Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการสอน CBI

2,088 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

แผนการสอน CBI

 1. 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ CBI กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ/วิชาภาษาอังกฤษ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หน่ วยการเรียนรู้ Unit: Science and Technology Topic: Life and Death of a Star เวลา 3 ชั่วโมง สมาชิ กกลุ่ม 1. นางสาวพิกุลศรี ดิษฐเจริ ญ 53010513004 2. นางสาวศิรินาถ คารวะบัญชา 53010513041 2. นางสาวศุณิษา ดอนเตาเหล็ก 53010513043 3. นายสุ ริยา ชานกัน 53010513044 นิสิตชั้นปี ที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ รหัสวิชาเอก EN ระบบปกติ Mentors ชื่อ – สกุล ลงชื่อ น.ส.ภัทรปภา พงษ์อุทธา 52010513012 น.ส.ตามตะวัน ตุมอญ 52010513013 น.ส.มิรันตี มีมา 52010513030 น.ส.อรวี มานะดี 52010513041 ส่ งครั้งที่ วันที่ เดือน 2555
 2. 2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทกษะการฟัง ั หน่ วยการเรียนรู้ Unit: Science and Technology Topic: Life and Death of a Star 1.จุดประสงค์ 1.ฟังเรื่ อง “Life and Death of a Star” แล้วตอบคาถามว่าข้อใดถูกหรื อผิดได้ 2.ฟังเรื่ อง “Life and Death of a Star” แล้วสรุ ปโดยการวาดภาพจากเรื่ องที่ฟังได้ 2.ตัวชี้วด ั ต 1.1 ม.5/1 ปฏิบติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คาชี้แจง คาอธิ บาย และบรรยายที่ฟังและอ่าน ั ต 1.1 ม.5/4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ต 2.1 ม.5/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ต 3.1 ม.5/1 ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูด การเขียน ต 4.1 ม.5/1 ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 3. เนือหา ้ 1.Text 1 Vocabulary: mid-sized star, red giant, nova, white dwarf, black dwarf, massive star, supergiant, supernova, nebula, neutron star, black hole, average, helium, outward, collapse, fusion dwarf. 2.Text 2 Structure : subject and verb agreement Rule 1: Two singular subjects connected by “ or ” require a singular verb. Example : A small or mid – sized star like the sun spends most of its life as a yellow star. Rule 2 : As a general rule, use a plural verb with two or more subject when they are connected by “and” Example : Pressure and temperature increase. Rule 3 : Present simple
 3. 3. - Subject is singular, verb is also singular (s, es ) Example : The star is so massive. - Subject is plural, verb is also plural. Example : They use up their hydrogen more quickly. Rule 4 : Subject which is always plural form such as nuclei. Example : Then helium nuclei fuse into more massive element such as carbon. 3. Text 3: “Life and Death of a Star” 4. สื่ อการเรี ยนรู้ 1.video เรื่ อง Life and Death of a Star 2. power point คาศัพท์ และเนื้อเรื่ อง 3. audio คาศัพท์ และเนื้อเรื่ อง
 4. 4. Teaching Procedures ขั้นที่ 1 ครู นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยครู เปิ ด VDO เรื่ อง Life and Death of a Star ให้นกเรี ยนดูแล้วครู ถามคาถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ั ขั้นที่ 2 ครู แจก text 1 แล้วเปิ ด power point และ VDO อธิบายคาศัพท์และความหมายพร้อมให้นกเรี ยนออกเสี ยงตาม ั ขั้นที่ 3 ครู แจก text 2 แล้วอธิบายโครงสร้างการใช้ subject and verb agreement ขั้นที่ 4 ครู แจก text 3 แล้วเปิ ดเนื้ อหาให้นกเรี ยนฟัง 1 รอบ แล้วถามคาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ั - What is the story about - How many cycle of a star? - What is the