Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ds dunia sains dan teknologi thn 2 versi bm

3,903 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ds dunia sains dan teknologi thn 2 versi bm

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN DUA 2011
 2. 2. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMADUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGAN MUKA SURATRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viFalsafah Pendidikan Sains Negara viiPengenalan 1Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi 2Matlamat 2Fokus 2Dokumen Standard DST 3Pelaksanaan DST 4Dokumen Standard Kurikulum Sains 5Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi 29
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 6. 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi vi
 7. 7. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. vii
 8. 8. PENGENALAN insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluiStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) disiplin ilmu tertentu iaitu:dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubalberlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah 1. KomunikasiRendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan 2. Kerohanian, Sikap dan NilaiKebangsaan. 3. Kemanusiaan 4. Sains dan TeknologiMatlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika 6. Keterampilan Diri Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan.Organisasi Kurikulum Berasaskan TunjangOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagimembangunkan modal insan yang berpengetahuan danberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamayang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1
 9. 9. KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaranKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untukbentuk pernyataan standard kandungan dan standard mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. MATLAMAT Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan dan nilai. teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses Standard Pembelajaran sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti dan kemahiran TMK. pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan FOKUSStandard kandungan dan standard pembelajaran Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yangmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang Menyemai minat murid terhadap sains dantelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan teknologi serta mengembangkan kreativiti muridkurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang melalui pengalaman dan penyiasatan bagidinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikapModul Teras Tema dan Modul Elektif. saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains danMODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI teknologi dalam kehidupan harian. Memperoleh pengetahuan dan menguasai asasDunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen kemahiran praktis, mereka bentuk sertaSains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi keMaklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiranSains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikanmurid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasaiilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran 2
 10. 10. secara merentas kurikulum dengan kreatif DOKUMEN STANDARD mengikut tahap kebolehan murid. Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2 Sains, RBT dan TMK bagi menyediakan murid Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Tahap II. Dokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains danSains Teknologi.Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untukmenyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman danpenyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan Sains Hayatuntuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan Sains Fizikalharian. Sains Bahan Bumi dan Sains AngkasaReka Bentuk dan Teknologi Teknologi dan kehidupan Lestari - Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini.Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan danmenguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk serta DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arahmelahirkan murid yang kreatif dan inovatif. menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretikaTeknologi Maklumat dan Komunikasi memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaianStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK memproses dan menggunakan maklumatserta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan menggunakan TMK untuk mendapatkan dankreatif mengikut tahap kebolehan murid. berkongsi maklumat 3
 11. 11. menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan dan membuat keputusan TMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah P&P supaya menggunakan TMK untuk meningkatkan TMK dapat digunakan. Sebagai contoh guru boleh membawa produktiviti dan pembelajaran komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan menggunakan TMK untuk mengemukakan idea atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau dan maklumat secara kreatif dan inovatif bahan-bahan digital. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sebagai contoh yang lain, murid membuat uji kajiPELAKSANAAN di bilik Sains, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untukWaktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan memasukkan data atau melengkapkan tugasan.sebanyak 60 minit seminggu. Dalam p&p DST diperuntukkannisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktuuntuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&pDST setahun, agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu danTMK ialah 12 waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sainsdan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST.Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakanprasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyaikekurangan dalam prasarana, guru haruslah membuatperancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaikmungkin. Dicadangkan, guru boleh menggunakan komputerriba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST danmemastikan murid belajar menggunakan komputer secarabergilir-gilir.Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sainsmenggunakan TMK. Sekiranya kemahiran ini masih belumdapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkansecara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. 4
 12. 12. RIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5
 13. 13. KANDUNGAN MUKA SURATPendahuluan 9Matlamat dan Objektif 9Kemahiran Saintifik 10Kemahiran Berfikir 11Sikap Saintifik dan Nilai Murni 16Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 17Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 17Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 18Pentaksiran 20Organisasi Standard Kurikulum Sains 21Sains Hayat Manusia 23 Haiwan 24 Tumbuhan 25Sains Fizikal Terang dan Gelap 26Teknologi dan Kehidupan Lestari Asas Teknologi 27 7
 14. 14. PENDAHULUAN MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untukPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melaluiPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifikdan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dan nilai murni.dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. StandardKurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkanuntuk menghasilkan insan yang dihasratkan. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains secara keseluruhanmerangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:pelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalahSains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan Sains 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkanMenengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan minat tentang dunia di sekeliling mereka.di peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik dan 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiranSains Tambahan. saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 3. Meningkatkan daya kreativiti murid. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan danpenekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagikepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Mata 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnyapelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas membolehkan murid mengamalkannya.adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebihumum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepadamurid mengikut kecenderungan, minat dan keupayaan dalambidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains danteknologi yang khusus. Golongan murid ini bakal menjadisumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yangakan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunannegara. 9
