Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh rancangan harian tahun 4

6,918 views

Published on

  • Be the first to like this

Contoh rancangan harian tahun 4

  1. 1. HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)Unit 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Tatabahasa Ilmu ObjektifKeluargaku Sayang kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, keseluruhan Kata nama Pendidikan Moral unit, rujukTema ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Kata hubung buku teks.Kekeluargaan Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang Kata tanya dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Kata pembenar Nilai Murni UntukBahagian A Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama Kata nafi membinaTajuk : Keluarga Bahagia diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Kata panggilan Kasih sayang objektif harian, Aras 3 (i) Menerima teguran secara terbuka dalam Ayat penyata Bekerjasama rujuk Fokus perbualan. Ayat tunggal utama dan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan Ayat perintah Fokus intonasi yang baik dan jelas. Ayat majmuk Kemahiran Bernilai sampingan Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan Tambah yang dipilih sesuatu cerita. Kosa Kata untuk p&p Kemahiran Berfikir pada hari 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan diasuh - menjana idea berkenaan. intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara melodi - mengkategori yang dibaca. gelojoh Penulisan Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan ikhlas Kecerdasan Bahagian A sastera dengan sebutan pada intonasi betul. bahagia Pelbagai 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat menyambut - muzik majmuk. ilham - interpersonal PROTIM Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat bersempena kvkv berdasarkan topik yang diberi. mengagumi Pembelajaran (ditulis tabah Kontekstual mengikut kempen - mengaitkan kesesuaian perisytiharan pengalaman sedia pelajar ada - Rujuk Modul Peribahasa - hidup berkeluarga Protim. Berat hati Kata putus Ikut jejak Bulat hati Lupa darat
  2. 2. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SKHari : IsninMasa : 8.45 – 9.45 pagiTema : KekeluargaanTajuk : Keluarga BahagiaFU : 1.1 Aras 1(i)FS : 5.2 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. berbual sekurang-kurangnya 3 maklumat berkaitan keluarga mereka.Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama Kosa Kata : diasuh, anggota, bimbinganPengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Bekerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea), Kecerdasan Pelbagai (muzik)Aktiviti : 1. Guru memperdengar lagu “Keluarga Bahagia” yang terdapat dalam MyCD. 2. Murid-murid menyanyikan lagu “Keluarga Bahagia” 3. Murid memejamkan mata serta membayangkan kehidupan anggota keluarga bahagia seperti dalam lagu. 4. Secara berpasangan, murid berbincang tentang peranan anggota keluarga untuk mewujudkan satu keluarga bahagia. 5. Beberapa orang murid diminta menyatakan ciri keluarga yang diidamkan oleh mereka. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.Impak : 95% daripada murid dapat berbual berkaitan keluarga mereka. (dicatat selepas tamat p & p)Protim :Kemahiran : Membunyikan sekurang-kurangnya 3 suku kata kvkv.Objektif : Murid dapat membunyikan suku kata kvkv.Aktiviti : 1. Guru membimbing murid membunyikan suku kata kvkv. 2. Murid membunyikan suku kata kvkv dengan bimbingan guru. 3. Latihan bertulis – Memadankan gambar dengan suku kata kvkv.Impak : 3 daripada 5 orang murid dapat membunyikan suku kata kvkv. (dicatat selepas tamat p & p)
  3. 3. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SKHari : SelasaMasa : 9.45 – 10.45 pagiTema : KekeluargaanTajuk : Minum Petang Bersama-sama KeluargaFU : 1.1 Aras 2(i)FS : 1.1 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. menggunakan sekurang-kurangnya 5 kata panggilan dalam perbualan.Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata panggilan Kosa Kata : nenda, bonda, ayahanda, kakanda, adindaPengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT: KB (menjana idea), KontekstualAktiviti : 1. Murid berbincang tentang peranan anggota keluarga bagi mengujudkan keluarga bahagia. 2. Beberapa orang murid menjalankan aktiviti main peranan seperti bapa, ibu, datuk. 3. Guru menerangkan penggunaan kata panggilan. 4. Menggantikan kata panggilan yang dicetak berwarna kepada laras bahasa surat. 5. Membina ayat menggunakan kata panggilan. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.Impak : 80% daripada murid dapat menggunakan kata panggilan dalam perbualan.Protim :Kemahiran : Membunyikan sekurang-kurangnya 3 suku kata kvkv.Objektif : Murid dapat membunyikan suku kata kvkv.Aktiviti : 1. Guru membimbing murid membunyikan suku kata kvkv. 2. Murid membunyikan suku kata kvkv dengan bimbingan guru. 3. Latihan bertulis – Memadankan gambar dengan suku kata kvkv. Impak : 4 daripada 5 orang murid dapat membunyikan suku kata kvkv.
