ว จ ยบทท__1 รวมเล_ม

214 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ว จ ยบทท__1 รวมเล_ม

 1. 1. 1 บทที่ 1 บทนำ ภูมิหลัง กำรเขียนเป็นกระบวนกำรรวบรวมและจัดระเบียบควำมคิดของ ผู้ส่งสำรโดยมีกำรถ่ำยทอดสำรที่ต้องกำรสื่อผ่ำนทำงกำรเขียนลงไปใ นกระดำษเพื่อสื่อสำรกับผู้รับสำรนั้นก็คือผู้อ่ำน ในทักษะกำรเขียนจะมีโอกำสสื่อสำรผิดพลำดได้น้อยกว่ำกำรพูด เพรำะกำรเขียนสำมำรถแก้ไขจัดกำรเกี่ยวกับควำมคิดและสำรที่จะสื่อ ออกไปให้สมบรูณ์ได้ แต่กำรพูดผู้รับสำรสำมำรถรับสำรได้ทำงน้ำเสียง คำพูดและกำรแสดงออกทำงใบหน้ำของผู้พูดซึ่งเป็นกำรยำกต่อกำรแ ก้ไข และทำให้เกิดกำรสื่อสำรที่ผิดพลำดได้ทุกเมื่อ(Wingersky,Boernera ndBalogh.1995: 2)ควำมสำมำรถในกำรเขียนไดดีนั้นไม่ใช่เป็นทักษะที่ไดมำโดยธรรม ชำติแต่เป็นสิ่งที่ไดจำกกำรเรียนรูหรือกำรถ่ำยทอดทำงวัฒนธรรม โดยผ่ำนกำรฝึกฝนในสภำพหรือบริบทกำรเรียนแบบทำงกำรและทักษ ะกำรเขียนสำมำรถฝึกฝนและเรียนรูไดโดยผ่ำนประสบกำรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้เรียนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศกระ บวนกำรเขียนเป็นสิ่งที่ยำกและท้ำทำย ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่กระตุ้นผู้เรียนโดยกำรใช้เรื่องรำวที่เกิด ขึ้นในชีวิตจริง และเป็นที่น่ำสนใจของผู้เรียนมำใช้ในกำรเขียนอย่ำงเช่นกำรเล่ำเรื่อง รำวประกอบรูปภำพผ่ำนทำงกำรเขียนกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนกำรเขียน จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำรส่งข้อควำมสั้นที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรเขียน กำรทำเช่นนี้จะสำมำรถกระตุ้นให้เกิดทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษขอ งผู้เรียน (Myles.2002:Website)
 2. 2. 2 เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรเรียนกำรสอนภำษำมีบท บำทมำกขึ้นในทุกๆ ช่วงเวลำของกำรดำเนินชีวิต และมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในชั้นเรียนภำษำเทคโนโลยีนั้นให้โอกำสและช่อ งทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรสื่อสำรและกำรควบคุมกระบวนกำรกำรเรี ยนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนยิ่งไปกว่ำนั้นเทคโนโลยียังมีศักยภำพในกำ รแพร่ไปสู่กำรฝึกฝนในห้องเรียนอีกด้วย(Reinbers.2009: 230)เทคโนโลยียังสำมำรถส่งเสริมกำรเขียนของผู้เรียนตลอดทั้งกำรว ำงแผน กำรดัดแปลง และกำรแก้ไขในกำรเขียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่ประสบปัญหำในกำรเขียนสำมำรถก้ำวผ่ำนปัญหำ โดยกำรใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในควำมเป็นจริงแล้วกำรเขียนจำกก ำรสนับสนุนโดยเทคโนโลยีไม่เป็นเพียงแต่สำมำรถสร้ำงทักษะแต่ยังส อนผู้เรียนได้ในเวลำเดียวกัน ดังนั้นผู้เรียนสำมำรถพัฒนำควำมเข้ำใจในกำรเรียนภำษำจำกกำรใช้ เครื่องมือทำงเทคโนโลยีในกำรเขียน เช่น เครื่องมือเพื่อกำรสะกดคำ กำรจัดองค์ประกอบ และอีกมำกมำยเทคโนโลยีนั้นยังสำมำรถสรรค์สร้ำงรูปแบบใหม่ของก ำรเขียนขึ้นซึ่งเป็นแหล่งที่มำ และหนทำงในกำรรับข้อมูลใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เครื่องมือค้นหำ บล็อก และกำรส่งข้อควำมซึ่งเทคโนโลยีเหล่ำนี้จะทำให้ผู้เรียนสำมำรถแบ่งปั น แก้ไข และร่วมมือกันระหว่ำงผู้เรียน ครู และเพื่อนร่วมชั้นได้อย่ำงง่ำยดำย (Kalann andParette.2010: 1) เนื่องจำกกำรเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีรวมไปถึงกำรแพร่ห ลำยของเทคโนโลยีไร้สำยและอุปกรณ์สื่อสำรแบบพกพำส่งผลต่อกระ บวนกำรศึกษำคือกำรศึกษำควรนำเทคโนโลยีไร้สำยและอุปกรณ์แบบ พกพำเข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน หรือที่เรียกว่ำกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (M-learning) คือกำรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสำรแบบพกพำเข้ำมำประก อบกำรเรียนกำรสอน เช่น คอมพิวเตอร์พกพำขนำดเล็ก โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือ พ็อกเก็ตพีซี เป็นต้น โดยกำรเรียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นกำรเรียนผ่ำนสื่อที่มีควำมเ
 3. 3. 3 ป็นอิสระในด้ำนที่ตั้ง เวลำ และ พื้นที่ เมื่อออกแบบสื่อกำรเรียนกำรสอนสำหรับอุปกรณ์สื่อสำรขนำดพกพำนั้ นต้องใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและ กำรออกแบบทฤษฎีกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน และในเวลำเดียวกันนั้นต้องช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบควำมสำเร็จในผล สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วย(Ally. 2004:5) กำรใช้เทคโนโลยีไร้สำยในกำรเรียนกำรสอนทำให้เกิดกำรเข้ำใจแล ะทัศนคติที่ต่อกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย กล่ำวคือ กำรเรียนรูปแบบนี้สำมำรถส่งเสริมกำรรู้ภำษำ เพิ่มควำมตั้งใจในกำรทำภำระงำนและกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ของผู้เรีย น และกำรเรียนในรูปแบบนี้จะส่งเสริมกำรโต้ตอบและกำรสื่อสำรระหว่ำง ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน (Donalson.2011: 15) เครื่องมือสำคัญชนิดหนึ่งในกำรเรียนผ่ำนเครือขำยไร้สำยนั่นก็ คือโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสำรที่นิยมใช้ในหมู่นักเรียนนักศึกษำ ซึ่งมีควำมสำคัญเทียบเท่ำกับดินสอ สมุดบันทึก และหนังสือเรียน โดยโปรแกรมที่นิยมใช้มำกที่สุดคือกำรบริกำรกำรส่งข้อควำม ผู้เรียนสำมำรถใช้กำรส่งข้อควำมในกำรเขียนผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษ ำเพื่อส่งข้อควำม และส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยผ่ำนทำงข้อควำม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำทักษะกำรสะกดคำและโครงสร้ำงท ำงไวยำกรณ์ในกำรเขียน ครูผู้สอนสำมำรถใช้กำรเขียนข้อควำมสั้นในกำรกำหนดสถำนกำรณ์ใ นกำรเรียนที่มีควำมยืดหยุ่นได้ในกำรสอนคำศัพท์ใหม่ๆ(Tabatabaei andGoojani. 2012: 47) มำกไปกว่ำนั้นผู้เรียนสำมำรถติดต่อสื่อสำรและเข้ำถึงข้อมูลโดยง่ำยด ำยโดยใช้กำรบริกำรกำรส่งข้อควำมสั้น ผู้เรียนสำมำรถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำในเวลำอันรวดเร็วเช่น ผลสะท้อนจำกภำระงำนของผู้เรียน คะแนน ตำรำงเรียน และข้อมูลกำรศึกษำในเวลำ และพื้นที่ที่จำกัดได้
 4. 4. 4 ข้อควำมที่ได้นำส่งโดยกำรใช้กำรบริกำรกำรส่งข้อควำมสั้นนั้นจะถูก บรรจุไว้เป็นข้อมูลประจำตัวผู้เรียนและได้นำไปเผยแพร่สู่ผู้เรียนโดยผ่ ำนระบบภำยในสถำนศึกษำกำรใช้กำรบริกำรกำรส่งข้อควำมสั้นจะช่ว ยให้เกิดกำรพัฒนำประสบกำรณ์ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้(Richardson andLenarcic.2009: 843) ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวกลุ่มผู้วิจัยจึงเล็งเห็นควำมสำคั ญของกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษโดยใช้กำรส่งข้อควำม ในกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำภ ำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนให้ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นกำรกระตุ้ นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในกำรเขียนภำษำอังกฤษ และเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษำปีที่5ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 1.