แผนการจัดการเรียนรู้ เพือพัฒนาทักษะการเขียน
่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
U...
3. เนือหา
้

Vocabulary: Placing and responding orders
1. place 2. delivery 3. express 4. discount 5. receipt 6. receive
7...
4. สื่ อการเรียนรู้
4.1 story: the 9 weirdest eBay purchases of all time
4.2 power point: vocabularies; placing orders, gr...
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ครู
Pre-reading (เวลา 30 นาที)
1. ครู นำเข้ำสู บทเรี ยนโดยกำรเล่ำเรื่ อง
The 9 Weirdest eBay Purcha...
กำรใช้ Auxiliary Verbs จำก power point
ให้นกเรี ยนฟังและทำควำมเข้ำใจและยกตั
ั
วอย่ำงประโยคเพื่อกำรนำไปใช้
6.ครู ตรวจสอบควำ...
หลังจำกนั้นครู จะเปิ ดประโยคเกี่ยวกับกำ
รสั่งซื้ อและกำรตอบรับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ
และเป็ นประโยคที่เรี ยงลำดับคำยังไม่ถูก
...
โดยลำดับที่ 1 ได้คะแนน 10 คะแนน
ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 5 คะแนน และ
ลำดับที่ 3 ได้ 1 คะแนน

4.ครู ให้เวลำทำกิจกรรม 10 นำที
5.ค...
3.ครู ให้เวลำในกำรทำกิจกรรม 30 นำที
1. นักเรี ยนจับคู่
4.ครู สังเกตและประเมินผลตำมแบบประเ -Work in pairs
-Write an E-Mail ...
ครู ให้นกเรี ยนใช้กลวิธีกำรเขียน Revising
ั
and Editing: Peer Editing โดย
ให้นกเรี ยนตรวจสอบจดหมำยที่ได้รับแล้
ั
ั
วแก้ไขใ...
9. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
9.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
......................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนเขียน 2

700 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
700
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนเขียน 2

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เพือพัฒนาทักษะการเขียน ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 Unit: Shopping Topic: Price วันทีสอนวันที่ ..................เดือน................................. พ.ศ..........เวลา 2 ชั่วโมง ่ 1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1.1 เขียนเพื่อเรี ยงลำดับประโยคให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำง และกำรเขียนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสั่งซื้ อและตอบรับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ (product writing: stage 2)(while writing 1, activity1) 1.2 เขียนเพื่อตอบคำถำมเกี่ยวเนื้อหำในกำรสั่งซื้ อและตอบรับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กำรบริ กำรกำรส่ งข้อควำมสั้นในกำรส่ งคำตอบ (product writing: stage 2)(while writing 2, activity 2) 1.3 เขียนเพื่อแต่งประโยคให้ได้ใจควำมเพื่อกำรสังซื้ อและตอบตอบรับกำรสังซื้ อสิ นค้ำ (product writing: ่ ่ stage 3)(post writing 1, exercise 1) 1.4 เขียนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสื่ อสำรในกำรสั่งซื้ อและตอบกลับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ (product writing: stage 4)(post writing 2, activity 3) 2. ตัวชี้วด ั ต.1.1.1/ม.3 ปฏิบติตำมคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิ บำยที่ฟังและอ่ำน ั ต 1.2.3/ม.3 พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม ต 1.2.1/ม.3 สนทนำเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องต่ำงๆ ใกล้ตว สถำนกำรณ์ ข่ำว ั ่ เรื่ องที่อยูในควำมสนใจของสังคม และสื่ อสำรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม ต 4.1.1/ม.3 ใช้ภำษำในกำรสื่ อสำรในสถำนกำรณ์จริ ง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
 2. 2. 3. เนือหา ้ Vocabulary: Placing and responding orders 1. place 2. delivery 3. express 4. discount 5. receipt 6. receive 7. tweeter 8. woofer 9. purchase Structure: Auxiliary Verbs Auxiliary Verbs "Will/Would" and "Can/Could" The verbs will, would, shall, should, can, could, may, might, and must cannot be the main (full) verbs alone. They are used as auxiliary verbs only and always need a main verb to follow. Will  Used to express desire, preference, choice, or consent  Used to express the future For example: We will pay by certified check within 15 days of receipt of the order. Would I would like to + (verb): This sentence lets someone know what you would be interested in doing. This can be a physical, mental or verbal action.  Often used in auxiliary functions with rather to express preference  Used to express a wish or desire For example: I would like to have one more pencil. I would like to order 3,000 deluxe tweeters and 3,000 super woofers. Can: Requests and Orders We often use can in a question to ask somebody to do something. This is not a real question - we do not really want to know if the person is able to do something, we want them to do it! The use of can in this way is informal  Can you make a cup of coffee, please.  Can you come here a minute. Could: Requests We often use could in a question to ask somebody to do something. The use of could in this way is fairly polite (formal):  Could you send me a catalogue, please?