  4. 4. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SKHari : RabuMasa : 7.45 – 8.45 pagiTema : KekeluargaanTajuk : Menerima TeguranFU : 8.1 Aras 1(i)FS : 1.1 Aras 3(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. menulis sekurang-kurangnya 5 ayat berkaitan teguran yang diberi. 2. menjawab teguran secara lisan dengan sopan.Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata : gelojoh, ikhlas, sopanPengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT: KB (menjana idea), KontekstualAktiviti : 1. Guru meminta murid menyatakan kesilapan yang pernah dilakukan oleh mereka semasa di dalam bilik darjah. 3. Murid menyatakan teguran yang pernah dibuat oleh guru atau ibu bapa terhadap mereka. 4. Murid diminta meneliti gambar dalam buku teks halaman 4. 5. Beberapa orang murid diminta untuk melakonkan situasi dalam gambar. 6. Latihan bertulis – Menjawab teguran dalam gambar halaman 4. 7. Guru merumuskan isi pelajaran.Impak : Hanya 50% daripada murid dapat menulis ayat berkaitan teguran yang diberi.Protim :Kemahiran : Membunyikan sekurang-kurangnya 3 suku kata kvkv.Objektif : Murid dapat membunyikan suku kata kvkv.Aktiviti : 1. Guru membimbing murid membunyikan suku kata kvkv. 2. Murid membunyikan suku kata kvkv dengan bimbingan guru. 3. Latihan bertulis – Mencantumkan suku kata menjadi satu perkataan.Impak : 4 daripada 5 orang murid dapat membunyikan suku kata kvkv.
  5. 5. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SKHari : KhamisMasa : 7.45 – 8.45 pagiTema : KekeluargaanTajuk : Menerima TeguranFU : 8.1 Aras 1(i)FS : 1.1 Aras 3(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. menulis sekurang-kurangnya 5 ayat berkaitan teguran yang diberi.Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata : berazam, anggota keluarga, hati yang terbukaPengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT: KB (menjana idea), KontekstualAktiviti : 1. Guru memberikan situasi semasa murid melakukan di rumah. 2. Guru dan murid berbincang cara menjawab untuk menerima teguran tersebut dengan ikhlas dan sopan. 3. Murid diminta meneliti gambar dalam slaid yang ditayangkan. 4. Aktiviti kumpulan – berbincang cara menjawab teguran dalam slaid yang ditayangkan dengan sopan. 5. Pembentangan hasil kerja kumpulan. 6. Latihan bertulis – Menjawab teguran dalam gambar yang diberi. 7. Guru merumuskan isi pelajaran.Impak : 90% dapat menulis 5 ayat berkaitan teguran yang diberi.Protim :Kemahiran : Membunyikan sekurang-kurangnya 3 suku kata kvkv.Objektif : Murid dapat membunyikan suku kata kvkv.Aktiviti : 1. Guru membimbing murid membunyikan suku kata kvkv. 2. Murid membunyikan suku kata kvkv dengan bimbingan guru. 3. Latihan bertulis – Memadankan gambar dengan suku kata kvkv.Impak : 5 daripada 5 orang murid dapat membunyikan suku kata kvkv.
  6. 6. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SKHari : JumaatMasa : 9.45 – 10.45 pagiTema : KekeluargaanTajuk : Gotong-royong Bersama-sama KeluargaFU : 8.2 Aras 1(i)FS : 1.1 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. menulis sekurang-kurangnya 5 ayat berdasarkan gambar.Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa Kata : menebas, menyiram, menanam, mengecatPengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Bekerjasama KBT: KB (menjana idea), KontekstualAktiviti : 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang aktiviti gotong-royong. 2. Guru menayangkan gambar gotong-royong menggunakan LCD Projektor. 3. Murid berbincang tentang maklumat yang boleh diperoleh melalui gambar. 4. Aktiviti kumpulan – Mengisi maklumat berkaitan gambar di dalam bahan grafik. Siapa ? Buat Apa ? ATM (Alasan, Tempat dan Masa) 5. Pembentangan hasil kerja kumpulan. 6. Membina 5 ayat berkaitan bahan grafik (gambar tunggal) dengan bimbingan guru. 7. Latihan bertulis – menulis 5 ayat berkaitan gambar. 8. Guru merumuskan isi pelajaran.Impak : 92% daripada murid dapat menulis 5 ayat berkaitan gambar.Protim :Kemahiran : Membunyikan sekurang-kurangnya 3 suku kata kvkv.Objektif : Murid dapat membunyikan suku kata kvkv.Aktiviti : 1. Guru membimbing murid membunyikan suku kata kvkv. 2. Murid membunyikan suku kata kvkv dengan bimbingan guru. 3. Latihan bertulis – Membina perkataan kvkv sendiri.Impak : 5 daripada 5 orang murid dapat membunyikan suku kata kvkv.

×