ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση

1,140 views

Published on

Πρόταση για το πως οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εργάζονται αποδοτικότερα μετασχηματίζοντας την Ελληνική Πολιτεία προς το καλύτερο.

Παρουσίαση στο συνέδριο ΕΛΛΑΚ 2011 #ellakconf

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,140
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση

 1. 1. ΕΛ/ΛΑΚ Συνεργατικό ΔιαδίκτυοΑνοιχτή Διά Βίου Μάθηςη Στυλιανόσ Μυςτακίδησ
 2. 2. ;!MIT Personas 5/5/2011
 3. 3. #ellakconf
 4. 4. ςτόχοι
 5. 5. Πρόγραμμα• Στρατθγικόσ Στόχοσ• Πρόβλθμα• Λφςθ / Πρόταςθ – ΕΛ/ΛΑΚ – Συνεργατικό Διαδίκτυο (Web 2.0) & Κοινωνικά Δίκτυα – Ανοιχτι Διά Βίου Μάκθςθ – Εικονικζσ (κατανεμθμζνεσ) Κοινότθτεσ Πρακτικισ• Συμμετοχι!
 6. 6. Fast track!
 7. 7. «Οι Εφαρμογζσ Συνεργατικοφ Διαδικτφου, το ΕΛ/ΛΑΚ και θ φιλοςοφία του μποροφν ναβοθκιςουν το Ελλθνικό Δθμόςιο να μεταμορφωθεί μζςω τθσ δθμιουργίασ Εικονικϊν Κοινοτήτων Πρακτικήσ για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηςη»
 8. 8. «Οι Εφαρμογζσ Συνεργατικοφ Διαδικτφου, το ΕΛ/ΛΑΚ και θ φιλοςοφία μποροφν ναβοθκιςουν το Ελλθνικό Δθμόςιο να μεταμορφωκεί προσ τοκαλφτερο μζςω τθσ αξιοποίθςθσΕικονικών Κοινοτιτων Πρακτικισ για Ανοιχτι Διά Βιου Μάκθςθ»
 9. 9. ςυμμετοχή • Κράτα επαφή! http://ub0.cc/78/Tc • Let’s DIY! http://ub0.cc/t8/0LH
 10. 10. γιατί
 11. 11. ςτόχοσ
 12. 12. Καθζνασ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτην Κοινωνία τησΠληροφορίασ. Η διευκόλυνςη τησ πρόςβαςησ ςτισπληροφορίεσ που διακινοφνται ηλεκτρονικά, καθώσ και τησπαραγωγήσ, ανταλλαγήσ και διάδοςήσ τουσ αποτελείυποχρζωςη του Κράτουσ, τηρουμζνων πάντοτε τωνεγγυήςεων των άρθρων 9, 9Α και 19. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρκρο 5α. παρ.2
 13. 13. Στρατηγικοί Στόχοι-Κλειδιά Δημόςιων Υπηρεςιϊν• Απλζσ και εςτιαςμζνεσ ςτον πολίτθ• Συμμετοχικζσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ• Διαφανείσ και με λογοδοςία• Κακολικζσ και αποκεντρωμζνεσ• Αποδοτικζσ και καινοτόμεσ ΤΠΕ ςτρατθγικό εργαλείο για τθν επίτευξθτων παραπάνω ςτόχων
 14. 14. Δημόςιο, πολίτεσ και e-gov 2.0«Η πολιτεία ςτον 21ο αιώνα οφείλει να αναςχεδιάςει τουστρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ πολίτεσ, ςφμφωνα με τισαρχζσ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχήσ και τθσ άμεςησ εξυπηρζτηςησ.Αυτοί οι ςτόχοι μποροφν να επιτευχκοφν με τθν αξιοποίθςθ τωντεχνολογιών και τθσ ςυνεργατικισ φιλοςοφίασ τουΣυνεργατικοφ Διαδικτφου. Τα κοινωνικά δίκτυα ςτθνθλεκτρονικι διακυβζρνθςθ είναι το εφαλτιριο για μια άλληδιάςταςη ςτισ ςχζςεισ τθσ πολιτείασ με τουσ πολίτεσ».
