Pres, u.qur'an

777 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pres, u.qur'an

 1. 1. b . M e m b icarakan s e s u atu p e rm as alah an b aru te p at p ad a waktu te rj inya s e rta ad m e nj las kan h u ku m -h u ku m te ntangnya. e S e b agai contoh : Tu ru nnya b e b e rap a ayat d arip ad a S u rah An-N u r, ayat 1 1 -26, yangm e rakam kan s u atu p e ris tiwa h itam d i m ana kis ah tu d u h an d u s ta te rh ad ap U m m u l M u km inu n S aid atina Ais yah .
 2. 2. c. Menegur dan membetulkan kesilapan yangdilakukan umat Islam.C ontohnya, dalam Surah A t-T aubah, ayat 25-27,A llah menegur dengan keras terhadap sikapbangga dan megah orang-orang berimanlantaran bilangan yang banyak dalam PerangH unain. Lalu A llah membuktikan kepadamereka bahawa kemenangan itu tidaklahsemata-mata bergantung kepada bilangan yangramai,namun dicapai dengan pertolongan A llahT aala. Justeru, mereka harus kembali sertabertaubat kepada A llah di atas kesilapan yangdilakukan.
 3. 3. d. Membongkar rahsia dan perilaku para munafikinsebagai musuh-musuh Allah serta mendedahkanniat dan rancangan jahat mereka terhadap Nabidan orang-orang Islam. Ia bertujuan supaya umatIslam sentiasa mengambil sikap hati-hati dalammenghadapi mereka.Dalam Surah Al-Baqarah ayat 8-20, Allahmemperincikan kejahatan golongan munafikinmelalui perkataan, perbuatan dan niat burukmereka terhadap Islam dan umatnya.
 4. 4. 4. Membuktikan bahawa sumber Al-Qur’an adalah daripada Allah Taala.Susunan bahasa, pemilihan kataserta isi kandungan Al-Qur’anadalah di luar batas kemampuanmanusia untuk menciptanya.Firman Allah s.w.t dalam Surah An-Nisa’ , ayat 82 yang bermaksud:“Patutkah mereka (bersikapdemikian), tidak mahu memikirkanisi Al-Qur’an? Kalaulah Al-Qur’an itu(datangnya) bukan dari sisi Allah,nescaya mereka akan dapatiperselisihan yang banyak didalamnya.”
 5. 5. a. Firman Allah dalam Surah Al-Isra’, ayat 106 yang bermaksud : “ Al-Qur’an ini Kami turunkan secara beransur-ansur agar engkau bacakan kepada manusia dengan cara perlahan-lahan dan Kami turunkannya sedikit-sedikit”.b. Surah Al-Furqan ayat 32 yang bermaksud : “Berkata orang kafir: Mengapakah Qur’an tidak diturunkan kepadanya (Nabi Muhammad) secara sekaligus sahaja? Begitulah keadaannya supaya Kami tetapkan hati engkau (Ya Muhammad) dengan Qur’an dan kami bacakan kepadamu dengan lurus dan perlahan-lahan.
 6. 6. A l-Q ur’an hanya selesai beberapa ketikasebelum kewafatan Baginda dalam dua masayang berbeza iaitu sebelum hijrah dan sesudahhijrah. Ini membuktikan bahawa A l-Q ur’anturun secara beransur-ansur hinggalah ke akhirhayat Rasulullah s.a.w.A l-Q ur’an diturunkan beransur-ansur keranamengikuti sesuatu sebab atau peristiwa yangberlaku dalam kehidupan umat Islam di Mekahdan Madinah.Penurunan A l-Q ur’an juga bagimenjawab persoalan umat Islam kepada N abiMuhammad s.a.w.
 7. 7. 1. Untuk memudahkan Rasulullah menghafal dan memahami maksud-maksudnya, hingga tertaman di dalam jiwa Baginda segala pengertian ayat.Menurut wahyu daripada Ibn Abbas r.a beliau berkata bahawa orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, “Hai Abu Al- Qasim, mengapakah Al-Qur’an itu tidak diturunkan sekaligus sebagaimana Taurat kepada Nabi Musa?” Maka Allah pun menurunkan ayat 32 daripada Surah Al-Furqan yang bermaksud: “Begitulah keaadaannya supaya Kami tetapkan hati engkau (Wahai Muhammad) dengan Al- Qur’an itu dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu”.
