltic. Magma granitic iniadalah tebal dan kaku serta mempunyai banyak silica tetapi mempunyai mineral iron danmagnesium yang kurang. Kemudian, geologi mengenalipasti batu igneous ini dengan 12
 13. 13. mengenal pasti batu andesitic iaitu jenis batu yang mempunyai komposisi diantara batu jenisbasaltic dan batu jenis granitic.Berikut merupakan pengkelasan batu igneus berdasarkan ciri-cirinya: Komposisi kimia Granitik Andesitik Basaltik Ultramafik Mineral dominan Kuarza Amphibol Piroksen Olivin Feldspar kalium Feldspar Feldspar kaya Peroksin perantara kalsium Feldspar kaya natrium Afanitik Granit Diorit Gabbro Periodotit Farenitik Rhyolit Andesit Basalt Komatit (jarang) Tekstur Porfinitik “Porfonifik” diletakkan pada nama di atas jika batu - berfenokris (phenocrysts). Berkaca Obsidian Pumice Warna batu 0% - 25% 25% - 45% 45% - 85% 85% - 100%(berdasarkan % mineral gelap) Batu jenis sedimentary pula adalah sejenis batuan yang mengeras bersama pasirdan tanah liat yang berwarna perang ke kelabu. Kebanyakan batuan ini mempunyai bahan-bahan fosil,bijiran mineral, air, serta ais. Sebenarnya jenis batuan ini terhasil apabilasediment ini dimampatkan dan tersusun bersama. Batuan jenis metamorphic pula diklasifikasikan mengikut ciri-cirinya. Biasanya batuan jenis ini adalah keras dan kuat,mempunyai banyak warna serta mempunyai kilatan mika. 13
 14. 14. Berikut merupakan ciri-ciri batu sedimen detrital dan kimia: Batu sedimen detrital Saiz zarah Nama mendakan Nama batuKasar (> 2mm) Gravel (zarah bulat) Conglomerate Gravel (zarah berbucu) BrecciaSederhana (1/16 ke 2mm) Pasir Batu pasirHalus (1/16 ke 1/256 mm) Lumpur SiltstoneSangat halus (< 1/256 mm) Lumpur Shale Batu sedimen kimia Komposisi Tekstur Nama batuCalcite Halus ke kasar, berkristal Crystalline Batu kapur Tavertine Bercengkerang, pecahan Coquina cengkerang disimen longgar Pelbagai saiz cengkerang, Batu kapur pecahan cengkerang disimen dengan simen calcite cengkerang mikroskopik, Kapur tanah liatKuartza Kristal yang sangat halus Chert (warna cerah) Flint (warna gelap)Gipsum Halus ke kristal kasar Batu gipsum 14
 15. 15. Halite Halus ke kristal kasar Batu garamFragmen tumbuhan yang Butiran halus bahan organik Arang bitumenberubah Malah, para ahli geologi juga mengklasifikasikan sesuatu batuan itu dengan mengujisaiz bijiran batu serta tekstur batuan tersebut. Bagi saiz bijiran, bijiran mineral yang kasarboleh dilihat oleh mata kasar dan mineral-mineral yang terlibat boleh dikenalpasti denganmenggunakan kanta pembesar. Seterusnya klasifikasi batuan juga dibuat dengan menguju kekerasan bautuantersebut. Bagi menguji kekerasan batu tersebut, sebenarnya kekerasan batu ini mengujikekerasan mineral yang terdapat di dalam batu tersebut. Kekerasan batu-batu ini boleh diujidengan menggunakan beberapa ketetapan. Contohnya, batu yang keras dapat mencalarkankaca dan besi, kekerasan dalam skala Mohs 6-7 skala. Batuan yang lembut tidak dapatmencalarkan pisau besi tetapi boleh mencalarkan kuku jari tangan dalam skala Mohs 3- 5.5.manakala batuan yang paling lembut tidak booleh mencalarkan kuku jari juga dalam skalaMohs 1-2. Kebiasaanyan batuan jenis igneous adalah kuat dan keras. Dengan kata lain, kekerasan batuan ini boleh dilihat menggunakan skala Mohs. Jikabesi boleh mencalarkan batu maka lihat jika batu tersebut juga boleh mencalarkan besitersebut. Perkara yang sama juga dilakukan dengan menggunakan duit syiling. Jika batuanyang digunakan lebih lembut daripada besi dan duit syiling maka kuku digunakan untukmencalarkan batu bagi mengkaji kekerasannya. Kekerasan besi adalah 5-1/2, duit syiling 3,manakala kuku jari adalah 2. Ujian asid juga digunakan untuk mengklasifikasikan jenisbatuan. 15