เพื่อเปรียบเทียบทักษะเขียนก่อนเรียนและหลังเรียนในกำรเรี ยนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยเพื่อพัฒนำทักษะกำรเขียนของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่5 2.เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรเขียนภำษำอังกฤษขณะเรียนผ่ำนเค รือข่ำยไร้สำยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่5 ควำมสำคัญของกำรวิจัย 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5ได้มกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษให้ดีขึ้น ี
 5. 5. 5 โดยกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยเป็นตัวช่วยในกำรเรียนกำรสอนภำ ษำอังกฤษ 2.เป็นแนวทำงในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ครูผู้สอน และผู้ทมีบทบำททำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนอันเป็นกำ ี่ รส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแก่ผู้เรียน 3.กำรใช้กำรเรียนผ่ำยเครือข่ำยไร้สำยเพื่อพัฒนำทักษะกำรเขี ยนในครั้งนี้จะเป็นแนวทำงที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ง ขึ้น ขอบเขตของกำรวิจัย กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีขอบเขตกำรวิจัยดังนี้ 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 1.1ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5โรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหำสำรคำม ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556จำนวน 4ห้องเรียน นักเรียนจำนวน157คน 1.2 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1โรงเรียนกันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหำสำรคำมภำคกำร ศึกษำที่ 2ปีกำรศึกษำ 2556จำนวน38คน
 6. 6. 6 โดยใช้วิธีกำรคัดเลือกแบบแบบกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 2. ตัวแปรที่ศึกษำ 2.1 ตัวแปรอิสระคือกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย 2.2ตัวแปรตำมคือกำรเขียนภำษำอังกฤษ 3. สมมติฐำนคือ ควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนหลังจำกกำรเรียนผ่ำนเ ครือข่ำยไรสำย 4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัยทั้งสิ้น 1 ภำคเรียน คือ ปีกำรศึกษำ 2556เป็นเวลำ4 เดือน เริ่มจำกเดือนพฤศจิกำยน 2556 – กุมภำพันธ์ 2557 5. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจำรณำโดยใช้เนื้อหำจำกแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมสอดคล้องกับห ลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2556ช่วงชั้นที่4ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5จำนวน4เรื่อง ดังต่อไปนี้ 5.1 Unit : People Topic : Friends Sub topic : Activity and Friend มีจำนวน 1 แผนกำรสอนใช้เวลำทั้งหมด 2ชั่วโมง 5.2 Unit : Myself Topic : Family: Member and Details มีจำนวน 1 แผนกำรสอนใช้เวลำทั้งหมด 2ชั่วโมง