 8. 8. 2. Untuk meringankan bebanan Rasulullah; iaitudengan ayat-ayat baru yang silih berganti, di sampingmenghibur hatinya dari semasa ke semasa.Kadangkala Allah memerintahkan dengan nada tegassupaya Baginda bersabar sebagaimana firmanNyadalam Surah Al-Muzammil ,ayat 10 yang bermaksud:“Bersabarlah engkau (wahai Muhammad) mendengarcacian mereka itu, dan putuskanlah perhubungandengan mereka dengan cara yang baik”.3. Untuk menghiburkan jiwa Rasulullah yang sentiasaberdukacita kerana tindakan kaum Musyrikin.FirmanAllah dalam Surah Al-An’am ayat 34 yang maksudnya;“Sesungguhnya rasul-rasul dahulu kala juga telahdidustakan orang, tetapi mereka bersabar terhadapsegala pendustaan itu, dan mereka juga diseksasehingga datang pertolongan Kami kepada mereka…"
 9. 9. 4. U ntuk memudahkan tugas Rasulullah bagimenyampaikan A l-Q ur’an kepada umat-umatnya sertamemberi peluang supaya mereka dapat menghafal danmemahami isinya dengan mudah kerana sebahagianbesar daripada umat Rasulullah tidak tahu membaca danmenulis. A llah s.w.t menerangkan hikmat ini dalamSurah A l-Isra’, ayat 106 yang maksudnya: “ D an A l-Q ur’anitu telah Kami turunkan secara bercerai-cerai ( beransur-ansur) supaya kamu membacakan ( menyampaikan) nyakepada manusia secara perlahan-lahan dan Kami telahmenurunkannya bahagian demi bahagian” .
 10. 10. 4. U ntuk mengubah adat kebiasaan bangsa A rab keranaapabila ayat-ayat A l-Q ur’an diturunkan secaraberansur-ansur, ia tidak akan memeranjatkan orangIslam dengan hukum-hukum yang baru.Makki bin A bu T alib H amush al-Q isi dalam kitabnya al-N asikh W a al-Mansukh telah menghuraikan perkara inidengan menulis :“ A l-Q ur’an adalah lebih cepat dan mudah diterimaapabila ia diturunkan beransur-ansur berbandingditurunkan sekaligus,kerana sekiranya A l-Q ur’an ituditurunkan sekaligus, orang ramai akan lari daripadanyadisebabkan bermacam-macam larangan dan suruhanyang terkandung di dalamnya.
 11. 11. 1. A yat Pertama diturunkan. A da beberapa pendapat: A l-Z arkasyi dalam kitabnya A l-Burhan Fi ‘U lum A l- Q ur’an mengemukakan tiga pendapat, sementara A l- Suyuti dalam kitabnya al-Itqan Fi ‘U lum A l-Q ur’an dan diikuti oleh Manna’ Q attan dalam kitabnya Mabahith Fi ‘U lum A l-Q ur’an mengemukakan empat pendapat iaitu :i. Pendapat yang paling sahih dan tepat ialah Surah al- A laq, ayat 1-5. Pendapat ini dianggap sahih berdasarkan hadith sahih seperti yang diriwayatkan oleh A l-H akim dalam mustadraknya dan al-Baihaqi dalam al-D ala’ilnya,daripada Saidatina A isyah yang berkata :
 12. 12. Permulaan surah A l-Q ur’an yang diturunkan ialah SurahA l-A laq.2. Pendapat kedua pula mengatakan ayat yang pertamaditurunkan ialah ‘…………’. Pendapat ini disandarkankepada hadith-hadith Rasulullah, antaranya : hadith yangdiriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir dengan sanadnyadaripada Yahya yang berkata: “ Permulaan Surah A l-Q ur’an yang diturunkan ialah Surah A l-Muddathir” .3. Pendapat ketiga mengatakan bahawa ayat yangpertama sekali diturunkan ialah ‘Surah A l-Fatihah’.Pendapat ini bersandar kepada hadith yang diriwayatkanoleh al-W ahid daripada Sanad Yunus bin Bakir daripadaYunus bin U mar daripada bapanya daripada bapaMaisarah ‘U mar
 13. 13. bin Syarhabil bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabdakepada Saidatina Khadijah r.a.:“ Sesungguhnya apabila saya mengasingkan diri sendiri,saya telah mendengar seruan, sesungguhnya, daripadaA llah, saya takut bahawa seruan ini adalah perintah. H aiMuhammad, katakanlah: ……..hingga sampai……..N amun, hadith ini adalah hadith Mursal.4. Pendapat keempat mengatakan bahawa ayat yangpertama diturunkan ialah ……..‘Pendapat ini berdalilkanriwayat oleh al-W ahidi dengan sanadnya daripadaIkrimah dan al-H assan, keduanya telah berkata:
 14. 14. W alaupun begitu, A l-Suyuti berpendapat bahawa dalil ini tidak boleh dianggap suatu perkataan yang kuat kerana ‘Basmalah’ adalah permulaan yang diturunkan secara mutlak.H asilnya, Jumhur U lama membuat kesimpulan:3. Surah al-A laq adalah surah yang pertama sekali diturunkan iaitu dari beberapa ayat permulaannya, mengenai kenabian dan tanpa sesuatu sebab yang mendahulukan.2. Surah A l-Fatihah merupakan surah yang pertama sekali diturunkan sebagai satu surah yang lengkap.3. Basmalah adalah suatu ayat yang perlu pertama sekali diturunkan sebelum sesuatu surah diturunkan.