 16. 16. MATAHARI3a. Terangkan perkaitan di antara ekliptik dengan altitut dan azimuth matahari setiaphari di tempat-tempat yang berbeza dan musim. Ekliptik matahari adalah laluan lintasan matahari yang tidak dapat dilihat denganmata. Altitut pula adalah ketinggian sesuatu objek atau jarak sudut sesuatu objek relatifkepada garisan horizon. Azimuth pula adalah sudut mendatar yang dikira mengikut arahjam daripada arah rujukan, kebiasaanya utara, dengan satu titik di garisan horizon yangmenyilangi satu titik altitude bagi objek tersebut. Ekliptik, azimuth serta altitut mempunyai perkaitan antara satu sama lain setiap hariditempat yang berbeza dan musim. Pertamanya, satah ekliptk mempunyai perkaitan denganperubahan suhu bumi. Paksi putaran adalah 23.5 darjah yang condong bersudut tepatdengan satah ekliptik. hal ini berlaku kerana paksi putaran Bumi tidak berserenjang dengansatah orbit, Paksi khatulistiwa tidak selari dengan satah ekliptik, tetapi membuat sudut kira-kira 23 ° 26 , yang dikenali sebagai kecondongan paksi. Sudut kecondongan seperti inimenyebabkan beberapa kawasan di bumi mengalami berubahan musim pada masa- masatertentu. Perkara ini boleh diperjelaskan lagi dimana satu hemisfera adalah sentiasa condongmenghampiri matahari dan satu hemisfera sentiasa menjauhi matahari. Dengan kata lain,ekliptik matahari yang tidak selari dengan satah khatulistiwa inilah menyebabkan adabahagian di bumi pada masa tertentu mengalami musim-musim yang berbeza-beza antarasatu tempat ke tempat yang lain. Hemisfera yang condong lebih dekat kepada mataharimenerima lebih banyak sinaran matahari dan mengalami suhu musim panas. Manakala,hemisfera yang condong lebih jauh daripada matahari menerima sedikitsedikit sinar langsung dan suhu yang lebih rendah iaitu musim sejuk. Jika paksi putaranselari atau berserenjang dengan satah ekliptik, bumi tidak akan mengalami apa-apa musim. Contohnya, perkara seperti ini boleh dilihat apabila hemisfera utara mengalami musimpanas manakala hemisfera selatan mengalami musim sejuk dan pada bulan Jun. keadaanini dikenali sebagai solstice musim panas. Pada waktu ini, hemisfera utara adalah lebihtertumpu kearah matahari. Perkara seperti ini boleh dilihat pada bulan disember sehinggaMac. Altitut dan azimuth matahari pada ketika ini adalah berbeza antara hemisfera selatandan hemisfera utara. Di sebabkan kecondongan pada paksi bumi iaitu (23°26,), hal inimenyebabkan bahagian hemisfera utara menerima cahaya matahari lebih jauh dan beradajauh dari matahari berbanding hemisfera selatan iaitu pada masa inimenerima cahayamatahari secara dekat. Secara ringkasnya, hemisfera utara mengalami musim sejuk, 16
 17. 17. manakala hemisfera selatan mengalami musim panas pada hujung disember, iaitu bermuladari 21 atau 22 Disember. Musim ini dipanggil sebagai winter solstice. Solstice berasaldaripada perkataan “sun” dan “stationary”. Manakala summer solstice pada hemisferauatara pula berlaku pada 21 atau 22 june. Matahari juga dilihat berada di kedudukan atas kepala relatif kepada pemerhati yang berada di kawasan yang berada di hemisfera selatan ini pada hujung bulan Disember ini.. Kedudukan paling tinggi ini dikenali sebagai zenith. Zenith matahari pada jangka masa ini berada pada altitude 90 ( altitude tertinggi daripada horizon ). Orang-orang yang berada di hemisfera selatan ini akan melihat matahari berada di kedudukan atas kepala, namun ini tidak berlaku kepada orang-orang yang berada di bahagian khatulistiwa