 15. 15. KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat Membuat kesimpulan awal yangSains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. inferens munasabah, yang mungkin benar atau tidakDalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran benar untuk menerangkan sesuatusaintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran peristiwa atau pemerhatian.saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatusebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkanKemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan data.kemahiran manipulatif. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau ideaKemahiran Proses Sains dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model.Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter sepertitentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara perhubungan lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat danbersistem. ruang dan masa jisim dengan masa.Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentangseperti berikut: objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep untuk mengumpulkan maklumat tentang secara operasi dengan menyatakan perkara yang objek dan fenomena. dilakukan dan diperhatikan.Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah mengasing dan mengumpulkan objek atau pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak fenomena berdasarkan ciri yang sama. balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pembolehMengukur Membuat pemerhatian secara kuantitatif ubah dimanipulasikan untuk memerhatikanmenggunakan dengan menggunakan nombor atau alat hubungannya dengan pemboleh ubahnombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan bergerak balas. Pada masa yang sama sebagai unit rujukan. pemboleh ubah yang lain dimalarkan. 10
 16. 16. pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir diMembuat Membuat suatu pernyataan umum tentang kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaranhipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang berfikrah. difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan diuji untuk menentukan kesahihannya. secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. DalamMengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang untuk menguji sesuatu hipotesis, dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya mengumpulkan data,mentafsirkan data untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, sehingga mendapat rumusan daripada menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran penyiasatan itu. dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran Manipulatif Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif perkara berikut: mempunyai daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan produk sedia ada. sains dengan betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi selamat. peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. proses berfikir. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem 11
 17. 17. Kemahiran Berfikir Kritis Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan,Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis berdasarkan bukti atau dalil yang sah.adalah seperti berikut: Membuat Membuat pernyataan tentang hasilMencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada kualiti dan unsur sesuatu konsep atau sesuatu hipotesis atau mengukuhkan objek. sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaandan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, Kemahiran Berfikir Kreatif kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut:Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objekdan mengelaskan atau fenomena kepada kumpulan masing- Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan masing berdasarkan kriteria tertentu sesuatu perkara. seperti ciri atau sifat sepunya. Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatuMembuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut -kan keadaan atau peristiwa untuk mencari tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri sesuatu struktur atau corak perhubungan. atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Membuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkin benar atauMenyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut tidak benar untuk menerangkan sesuatumengikut tertib berdasarkan kepentingan atau peristiwa atau pemerhatian.keutamaan kesegeraan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuMenganalisis Mengolah maklumat dengan peristiwa berdasarkan pemerhatian dan menguraikannya kepada bahagian yang pengalaman yang lalu atau data yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep boleh dipercayai. atau peristiwa serta mencari makna yang Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap tersirat. sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian keMengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang atas sampel atau beberapa maklumatkecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. daripada kumpulan itu. 12
 18. 18. Membuat Membuat tanggapan atau membayangkan Strategi Berfikirgambaran mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda. Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut:Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pernyataan, lukisan atau artifak. pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.Membuat Membuat suatu pernyataan umum tentanghipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang difikirkan benar bagi menerangkan keputusan terbaik daripada beberapa alternatif sesuatu perkara atau peristiwa. berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai Pernyataan ini boleh diuji untuk matlamat yang ditetapkan. menentukan kesahihannya. Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secaraMenganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti konsep yang kompleks atau mujarad atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak secara mengaitkan konsep itu dengan dijangkakan. konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir,Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang masalah secara terancang. digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). 13
 19. 19. Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran Sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: Kemahiran Berfikir 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kritis Kreatif 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Menjanakan idea 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yangMencirikanMembandingkan & Menghubungkaitkan lain untuk mencapai tugasan berfikir.membezakan Membuat inferens MeramalkanMengumpulkan & Membuat hipotesis Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSBmengelaskanMembuat urutan Menaakul Mensintesiskan dalam Sains diberikan dalam Buku Panduan PenerapanMenyusun mengikut Mengitlakkan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajarankeutamaan Membuat gambaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum,Menganalisis mental Menganalogikan 1999).Mengesankecondongan Mereka ciptaMenilaiMembuat Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proseskesimpulan Sains Strategi Berfikir Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental Membuat keputusan yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses Sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses Sains adalah seperti berikut: 14
 20. 20. Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran BerfikirMemerhati Mencirikan Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Membandingkan dan Menganalogikan membezakan Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan MenganalisisMengelaskan Mencirikan Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Mengumpulkan dan Menghubungkaitkan mengelaskan MenganalisisMengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikannombor Membandingkan dan Menghubungkaitkan membezakan Membandingkan dan membezakanMembuat inferens Menghubungkaitkan Menjanakan idea Membandingkan dan Membuat hipotesis membezakan Meramalkan Menganalisis Mensintesiskan Membuat inferens Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMeramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMenggunakan perhubungan Membuat urutanruang dan masa Menyusun mengikut keutamaanMentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 15