 15. 15. 2. A yat T erakhir Diturunkan.ii. Pendapat pertama mengatakan ayat yang terakhir diturunkan ialah Surah A l-Ma’idah ayat 3.iii. Pendapat kedua mengatakan bahawa ayat ke 278 dari Surah A l-Baqarah. Pendapat ini bersandarkan kepada Riwayat Imam Bukhari daripada Ibn A bbas yang berkata: “ A yat terakhir diturunkan ialah ayat riba’” .3. Pendapat ketiga mengatakan Surah al-Baqarah, ayat 281; berdasarkan kepada riwayat an-N asa’i dan Ikrimah daripada Ibn A bbas : “ A yat terakhir diturunkan ialah ayat 281, Surah al-Baqarah.”
 16. 16. Pendapat keempat mengatakan ayat 282 dariSurah al-Baqarah berdasarkan riwayat daripadaJarir daripada Ibn Syihab daripada Said BinMusayyab berkata :“ Sesungguhnya telah sampai kepadanya beritabahawa ayat A l-Q ur’an yang terakhir diturunkandari ‘A rasy ialah ayat al-D ain ( hutang piutang) .U lama membuat kesimpulan bahawa:1. Kesemua riwayat tersebut berasal daripadasahabat dan tiada satu riwayat pun yang berasaldaripada Baginda s.a.w.
 17. 17. 2. Rasul sendiri tidak pernah memberitahu kepadasahabat-sahabat Baginda, ayat manakah yang terakhirditurunkan.3. T erdapat larangan Rasulullah menulis hadith selagiayat-ayat A l-Q ur’an masih belum selesai diturunkan.D itakuti terdapat kekeliruan dalam meriwayatkansesuatu hadith.Menurut sebahagian penyelidik sejarah perundagan Islammenyebut bahawa tempoh masa Baginda s.a.w tinggal diMekah adalah 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari iaitu 17Ramadhan tahun 41 daripada kelahirannya hingga 1Rabiul A wal tahun 54 daripada kelahirannya.
 18. 18. Sementara tempoh masa tinggalnya di Madinah selepasperistiwa hijrahnya adalah 9 tahun, 9 bulan dan 9 hariiaitu mulai 1 Rabiul A wal tahun 54 daripadakelahirannya hingga 9 Z ulhijjah tahun 63 daripadakelahirannya. Ia bersamaan dengan tahun ke 10 H ijrah.A l-Q ur’an diturunkan semenjak Baginda dibangkitkanmenjadi N abi dan berakhir pada saat-saat hampirBaginda diwafatkan A llah. T empoh masa tinggalnya diMadinah telah sepakat mengatakan sepuluh tahun.H asil kajian di atas, nampaknya hampir bertepatandengan pandangan yang mengatakan bahawa tempohmasa Baignda tinggal di Mekah 13 tahun dan di Madinah10 tahun. Jadi, tempoh masa turun wahyu A l-Q ur’anadalah 23 tahun.
 19. 19. Peristiwa N uzul A l-Q ur’an membuktikankemuliaan dan keagungan N abi Muhammads.a.w sebagai rasul akhir zaman yang menerimaA l-Q ur’an sebagai kitab terakhir daripada A llahs.w.t yang mengandungi pelbagai mukjizat.Penurunan A l-Q ur’an juga menjadi petunjukdan hidayah yang dapat mengubah masyarakatjahiliyah yang buruk kepada umat Islam yangberpekerti mulia. Sesungguhnya A l-Q ur’an ituadalah hidayah dan rahmat bagi sekalian alam…W allahu’a’lam.

×