Sebab nuzul

5,799 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • M
 • Sebab nuzul

  1. 1. Assalamualaikum Kepada Yang BerbahagiaUstaz Ahmad Puhad Bin Alimdan semua pelajar SPI SabakBernam
  2. 2. Nama Pembentang4.Faridah Binti Ibrahim5.Saribanun Binti Ngarip6.Safiah Binti Osman7.Abd.Wahid b. Ramali
  3. 3. T aj ukA sbab al-Nuzul
  4. 4. Sebab Nuzul Definisi Sebab Nuzul Dalam bahasa Melayu -sebab-sebab penurunan sesuatu ayat dan surah al-Quran. Ia boleh juga diterjemahkan sebagai maklumat mengenai latar belakang penurunan sesuatu ayat dan surah al-Quran.. Dari segi istilah -maklumat sebab-sebab turun ayat sama ada yang mengandungi sebab atau yang menjawab persoalan yang ditimbulkan atau menjelaskan sesuatu hukum ketika berlakunya sebab itu tadi.[1] Setengah ulama mentafsirkan sebab nuzul sebagai “peristiwa yang berlaku di sekitar turunnya ayat”[2]
  5. 5. Al-Ja’bari menyebutkan al-Quran diturunkandalam dua kategori ,yang turun tanpa sebabdan yang turun kerana sesuatu peristiwa ataupertanyaan. Ayat Al-Quran yang turun tanpa sebab ialah; a- cerita umat dahulu dan kisah para Nabi seperti kisah Nabi Nuh. b- ayat-ayat yang menceritakan kejadian yang berlaku di zaman silam seperti pembinaan Kaabah c- ayat berkaitan perkara ghaib atau yang akan datang seperti hari akhirat.
  6. 6. Turunya ayat Bila terjadi sesuatukerana sesuatu peristiwa maka turunlahperistiwa - ayat al-Quran mengenai peristiwa itu. Ibnu Abbas yang menyatakan; “Ketika turun,dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi pergi dan balik ke Bukit Safa lalu berseru,”Wahai kaumku”. Maka mereka berkumpul ke dekat nabi. Ia berkata lagi.
  7. 7.  “Apakah pendapatmu bila aku beritahu kepadamu bahawa di balik gunung ini ada sepasukan berkuda hendak menyerangmu. Bagaimana percayakah kamu apa yang aku katakan?” Mereka menjawab, “Kami belum pernah melihat engkau berdusta”.Dan Nabi melanjutkan, “Aku memperingatkan kamu tentang siksa yang pedih”.Ketika itu Abu Lahab berkata. “Celakalah engkau,apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?”. Lalu ia berdiri maka turunlah surah ini, “Celakalah kedua tangan Abu Lahab.”[4]
  8. 8. Turunnya ayat kerana pertanyaanBila Rasulullah ditanyakan tentang sesuatu hal,maka turunlah ayat-ayat al-Quran menerangkan hukumnya.Hal ini seperti ketika Khaulah binti Sa’labahdikenakan zihar oleh suaminya,Aus bin Sahmit lalu ia mengadukan hal itu.Aishah berkata , “Maha Suci Allah yang pendengaranNya meliputi segalanyaaku mendengar ucapan Khaulah binti Sa’labah itu sekalipun tidak seluruhnyaia mengadukan suaminya kepada Rasulullah katanya; Rasulullah, suamikutelah menghabiskan masa mudaku dan beberapa kali aku mengandungkerananya,sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi iamenjatuhkan zihar kepadaku! Ya Allah sesungguhnya aku mengadukepadaMu”Aishah berkata tiba-tiba Jibril turun membawa ayat-ayat ini ‘SesungguhnyaAllah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamutentang suaminya yakni Aus bin Samit.’[1]
  9. 9.  Bagi memahami al-Quran latarbelakang turun ayat sesuatu perkara yang amat penting diketahui. -pengkaji al-Quran akan lebih mudah memahami inti sesuatu ayat dan lebih menjamin tafsiran yag dibuat adalah bertepatan dengan kehendak ayat.[6] Pandangan Ulama Tentang Asbab al-Nuzul Hampir keseluruhan para ulama bersepakat mengatakan kepentingan pengetahuan tentang asbab al-nuzul. Dr. Subhi al-Salib,sesetengah ulama tidak membenarkan mereka yang jahil tentang asbab al-nuzul untuk mentafsir sebarang ayat al- Quran. Ibni Taimiyyah di dalam kitab Muqaddimah Fi Usul al-Tafsir -mengetahui asbab al-nuzul menolong seseorang pembaca al-Quran memahami makna ayat kerana mengetahui kejadian turunnya itu memberi dasar untuk mengetahui kejadian penyebabnya.