 15. 15. Δημόσιο; Ελλάδα;
 16. 16. Στάδια & Ομάδεσ Υιοθζτηςησ ΤΠΕ
 17. 17. πωσ
 18. 18. πρόβλημα λφςη
 19. 19. πρόβλημα
 20. 20. 1 ο περιςτατικό
 21. 21. 2 ο περιςτατικό
 22. 22. πόςοι;πόςεσ φορζσ;
 23. 23. ςυνταξιοδότηςη
 24. 24. Το πρόβλημα• Στθν αγορά: – Λουκζτα – Ανεργία• Στο Δθμόςιο: – (πολφ!) Λιγότερα χριματα – Λιγότεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι – Χαμζνθ εμπειρία, τεχνογνωςία – Περιςςότερθ εργαςία (37,5  40 ώρεσ) – Περιςςότερα κακικοντα
 25. 25. λφςη
 26. 26. ΕΛ/ΛΑΚ web 2.0 Ανοιχτή Διά Βίου ΜάθηςηΕικονικζσ Κοινότητεσ Πρακτικήσ Δημόςιο 2.0
 27. 27. e-gov rss ΕΛ/ΛΑΚΑνοιχτή Διά Βίου Μάθηςη Google Apps wiki blog delicious linkedin twitter web 2.0
 28. 28. Διά Βίου Μάθηςη«Κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα θ οποίααναλαμβάνεται κακ΄ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισμε ςκοπό τθ βελτίωςθ των γνώςεων, τωνδεξιοτιτων και των εφοδίων, ςτο πλαίςιο μιασπροςωπικισ, κοινωνικισ οπτικισ και/ι μιασοπτικισ που ςχετίηεται με τθν απαςχόλθςθ» European Commission, Com (2001) 678
 29. 29. Στρατηγική Επιλογή
 30. 30. Participation in lifelong learning, 2006 (%) Source: Eurostat, LFS main indicators, 2007
 31. 31. Απειλή & Ευκαιρία
 32. 32. γιατί;
 33. 33. @e@erikduval keynote #ellakconf
 34. 34. Ανταγωνιςτικό πλεονζκτημαΣε μια οικονομία όπου θ μόνθ βεβαιότθτα είναιθ αβεβαιότθτα, θ μία μόνθ πθγι διαρκοφσανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ είναι θ Γνώςθ. Ikujiro Nonaka
 35. 35. Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηςη• Ανοιχτι = μακαίνω από οποιονδιποτε• Τυπικι και Άτυπθ (informal)• Μεικτι (blended) & Εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθ• Κοινωνικι (social)• On-the-job training / mentoring• Just-in-time & on-demand vs. just-in-case
 36. 36. Πλαίςιο Δεξιοτήτων 21ου Αιϊνα www.21stcenturyskills.org
 37. 37. PLE Personal LearningEnvironment
 38. 38. Κφκλοσ Άτυπησ Μάθηςησ PLE
 39. 39. 5 κατηγορίεσ μάθηςησ1. IOL - Intra-Organisational Learning - keeping the organisation up to date and up to speed on strategic and other internal initiatives and activities2. FSL - Formal Structured Learning - formal education and training like classes, courses, workshops, etc (both synchronous and asynchronous)3. GDL - Group Directed Learning - groups of individuals working in teams, projects, study groups, etc Even two people working together in a coaching and mentoring capacity4. PDL - Personal Directed Learning - individuals organising and managing their own personal or professional learning5. ASL - Accidental & Serendipitous Learning - individuals learning without consciously realising it (aka incidental or random learning)