dan juga di hemisfera utara. Hal ini berlaku kerana , ekliptik matahari pada ketika ini tidak berada pada kedudukan paling dekat dengan Khatulistiwa dan juga Hemisfera utara, Jadi bahagian yang lebih utara daripada hemisfera selatan akan melihat altitude matahari adalah lebih rendah kerana matahari tidak berada hampir dengan bahagian itu ( khatulistiwa dan hemisfera utara )dan kawasan itu tidak menerima lebih cahaya matahari, sebab itu ,orang di kawasab khatulistiwa dan hemisfera utara melihat kedudukan matahari adalah lebih rendah daripada 90. Pada bulan Mac ekliptik matahari akan berada di khatulististiwa, hal ini menyebabkan altitut dan azimuth matahari relatif kepada pemerhati akan berbeza antara pemerhati di bahagian hemisfera selatan, Khatulistiwa dan juga pemerhati di Hemisfera Utara. Pada bulan ini secara khususnya, hemisfera utara mengalami musim bunga atau dipanggil sebagai “ spring equinox”.equinox bermaksud “sama” iaitu temapoh masa bagi malam dan siang adalah sama. Seterusnya pada 21 atau 22 june, ekliptik matahari akan paling hampir di Hemsifera Utara yang mana hemisfera utara akan lebih condong dan lebih dekat kepada matahari. Perbezaan altitude dan azimuth matahari pada ketika ini meneybabkan perbezaan pada bahagia-bahagian bumi. Dengan kata lain, hemisfera utara mengalami musim panas iaitu summer solstice dan hemisfera selatan pula mengalami musim sejuk. Seterusnya, pada bulan September matahari berada tepat di garisan khatulistiwa. Pada ketika ini, tempoh masa semua tempat di bumi bagi siang dan malam adalah sama panjang. Pada bulan September ini dipanggil sebagai “fall equinox” pada hemisfera utara dan spring equinox pada hemisfera selatan. 17
 18. 18. Walaupun tidak setiap tempat di dunia mempunyai empat musim, namun terdapat bebrapatempat dibumi mempunyai musim yang berbeza-beza. Sesetengahorang berfikir bahawa musim-musim berlainan adalah disebabkan oleh jarak yang berbeza-beza antara bumi dari Matahari kerana ia akan melalui orbitnya. Namun, berbezaan musimini di hemisfera utara dan di hemisfera selatan adalah diesebabkan oleh kecondonganpaksi Bumi mengenai Matahari, yang mengorbit. Planet kita mempunyai kecondongansebanyak 23.5 kepada satah ekliptik selain azimuth dan altitut yang berbeza-beza. 18
 19. 19. 3b. Terangkan perkaitan di antara pergerakan matahari sepanjang hari denganpergerakan bumi. Bumi berputar di atas axisnya 360 darjah setiap hari dalam masa 24 jam. Putaranbumi inilah menyebabkan bumi mengalami malam dan siang. Setiap sejam, disimpulkanbahawa bumi membuat putaran sebanyak 15 darjah. Putaran bumi yang hanya 15 darjahsetiap 1 jam didak boleh dirasai oleh penduduk bumi kerana putaran bumi ini berlakudengan sangat perlahan. Bumi berputar dan beredar mengellingi matahari padakecondongan 23.5 darjah. Kecondongan bumi inilah menyebabkan perubahan musim yangberlaku di permukaan bumi. Selain itu, seperti yang diketahui umum, pergerakan matahari dan bintang-bintang dilangit dalah disebabkan putaran bumi. Tambahan lagi, pergerakan ekliptik matahari adalahdisebabkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari. Pergerakan bumi ini boleh diperhatikan dengan memerhatikan perubahan siang danmalam bumi. Dengan melihat kearah kutub utara, sebenarnya bumiberputar pada arah lawan jam. Permukaan bumi yang menghadap matahari menyebabkan sebahagian bumimenjadi siang manakala sebahagian lagi adalah malam. Jam 12 tengah hari menandakanseparuh hari siang manakala 12 tengah malam menandakan separuh hari malam. Matahari pula terbenam lebih kurang kul 7 malam waktu Malaysia dan meneyebabkansebahagian permukaan bumi adalah gelap iaitu tidak menghadap matahari dan jam 7 pagipula matahari terbit. Sebenarnya matahari terbit dari timur ke barat, dan arah ini perludinyatakan dalam bentuk putaran iaitu timur adalah satu arah putaran dan barat pula arahyang bertentangan walau dimana kita berada. . Corak putaran bumi yang menyebabkanmatahari kelihatan terbit dari timur dan terbenam di barat.Hal ini kerana bumi berputar dari 19
