Ανοιχτό ΕργαστήριοΠληροφοριακής Παιδείας Μεθοδολογία Μάθησης
Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011•  Καιωζόξηζκα•  Γλωξηκία•  Μεζνδνινγία Μάζεζεο•  Δξγαιεία Μάζεζεο
Ας γνωριστούμε!
Στυλιανός Μυστακίδης• E-learning Expert @ Library & Information Services, University of Patras• Adjunct Faculty @ Open U...
Γιάννης Τσάκωνας• Βηβιηνζεθνλόκνο Υπνζηήξημεο & Υπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο Φξεζηώλ ζηελ ΒΚΠ• Γηδαθηνξηθό ζηελ Δπηζηήκε ηεο Π...
Τι;
Πρόγραμμα (Syllabus)1. Πληποθοπιακή Παιδεία  (Information Literacy) – Τερληθέο Αλαδήηεζεο – Δληνπηζκόο θαη Πξόζβαζε – ...
Πρόγραμμα (Syllabus)2. Τεσνικέρ αποηελεζμαηικήρ ακαδημαϊκήρ  ανάπηςξηρ & διά βίος μάθηζηρ – Σύληαμε επηζηεκνληθώλ εξγαζη...
Πως;
Learning by doingΠεγή: http://blog.cathy-moore.com/
Δεξιότητες, Γνώσεις, Στάσεις http://www.mindmeister.com/119798295
Μεικτή Μάθησηα. Αζύγτρονη προζωπική μελέηη & ομαδική εργαζία• Wiki (Κνηλόηεηα & Σπλεξγαζία) http://openworkshop.pbworks....
Ευέλικτη Μελέτη & Εξάσκηση
Εβδομαδιαίες Συναντήσεις ΒΚΠ / Second Life, 6-7μμ
Σύνοψη
To do1. Δγγξαθή ζην wiki2. Γεκηνπξγία Πξνζωπηθήο Σειίδαο3. Σρνιηαζκόο 3 άιιωλ Σειίδωλ κειώλ  ηεο ηάμεο4. Γεκηνπξγία Avata...
Στο επόμενο επεισόδιο…
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011, 6μμ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Open Instructional Design

6,837 views

Published on

Instructional design & learning methodology in the Open Workshop on Information Literacy of the University of Patras. (greek)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,296
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Instructional Design

 1. 1. Ανοιχτό ΕργαστήριοΠληροφοριακής Παιδείας Μεθοδολογία Μάθησης
 2. 2. Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011• Καιωζόξηζκα• Γλωξηκία• Μεζνδνινγία Μάζεζεο• Δξγαιεία Μάζεζεο
 3. 3. Ας γνωριστούμε!
 4. 4. Στυλιανός Μυστακίδης• E-learning Expert @ Library & Information Services, University of Patras• Adjunct Faculty @ Open University of Catalonia (Barcelona, Spain) European Master in E-learning Course Design & Teaching• Teaching Assistant @ University of Washington (Seattle, USA)
 5. 5. Γιάννης Τσάκωνας• Βηβιηνζεθνλόκνο Υπνζηήξημεο & Υπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο Φξεζηώλ ζηελ ΒΚΠ• Γηδαθηνξηθό ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθόξεζεο, Ιόλην Παλεπηζηήκην• Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο ζε Πνιηηηζκηθά Γεδνκέλα
 6. 6. Τι;
 7. 7. Πρόγραμμα (Syllabus)1. Πληποθοπιακή Παιδεία (Information Literacy) – Τερληθέο Αλαδήηεζεο – Δληνπηζκόο θαη Πξόζβαζε – Οξγάλωζε & Αμηνιόγεζε – Σύλζεζε πιεξνθνξίαο
 8. 8. Πρόγραμμα (Syllabus)2. Τεσνικέρ αποηελεζμαηικήρ ακαδημαϊκήρ ανάπηςξηρ & διά βίος μάθηζηρ – Σύληαμε επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ – Γεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά – Τερληθέο απνηειεζκαηηθώλ παξνπζηάζεωλ ζε ζπλέδξηα – Σύληαμε βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο – Τερληθέο εύξεζεο εξγαζίαο & ζπλέληεπμεο – Απνδνηηθή νξγάλωζε ρξόλνπ θαη κειέηεο – Άηππε κάζεζε (Informal Learning) & Πξνζωπηθό Γίθηπν Μάζεζεο (Personal Learning Network) – Κνηλωληθά Γίθηπα γηα Αθαδεκαϊθή θαη Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε – Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο Σπλεξγαηηθήο Μάζεζεο (Learning 2.0)
 9. 9. Πως;
 10. 10. Learning by doingΠεγή: http://blog.cathy-moore.com/
 11. 11. Δεξιότητες, Γνώσεις, Στάσεις http://www.mindmeister.com/119798295
 12. 12. Μεικτή Μάθησηα. Αζύγτρονη προζωπική μελέηη & ομαδική εργαζία• Wiki (Κνηλόηεηα & Σπλεξγαζία) http://openworkshop.pbworks.com• Blog (Νέα, Αλαθνηλώζεηο) http://openworkshop.wordpress.comβ. Σύγτρονα Εργαζηήρια(εβδομαδιαίες θσζικές / εικονικέςζσνανηήζεις)• Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθόξεζεο• Second Life
 13. 13. Ευέλικτη Μελέτη & Εξάσκηση
 14. 14. Εβδομαδιαίες Συναντήσεις ΒΚΠ / Second Life, 6-7μμ
 15. 15. Σύνοψη
 16. 16. To do1. Δγγξαθή ζην wiki2. Γεκηνπξγία Πξνζωπηθήο Σειίδαο3. Σρνιηαζκόο 3 άιιωλ Σειίδωλ κειώλ ηεο ηάμεο4. Γεκηνπξγία Avatar ζην Second Life θη απνζηνιή νλόκαηνο κε email ζην smyst@upatras.gr
 17. 17. Στο επόμενο επεισόδιο…
 18. 18. Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011, 6μμ

×