 40. 40. λεσ…;«Τα θλεκτρονικά δίκτυα κακιςτοφν εφικτοφσ νζουστρόπουσ ςυλλογικισ δράςθσ, απελευκερώνουν τθδθμιουργικότθτα ςυνεργατικών ομάδων οι οποίεσ είναιμεγαλφτερεσ και πιο κατανεμθμζνεσ από κάκε άλλθπερίοδο τθσ ιςτορίασ. Η τάξη μεγζθουσ τησ εργαςίασπου μπορεί να γίνει από ανεπίςθμεσ ομάδεσ είναι μιαπροφανισ πρόκλθςθ για το status quo». Clay Shirky
 41. 41. ελ/λακ
 42. 42. Λόγοι Αλματϊδουσ Ανάπτυξησ ΕΛ/ΛΑΚ• Ευρεία διάδοςθ τεχνολογιών και πλατφορμών Ανοιχτοφ Κώδικα.• Ο κακζνασ μπορεί να αναπτφξει, βελτιώςει και να τα αναδιανζμει• Στθρίηονται ςτθν αυτοπαρακίνθςθ και τθ δφναμθ τθσ κοινότθτασ• Κάκε προγραμματιςτισ μπορεί να αξιοποιιςει τθ δθμιουργικότθτα και τισ δυνάμεισ του για να βελτιώςει τθν εφαρμογι• Πλιρθσ ελευκερία χωρίσ όρια
 43. 43. Πλεονεκτήματα ΕΛΛΑΚ• Εξοικονόμθςθ κόςτουσ• Στοιβαρότθτα• Αποφυγι αναγκαςτικών αναβακμίςεων• Πρόςβαςθ και δικαίωμα επζμβαςθσ ςτον πθγαίο κώδικα για πρόςκετθ ανάπτυξθ• Πρόςβαςθ ςε κοινότθτα ζμπειρων προγραμματιςτών
 44. 44. Χαρακτηριςτικά Συνεργατικήσ Οικονομίασ 21ου αιϊνα1. Ανοιχτότθτα2. Ομότιμθ οργάνωςθ (Peering)3. Διαμοιραςμόσ4. Παγκόςμια δράςθ5. Μακριά ουρά (long tail)6. Πλθκοποριςμόσ (crowdsourcing)
 45. 45. e-gov rss ΕΛ/ΛΑΚ Συνεργατικό ΔιαδίκτυοGoogle Apps wiki blog delicious linkedin twitter web 2.0
 46. 46. 60
 47. 47. Συνεργατικό Διαδίκτυο (Web 2.0)Παγκόςμια, πανταχοφ παροφςα πλατφόρμα γιαανάπτυξθ και ςυνεργαςία που μεταςχθματίηειςχεδόν κάκε πτυχι τθσ ανκρώπινθσδραςτθριότθτασ. Don Tapscott
 48. 48. Διαφορζσ Web 1.0 και Web 2.0
 49. 49. Χαρακτηριςτικά & Ιδιότητεσ Συνεργατικοφ Διαδικτφου Web2• Read/write web• Κοινωνικό• Συλλογικι ευφυΐα• Perpetual beta• Ο ιςτόσ ωσ πλατφόρμα
 50. 50. Κατηγορίεσ Εφαρμογϊν Συνεργατικοφ Διαδικτφου• Ιςτολόγια (blogs)• RSS• Συνεργατικι ςφνταξθ εγγράφων (Wiki)• Κοινωνικι ςελιδοςιμανςθ• Κοινωνικά Δίκτυα• Μικροϊςτολόγια (Microblogging)• Mashups
 51. 51. wowwiki.com
 52. 52. Επανάςταςη και τεχνολογίαΜια επανάςταςθ δεν ςυμβαίνει όταν μιακοινωνία υιοκετεί νζα τεχνολογικά εργαλεία.Συμβαίνει όταν θ τεχνολογία γίνεται τετριμμζνθκαι θ κοινωνία υιοκετεί νζεσ ςυμπεριφορζσ. Clay Shirky
 53. 53. …το πραγματικά ςθμαντικό ςτο Web 2.0 δεν είναι αυτι κακ’ αυτι θ τεχνολογία, όςο θ πρόθεςη και ικανότητα επικοινωνίασ, ςυμμετοχήσ, διαμοιραςμοφ, ςυνεργαςίασ, αλλαγήσ,ανοιχτότητασ και αλληλεπίδραςησ με άλλουσ ανκρώπουσ. http://blog.edu.gr/archives/698