 3. 3. 4. สื่ อการเรียนรู้ 4.1 story: the 9 weirdest eBay purchases of all time 4.2 power point: vocabularies; placing orders, grammar; auxiliary verbs 4.3 text: placing orders 4.4 exercise1: write down into the correct form 4.5 activity1: rearrange the requests, Activity 2: send me the correct answer, Activity 3: we would like to place an order
 4. 4. 5. กิจกรรมการเรี ยนรู้ ครู Pre-reading (เวลา 30 นาที) 1. ครู นำเข้ำสู บทเรี ยนโดยกำรเล่ำเรื่ อง The 9 Weirdest eBay Purchases Of All Time และถำมคำถำมก่อนกำรเล่ำเรื่ องโดยใช้ป ระโยคคำถำม เช่น - Have you ever order some goods from eBay? - What is the most weirdest goods which you buy? - Have you ever use online shopping? 2. ครู เล่ำเรื่ องให้นกเรี ยนฟังเกี่ยวกับ The ั 9 Weirdest eBay Purchases Of All Time 3. ครู เปิ ด power point อธิบำยคำศัพท์พร้อมวิดีโอประกอบเสี ยง ทีละคำพร้อมให้นกเรี ยนออกเสี ยงตำม ั และอธิบำยควำมหมำยของคำศัพท์พร้อม ตัวอย่ำงประโยค 4.ครู ตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยใช้เกม Scramble Words ใน power point โดยให้นกเรี ยนจัดเรี ยงลำดับตัวอักษรที่ส ั ลับกันอยู่ ให้เป็ นคำศัพท์ที่สมบูรณ์ละถูกต้องโดยส ำมำรถดูแนวทำงได้จำกควำมหมำยที่กำห นดให้ พร้อมทั้งใช้คำศัพท์ในกำรแต่งประโยค 5. ครู อธิบำยหลักกำรใช้ไวยำกรณ์ เรื่ อง CL -Hello everyone -Where did you go on weekend? นักเรี ยน 1.นักเรี ยนฟังคำถำม -This story is about The 9 Weirdest eBay Purchases Of All Time. -Listen carefully CL -Hello teacher -I went to……….. 2. -Ok นักเรี ยนฟังเรื่ องเล่ำและตอบคำถำมจำกเ รื่ องที่ได้ฟัง เช่น - No, I haven’t., Yes, I have. - The most weirdest is……………… - Yes, I have. I bought……………… 3. นักเรี ยนดูและฟัง power point อธิบำยคำศัพท์พร้อมออกเสี ยงตำมทีละ คำ -Make the correct word edilvrey =delivery by these words which 4.นักเรี ยนเริ่ มเล่นเกม และแต่งประโยค - Would you the letter is switched. delivery my order. - You can guess the word by the definition below 5.นักเรี ยนฟังครู อธิบำยหลักกำรใช้ไวยำ กรณ์และทำควำมเข้ำใจหลักกำรใช้ไวย
 5. 5. กำรใช้ Auxiliary Verbs จำก power point ให้นกเรี ยนฟังและทำควำมเข้ำใจและยกตั ั วอย่ำงประโยคเพื่อกำรนำไปใช้ 6.ครู ตรวจสอบควำมเข้ำใจในโครงสร้ำงไ วยำกรณ์โดยใช้เกม Which one is correct! โดยครู ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3 คน ั โดยให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำ ั ่ ถำมจำกประโยคที่อยูบน power point ซึ่ งมีสองประโยคที่แตกต่ำงกัน ให้ตอบว่ำประโยคใดใช้โครงสร้ำง Auxiliary Verbs ได้อย่ำงถูกต้อง *ครู แก้ไขประโยคและภำษำที่นกเรี ยนใช้ ั ผิด ำกรณ์ เรื่ อง กำรใช้ Auxiliary Verbs - Make a group of three 6. นักเรี ยนเล่นเกม and answer which statement is correct. - The correct sentence should be……………... -Read the text and try to 7. นักเรี ยนอ่ำน text เรื่ อง Placing understand Orders 7. ครู แจก text เรื่ อง Placing Orders ให้นกเรี ยน ั แล้วให้นกเรี ยนอ่ำนเพื่อทำควำมเข้ำใจ ั และให้นกเรี ยนช่วยกันวิเครำะห์หำกำรจั ั ดองค์ประกอบควำมคิดที่ใช้ในกำรเขียนง ำนชิ้นนี้ (Product Writing : Stage 1) While-Writing (เวลา 30 นาที) Activty 1: Rearrange the requests (Product Writing : Stage 2) 1.ครู ให้นกเรี ยนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ั 2.ครู อธิ บำยวิธีกำรทำกิจกรรมโดยนักเรี ย นทำกิจกรรมโดย ครู แจกกระดำนไวท์บอร์ ดให้ กลุ่มละ 1 แผ่น -Make a group of five -Receive a whiteboard and look at the statement - Rearrange the statement into the correct order. - Student write down the correct statement 1.นักเรี ยนจับคู่ 2.นักเรี ยนฟังครู อธิ บำยกิจกรรม และรับกระดำนไวท์บอร์ ด 3.นักเรี ยนเรี ยงลำดับประโยคและเขียน I think it should ลงในไวท์บอร์ด be……………..
