Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan tahunan bm sk tahun 6

15,312 views

Published on

Rancangan tahunan bm sk tahun 6

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUNIT 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, Kata hubung - Pendidikan Moral Untuk objektifTema sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Penanda wacana - Pendidikan Seni keseluruhan unit,Kekeluargaan Aras 1 Ayat majmuk - Kajian Tempatan rujuk buku teks. (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. Ayat perintahBahagian 1 Ayat penyata Nilai Murni Objektif P&PKeluarga Kreatif 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Ayat seruan - Kerajinan Untuk membina menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur - Hormat-menghormati objektif harian, rujukTajuk paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Sebutan & intonasi - Tolong-menolong Fokus Utama (FU)Menggapai Impian Aras 1 Ayat perintah - Menepati janji dan Fokus (i) Menggunakan perkataan, ayat dan paralingustik Ayat penyata - Semangat Sampingan (FS) yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Ayat seruan bermasyarakat yang dipilih bagi (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan - Bekerjasama P&P pada hari yang kukuh. Kosa kata berkenaan. Diskaun Peraturan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Kaunter Sosiobudaya Penulisan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Lirik - Sopan santun Bahagian (A) Aras 1 Manfaat - Menghormati orang Gambar tunggal (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan Melodi tua ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membelek-belek Penulisan Menerawang KBT Bahagian (B) 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Menyanjung Kemahiran Berfikir: Keperihalan majmuk. Mengharumkan - Banding beza Naratif Aras 1 Melanggan - Meramal (i) Menulis pelbagai jenis ayat. Memproses - Menghubung kait Penulisan Aras 2 Pengiktirafan - Menjana idea Bahagian (C) (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata Penelitian Cerita Positif hubung. Terngiang-ngiang Teruja RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 1
 2. 2. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 1 1.4 Aras 3 Peribahasa Kecerdasan Pelbagai: BACAAN (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan Bekas tangan - Muzik SASTERATema untuk memujuk pihak lain. Mata pencarian - Verbal-linguistikKekeluargaan (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang secara Ringan tulang - Interpersonal Kampung Oh berhemah. Berpeluk tubuh KampungBahagian 2 Masa itu emas Kajian Masa Depan PenantianKeluarga Kreatif 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Pulang ke Kampung intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Tatabahasa UPSR PembelajaranTajuk Aras I - Kata nama am KontekstualNenekku Kreatif (i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal dan - Kata nama khas ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. - Kata ganti nama Pembelajaran (ii) Memahami perkataan, rangkai kata, ayat yang dibaca. Konstruktivisme 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 2
 3. 3. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca.Tema Aras IKekeluargaan (i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.Bahagian 3 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yangKeluarga Kreatif dibaca.Tajuk 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isiImpian Menjadi sampingan daripada teks.Kenyataan Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca. - UNIT SATU TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 3
 4. 4. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit seharian dengan menggunakan ungkapan, ayat, sebutan, Kata hubung - Kajian Tempatan Untuk objektifTema intonasi dan nada yang sesuai. Kata panggilan - Pendidikan Moral keseluruhan unit,Kekeluargaan Aras 2 Frasa nama - Pendidikan Islam rujuk buku teks. (i) Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang Frasa adjektif - Pendidikan Sivik danBahagian 1 sesuai dalam perbualan. Ayat tanya - Kewarganegaraan Objektif P&PDatuk di Ibu Kota Ayat majmuk Untuk membina 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Nilai Murni objektif harian, rujukTajuk bertatasusila. Kosa kata - Kasih sayang Fokus Utama (FU)Berkunjung Ke Ibu Aras 1 Warisan - Hemah tinggi dan FokusKota (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Seantero - Rasional Sampingan (FS) (ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya Berdaulat - Hormat-menghormati yang dipilih bagi dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan Syahdu P&P pada hari penerangan. Mahligai Kewarganegaraan berkenaan. (iii) Memberi jawapan yang tepat dengan alasan yang Sistem - Berbangga sebagai munasabah. Monorel anak Malaysia Penulisan Aras 2 Aksesori - Menghormati lagu Bahagian (A) (i) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik Hartanah “Negaraku” Gambar bersiri (2) yang dibincangkan. Saham (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang Gedung Peraturan Penulisan diberikan. Teater Sosiobudaya Bahagian (B) Swasta - Menghormati orang Situasi 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Bersantai tua Rangsangan intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Khazanah Aras 2 Gimnasium Penulisan (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan Konsert Bahagian (C) penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Berkumandang Cerita Negatif Mengorak RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 4