beginning of a star? Activity 1 ขั้นที่ 1 ครู ให้นกเรี ยนจับคู่เพื่อทากิจกรรม ั ขั้นที่ 2 ครู แจก activity 1 ให้นกเรี ยนทุกคน ั ขั้นที่ 3 ครู เปิ ด audio เรื่ อง Life and Death of a Star ให้นกเรี ยนฟังหนึ่งรอบ แล้วให้นกเรี ยนวงกลม true ั ั ในข้อที่ถูก และวงกลม false ในข้อที่ผด โดยครู กาหนดเวลา 5 นาที ในการทา activity 1 ิ ขั้นที่ 4 ครู เก็บ Activity 1 คืนเพื่อตรวจให้คะแนน ขั้นที่ 5 ครู เฉลยคาตอบที่ถูกต้องให้นกเรี ยนฟัง ั Activity 2 ขั้นที่ 1 ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน เพื่อทากิจกรรม ั ขั้นที่ 2 ครู อธิ บายขั้นตอนการทากิจกรรม - ครู แจก activity 2 ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่ม ั - ครู เปิ ด audio ระยะดับแสงของดวงดาว 1 ระยะ ให้นกเรี ยนฟัง ั - ให้สมาชิกในกลุ่มคนแรกวาดรู ประยะดับแสงของดวงดาวที่ตนเองได้ยน ิ และตอบว่าระยะดับแสงที่ได้ยนคือระยะดับแสงใดลงใน activity 2 ิ - ครู เปิ ด audio ระยะดับแสงของดาวต่อไปทีละระยะจนครบ 8 ระยะ แล้วให้นกเรี ยนคนแรกส่ ง activity 2 ั ให้นกเรี ยนคนต่อไปแล้ววาดภาพและตอบชื่อระยะดับแสงดวงดาวจากนั้นส่ งต่อไปเรื่ อยๆจนครบทั้ง 8 คน ั ซึ่งนักเรี ยนจะวาดภาพ 1 ระยะต่อ 1 คน - ครู มอบรางวัลให้กลุ่มที่ตอบระยะดับแสงดวงดาวได้ถูกต้องและวาดภาพได้สมบูรณ์ที่สุด
 5. 5. ขั้นที่ 3 ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม การวัดผลและประเมินผลทักษะการฟัง ทักษะทีจะประเมิน/กิจกรรม ่ วิธีการประเมิน Activity 1 ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบและให้คะแนน เครื่องมือประเมิน - Activity2 ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบและให้คะแนน -
 6. 6. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทกษะการอ่ าน ั หน่ วยการเรียนรู้ Unit: Science and Technology Topic: Life and Death of a Star 1.จุดประสงค์ 1.ตอบคาถามจากภาพและคาใบ้คาศัพท์เกี่ยวกับเรื่ อง “Life and Death of a Star”ได้ถูกต้อง 2.อ่านเรื่ อง “Life and Death of a Star” แล้วตั้งคาถามพร้อมคาตอบได้อย่างถูกต้อง 2.ตัวชี้วด ั ต 1.1 ม.5/1 ปฏิบติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คาชี้แจง คาอธิ บาย และบรรยายที่ฟังและอ่าน ั ต 1.1 ม.5/4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ต 2.1 ม.5/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ต 3.1 ม.5/1 ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูด การเขียน ต 4.1 ม.5/1 ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 3. สื่ อการเรี ยนรู้ 1. power point คาศัพท์ และความหมาย 2. power point รู ปภาพ
 7. 7. Teaching Procedures Activity 1 ขั้นที่ 1 ครู ให้นกเรี ยนจับคู่เพื่อทากิจกรรม ั ขั้นที่ 2 ครู แจก text 3 ให้นกเรี ยนแต่ละคู่แล้วให้นกเรี ยนอ่านทาความเข้าใจ ั ั ขั้นที่ 3 ครู อธิ บายขั้นตอนการทากิจกรรม - ครู เปิ ด power point รู ปภาพคาศัพท์ พร้อมคาใบ้ - ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มตอบคาถามลงใน activity 1โดยให้เวลาในการตอบคาถามข้อละ 10 วินาที ั - ครู ให้นกเรี ยนแต่ละคู่เปลี่ยนกันตรวจคาตอบ ั - ครู เฉลยคาตอบให้นกเรี ยนฟัง ั ขั้นที่ 4 ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม ขั้นที่ 5 ครู เก็บ activity 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนน Activity 2 ขั้นที่ 1 ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนเพื่อเริ่ มทากิจกรรม ั ขั้นที่ 2 ครู แจก activity 2 ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่ม ั ขั้นที่ 3 ครู อธิ บายขั้นตอนการทากิจกรรม - ครู ให้นกเรี ยนอ่านเรื่ อง “Life and Death of a Star” แล้วให้นกเรี ยนตั้งคาถามจากเรื่ องที่อ่านให้ได้มาก ั ั ที่สุดพร้อมคาตอบ - ให้แต่ละกลุ่มออกไปถามคาถามเพื่อนหน้าชั้นเรี ยน - หากกลุ่มใดตอบได้จะได้รับ 1 คะแนนต่อ 1 คาถาม ขั้นที่ 4 ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม ขั้นที่ 5 ครู เก็บ activity 2 คืนจากนักเรี ยนเพื่อตรวจให้คะแนน และให้รางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด การวัดผลและประเมินผลทักษะการอ่าน ทักษะทีจะประเมิน/กิจกรรม ่ วิธีการประเมิน Activity 1 ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบและให้คะแนน เครื่องมือประเมิน - Activity2 ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบและให้คะแนน