 21. 21. Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Berfikir dan Kemahiran Saintifik Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka.Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran Baik hati dan penyayang.berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran Bersifat objektif.saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang Sistematik.dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan Bekerjasama.pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan Adil dan saksama.kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan Berani mencuba.pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaankemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di Berfikir secara rasional.samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Yakin dan berdikari.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:Pengalaman pembelajaran Sains boleh memupuk sikap dannilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikapdalam pembelajaran Sains di sekolah meliputi sikap saintifik saintifik dan nilai murni.dan nilai murni seperti yang berikut: Memberi perhatian serta respons. Menghayati dan mengamalkan. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. kehidupan. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untuk Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. terhadap alam sekitar. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara untuk memahami alam. berterusan. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, sihat. bekerjasama, jujur dan tabah. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan 16
 22. 22. meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard teknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dankandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran pembelajaran masteri.tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelummemulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsPenerapan Unsur Patriotisme Pendekatan Inkuiri-PenemuanStandard kurikulum Sains dapat mengukuhkan dan memupuk Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yangunsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiribagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuankepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuandi negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen muridSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkankurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. semasa proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingatPembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakanpenguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Terdapatmengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsungoptimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dankreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar Konstruktivismesecara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangdigunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkanberaras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendirimenyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsurmereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan penting dalam kontruktivisme adalah:pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains 17
 23. 23. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea Pembelajaran Masteri asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran pengalaman serta membuat refleksi. yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikanPembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupanharian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sainspendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan PendekatanSains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehpembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dankurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depanberlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat. dan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum iniPengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidakaplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan dinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulummasyarakat. begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperolehPembelajaran Kontekstual pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan.Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnyadengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan danmurid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasaranainkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampaiantara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dantetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisdengan kehidupan mereka. kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. 18
 24. 24. Eksperimen PerbincanganEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danpelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yanguntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah sahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiransaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Guru bolehberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan- soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan.Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepaseksperimen adalah: menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul dan Mengenal pasti masalah mentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik Membuat hipotesis darjah, penyelesaian masalah dan lain-lain. Merancang eksperimen - Mengawal pemboleh ubah Simulasi - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan - Menentukan langkah menjalankan eksperimen Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang - Menentukan kaedah mengumpulkan data sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, - Menentukan kaedah menganalisis data permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, Melakukan eksperimen murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan Mengumpulkan data berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan Menganalisis data pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain Mentafsirkan data untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili Membuat kesimpulan objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan Membuat pelaporan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.Dalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripadaeksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluangmereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangkacara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yangboleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagaimanamembentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini bolehdijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. 19
 25. 25. Projek aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkanProjek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam langkah berikut:kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masayang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Kenal pasti dan faham masalahMurid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan Jelaskan masalahmasalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang Cari alternatif penyelesaian masalahkeseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak Jalankan operasi penyelesaianatau lain-lain perlu dibentangkan. Nilaikan penyelesaianLawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Penggunaan TeknologiPembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusatsains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untukmenjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologibermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikanmenjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik danlawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satumembuat rumusan aktiviti yang dijalankan. wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentukKajian Masa Depan perisian kursus atau laman web.Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjauperubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. PENTAKSIRANPedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkanpelbagai bidang. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahuibekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu guru untukPenyelesaian Masalah menambah baik kaedah pengajarannya. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guruPenyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagimurid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk penguasaan dan pemahaman murid.mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, 20