  10. 10. Demikian juga pula mengenai ayat “Dan Allah telahmengambil Ibrahim menjadi kesayangannya” Asbabulnuzulnya kerana Ibrahim dijadikan kesayangan Allah. -hal itu sedikit pun tidak termasuk ke dalam asbabulnuzul.Sungguhpun memahami asbab al-nuzul merupakansatu syarat penting ke arah memahami nas al-Qurankerana ia menyingkap tabir kesamaran sesuatu ayatdengan mengenengahkan kepada pengkaji al-Quranlatarbelakang penurunan sesuatu ayat al-Qurannamun dalam keghairahan memahami nas,agakramai orang tersilap iaitu dengan cuba memasangkansetiap nas dengan asbab al-nuzul bagi setiap ayatatau surah.
  11. 11. • Ibni Daqiq al-Id – “mengetahui sebab turun ayat merupakan jalanyang terang ke arah memahami makna ayat al-Quran.”• Al-Wahidi -“Sesuatu ayat mungkin tidak dapat ditafsirkandengan sempurna tanpa terlebih dahulu diketahui latarbelakangcerita mengenainya dan memiliki keterangan-keterangan tentangturunnya sesuatu ayat” • Tidak semua ayat Quran diturunkan kerana timbul suatu peristiwa atau kejadian atau kerana suatu pertanyaan • Ada di antara ayat alQuran diturunkan sebagai permulaan ,tanpa sebab, mengenai akidah iman,kewajipan Islam dan syariat Allah dalam kehidupan peribadi dan sosial.
  12. 12.  tidak faham bahawa tidak semua nas mempunyai asbab al-nuzul, menyeret kepada berpaling kepada riwayat-riwayat daif . berpegang kepada pendapat yang daif membawa mereka kepada masalah yang lebih besar iaitu memaksa menjadikan setiap nas mengandungi asbab al-nuzul. menjadikan asbab al-nuzul yang asalnya menjelaskan sesuatu makna al-Quran bertukar mengaburkan makna yang boleh difahami tanpa asbab al-nuzul.[7]
  13. 13. FAEDAH MENGETAHUI ASBABUN NUZUL
  14. 14. 1.MENJADI PENOLONG DALAM MEMAHAMI MAKNA DAN MENGHILANGKAN KEMUSYIKILAN DI SEKITAR AYAT2. MENGKHUSUSKAN SESUATA HUKUM YANG TERKANDUNG DI DALAM AYAT DAN MENSABITKAN SEBAB YANG MENYEBABAKAN HUKUM
  15. 15. • MENOLAK SANGKAAN AYAT YANG PADA ZAHIRNYA ADAPERBATASAN DAN MEMAHAMI MAKSUD AYAT YANG SEBENARNYA
  16. 16. 1. MENOLONG MEMAHAMI DAN MENGHILANGKAN SEGALA KERUMITAN MENGENAI SALAH FAHAM TERHADAP SESUATU PERISTIWA ATAU AYAT WAHYU
  17. 17. 5.MEMUDAHKANSESEORANG UMAT ISLAM UNTUK MEMAHAMI DANMENGHAFAZ AYAT QURAN
  18. 18. 6.Mengetahui hukum Allah secara tertentu terhadap apa yang disyariatkan.7.Mengetahui segi hikmat yang mendorong dilaksanakan sesuatu hukum.
  19. 19. • 8.Mengetahui siapakah yang menjadi sebab atau kasus turunnya ayat serta memberi ketegasan bila terdapat keraguan• 9.Mengkhususkan hukum(taksis) dengan sebab adanya sebab menurut orang yang berpendapat bahawa ibadat itu ditanyakan berdasarkan sebab khusus.
