บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึก...
46
Topic : Friends
Sub topic : Activity and Friend
มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง
1.2 Unit : Myself
Topic : F...
47
Invitation letter และ Unit : Shopping Topic : Price เพื่อนามาใช้ในสร้างแผนการจัด
กิจกรรมเรียนรู้และออกแบบกิจกรรม
1.3 วิ...
48
Topic :
Family:
Member and
Details

จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แนะนาตัวข้อมูลครอบครัวของ
ตนเองกับเพื่อนชาวต่างชาติ
เร...
49
และตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญ ความเหมือนและความแตกต่าง
ชวนผ่านเครือข่ายไร้สาย
ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของเจ้...
50
1.5 สร้างแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การส่งข้อความใน
การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายของนักเรียนระด...
51
สามารถเขียนจดหมายเพื่อเชิญชวนเพื่อนให้
มาร่วมกิจกรรม

Unit : Interpersonal
1
Topic : Relationship
Sub topic : Invitatio...
52
ตาราง 14 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย
คะแนน
4
เกณฑ์
ประสบการณ์ ผู้เรียนใช้การ
ขั้นต้น
เรียนผ่าน
เครื...
53
ตนเอง

แรงจูงใจ

ประเมินผลงาน
ของตนเอง และ
มีปฏิสัมพันธ์ใน
การโต้ตอบเพื่อ
ประเมินผลงาน
ของตนเองจาก
เพื่อนร่วมชั้น
อย่าง...
54
ส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย และกลุ่มผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้
สายของนักเรียนโดยใช้แ...
55
N  2 