 6. 6. หลังจำกนั้นครู จะเปิ ดประโยคเกี่ยวกับกำ รสั่งซื้ อและกำรตอบรับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ และเป็ นประโยคที่เรี ยงลำดับคำยังไม่ถูก ต้อง 3.ครู ให้นกเรี ยนเรี ยงลำดับประโยคให้ถูก ั ต้องโดยเขียนลงในกระดำนไวท์บอร์ ด 4.กลุ่มที่เขียนได้เร็ วและถูกต้อง จะได้คะแนน โดยที่ 1 ได้ 10 คะแนน ที่ 2 ได้ 5 คะแนน และ ที่ 3 ได้ 1 คะแนน into the whiteboard - The 1st place receives 10 points, the 2nd place receives 5 points and the 3rd place receives 1 points -20 minutes to do the activity 4.นักเรี ยนแสดงคำตอบที่ถูกต้อง -Make a group of three -Answer the question 6. ครู ตรวจและให้คะแนน on the power point by using a text message Activity2: Send me the correct answer -Each group have to answer with the (Product Writing : Stage 2) complete sentence 1.ครู แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 คน 2. ครู อธิ บำยกิจกรรมโดยครู เปิ ดคำถำมเกี่ยว - Each group is the text เรื่ อง Placing and Responding fastest team will get Orders point by this order : the แล้วให้นกเรี ยนตอบคำถำมโดยกำรใช้ ั 1st place gets 10 points, Texting a message จำกโทรศัพท์มือถือในกำรพิมพ์ตอบคำถำ the 2nd place gets 5 points and the 3rd place ม แล้วส่ งมำที่โทรศัพท์ของครู ผสอน ู้ โดยนักเรี ยนต้องตอบคำถำมเป็ นประโยค gets 1 points -10 minutes to do the ที่สมบูรณ์ activity 3. กลุ่มใดที่ส่งมำเร็ วที่สุดและตอบได้ถูกต้อ ง จะได้รับคะแนนตำมลำดับดังนี้ 1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 2.นักเรี ยนฟังครู อธิ บำยกิจกรรม 5.ครู ให้นกเรี ยนทำกิจกรรม 20นำที ั My answer is …… 5.นักเรี ยนเริ่ มทำกิจกรรม 3. นักเรี ยนส่ งคำตอบ 4.นักเรี ยนเริ่ มทำกิจกรรม -The answer should be……… - Text the answer to the teacher - We got the first place.