 26. 26. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINSdijalankan adalah:Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains,Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sainsdilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sungguh pun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinyaUjian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau merangkumi keenam-enam tema tersebut.lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalanobjektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta TeknologiPersembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standardpenting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandunganpengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domaintentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan inipengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsuradalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikapmurni. saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secaraindividu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yangfolio. ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran danEsei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntutmenyampaikan maklumat secara saintifik. murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, 21
 27. 27. tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikutidengan domain afektif.Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancangsecara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapaStandard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaiandan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semuaStandard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yangberkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran danpembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterapsecara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagidomain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untukmencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluanpembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gayapembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yangdapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiransecara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di sampingmenggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapaiStandard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemenkeusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan kearah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang kearah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggiselaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada muridTahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema inimenggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi(RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagitujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMKdigabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modulpenggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan gurumembimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. 22
 28. 28. SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1. MANUSIA1.1 Memahami manusia mempunyai Murid boleh: keperluan asas untuk hidup. 1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 1.1.2 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia. 1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan. Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. 1.1.4 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa 1.1.5 makanan tersebut dipilih. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 1.1.61.2 Menghargai keperluan asas yang ada. Murid boleh: 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. 1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat.1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: tumbesaran manusia. 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat. 1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. 1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 23
 29. 29. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2. HAIWAN2.1 Memahami haiwan mempunyai Murid boleh: keperluan asas untuk hidup. 2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah, di celah batu atau kayu. 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.2 Menghargai pelbagai haiwan di Murid boleh: sekeliling kita. 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Murid boleh: 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. 2.3.2 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu 2.3.3 membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya. 2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari 24
 30. 30. segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.4 Memahami pergerakan haiwan. Murid boleh: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. 2.4.2 Menggambarkan cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat melalui aktiviti simulasi. 2.4.3 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan. 2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3. TUMBUHAN3.1 Memahami keperluan asas Murid boleh: tumbuhan. 3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari. 3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai Murid boleh: keperluan asas untuk hidup. 3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. 25
 31. 31. 3.3 Memahami tumbesaran tumbuhan. Murid boleh: 3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. 3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4. TERANG DAN GELAP4.1 Menganalisis keadaan terang dan Murid boleh: gelap. 4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti matahari, lampu, lampu suluh dan api. 4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.4.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: pembentukan bayang-bayang. 4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang seperti wayang kulit. 26
 32. 32. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5. ASAS TEKNOLOGI5.1 Mengaplikasikan pengetahuan Murid boleh: tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual 5.1.1 Membaca dan menerangkan manual. bergambar. 5.1.2 Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.4 Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. 5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. 5.1.6 Menceritakan hasil binaan secara lisan. 5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan. 5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. 27
 33. 33. DOKUMEN STANDARD KURIKULUMTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 29
 34. 34. KANDUNGAN MUKA SURAT 33Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 33Matlamat 33Objektif 33Fokus 34Perancangan Kandungan 35Kandungan Standard Kurikulum TMK 36Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 37Strategi TMK dalam KurikulumIntegrasi TMK dalam Kurikulum 38TMK sebagai Mata Pelajaran 38Perkakasan dan Perisian 38Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 39Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 41Pentaksiran 42Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 44Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah Tahap I: Tahun 2 46Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 49Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 53Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 61Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains 63 31
 35. 35. Contoh Modul Pengajaran TMK dan TMK Merentas Kurikulum Tahun 2 65Lampiran 2: Modul Pengajaran: Dunia Sains dan Teknologi: TMK 67Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains danTeknologi: Sains 69Lampiran 4: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi 71Lampiran 5: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian 73Lampiran 6: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan 74Lampiran 7: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif 75Lampiran 8: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian 76Lampiran 9: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio 78Lampiran 10: Contoh-contoh Simulasi 79Lampiran 11: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi 80 32