 8. 8. - แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทกษะการพูด ั หน่ วยการเรียนรู้ Unit: Science and Technology Topic: Life and Death of a Star 1.จุดประสงค์ ่ ่ 1.พูดอธิ บายได้วาดวงดาวชนิ ดนี้อยูในช่วงระยะดับแสงใด 2.แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่ อง “Life and Death of a Star” ได้ 2.ตัวชี้วด ั ต 1.2 ม.5/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอมูล บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบ ้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง และอ่านอย่างเหมาะสม ต 2.1 ม.5/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ต 3.1 ม.5/1 ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูด การเขียน ต 4.1 ม.5/1 ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 3. สื่ อการเรี ยนรู้ 1. power point ภาพดวงดาว และตัวอย่างการทากิจกรรม 2. สลากบทบาทสมมติ
 9. 9. Teaching Procedures Activity 1 ขั้นที่ 1 ครู ให้นกเรี ยนจับคู่เพื่อทากิจกรรม ั ขั้นที่ 2 ครู อธิ บายขั้นตอนการทากิจกรรม - ครู เปิ ด power point ระยะดับแสงให้นกเรี ยนดู ั - ครู ให้นกเรี ยนเลือกภาพดวงดาวใน power point ั ซึ่ งด้านหลังของภาพดวงดาวแต่ภาพจะมีชื่อระยะดับแสงอยู่ - ครู ให้นกเรี ยนเลือกภาพทีละคู่จนครบทุกคู่ ั คู่ใดได้ระยะดับแสงใดของดวงดาวให้พดอธิบายช่วงระยะนั้นให้เพื่อนฟังโดยสรุ ปตามความเข้าใจของตนเ ู อง ขั้นที่ 3 ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม ขั้นที่ 4 ครู สังเกตและประเมินทักษะการพูด Activity 2 ขั้นที่ 1 ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ั ขั้นที่ 2 ครู อธิ บายขั้นตอนการทากิจกรรม - ครู ให้นกเรี ยนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเรื่ อง “Life and Death of a Star” ั - ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มใดจะได้แสดงบทบาทสมมติใด ั - ครู ให้นกเรี ยนฝึ กพูดเพื่อแสดงบทบาทสมมติ 10 นาที ั - ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรี ยน ั ขั้นที่ 3 ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม ขั้นที่ 4 ครู สังเกตและประเมินทักษะการพูด การวัดผลและประเมินผลทักษะการพูด ทักษะทีจะประเมิน/กิจกรร ่ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ม Activity 1 สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเมิ แบบประเมินทักษะการพู น ด Activity2 สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเมิ แบบประเมินทักษะการพู
 10. 10. น ด - แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทกษะการเขียน ั หน่ วยการเรียนรู้ Unit: Science and Technology Topic: Life and Death of a Star 1.จุดประสงค์ 1.แต่งประโยคจากคาศัพท์ที่กาหนดให้ในเรื่ อง “Life and Death of a Star” ได้ถูกต้องตามโครงสร้าง 2.เขียนสรุ ประยะดับแสงของดวงดาวตามความเข้าใจของตนเองได้ถูกต้องตามโครงสร้าง 2.ตัวชี้วด ั ต 1.1 ม.5/1 ปฏิบติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิ บาย และบรรยายที่ฟังและอ่าน ั ต 1.1 ม.5/4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ต 3.1 ม.5/1 ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูด การเขียน 3. สื่ อการเรี ยนรู้ 1. Power point เนื้อหา 2. สลากคาศัพท์