 7. 7. โดยลำดับที่ 1 ได้คะแนน 10 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 5 คะแนน และ ลำดับที่ 3 ได้ 1 คะแนน 4.ครู ให้เวลำทำกิจกรรม 10 นำที 5.ครู เฉลยคำตอบ และให้คะแนน Post-Writing (เวลา 60 นาที) Exercise1: Write down into the correct form (Product Writing : Stage 3) 1. ครู ให้นกเรี ยนคู่ ั 2. ครู อธิ บำยกิจกรรมโดยครู ให้ตวแทนนักเ ั รี ยนแต่ละคู่จบฉลำกเลือกชนิดสิ นค้ำ ั -Work in pair 1.นักเรี ยนร่ วมกันทำกิจกรรม - Draws lot for your list 2. นักเรี ยนฟังครู อธิ บำยกิจกรรม of the order - Make the sentences into the correct idea organization of placing and responding order letter by using what you got from drawing a lot. - One of your pairs write an order and another write responding order จำนวนสิ นค้ำ เวลำนัดหมำย และหมำยเลขกำรสั่งซื้ อที่กำหนดให้ ให้นกเรี ยนนำสิ่ งที่กำหนดมำใช้ในกำรแ ั ต่งประโยค โดยใช้กำรจัดองค์ระกอบควำมคิดในกำรเ ขียนให้ได้ใจควำมในกำรสังซื้ อและตอบ ่ รับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำในกำรเขียนจดหมำยอิ เล็กทรอนิกส์ใน โดยให้ผเู ้ รี ยนคนหนึ่งเป็ นผูสั่งซื้ อ ้ และอีกคนเป็ นผูตอบรับกำรสั่งซื้ อ ้ -30 minutes to do the activity 3. นักเรี ยนบันทึกประโยคที่ถูกต้อง - Our pair got this order. - You write a placing order letter and I will write a responding order letter. - Write the sentence for ordering the goods -We would like to place an order for ……., model number………… -Can you delivery by the……………
 8. 8. 3.ครู ให้เวลำในกำรทำกิจกรรม 30 นำที 1. นักเรี ยนจับคู่ 4.ครู สังเกตและประเมินผลตำมแบบประเ -Work in pairs -Write an E-Mail about 2. นักเรี ยนฟังครู อธิ บำยกิจกรรม มิน placing and reorder goods. - Think about your order and responding order write into the EMail and send to your partner - Each pair has to Activity3: We would like to place an correct you friend’s order (Product Writing : Stage 4) work 1. ครู ให้นกเรี ยนจับคู่ ั -Each pair sent the 2. complete E-Mail and ครู อธิ บำยกิจกรรมให้นกเรี ยนแต่ละคนเขี sent the work that you ั ยนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีควำมคิ have corrected to the teacher ดสร้ำงสรรค์ - Sent to the teacher by โดยใช้ควำมคิดแบบละเอียดลออ(Elabora sending E-Mail tion) ในกำรสั่งซื้ อและตอบรับกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ โดยคิดสิ นค้ำ จำนวน เวลำนัดหมำย และหมำยเลขกำรสั่งสิ นค้ำ ด้วยตนเอง โดยให้นกเรี ยนคนหนึ่งเป็ นคนสังสิ นค้ำ ั ่ และอีกคนเป็ นผูตอบรับกำรสั่งสิ นค้ำ ้ โดยให้ผเู้ รี ยนส่ งจดหมำยอิเล็กทรอนิส์ ั และตอบรับให้กบคู่ของตนเอง เมื่อได้ให้นกเรี ยนในคู่ของตนแล้ว ั -30 minutes to do the activity 3.ผูเ้ รี ยนแก้ไขข้อผิดพลำด 4.นักเรี ยนเริ่ มทำกิจกรรม -I think I will order…………. - I think this sentence should not write in this content - Send E-Mail to the teacher
 9. 9. ครู ให้นกเรี ยนใช้กลวิธีกำรเขียน Revising ั and Editing: Peer Editing โดย ให้นกเรี ยนตรวจสอบจดหมำยที่ได้รับแล้ ั ั วแก้ไขให้กบคู่ของตน แล้วส่ งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีท้ งกำร ั สังซื้ อและตอบรับกำรสังซื้ อสิ นที่มีกำรต ่ ่ อบกลับที่สมบูรณ์ และงำนที่แก้ไขโดยคู่ของตนให้ครู ผสอน ู้ โดยผ่ำนกำรบริ กำรส่ งจดหมำยอิเล็กทรอ นิกส์ (E-Mail) 3.ครู ตรวจแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรเขียน 4. ครู ให้เวลำในกำรทำกิจกรรม 30 นำที 5.ครู สังเกตและประเมินผล 6. การวัดผลประเมินผล กิจกรรมที่จะประเมิน Activity1: Rearrange the requests (while 1) Activty 2: Send me the correct answer (while 2) Exercise1: Write down into the correct form (post 1) Activity3: We would like to place an order (post 2) วิธีประเมิน ตรวจและให้คะแนน ตรวจและให้คะแนน สังเกตและประเมินผลโดยกำรใช้แบบประเมินกำรเขียน สังเกตและประเมินผลโดยกำรใช้แบบประเมินกำรเขียน 7. กิจกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 8. ความเห็นของผู้บริหาร .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
 10. 10. 9. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 9.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 9.2 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... 9.3 ข้ อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

×