 36. 36. STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkanStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) produktiviti dan pembelajaran.adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dandalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh maklumat secara kreatif dan inovatif.persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduankepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaranberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat FOKUSmenyediakan banyak peluang kepada murid untukmemanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidangaktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat danMATLAMAT Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisianMatlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungiIni adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan maklumat di mana saja dan bila-bila masa.kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkankreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisianperingkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap IOBJEKTIF (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 danPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 33
 37. 37. PERANCANGAN KANDUNGAN Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah:Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk(Bahagian) seperti berikut: berasaskan TMK. Modul Penerangan Kemahiran Pemilihan dan Memilih dan mengaplikasi Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan Pengaplikasian Sumber sumber TMK yang bersesuaian melahirkan perkara di bawah: TMK a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan TMK dalam Pengurusan Menggunakan TMK untuk penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran Maklumat mencari, mengumpul, maklumat. memproses, menggunakan dan b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran berkongsi maklumat kritikal, kreatif dan reflektif. TMK dalam peningkatan Menggunakan TMK untuk c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea. produktiviti dan kualiti penyelesaian masalah dan pembelajaran membuat keputusan bagi Nilai meningkat produktiviti dan Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan pembelajaran. sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika Penggunaan TMK dalam Menggunakan TMK untuk komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap kreativiti dan inovasi mengemukakan idea dan bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti. maklumat secara kreatif dan inovatif.Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepadaobjektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentukstandard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masayang sama Standard Kurikulum TMK menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai. 34
 38. 38. KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. 2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagiStandard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard memenuhi keperluan semasa.Kandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuhStandard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard memproses dan menggunakan maklumatPembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkunganStandard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh Murid akan dapat:murid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumataktiviti berasaskan TMK. diperlukan. 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan.1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan 3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. beretika 3.4 Memahami, menggunakan, menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih. Murid akan dapat: 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi tanggungjawab dalam TMK. maklumat 1.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang Murid akan dapat: digunakan. 4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan 1.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab yang berkaitan dengan bidang yang diminati. penggunaan TMK. 4.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang 4.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi bersesuaian membina pengetahuan. 4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan Murid akan dapat: dan membentangkan pengetahuan. 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 35
 39. 39. 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan membuat keputusan maklumat secara kreatif dan inovatif Murid akan dapat: Murid akan dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah yang unik dan baru. tersebut; membangunkan strategi penyelesaian; 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan memilih strategi yang sesuai dan pengetahuan dan idea baru. mengimplementasikan; dan menilai penyelesaian. 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk untuk mengemukakan idea dan maklumat. menyampaikan maklumat atau membentangkan 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging keputusan dengan menggunakan TMK. technology) untuk mengemukakan idea dan 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah maklumat. dan membuat keputusan; dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya PEMBELAJARAN untuk kegunaan masa depan. Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid mesti dan pembelajaran menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. Kedua, dengan Murid akan dapat: memperoleh kemahiran ini, murid akan mengaplikasikan dan 6.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. Untuk efektif dan kreatif; dan untuk menyelesaikan projek menjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedah dan tugasan. amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh 6.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan dikuasai dalam konteks pembelajaran. rakan sebaya, pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. 36
 40. 40. Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan Belajar MENGENAI TMK TMK. Dengan menggunakan TMK, pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan, menarik dan seronok. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Isu-isu sosial dan etika Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, Internet dan perisian khusus. Sumber pengajaran dan Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat Pembelajaran turun bagi tujuan mengajar dan belajar.Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran Belajar MENGENAI TMK dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu efektif. Sebagai contoh, semasa murid Belajar MENGENAI TMK, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Semasa mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid akan proses ini, murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan maklumat daripada CD-ROM, DVD-ROM, melayari Internet dan seperti mengoperasi sistem komputer, mesin cetak, akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan pengimbas, kamera dan video digital serta projektor LCD. mereka. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemproses STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM kata, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data, grafik dan pengaturcaraan. Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap I, TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Bagi Tahap II, TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. 37
 41. 41. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM PERKAKASAN DAN PERISIANPengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolahpengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan adalah seperti berikut:perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang a. Perkakasan di Makmal Komputerhendak diajar oleh guru. Murid boleh mengguna dan Pelayanmemanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan Komputer (PC) guruatau tugasan mereka. Melalui penggunaan TMK, murid boleh Komputer (PC) muridmengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai Pengimbasdalam suasana yang menyeronokkan. Mesin Cetak Kamera dan Video DigitalTMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Mikrofon dan pembesar suaraPada Tahap II, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) b. Perkakasan untuk gurudiajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada Komputer ribapenguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK Projektor LCDyang berteraskan Sistem Komputer, Multimedia,Pengaturcaraan, Pangkalan Data, Rangkaian dan Internet. c. PerisianPendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklahbersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Tiga Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux danpendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini Sistem Pengoperasian Maciaitu: Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media a) Belajar MENGENAI TMK Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK d. Kemudahan Internet Talian akses Internet SchoolNet, KPMPeruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60minit seminggu. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mestimata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). mempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. 38

×