 20. 20. barat ke timur, dan ketika waktu tengahari pula, matahari kelihatan ke arah selatan.Sebenarnya, bumi berputar ke semakin ke selatan adalah disebabkan kecondongan paksiputaran bumi . Panjang siang dan malam bumi adalah berbeza pada sesuatu kawasan. Hal inimempunyai kaitan antara kecondongan paksi bumi iaitu pada darjah 23.5. sebenarnyakocondongan bumi inilah menyebabkan kejadian musim-musim di hemisfera utara danselatan serta menyebakankan siang dan malam pada hari-hari dalam musim-musim tertentuadalah berbeza sama sekali. Panjang siang atau malam ini adalah sebenarnya bergantung kepada ekliptik matahari.Contohnya, apabila seseorang itu berada pada kutub utara. Pada waktu siang, matahariadalah tinggi dilangit pada musim panas, dan matahari adalah rendah pada musim sejuk.Oleh itu, cahaya matahari pada musim sejuk adalah lebih tersebar. Seterusnya, mataharipada musim panas terbit dari arah timu utara dan terbenam pada arah barat utara iaitumenghabiskan sebanyak lebih 12 jam di langit. Manakala, matahari musim sejuk terbitpada arah timur selatan dan terbenam pada arah barat selatan . tempoh masa matahariterbit dan terbenam ini dalah kurang daripada 12 jam. Jadi hari siang pada musim sejukadalah lebih pendek berbanding siang pada musim panas. Hal ini adalah berbesa sama sekali kepada bahagian-bahagian bumi yang berda digarisan khatulistiwa. Bumi yang berputar secara condong menyebabkan kawasankhatulistiwa menerima cahaya matahari hampir sama sepanjang tahun. Disebabkan inilah,kawasan khatulistiwa tidak mengalami 4 musim serta mempunyai panjang siang dan malamyang sama. Hal ini adalah kerana bumi berada betul-betu pada garisan equinox Malah terdapat juga keadaan di bumi dimana matahari terbit adalah selama 24 jammalah matahari terbenam juga 24 jam. Keadaan yang luar biasa ini adalah disebabkan olehkecondongan bumi pada orbit mengelilingi matahari. Belah utara pada artic circlebermaksud pada ketika ini matahari boleh dilihat sepanjang musim panas. Keadaan iniberlaku disebakan kedududukan kutub utara bumi yang berada hampir benganmatahari..Manakala waktu malam hanya berlaku pada musim sejuk disebabkankecondongan paksi bumi yang menyebabkan cahaya matahari langsung tidak diterima dibahagian ini. 20
 21. 21. Bulan4a. Terangkan perkaitan pergerakan bulan mengelilingi bumi dengan fasa-fasa bulandan masa terbit dan tenggelam bulan. Bulan mengorbit mengelilingi bumi sama seperti bumi mengorbit matahari.. Pergerakanbulan pada orbitnya mengelilingi bumi memberi beberapa keadaan dan memberi pengaruhbesar kepada bumi. Peredaran bulan mengelilingi matahari menyebabkan bulan dilihatmempunyai fasa-fasa tertentu di langit. Hal ini terjadi disebabkan oleh terdapatnyaperbezaan sudut dari tempat yang kita lihat pada bulan. Perkara inilah dipanggil sebagaifasa bulan. Bulan tidak menghasilkan cahayanya tersendiri tetapi cahaya itu dipantulkanoleh cahaya matahari. Bulan mempunyai empat fasa tertentu dalam satu kitaran danberulang-ulang dalam masa 29.5 hari. Perubahan fasa ini adalah dalam keadaan yangtersusun mengikut urutannya tersendiri. Rajah 1: fasa-fasa bulan Fasa pertama bulan adalah anak