 7. 7. 7 5.3 Unit : Interpersonal Topic : Relationship Subtopic :Invitation letter มีจำนวน 1 แผนกำรสอนใช้เวลำทั้งหมด 2 ชั่วโมง 5.4 Unit : Shopping Topic : Price มีจำนวน 1 แผนกำรสอนใช้เวลำทั้งหมด 2 ชั่วโมง นิยำมศัพท์เฉพำะ 1.กำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (MLearning)หมำยถึงกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยที่ช่วยให้ได้รับควำม รู้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลำและสถำนที่และสำมำรถเข้ำถึงได้ในทุกๆเวล ำในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้บริกำรกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) และกำรเขียนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) เพื่อพัฒนำทักษะกำรเขียนของผู้เรียนโดยกำรให้ผู้เรียนเขียนจดหมำ ยอิเล็กทรอนิกส์และส่งข้อควำมโดยใช้กำรบริกำรกำรส่งข้อควำมสั้น เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรและโต้ตอบกับบุคคล 2.ทักษะกำรเขียน หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรเขียนเพื่อสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย กล่ำวคือ สำมำรถสื่อสำรโดยกำรเขียนผ่ำนทำงบริกำรข้อควำมสั้น และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ตำมขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 2.1ขั้นก่อนเขียน ในขั้นนี้ครูสอนคำศัพท์ โครงสร้ำง และเนื้อหำจำกตัวอย่ำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ กำรบริกำรกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยกำรเรียน
 8. 8. 8 2.2 ขั้นขณะเขียนใช้กำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยโดยเป็นสื่อกำรสอนปร ะกอบกิจกรรมในกำรเขียน เช่น กำรให้ผู้เรียนตอบคำถำมเกี่ยวกับตัวอย่ำงข้อควำมสั้นและจดหมำยอิเ ล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียนโดยส่งข้อควำมโดยกำรใช้กำรบริกำรกำรส่งข้อ ควำมสั้น หรือเรียงลำดับประโยคในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กำรบริกำรก ำรส่งข้อควำมสั้น เป็นต้น 2.3 ขั้นหลังเขียนใช้กำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ จริงจำกเขียนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรยำยกิจกรรมที่ทำหรือกำ รสั่งซื้อและตอบรับกำรสั่งซื้อสินค้ำออนไลน์และส่งให้เพื่อนในห้องผ่ำ นเครือข่ำยไร้สำยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เขียนข้อควำมในกำรส ร้ำงคำถำม และตอบคำถำมโดยใช้กำรบริกำรกำรส่งข้อควำมสั้น โดยมีทั้งกำรส่งข้อควำมเพื่อกำรนัดหมำย กำรถำมและกำรตอบกลับ หรือเขียนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แนะนำตนเองกับชำวต่ำงชำติ เป็นต้น 3.พฤติกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำยหมำยถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่มีกำรตอบสนอง และให้ควำมสนใจต่อกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย และมีควำมต้องกำรที่จะศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยวัดได้จำกแบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน โดยมีเกณฑ์ในกำรวัดดังต่อไปนี้ 3.1ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้และกำรประเมินตนเอง 3.2 กำรทำงำนตำมกำหนดเวลำ 3.3 รับผิดชอบภำระงำน 3.4 ควำมกระตือรือร้น 3.5 แรงจูงใจในกำรทำกิจกรรม
 9. 9. 9 The Use of Text Messages in Mobile Learning for Enhancing English Writing Skill กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษโดยใช้กำรส่งข้ อควำมในกำรเรียนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย กลุมผูวจย ่ ้ ิ ั นำงสำวศิรนำถ คำรวะบัญชำ ิ 53010513041
 10. 10. 10 นำงสำวศิโรรัตน์ พินจพงษ์ ิ 53010513042 นำยสุรยำ ิ ชำนกัน 53010513044 คณะศึกษำศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ครังที่ 1วันที่ 15มกรำคม2556 ้

×