 5. 5. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Peribahasa KBT BACAAN seharian dengan menggunakan ungkapan, ayat, sebutan, Cekik darah Kemahiran Berfikir: SASTERATema intonasi dan nada yang sesuai. - Mengenal pasti ideaKekeluargaan Aras 3 Tatabahasa UPSR utama dan idea Kampung Oh (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam - Kata sendi sampingan KampungBahagian 2 perbualan. - Kata hubung - Menilai Menjerat Wak WakDatuk Di Ibu Kota - Penanda wacana - Membuat gambaran Seleranya Masakan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara mental KampungTajuk bertatasusila. - MenganalisisHani Berkarya Aras 2 - Mengelas (i) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik - Mengumpul yang dibincangkan. - Mengkategori (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. Kecerdasan Pelbagai: - Verbal-linguistik 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara Pembelajaran Masteri: sopan. - Soal jawab Aras 2 (i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk atau Pembelajaran topik perbahasan dengan mengemukakan hujah yang Kontekstual rasional. - Menghubung kait 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Aras I (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 5
 6. 6. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUMBAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi atau idea daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. (ii) Membina draf karangan yang lengkap. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 6
 7. 7. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 2 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Tema Aras 1Kekeluargaan (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.Bahagian 3Datuk Di Ibu Kota 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.Tajuk Aras 2Menonton Konsert (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayatdi Dewan Merdeka tunggal dan ayat majmuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. (ii) Membina draf karangan yang lengkap. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. - UNIT DUA TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 7
 8. 8. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 3 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif Unit bertatasusila. Kata arah - Kajian Tempatan Untuk objektifTema Aras 1 Kata tanya - Pendidikan Sivik dan keseluruhan unit,Sekolah (ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya Kata bilangan Kewarganegaraan rujuk buku teks. dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan Ayat tunggal - Pendidikan IslamBahagian 1 penerangan. Ayat majmuk - Pendidikan Moral Objektif P&PSekolahku - Pendidikan Jasmani Untuk membina 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Sebutan & Intonasi dan Kesihatan objektif harian, rujukTajuk tentang sesuatu perkara Membaca teks - Matematik Fokus Utama (FU)Sekolahku Ceria Aras 1 dan Fokus (i) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan Kosa kata Nilai Murni Sampingan (FS) dengan menggunakan intonasi yang betul dan Dermawan - Kebersihan fizikal dan yang dipilih bagi bersopan. Dimanfaatkan mental P&P pada hari (ii) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan Disarankan - Kerjasama berkenaan. mengikut keutamaan. Ditemukannya - Semangat Dititikberatkan bermasyarakat Penulisan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Fenomena - Hormat-menghormati Bahagian (A) pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang Mendadak - Kasih sayang Gambar bersiri (3) disampaikan oleh pihak lain. Mengesani - Kerajinan Aras 3 Menguatkuasakan - Patriotisme Penulisan (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang NILAM - Baik hati Bahagian (B) membina tentang sesuatu perkara berdasarkan Penganugerahan Dialog pengalaman secara bersopan. Tetamu kehormat Kewarganegaraan Temu ramah Sivik - Berbangga mewakili Wawancara 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Usaha murni sekolah pada intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. peringkat negeri dan Penulisan Aras 3 kebangsaan Bahagian (C) (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang - Menonjolkan ciri-ciri Cerita Negatif dan betul. murid berwawasan cerita positif RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 8
 9. 9. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 3 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Peribahasa Peraturan BACAAN maklumat khusus. Ulat buku Sosiobudaya SASTERATema Aras 1 Mengikut jejak - Budaya mencintaiSekolah (i) Membaca dan mencari fakta yang releven dengan Muafakat membawa kebersihan dan Kampung Oh perkara yang dikehendaki dalam teks. berkat kecerian KampungBahagian 2 Bagaimana acuan - Kata sapaan yang Sahabat BaharuSekolahku 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat begitulah kuihnya santun Pengalaman Baharu majmuk. Seperti katak di - Berbual secara sopanTajuk Aras 3 bawah tempurungHari Kecemerlangan (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan Hendak seribu daya, KBTSekolah peluasan subjek dan predikat. tak nak seribu dalih Kemahiran Berfikir: - Menentukan urutan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk - Menjana idea e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Tatabahasa UPSR - Menghubung kait Aras 1 - Kata bantu - Merumus (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber - Kata bilangan - Menyusun atur berdasarkan tajuk. - Penjodoh bilangan - Menganalogi (ii) Membina draf karangan yang lengkap. - Membuat Keputusan - Mentafsir 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang - Menginterprestasi disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 Kemahiran TMK: (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak - Mengakses maklumat lain dengan teratur. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang Kemahiran BCB: disampaikan oleh pihak lain. - Merujuki sumber - Membina peta minda - Membina jadual - Membaca pantas RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 9