S.D. =
เมื่อ S.D.
X
N

2

N N  1

แทน
แทน
แทน
แทน



 X 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัว
จานวนคะแน...
56

3. สถิตทดสอบการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chapter 3

464 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter 3

 1. 1. บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายโดยกลุ่มผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ กลุมผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลอง One Group Pre - Post Test โดยมี ่ ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 ห้อง ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนทั้งหมด จานวน 157 คน 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่กาลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนทั้งหมด 38 คนโดยการวิธีการคัดเลือกแบบการสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 1 ภาคเรียน คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาจากคู่มือการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.1 Unit : People
 2. 2. 46 Topic : Friends Sub topic : Activity and Friend มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 1.2 Unit : Myself Topic : Family : Member and Details มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 1.3 Unit : Interpersonal Topic : Relationship Sub topic : Invitation letter มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 1.4 Unit : Shopping Topic : Price มีจานวน 1 แผนการสอนใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชนิดประกอบด้วย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 แผน ใช้เวลาแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสังเกต พฤติกรรมการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ การเขียนภาษาอังกฤษ การใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายสอน การเขียนภาษาอังกฤษ 1.2 เลือกเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Unit : People Topic : Friends Sub topic : Activity and Friend Unit : Myself Topic : Family: Member and Details Unit : Interpersonal Topic : Relationship Sub topic :
 3. 3. 47 Invitation letter และ Unit : Shopping Topic : Price เพื่อนามาใช้ในสร้างแผนการจัด กิจกรรมเรียนรู้และออกแบบกิจกรรม 1.3 วิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาตาม Unit/Topic ที่กาหนดไว้ ดังนี้ ตารางที่ 12 ตารางวิเคราะห์เนื้อหา เวลา มาตรฐานตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ Unit/ Topic Unit : People Topic : Friends Sub topic : Activity and Friend จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถเขียนตอบคาถามจาก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ การทากิจกรรมที่ชอบโดยการใช้ การบริการการส่งข้อความสั้น เรื่อง My Hobby มาตรฐานตัวชี้วัด เวลา ต 1.1.2.1/ม.5 สนทนาและเขียน 2 ชั่วโมง โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราว ต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และ สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 2. สามารถเขียนตั้งคาถามและ ต 1.1.3.1/ม.5 พูดและเขียนนาเสนอ ตอบคาถามโดยการใช้การบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การส่งข้อความสั้นโดยมีทั้งการส่ง ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็น ข้อความเพื่อถามและการตอบ ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม กลับเกี่ยวกับเรื่อง My Hobby ตาราง 12 (ต่อ) Unit/ Topic จุดประสงค์การเรียนรู้ 3. สามารถเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรยาย กิจกรรมที่ทาและส่งให้เพื่อนใน ห้อง ผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Unit : Myself 1. สามารถเขียนตอบคาถาม มาตรฐานตัวชี้วัด เวลา ต 2.2.2.2/ม.5 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ ไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล ต 4.4.1.1/ม.5 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ต 1.1.2.1/ม.5 สนทนาและเขียน 2 ชั่วโมง
 4. 4. 48 Topic : Family: Member and Details จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ แนะนาตัวข้อมูลครอบครัวของ ตนเองกับเพื่อนชาวต่างชาติ เรื่อง Introduction of my family ได้ 2. สามารถเขียนตั้งคาถามและ ตอบคาถามโดยใช้การบริการ การส่งข้อความสั้นโดยมีทั้งการ ส่งข้อความเพื่อถามและการ ตอบกลับเกี่ยวกับเรื่อง Introduction of my family 3. สามารถเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แนะนาตัว เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง กับเพื่อนชาวต่างชาติ และ เขียนเพื่อขอข้อมูลจากเพื่อน ต่างชาติผ่านเครือข่ายไร้สาย โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ เหมาะสม ต 1.1.3.1/ม.5 พูดและเขียน นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม ต .2.2.2.2/ม.5 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ ไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล ต 4.4.1.1/ม.5 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง ตาราง 12 (ต่อ) Unit/ Topic Unit : Interpersonal Topic : Relationship Sub topic : Invitation Letter จุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานตัวชี้วัด เวลา ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 1. สามารถเขียนตอบคาถาม ต 1.1.2.1/ม.5 สนทนาและเขียน 2 ชั่วโมง เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมาย โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เชิญชวนที่ได้เรียน โดยใช้การ เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ บริการการส่งข้อความสั้นจาก สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง Invitation ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ เหมาะสม 2. สามารถเขียนประโยคเพื่อ ต 1.1.3.1/ม.5 พูดและเขียน การเชิญชวน และตอบรับหรือ นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง ปฏิเสธการเชิญชวนเกี่ยวกับ และประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ เรื่อง Invitation ของสังคม 3. สามารถเขียนจดหมาย ต 2.2.2.2/ม.5 วิเคราะห์/อภิปราย อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญชวน
 5. 5. 49 และตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญ ความเหมือนและความแตกต่าง ชวนผ่านเครือข่ายไร้สาย ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ ไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล ต 4.4.1.1/ม.5 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ตาราง 12 (ต่อ) Unit/ Topic Unit : Shopping Topic : Price จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถเขียนตอบคาถาม และเรียงลาดับประโยคจาก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ 2. สามารถเขียนประโยคเพื่อ การสั่งและตอบรับการสั่งซื้อ สินค้าออนไลน์จากเรื่อง Placing and Responding Order 3. สามารถเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสั่งซื้อ และ ตอบรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ได้ มาตรฐานตัวชี้วัด เวลา ต 1.1.2.2/ม.5 เลือกและใช้คา 2 ชั่วโมง ขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว ต 1.1.3.1/ม.5 พูดและเขียน นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม ต 2.2.2.2/ม.5 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ ไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล ต 4.4.1.1/ม.5 ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 6. 6. 50 1.5 สร้างแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การส่งข้อความใน การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 แผน 1.6 นาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การส่งข้อความใน การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 แผน เสนออาจารย์ที่ ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา เช่น ความสอดคล้องของเนื้อหากับ Unit/Topic จุดประสงค์สอดคล้องกับกิจกรรมและกิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษโดยใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 1.7 แก้ไข ปรับปรุงแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การส่ง ข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามข้อเสนอแนะของ อาจารย์ที่ปรึกษา 1.8 นาแผนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 1.9 นาแผนการสอนที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จานวน 40 คน โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่ากิจกรรมไม่สอดคล้องกับเนื้อหา จึงทาให้นักเรียนไม่สามารถ ตอบคาถามระหว่างกิจกรรมได้ 1.10 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ พิจารณาความถูกต้องอีกครั้ง 1.11 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 38 คน โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2. การสร้างแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2.1 ศึกษาการวัดผลและประเมินผลจากหนังสือการวัดและประเมินผลทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ 2.2 สร้างแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่มีความสอดคล้องกับ Unit/Topic ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัดทั้ง 4 แผน โดยสร้างแบบทดสอบทักษะการเขียนแบบ อัตนัยจานวน 4 ข้อดังต่อไปนี้ ตาราง 13 ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ Unit, Topic และจานวนข้อสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ Unit/Topic สามารถเขียนจดหมายเพื่อบรรยายกิจกรรมยาม Unit : People ว่างที่ชอบทา Topic : Friends Sub topic : Activity and Friend สามารถเขียนจดหมายแนะนาตัวกับเพื่อน Unit : Myself Topic : Family: ชาวต่างชาติเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง Member and Details จานวน ข้อสอบ 1 1
 7. 7. 51 สามารถเขียนจดหมายเพื่อเชิญชวนเพื่อนให้ มาร่วมกิจกรรม Unit : Interpersonal 1 Topic : Relationship Sub topic : Invitation letter สามารถเขียนจดหมายเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Unit : Shopping 1 Topic : Price 2.3 นาแบบทดสอบทักษะการเขียนที่กลุ่มผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข 2.4 นาแบบทดสอบด้านทักษะการเขียนที่ได้รับการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษามา พิจารณาความถูกต้องของแบบทดสอบอีกครั้ง หลังจากนั้นนาไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จานวน 40 คน โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายหลังจากการทดลองใช้พบปัญหาคือ ข้อสอบมีขอบเขตที่กว้างจนเกินไป จึงแก้ไขโดยจากัดขอบเขตของข้อสอบให้แคบมากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ 2.5 หลังจากการทดลองใช้แบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จานวน 40 คน โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้ว กลุ่มผู้วิจัยนาแบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมา หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ และค่าอานาจจาแนกตามวิธีของไวท์นีย์และซาเบอร์ และหาค่า ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้งฉบับ โดยใช้สูตรในโปรแกรม Micrdosoft office excel ซึ่งแปรผลสรุปได้ดังนี้ 2.5.1 แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมีค่าความยากเท่ากับ 0.32 หมายถึงค่าความ ยากค่อนข้างยาก แต่มีคุณภาพ 2.5.2 ค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.22 หมายถึงค่าอานาจจาแนกปานกลางนาไปใช้ได้ 2.5.3 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ซึ่งหมายถึงค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถใช้ได้ 2.6 นาแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ค่าความเชื่อมั่น และค่าอานาจจาแนกได้แล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จานวน 38 คน ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 3. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย 3.1 ศึกษาการวัดผลและการสังเกตพฤติกรรมจากหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายไร้สาย 3.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สายดังนี้