 11. 11. Teaching Procedures Activity 1 ขั้นที่ 1 ครู แจก activity 1 ให้นกเรี ยนทุกคน ั ขั้นที่ 2 ครู อธิ บายวิธีการทากิจกรรม - ครู ให้นกเรี ยนแต่งประโยคจากคาศัพท์ที่กาหนดในเรื่ อง “Life and Death of a Star” ั ให้ถูกต้องตามโครงสร้าง subject and verb agreement - เมื่อนักเรี ยนทา activity 1 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาไปวางลงในกล่องที่ครู ได้เตรี ยมไว้ - ครู สุ่มจับผลงานของนักเรี ยนในกล่องมา 3 ผลงาน - ครู ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องทุกข้อจะได้รับรางวัล หากมีขอใดผิด ครู เฉลยคาตอบที่ถูกต้องให้ ้ นักเรี ยนฟัง จากนั้นครู จะสุ่ มจับผลงานชิ้นต่อไป - ผลงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 3 ผลงานจะได้รับรางวัล ขั้นที่ 3 ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม ขั้นที่ 4 ครู นา activity 1 ของนักเรี ยนที่เหลือไปตรวจความถูกต้องและประเมินทักษะการเขียน Activity 2 ขั้นที่ 1 ครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ั ขั้นที่ 2 ครู แจก activity 2 ขั้นที่ 3 ครู อธิ บายขั้นตอนการทากิจกรรม - ให้เขียนสรุ ปตามความเข้าใจโดยเขียนให้ถูกต้องตามโครงสร้าง subject and verb agreement - ครู ให้เวลาในการทากิจกรรม 10 นาที ขั้นที่ 4 ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม ขั้นที่ 5 ครู เก็บ activity 2 คืนเพื่อประเมินทักษะการเขียน การวัดผลและประเมินผลทักษะการเขียน ทักษะทีจะประเมิน/กิจกรร ่ ม วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน
 12. 12. Activity 1 สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเ มิน แบบประเมินทักษะการเขีย น Activity2 สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเ มิน แบบประเมินทักษะการเขีย น - การวัดผลและประเมินผล 4 ทักษะ กิจกรรมทีจะประเมิน วิธีการประเมิน ่ เครื่องมือประเมิน 1. ทักษะการฟัง 1. Activity 1 1. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบและให้คะแนน 2. Activity 2 2.ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบและให้คะแนน 2. ทักษะการอ่าน 1. Activity 1 2. Activity 2 3. ทักษะการพูด 1. Activity 1 1. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบและให้คะแนน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของคาศัพท์และให้คะแนน 1.สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเมิน 2. สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเมิน - 1. แบบประเมินทักษะการพูด 2. Activity 2 2. แบบประเมินทักษะการพูด 4. ทักษะเขียน 1. Activity 1 1.สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเมิน 2. สังเกตแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ในแบบประเมิน 1. แบบประเมินทักษะการเขียน 2. Activity 2 (task1) 2. แบบประเมินทักษะการเขียน
 13. 13. แบบประเมินทักษะการพูด Activity 1 เกณฑ์ การ ประเมิน ชื่อ-สกุล การใช้ คาศั การออก - ท่าทางประ ความพยายามใ การใช้ โคร รวมคะแนน( พท์ เสี ยง กอบ นการสื่ อสาร งสร้ าง 10) (2) (2) (2) (2) (2) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน ้ (…………………………..)
 14. 14. วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ................ เกณฑ์การประเมิน 7 – 10 คะแนน ดีมาก 5 – 6 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน ปานกลาง 1 – 2 คะแนน พอใช้ 0 คะแนน ปรับปรุ ง หมายเหตุ ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ แบบประเมินทักษะการพูด Activity 2 เกณฑ์ การ ประเมิน ชื่อ-สกุล การใช้ คาศั การออก - ท่าทางประ ความพยายามใ การใช้ โคร รวมคะแนน( พท์ เสี ยง กอบ นการสื่ อสาร งสร้ าง 10) (2) (2) (2) (2) (2) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน ้ (…………………………..)