 10. 10. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 3 6.35 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi Kecerdasan Pelbagai: sampingan daripada teks. - Verbal-linguistikTema Aras 3 - InterpersonalSekolah (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang - Intrapersonal terdapat dalam teks.Bahagian 3 PembelajaranSekolahku 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Kontekstual: maklumat khusus. - Menghubung kaitTajuk Aras 1Murid Cemerlang (i) Membaca dan mencari fakta yang releven dengan Pembelajaran perkara yang dikehendaki dalam teks. Konstruktivisme 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat kronologi. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran Aras 1 (i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca. (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca. - UNIT TIGA TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 10
 11. 11. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 4 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit tentang sesuatu perkara. Kata sendi nama - Pendidikan Untuk objektifTema Aras 2 Frasa sendi nama Keselamatan Jalan keseluruhan unit,Keselamatan jalan (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk Ayat dasar Raya rujuk buku teks.Raya membuat tindakan wajar. - Pendidikan Sivik dan Sebutan & Intonasi Kewarganegaraan Objektif P&PBahagian 1 1.5 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Intonasi ayat bahasa Untuk membinaPerndidikan Lalu intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Malaysia Nilai Murni objektif harian, rujukLintas Aras 3 - Hemah tinggi Fokus Utama (FU) (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. Kosa kata - Kerjasama dan FokusTajuk Berhemah - Semangat Sampingan (FS)Sentiasa Berhemat, 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Tragedi bermasyarakat yang dipilih bagiSemua Selamat maklumat khusus. Angkari - Kasih sayang P&P pada hari Aras 2 Baran berkenaan. (i) Membaca dan mengimbas fakta yang releven Papan pemuka Kewarganegaraan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan Kereta - Berbangga sebagai Penulisan maklumat. Beg udara rakyat Malaysia Bahagian (A) - Mengamalkan Gambar bersiri (4) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai Peribahasa perlakuan yang yang kemas dan cantik Malang tidak berbau bersopan dan Penulisan Aras 1 Mencurah air ke daun bertatasusila ketika Bahagian (B) (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan keladi berada di jalan raya Fakta kemas dan cantik. Janganlah sudah Rencana terhantuk baru Peraturan 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan hendak tengadah Sosiobudaya Penulisan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran. - Peribahasa Bahagian (C) Aras 1 Sistem Ejaan - Laras bahasa Cerita Naratif (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat Ejaan kata dasar yang menarik serta nilai dan pengajaran yang Ejaan kata terbitan terdapat dalam karya yang dibaca. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 11
 12. 12. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 4 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Tatabahasa UPSR KBT: BACAAN tentang sesuatu perkara - Kata bantu SASTERATema Aras 2 - Kata bilangan Kemahiran Berfikir:Keselamatan jalan (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat - Penjodoh bilangan - Menganalisis Kampung OhRaya dan terancang. - Mensintesis Kampung Aras 3 - Membuat inferens Warisan SeniBahagian 2 (i) Memberi arahan secara ringkas dan tepat. - MeninterprestasiPerndidikan Lalu - MentafsirLintas 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan - Menilai intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca.Tajuk: Aras 3 Kemahiran BCB:Cara Selamat (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. - Merujuki sumberMenunggang Basikal - Membina peta minda 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks - Membaca pantas yang tersurat dan tersirat. Aras 2 Kajian Masa Depan: (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. Kecerdasan Pelbagai: (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. - Muzik Aras 3 - Kinestetik (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan - Logik matematik tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. - Interpersonal - Intrapersonal 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 12