 8. 8. 52 ตาราง 14 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย คะแนน 4 เกณฑ์ ประสบการณ์ ผู้เรียนใช้การ ขั้นต้น เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย ได้อย่างดีเยี่ยม มี ประสบการณ์ใน การใช้การเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายไร้ สายสม่าเสมอ 3 2 1 ผู้เรียนใช้การ เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย ได้อย่างดี มี ประสบการณ์ใน การใช้การเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายไร้ สายบ่อยครั้ง ผู้เรียนใช้การ เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย ได้อย่างพอใช้ มี ประสบการณ์ใน การใช้การเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายไร้ สายเป็นบางครั้ง ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนสามารถ จัดการเวลาของ จัดการเวลาของ ตนเองได้อย่าง ตนเองได้อย่าง เหมาะสมในการ เหมาะสมในการ เรียนผ่าน เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สาย ในระดับดีเยี่ยม ในระดับดี ความ ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนมีความ รับผิดชอบใน รับผิดชอบในการ รับผิดชอบใน ตนเอง เรียนผ่านเครือข่าย การเรียนผ่าน ไร้สาย และส่งงานที่ เครือข่ายไร้สาย ได้รับมอบหมาย และส่งงานที่ อย่างสม่าเสมอ ได้รับมอบหมาย เกือบทุกครั้ง ผู้เรียนสามารถ จัดการเวลาของ ตนเองได้อย่าง เหมาะสมในการ เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย ในระดับพอใช้ ผู้เรียนมีความ รับผิดชอบใน การเรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย น้อย และส่ง งานที่ได้รับ มอบหมายเป็น บางครั้ง ผู้เรียนไม่ สามารถใช้การ เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย ได้ ไม่เคยมี ประสบการณ์ใน การใช้การเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายไร้ สาย ผู้เรียนไม่ สามารถจัดการ เวลาของตนเอง ได้อย่าง เหมาะสมในการ เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย ผู้เรียนไม่มีความ รับผิดชอบใน การเรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย และไม่ส่งงานที่ ได้รับมอบหมาย การจัดการ เวลาในการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง คะแนน ตาราง 14 (ต่อ) คะแนน เกณฑ์ การประเมิน 4 3 2 1 ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนสามารถ ผู้เรียนไม่สามารถ คะแนน
 9. 9. 53 ตนเอง แรงจูงใจ ประเมินผลงาน ของตนเอง และ มีปฏิสัมพันธ์ใน การโต้ตอบเพื่อ ประเมินผลงาน ของตนเองจาก เพื่อนร่วมชั้น อย่างสม่าเสมอ ผู้เรียนมีแรงจูงใจ เป็นอย่างมากใน การเรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย และมีความ กระตือรือร้นใน การทากิจกรรม อย่างดีเยี่ยม ประเมินผลงาน ของตนเอง และ มีปฏิสัมพันธ์ใน การโต้ตอบเพื่อ ประเมินผลงาน ของตนเองจาก เพื่อนร่วมชั้น เกือบทุกครั้ง ผู้เรียนมีแรงจูงใจ ในการเรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย และมีความ กระตือรือร้นใน การทากิจกรรม อย่างดี ประเมินผลงาน ของตนเอง และ มีปฏิสัมพันธ์ใน การโต้ตอบเพื่อ ประเมินผลงาน ของตนเองจาก เพื่อนร่วมชั้น เป็นบางครั้ง ผู้เรียนมีแรงจูงใจ ในการเรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย และมีความ กระตือรือร้นใน การทากิจกรรม อย่างพอใช้ ประเมินผลงาน ของตนเอง และ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใน การโต้ตอบเพื่อ ประเมินผลงาน ของตนเองจาก เพื่อนร่วมชั้น ผู้เรียนไม่มี แรงจูงใจในการ เรียนผ่าน เครือข่ายไร้สาย และมีความ กระตือรือร้นใน การทากิจกรรม น้อย 4.3 นาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สายที่กลุ่มผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข 4.4 นาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สายทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ่ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 38 คน โรงเรียนกันทรวิชัย ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามทั้งก่อนและหลังการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ กลุ่มผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยดังนี้ 1. สอบก่อนเรียน (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบทักษะการเขียน จานวน 4 ข้อ โดยกาหนดสถานการณ์ตามแผนการเรียนรู้ 2. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานตัวชี้วัด เนื้อหาที่จะศึกษา คาสั่งกิจกรรม และภาระงาน โดยให้ผู้เรียนทากิจกรรมผ่านการ
 10. 10. 54 ส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย และกลุ่มผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้ สายของนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย 3. สอบหลังเรียน (Post-Test) ด้วยแบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่มีความ สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนโดยใช้การส่ง ข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สาย การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยดาเนินการจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนใน การเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2. วิเคราะห์ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไร้สายขณะเรียนผ่าน เครือข่ายไร้สายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1. สถิติพื้นฐาน 1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี้ ร้อยละ = ตัวเลขที่ต้องการเปรียบเทียบ × 100 จานวนเต็ม 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร ดังนี้   เมื่อ x x N   แทน ค่าเฉลี่ย แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม แทน จานวนคนในกลุ่ม 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี้
 11. 11. 55 N  2  S.D. = เมื่อ S.D. X N 2 N N  1 แทน แทน แทน แทน   X  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนแต่ละตัว จานวนคะแนนในกลุ่ม ผลรวม 2. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ 2.1 การหาค่าความยากของแบบทดสอบอัตนัย ตามวิธีของไวท์นีย์ และซาเบอร์ ดังนี้ สูตร PE = S  S  2NX 2N X  X   เมื่อ PE แทน ดัชนีค่าความยาก SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนทาได้สูงสุด Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทาได้ต่าสุด N แทน จานวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 2.2 การหาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบอัตนัย ตามวิธีของไวท์นีย์ และซาเบอร์ ดังนี้ สูตร D = S S NX  X  เมื่อ D แทน ค่าอานาจจาแนก SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนทาได้สูงสุด Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทาได้ต่าสุด N แทน จานวนผู้เข้าสอบของกลุมเก่งหรื อกลุมอ่อน ่ ่ 2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย ดังนี้ Coefficient Alpha = ( เมื่อ n S s t2 2 i S n )(1-  2 i n 1 st 2 ) แทน จานวนข้อของแบทดสอบนั้น แทน ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
 12. 12. 56 3. สถิตทดสอบการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้การส่งข้อความในการเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายโดยใช้สูตร (t-test dependent) ดังนี้ สูตร t = √ df = n-1 เมื่อ D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ n แทน จานวนคู่

×