Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De cuong so bo kt nvl (1)

436 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De cuong so bo kt nvl (1)

  1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN KHOA KINH TẾ === & === ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU Giảng viên hướng dẫn : Trần Thị Thu Hiền Người thực hiện : Nguyễn Trọng Sơn
  2. 2. PhÇn I Më ®Çu 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. Trong thời kỳ nền kinh tế hội nhập và mở cửa, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao và giá cả phù hợp.Muốn đạt được các yếu tố đó, doanh nghiệp sản xuất phải giám sát từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm của quá trình sản xuất kinh doanh. Nguyên vật liệu là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc kế toán nguyên vật liệu là không thể thiếu và phải đảm bảo các yêu cầu của công tác kế toán đó là: chính xác, kịp thời và toàn diện. Kế toán nguyện vật liệu có đảm bảo được những yêu cầu trên mới đảm bảo cho việc cung cấp nguyện vật liệu kịp thời và đồng bộ cho nhu cầu sản xuất, kiểm tra và giám sát chặt chẽ chấp hành các định mức tiêu hao, dự trữ, nhờ đó góp phần giảm bớt chi phí, dẫn đến hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Kế toán chính xác chi phí nguyên vật liệu giúp công ty tiết kiệm được tiền vật tư, tiền vốn làm giá thành sản phẩm hạ sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá trên thị trường. Như vậy vòng quay của vốn lưu động tăng nhanh từ đó nâng cao được lợi nhuận giúp công ty hoàn thành mức chỉ tiêu đặt ra và có điều kiện cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, đầu tư thêm cho dây chuyền sản xuất, mở rộng mặt hàng. Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Hương Liệu và bằng những kiến thức được học tại nhà trường em quyết định lựa chọn phần hành “Kế toán nguyên vật liệu” làm nội dụng cụ thể để nghiên cứu cho quá trình thực tập. Báo cáo thực tập gồm hai phần chính như sau: Phần 1: Tổng quan công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Liệu.
  3. 3. Phần 2:Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hương Liệu. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu công tác kế toán Nguyên Vật Liệu - Về không gian nghiên cứu: Tại công ty TNHH Hương Liệu - Số liệu nghiên cứu chung: Lấy trong ba năm 2009 đến 2012. PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Khái niệm kế toán nguyên vật liệu 2.1.2. Vai trò của kế toán Nguyên vật liệu 2.1.3. Nguyên tắc của kế toán Nguyên vật liệu 2.2. Cơ sở thực tiễn PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Hương Liệu 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hương Liệu. 3.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty TNHH Hương Liệu. 3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Hương Liệu 3.1.4. Tình hình cơ bản của công ty TNHH Hương Liệu 3.1.5. Kết quả hoạt động của công ty TNHH Hương Liệu 3.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán 3.2. Phương pháp nghiên cứu 3.2.1. Phương pháp chung 3.2.2. Phương pháp cụ thể 3.2.2.1. Phương pháp thống kê PHẦN IV
  4. 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1. Thực trạng công tác Nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hương Liệu 4.2. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hương Liệu. 4.2.1. Ưu điểm 4.2.2. Nhược điểm 4.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hương Liệu PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1. Kết luận 5.2. Đề xuất KÕt ho¹ch thùc hiÖn ®Ò tµi Ngµy ……/……/2013 NhËn ®Ò tµi. Ngµy ……/……/2013 Nép ®Ò c¬ng s¬ bé. Ngµy ……/……/2013 ViÕt phÇn I vµ phÇn II. Ngµy ……/……/2013 ViÕt phÇn III, IV, V. Ngµy ……/……/2013 Nép b¸o c¸o chØnh söa. Ngµy ……/……/2013 Nép b¸o c¸o hoµn tÊt.

×