 13. 13. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 4 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yangTema tepat dan laras bahasa yang sesuai.Keselamatan jalan Aras 2Raya (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat denganBahagian 3 menggunakan laras bahasa yang sesuai.Perndidikan Lalu Aras 3Lintas (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.Tajuk:Pandu Cermat Jiwa 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksSelamat yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan. - UNIT EMPAT TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 13
 14. 14. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 5 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit transaksi untuk mendapatkan barangan dan Penanda wacana - Pendidikan Seni Untuk objektifTema perkhidmatan. Kata ganda - Kajian tempatan keseluruhan unit,Alam Sekitar Aras 1 Kata adjektif - Geografi rujuk buku teks. (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan Ayat majmuk - SainsBahagian 1 perkhidmatan yang diperlukan. Kata singkatan Objektif P&PWarisan Alam (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa (Sinkope) Nilai Murni Untuk membina berurusan. - Kerjasama objektif harian, rujukTajuk: Aras 2 Sebutan & Intonasi - Cinta alam sekitar Fokus Utama (FU)Menerokai Rahsia (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi Perbilangan - Tolong-menolong dan FokusAlam yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa Dialog - Semangat Sampingan (FS) berurusan. Iklan bermasyarakat yang dipilih bagi Aras 3 P&P pada hari (i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam Kosa kata Kewarganegaraan berkenaan. sesuatu urusan. Agensi - Cinta akan tanah air Penginapan Penulisan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Pakej Peraturan Bahagian (A) intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Wang cagaran Sosiobudaya Gambar Tunggal yang dibaca. Tenggiling - Kesantunan bahasa Aras 1 Sumpah-sumpah - Laras bahasa Penulisan (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan Reriang Bahagian (B) intonasi yang betul. Mergastua KBT: Laporan Aras 3 Unggas (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, Damar Kemahiran Berfikir: Penulisan sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Misteri - Menjana idea Bahagian (C) (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Khazanah - Meramal Teks (Fakta) Sinkope - Menganalisis - Mengkategori - Mereka cipta RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 14
 15. 15. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 5 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Tatabahasa UPSR Kecerdasan Pelbagai: BACAAN intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara - Kata penguat - Verbal-linguistik SASTERATema yang dibaca. - Kata penegas - InterpersonalAlam Sekitar Aras 1 - Pengimbuhan - Visual-ruang Kampung Oh (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan - Naturalis KampungBahagian 2 intonasi yang betul. Berat HatiWarisan Alam Aras 3 Kajian Masa Depan: (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,Tajuk: sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. PembelajaranAlam Penuh Misteri (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Kontekstual: - Menghubung kait 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan Sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Pembelajaran Aras 3 Konstruktivisme (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 15
 16. 16. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 5 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkaraTema yang dibaca.Alam Sekitar Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yangBahagian 3 dibaca.Warisan Alam Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,Tajuk: sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.Mensyukuri Nik 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera. - UNIT LIMA TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 16
 17. 17. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 6 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif Unit bertatasusila. Penjodoh bilangan - Kajian tempatan Untuk objektifTema Aras 3 Kata tunggal - Pendidikan Seni keseluruhan unit,Kebudayaan (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara Kata adjektif - Pendidikan Sivik dan rujuk buku teks. dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Ayat majmuk KewarganegaraanBahagian 1 Objektif P&PRencamnya Budaya 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Kosa kata Nilai Murni Untuk membinaKita intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Adat istiadat - Kasih sayang objektif harian, rujuk yang dibaca. Animisme - Hemah tinggi Fokus Utama (FU)Tajuk: Aras 2 Dikormesialkan - Kerajinan dan FokusFoto Tanda (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang Estetik Sampingan (FS)Persahabatan dibaca. Janggal Kewarganegaraan yang dipilih bagi Lenggang-lenggok - Mengenali P&P pada hari 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Meliuk-liuk kebudayaan etnik di berkenaan. maklumat yang menyeluruh. Mempromosikan negara kita Aras 2 Memartabatkan Penulisan (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata Tradisional Peraturan Bahagian (A) sesebuah buku. Warkah Sosiobudaya Gambar Bersiri (2) - Menghargai 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada Tatabahasa UPSR kebudayaan kaum lain Penulisan bahan yang didengar atau dibaca. - Kata Yang Tepat Bahagian (B) Aras 3 - Peribahasa KBT: Surat Kiriman Tidak (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. - Bahasa Istana Rasmi Surat Kiriman Kemahiran Berfikir: Tidak Rasmi 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau - Merumus catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. - Mengelaskan Penulisan Aras 2 - Membuat kesimpulan Bahagian (C) (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang - Menilai Dialog dikemukakan mengikut keutamaan. - Menyusun atur RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 17