 54. 54. Καλζσ Πρακτικζσ• Πρόγραμμα μεικτισ μάκθςθσ για Web 2.0, Social Media & E-gov 2.0 ςτο Δθμόςιο• Εκπαίδευςθ ςτθν Αξιοποίθςθ Εφαρμογών Web 2.0 - ΤΕΕ e-Μθχανικοί (Engineers 2.0)• Συνεργατικζσ Εφαρμογζσ Google Apps ςτθν Εκπαίδευςθ• Ενςωμάτωςθ εφαρμογών Web 2.0 ςε πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ Πανεπιςτθμίου
 55. 55. Εκπαίδευςη ςτισ Συνεργατικζσ Εφαρμογζσ Διαδικτφου Web 2.0 ςτο Δημόςιο
 56. 56. Βαςικζσ Πληροφορίεσ• Σειρά 9 ςεμιναρίων ςε όλθ τθν Ελλάδα (Οκτ 2009 – Ιουλ 2010)• 10 εκπαιδευτζσ & ~130 ςυμμετζχοντεσ• Περιεχόμενο: Moodle, Google Mail, Groups, Docs, Calendar, Reader, ΕΛΛΑΚ, Blogs, Wikis, RSS, Twitter, Delicious, Linkedin, E-Gov 2.0• Μζκοδοσ: 5 θμζρεσ (35 ώρεσ) διδαςκαλία ςε τάξθ με υποςτιριξθ ICT
 57. 57. http://ekddtrainer.wikispaces.com
 58. 58. web 2.0 + government = …
 59. 59. e-gov 2.0
 60. 60. Νζοσ ρόλοσ πολιτϊν"Weve got to recognize that we cant treat theAmerican people as subjects but as a co-creatorof ideas" Vivek Kundra, 1st Federal Chief Information Officer (CIO) of USA (2008)
 61. 61. Τρόποι ςυμμετοχήσ πολιτϊν
 62. 62. e-Gov & Web 2.0eGovernment Web 2.0Μακρφσ κφκλοσ ανάπτυξθσ Διαρκισ βελτίωςθ, εν πολλοίσ ςτθριηόμενο ςε ΕΛ/ΛΑΚΖργα Πλθροφορικισ μεγάλθσ Ταχεία επαναλθπτικι ανάπτυξθκλίμακασ & προχπολογιςμοφΓια ςοβαρά ηθτιματα Για απλά ηθτιματα; Επαφζσ, δίκτυα, διαχείριςθ γνώςθσΙδρυματικό Αυκόρμθτοtop-down bottom-up
 63. 63. Αρχζσ e-gov 2.0• Διαφάνεια & Ανοιχτότθτα• Ανοιχτι Πρόςβαςθ (open access)• Ανοιχτά Δεδομζνα (open data)
 64. 64. Καλζσ Πρακτικζσ E-Gov 2.0
 65. 65. Mapumental (mash-up)Χρόνοσ ταξιδιοφ ςε Κόςτοσ οικίασςτακμό του μετρό Περιοχζσ που ικανοποιοφν τα δφο κριτιρια
 66. 66. 3Δ Εικονικοί Κόςμοι &Τοπική Αυτοδιοίκηςη
 67. 67. Virtual Edmonton
 68. 68. Εφαρμογζσ Web 2.0 ςτο εςωτερικό Οργανιςμϊν• Διαμοιραςμόσ γνώςθσ• Διάχυςθ πλθροφορίασ• Βελτίωςθ επικοινωνίασ• Καλφτερθ διαχείριςθ ταλζντου• Προςωπικι γνωριμία, ενδιαφζροντα
 69. 69. ΕΛ/ΛΑΚ web 2.0 Ανοιχτή Διά Βίου ΜάθηςηΕικονικζσ Κοινότητεσ Πρακτικήσ Δημόςιο 2.0
 70. 70. Εικονικζσ Κοινότητεσ Πρακτικήσ
 71. 71. Κοινότητεσ Πρακτικήσ (Communities of Practice – CoP)• Groups of people who “share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly” (Wenger, 2005).• Communities of practice have been around for centuries (Wenger, McDermott & Snyder, 2002) “when we lived in caves and gathered around our fires at night to discuss the hunt.”