 15. 15. วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ................ เกณฑ์การประเมิน 7 – 10 คะแนน ดีมาก 5 – 6 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน ปานกลาง 1 – 2 คะแนน พอใช้ 0 คะแนน ปรับปรุ ง หมายเหตุ ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ การให้ คะแนนทักษะการพูด ( 10 คะแนน) ก. การออกเสี ยง ( 3 คะแนน) 3 คะแนน หมายถึง ออกเสี ยงคาศัพท์/ประโยคด้วยเสี ยงเน้นหนักถูกต้องเป็ น ส่ วนใหญ่ ทาให้สื่อสารชัดเจน 2 คะแนน หมายถึง ออกเสี ยงคาศัพท์/ประโยคด้วยเสี ยงเน้นหนัก ผิดเป็ นบางคา แต่ยงพอสื่ อสารได้ ั 1 คะแนน หมายถึง เสี ยงเน้นหนักในคาศัพท์/ประโยคผิดหลายแห่งทาให้เกิด การสื่ อสาร ข. การนาเสนอเรื่ อง ( 3 คะแนน) 3 คะแนน หมายถึง นาเสนอเรื่ องได้อย่างน่าสนใจ ผูฟังสามารถติดตามเรื่ องได้ ้ ตามขั้นตอนตลอดเรื่ อง 2 คะแนน หมายถึง นาเสนอเรื่ องข้ามขั้นตอนบ้าง แต่ผฟังสามารถติดตามเรื่ อง ู้ ได้ตลอด 1 คะแนน หมายถึง นาเสนอเรื่ องไม่ต่อเนื่อง ไม่ชวนติดตาม ค. ความคล่องแคล่ว ( 2 คะแนน) 2 คะแนน หมายถึง พูดต่อเนื่องไม่ติดขัดทาให้เกิดการสื่ อสาร 1 คะแนน หมายถึง พูดเป็ นคาๆ หยุดเป็ นระยะๆ ทาให้การสื่ อสารไม่ต่อเนื่อง ง. ท่าทางประกอบการสนทนา ( 2 คะแนน) 2 คะแนน หมายถึง แสดงท่าทางประกอบ/อารมณ์อย่างแนบเนียนเหมาะสมกับ เรื่ อง/บทบาทที่ได้รับ 1 คะแนน หมายถึง พูดโดยปราศจากท่าทางประกอบ
 16. 16. แบบประเมินทักษะการเขียน Activity 1 ประเด็น/คะแนน เกณฑ์การประเมิน ลาดับ ชื่อ-สกุล การสะกดคาถูกต้อง โครงสร้างประโยคถูกต้อง เนื้อหาถูกต้อง รวม (4) (4) (3) คะแนน (10) 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน ้ 10
 17. 17. (..................................................................... ) วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ........... เกณฑ์การประเมิน 7 – 10 คะแนน ดีมาก 5 – 6 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน ปานกลาง 1 – 2 คะแนน พอใช้ แบบประเมินทักษะการเขียน Activity 2 ประเด็น/คะแนน เกณฑ์การประเมิน ลาดับ ชื่อ-สกุล การสะกดคาถูกต้อง โครงสร้างประโยคถูกต้อง เนื้อหาถูกต้อง รวม (4) (4) (3) คะแนน (10) 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน ้ (..................................................................... ) 10
 18. 18. วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ........... เกณฑ์การประเมิน 7 – 10 คะแนน ดีมาก 5 – 6 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน ปานกลาง 1 – 2 คะแนน พอใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนทักษะการเขียน ( 9 คะแนน) ก. โครงสร้างไวยากรณ์ ( 3 คะแนน) 3 คะแนน หมายถึง ไวยากรณ์/การสะกดคา/เครื่ องหมายต่างๆ ถูกต้องทุกประโยค 2 คะแนน หมายถึง ไวยากรณ์/การสะกดคา/เครื่ องหมายต่างๆ ผิดเป็ นบางแห่ง 1 คะแนน หมายถึง มีที่ผดมากในเรื่ องไวยากรณ์ /การสะกดคา และเครื่ องหมายต่างๆ ิ ข. การใช้ภาษา ( 3 คะแนน) 3 คะแนน หมายถึง ใช้คาสละสลวย เล่าเรื่ องตรงประเด็น 2 คะแนน หมายถึง ใช้คาสละสลวยเป็ นบางตอน แต่สามารถเล่าเรื่ องได้ตรงประเด็น 1 คะแนน หมายถึง เล่าเรื่ องไม่ตรงประเด็นและใช้คาศัพท์ผดความหมายที่ตองการสื่ อ ิ ้ ค. ลาดับเรื่ อง ( 3 คะแนน) 3 คะแนน หมายถึง ลาดับเรื่ องอย่างมีข้ นตอน ทาให้เรื่ องสื่ อได้อย่างน่าสนใจ ั 2 คะแนน หมายถึง ลาดับเรื่ องข้ามขั้นตอนบ้างแต่ยงสื่ อสารเป็ นที่เข้าใจ ั 1 คะแนน หมายถึง เนื้อเรื่ องขาดตอนทาให้ไม่น่าสนใจ

×