bulan. Anak bulan ini secara kasarnyaberkedudukan yang sama dengan matahari dan secara tidak langsung fasa ini tidakkelihatan di bumi. Pada fasa ini, buan dan matahari terbit pada masa yang sama dari timurke barat. Fasa yang kedua adalah bulan sabit baru. Apabila bulan mengorbit bumi, kita akanmeihat fasa-fasa bulan ini dari satu bentuk ke bentuk yang lain. ). Fasa bulan ini dapat dilihatsehari selepas anak bulan. Seterusnya selepas satu minggu, separa bulan pula kelihatan.Seminggu selepas itu, fasa bulan hampir purnama pula kelihatan. Dua minggu selepas anakbulan kelihatan, bulan sekarang melalui separuh fasa keseluruhannya. Sekarang, fasa bulanpenuh kelihatan dengan jelas di langit. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, bulan terbitlebih kurang sama dengan masa matahari terbit dan juga terbenam dalam masa yang sama. 21
 22. 22. Selepas itu adalah fasa bulan hampir purnama lama. Kemudian diikuti dengan fasa bulansepara lama di mana hanya separuh bahagian yang bersinar. Bulan kelihatan semakinmengecil di mana ia adalah fasa bulan sabit lama.Kemudian, kitaran ini akan berulang dananak bulan akan menyusuri fasa yang seterusnya dan diikuti dengan fasa-fasa yanglain.Hampir empat minggu, ulan melalui fasa-fasanya. Apabila habis satu kitaran fasa bulan,kitaran yang baru akan bermula semula.Berkenaan tentang masa terbit da terbenam matahari, ianya bergantung kepada fasa- fasabulan itu sendiri. Atas sebab itulah bulan kadang kala kelihatan pada siang hari dan kadangkala pada malam hari. Anak bulan terbit semasa subuh dan terbenam ketika termbenammatahari. Manakala bulan sabit baru pula terbit selepas terbenam matahari. Seterusnya,bagi bulan separa baru, ia terbit pada pukul 12.00 tengah hari dan tenggelam pada pukul12.00 tengah malam. Bagi bulan hampir purnama baru, ia terbit pada pukul 3.00 petang dantenggelam pada pukul 3.00 pagi. Bulan purnama pula, ia terbit pada pukul 6.00 petang dantenggelam pada pukul 6.00 pagi. Bagi bulan hampir purnama lama, ia terbit pada pukul 9.00malam dan tenggelam pada pukul 9.00 pagi. Bagi bulan separa lama, ia terbit pada pukul12.00 tengah malam dan tenggelam pada pukul 12.00 tengah hari. Bagi bulan sabit lama, iaterbit pada pukul 3.00 pagi dan tenggelam pada pukul 3.00 petang. 22
 23. 23. 4b. Terangkan mengapa kita hanya melihat permukaan bulan yang sama setiap masadan kemungkinan.Perkara seperti ini terjadi disebabkan kerana bulan membuat satu peredaran mengelilingibumi pada setiap 29 hari dan menyebabkan berlakunya fasa bulan. Bulan juga berputarmengelilingi matahari sebanyak 29 hari juga. Di sebabkan perkara inilah kita hanya bolehmelihat permukaan bulan yang sama menghadap bumi. Dengan erti kata lain, tempoh masauntuk 1 peredaran dan 1 putaran bulan adalah sama. Disebabkan kedua-dua pergerakan(putaran dan peredaran) ini mengambil jumlah masa yang sama, kita hanya dapat melihatpermukaan yang sama sahaja pada setiap masa. Rajah 1 : kedudukan dan orientasi bulanSelain itu, hal ini juga terjadi disebabkan adanya tarikan graviti. Apabila kita berdiri, bumiakan menarik kita ke permukaan. Kaki adalah yang paling dekat dengan bumi berbandingdengan kepala. Gambaran seperti itu bermaksud bumi menarik dan mengenakan dayagraviti yang kuat kepada bahagian yang paling bawah berbanding kepada permukaan atas.Perubahan yang sedikit ini dipanggil sebagai tidal force atau daya air pasang. Begitu jugadengan bulan, apabila bulan adalah dekat dengan sesuatu planet, daya graviti air pasang iniakan menyebabkan bulan berputar dan beredar dalam masa yang sama mengelilingi planetitu. 23

×