 18. 18. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 6 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Kecerdasan Pelbagai: BACAAN tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang - Verbal-linguistik SASTERATema tepat dan laras bahasa yang sesuai.Kebudayaan Aras 3 Pembelajaran Sisa-sisa (ii) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara Kontekstual: PerjuanganBahagian 2 yang teliti dengan menggunakan laras bahasa secara - Menghubung kait Anak AyahRencamnya Budaya tepat dan padat.Kita Kemahiran BCB: 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan - Bacaan intensifTajuk: pemerhatian, pengalaman dan maklumat yangWarkah dari Sabah disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 18
 19. 19. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 6 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yangTema disampaikan oleh pihak lain.Kebudayaan Aras 2 (i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusilaBahagian 3 tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.Rencamnya BudayaKita 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Tajuk: Aras 2Satu Negara (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayatPelbagai Perayaan tunggal dan ayat majmuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. - UNIT ENAM TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 19
 20. 20. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Frasa nama - Kajian tempatan Untuk objektifTema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Ayat aktif - Sejarah keseluruhan unit,Pelancongan Aras 1 Ayat pasif rujuk buku teks. (i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila Penanda wacana Nilai MurniBahagian 1 tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. - Keberanian Objektif P&PJauh Perjalanan Luas (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang Sistem Ejaan - Patriotisme Untuk membinaPandangan kukuh. Kata nama khas - Hormat-menghormati objektif harian, rujuk Aras 2 Kata pinjaman - Kerjasama Fokus Utama (FU)Tajuk: (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang - Kejujuran dan FokusPotret Kenangan diminta dengan sopan. Kosa kata - Kesyukuran Sampingan (FS) (ii) Mengemukakan pendapat untuk merujuk pihak Botanical - Kerajinan yang dipilih bagi tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, Menonjolkan P&P pada hari intonasi dan gaya yang sesuai. Mencerminkan Kewarganegaraan berkenaan. Festival - Pelancongan domestik 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Brosur - Mesej sajak Penulisan terancang. Citrawarna “Indah Negeriku” Bahagian (A) Aras 1 Citarasa Gambar Bersiri (3) (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas Pamplet Peraturan dengan intonasi ,sebutan dan gaya bersahaja. Khazanah Sosiobudaya Penulisan (ii) Membidas hujah dengan mengemukakan alasan yang Strawberi - Budaya menziarahi Bahagian (B) kukuh menggunakan kesantunan bahasa. Teluki (carnation) rakan dan saudara- Catatan Mengabadikan mara 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk Mendeklamasikan - Berbahasa sopan Penulisan mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji Sayembara kepada ibu bapa Bahagian (C) termasuk maklumat daripada internet. Destinasi - Berhujah dengan Berita Aras 1 Hentian Rehat dan santun (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang Rawat(R&R) betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Berlibur RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 20
 21. 21. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Kosa kata KBT: BACAAN menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Berdaulat SASTERATema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Mestamu Kemahiran Berfikir:Pelancongan Aras 1 Deklamator - Menjana idea Sisa-sisa (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang (Pendeklamasi) - Menghubung kait PerjuanganBahagian 2 kukuh. Demonstrasi - Menilai Penat Lelah yangJauh Perjalanan Luas Domestik - Membuat keputusan BerbaloiPandangan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Marin - Mereka cipta maklumat secara menyeluruh. Merangsang - Mengenal pasti ideaTajuk: Aras 1 Media elektronik utama dan ideaSeronoknya (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk Lintas langsung sokonganMelancong mendapatkan gambaran umum. Jaket pantul cahaya - Merumus Beroperasi - Meringkaskan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Bioteknologi - Menyelesaikan yang tersurat dan tersirat. Ekosistem masalah Aras 1 Ekstrem - Membanding (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu Fiesta - Menganalisis perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang Mencandat - Mentafsir tersurat. - Mensintesis Aras 3 Peribahasa - Mengkategori (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan Peribahasa daripada tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. perkataan bukit Kemahiran TMK: - Mengakses maklumat 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Tatabahasa UPSR dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. - Sinonim Kemahiran BCB: Aras 3 - Antonim - Membaca tajuk untuk (i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk - Pemajmukan mendapatkan membina teks berkaitan sesuatu tajuk. gambaran umum RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 21