 72. 72. Εικονική Κοινότητα Πρακτικήσ (ΕΚΠ)Δίκτυο ατόμων που μοιράηονται ζναν τομζαενδιαφζροντασ και επικοινωνοφν γι’ αυτόν on-line. Οιςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΚΠ μοιράηονται μζςα (γιαπαράδειγμα εμπειρίεσ, προβλιματα και λφςεισ,εργαλεία, μεκοδολογίεσ). Αυτι θ επικοινωνία βοθκά ςτθβελτίωςθ τθσ γνώςθσ κάκε ςυμμετζχοντοσ ατόμου ςτθνκοινότθτα και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ γνώςθσμζςα ςτον τομζα ενδιαφζροντοσ. Patricia Margaret Gannon-Leary , Northumbria University
 73. 73. Πλεονεκτήματα & Δυνατότητεσ ΕΚΠ / VCoP• Εφρεςθ κι επικοινωνία με ςυναδζλφουσ με ςυμβατι νοοτροπία• Διαμοιραςμόσ γνώςθσ & εμπειρίασ• Μάκθςθ από άλλα μζλθ• Συνεργαςία για επίτευξθ κοινών ςτόχων• Επιτάχυνςθ μάκθςθσ• Επιβεβαίωςθ & διάδοςθ καλών πρακτικών• Ευκαιρίεσ καινοτομίασ
 74. 74. Νζο υπόδειγμα: Οργανιςμόσ 2.0Οργανιςμόσ/Επιχείρθςθ 2.0 είναι θ χριςθ τωναναδυόμενων κοινωνικών πλατφορμών εντόστου οργανιςμοφ ι μεταξφ οργανιςμών, τωνςυνεργατών ι των πελατών τθσ. Andrew McAfee
 75. 75. Παραδείγματα ΕΚΜ για ΑΔΒΜ
 76. 76. http://www.communities.idea.gov.uk/
 77. 77. “Im now convinced that sharing knowledge,information and experience through CoPs is thefuture of success in local government, and thatsocial media tools such as those employed withinthe IDeA CoP platform are the glue that can stickcross-sector collaboration projects together”Local Authority CoP facilitator
 78. 78. http://i-participate.sch.gr/
 79. 79. Τεχνολογίεσ ΕΛ/ΛΑΚ για ΑΔΒΜ & ΕΚΜ• Wordpress + Buddypress• Mini-social networks: Ning | Grou.ps• Social Platforms: Yammer | ELGG• Based on Public Social Networks: Twitter (with #hashtags) | Facebook (with plug-ins or apps) | Diaspora (?)
 80. 80. http://c4lpt.co.uk/
 81. 81. Υπηρεςίεσ για ΕΚΜ/ΑΔΒΜ• Προςωπικό Προφίλ• Σφνδεςθ με άλλα μζλθ• Ετικζτεσ• Αρχεία• Ιςτοςελίδεσ• Ομάδεσ• Forum• Κοινωνικι Σελιδοςιμανςθ• Ταχυμθνφματα• Σφγχρονθ επικοινωνία (π.χ. Chat, voip, video conferencing)• Τι άλλο; http://ub0.cc/t8/0LH
 82. 82. Σφνοψη• Αξίηουμε ζνα καλφτερο Δθμόςιο!• Μάκε για να επιβιώςεισ!• Μαηί μακαίνουμε καλφτερα και ταχφτερα!• Η τεχνολογία επιτρζπει, οι άνκρωποι επιτυγχάνουν!
 83. 83. «Οι Εφαρμογζσ Συνεργατικοφ Διαδικτφου, το ΕΛ/ΛΑΚ και θ πρέπει φιλοςοφία του μποροφν ναβοθκιςουν το Ελλθνικό Δθμόςιο να μεταμορφωθεί προσ το καλφτερο μζςω τθσ αξιοποίθςθσ ΕικονικϊνΚοινοτήτων Πρακτικήσ για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηςη»
 84. 84. ςυμμετοχή • Κράτα επαφή! http://ub0.cc/78/Tc • Let’s DIY! http://ub0.cc/t8/0LH
 85. 85. blog.edu.gr @stylianosm2 mystakidis@upatras.gr friendfeed.com/stylianosm Στυλιανός ΜυστακίδηςISD, e-learning, social media, virtual worlds

×