  20. 20. 10. MENGETAHUI DENGAN TEPAT HIKMAT PENURUNAN WAHYU-WAHYU ALLAH11. MENGHINDARKAN PRASANGKA YANG MENGATAKAN ERTI HASYR DALAM SESUATU AYAT DILAHIRNYA HASYR
  21. 21. CARA MENGETAHUI SEBAB NUZUL1. Melalui riwayat yang sahih daripada Rasulullah saw. atau para sahabat ra.2. Sahabat menyaksikan sendiri ayat itu diturunkan• Para tabi’in dan mereka yang bertungkus-lumus mengkaji ilmu ini yang terdiri daripada kalangan ulama yang dipercayai.• Riwayat yang marfu’, iaitu riwayat yang bersandarkan kepada Nabi.
  22. 22. 5. Mendengar sendiri secara langsung daripada mereka yang menyaksikan turunnya ayat.6. Pendapat Muhammad Ibn Sirin seorang tokoh ulama besar dari kalangan tabi’in (wafat 110 H), para sahabat sahaja yang memang mengetahui berkaitan dengan Asbab al-Nuzul.7. Imam al-Suyuti berpendapat bahawa pendapat dan riwayat daripada Tabi’in juga boleh diterima apabila pendapat dan riwayat itu jelas menunjukkan Asbab Nuzul.
  23. 23. BENTUK DAN UNGKAPAN SEBAB NUZUL Terdapat dalam dua bentuk, iaitu:3. Bentuk pertanyaan yang terang dan jelas mengenai sebabnya. Contohnya perawi berkata a. Sebab nuzul ayat ini adalah begini ‫سبب النزول هذه الية كذا‬ b. Ungkapan yang menggunakan huruf Fa Ta’qibiah (‫ف التعقيبية‬atau Fa al-sababiyyah ( contoh bentuk ini ialah: Rasulullah telah ditanya tentang sesuatu perkara, maka turunlah ayat ini ‫ان يسأل رسول ال صلى ال عليه‬ ‫وسلم عن شيء. فنزلت هذه الية‬
  24. 24. sebagaimana hadis daripada Ibn Umar yang diriwayatkan oleh al- Bukhari, Ibn Umar berkata: ‫انزلت آيه322 سوره البقره:) نساءكم حرث لكم .....اليه‬Maksudnya, “ Telah diturunkan ayat 223 surah Al-Baqarah: Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu”………. Contoh ungkapan yang menggunakan huruf Fa al- sababiyyah ialah: - ‫الية‬ ‫فأنزل ال هذه‬ Maksudnya, “Maka dengan sebab itu, Allah telah menurunkan ayat ini “
  25. 25. - ‫فأتاه جبريل بهذه الية‬Maksudnya,”Maka dengan sebab itu Jibril a.s. telah membawa ayat ini kepadanya” -‫فعلمت أنه يوحى اليه‬ Maksudnya,”Maka dengan sebabitu mengertilah aku bahawa wahyu telah diturunkan kepadanya”
  26. 26. 2. Menjelaskan tentang isi kandungan ayat dan hukum ayat. Contohnya, perawi berkata: a. Ayat ini diturunkan mengenai hal ini (‫(نزلت هذه الية فى كذا‬ b. Aku kira ayat ini diturunkan mengenai perkara ini. ( ‫) أحسب هذه الية نزلت إل فى كذا‬ c. Aku tidak menyangka atau tidak mengira ayat ini diturunkan, kecuali mengenai perkara ini. (‫( ما أحسب هذه الية نزلت إل فى كذا‬
  27. 27. Kesimpulan Untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat- ayat al-Quran secara lengkap dan sempurna adalah suatu yang tidak mudah atau boleh dikatakan sangat sulit. Hanya golongan para sahabat dan Tabi’in’ sahaja yang boleh dipercayai. Ini adalah kerana golongan sahabat adalah terdiri dari mereka yang mendengar dan menyaksikan sendiri ayat itu diturunkan secara langsung. Para Tabi’in juga merupakan kalangan mereka yang thiqah dan menerima riwayat daripada para sahabat dan dikenali umum sebagai orang yang teliti dan ahli tafsir
  28. 28. Banyak juga ayat yang diturunkan tanpa adasebab nuzulnya, seperti ayat-ayat mengenaikisah para Rasul, peristiwa-peristiwa di zamandahulu, hari Qiamat, ni’mat syurga serta azab apineraka dan sebagainya. Wassalam, terima kasih dari kami

  ×