 22. 22. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Kemahiran BCB: menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur - Membaca tajuk untukTema paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. mendapatkanPelancongan Aras 2 gambaran umum (ii) Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak - Membaca danBahagian 3 tertentu dengan mengemukakan kata, ungkapan, mencatatJauh Perjalanan Luas ayat, intonasi dan gaya yang sesuai. - Merangka isi karanganPandangan - Merujuki kamus 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang - Mengecam isiTajuk: sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagiMerakamkan Kisah sesebuah karangan. Kajian Masa Depan:Perjalanan Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan Kecerdasan Pelbagai: dengan menggunakan penanda wacana untuk - Verbal-linguistik menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi. - Interpersonal - Intrapersonal 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan - Muzik dibaca. Aras 2 Pembelajaran (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan Konstruktivisme: daripada bahan yang dibaca. Pembelajaran 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik Kontekstual: dalam sesebuah karya. - Menghubung kait Aras 3 (i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis. - UNIT TUJUH TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 22
 23. 23. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 8 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Tatabahasa Ilmu Objektif Unit tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, Imbuhan awalan - Kesusasteraan Melayu Untuk objektifTema ungkapan dan ayat yang sesuai. Kata kerja keseluruhan unit,Kesusasteraan Aras 2 Kata seru Nilai Murni rujuk buku teks. (i) Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat Kata pangkal ayat - Baik hatiBahagian 1 dalam sesuatu pengucapan. Ayat seruan - Kejujuran Objektif P&PCerita Rakyat Penanda wacana - Kerjasama Untuk membina 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau objektif harian, rujukTajuk: tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang Sebutan & Intonasi Peraturan Fokus Utama (FU)Cerita Asal Usul tepat dan laras bahasa yang sesuai. Intonasi ayat bahasa Sosiobudaya dan Fokus Aras 2 Malaysia - Peribahasa Sampingan (FS) (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan - Laras bahasa yang dipilih bagi menggunakan laras bahasa yang sesuai. Kosa kata P&P pada hari Bertembung KBT: berkenaan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Menuntut intonasi yang betul & memahami perkataan yang dibaca. Berguru Kemahiran Berfikir: Penulisan Aras 2 Petunjuk - Mencirikan Bahagian (A) (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan Semerbak - Mengelaskan Gambar Bersiri (4) penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Terkebil-kebil - Mengumpul Hatta - Mengkategori Penulisan 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang Masyghul - Mengitlak Bahagian (B) sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi Diterpa - Menginterprestasi Perbincangan sesebuah karangan. Hikmat - Mentafsir Aras 1 Mengodek-ngodek - Meramalkan Penulisan (i) Mengemukakan isi atau idea mengikut urutan dengan - Menyusun atur Bahagian (C) mengemukakan penanda wacana yang sesuai. Peribahasa Pantun Aras 2 Kais pagi makan pagi, Kemahiran BCB: (i) Menyusun dan menggunakan penanda wacana untuk kais petang makan menghasilkan pemerengganan yang kohesi. petang Kajian Masa Depan: RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 23
 24. 24. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 8 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Peribahasa Kecerdasan Pelbagai: BACAAN menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Peribahasa daripada - Verbal-linguistik SASTERATema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. perkataan bukit - MuzikKesusasteraan Aras 1 - Kinestetik Sisa-sisa (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang Tatabahasa UPSR - Visual-ruang PerjuanganBahagian 2 kukuh. - Menentukan - Interpersonal Dugaan BertamuCerita Rakyat Jawapan - Intrapersonal 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan - Membina SoalanTajuk: maklumat secara menyeluruh. - Kata Banyak Makna PembelajaranCerita Teladan Aras 1 Kontekstual: (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks atau petikan - Menghubungkaitkan isi untuk mendapatkan gambaran umum. pelajaran dengan pengalaman harian 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks murid, masyarakat dan yang tersurat dan tersirat. alam pekerjaan Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 24
 25. 25. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERAUnit 8 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun.Tema Aras 1Kesusasteraan (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan.Bahagian 3 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.Cerita Rakyat Aras 3 (i) Menganalisis persoalan untuk memberikan maklumTajuk: balas.Cerita Luar Negara (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera. - UNIT LAPAN TAMAT - RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 25

×