Εκκλησιαστικά ΜΜΕ τον 21ο αιώνα

11,684 views

Published on

Παρουσίαση σε ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών με τίτλο "ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ)"

Χριστιανική Στέγη, Πρωτοκλήτεια 2010

Ηχογραφημένες ομιλίες: http://istologio.org/?p=2130

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,374
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Εκκλησιαστικά ΜΜΕ τον 21ο αιώνα

 1. 1. ΢φγχρονοσ τρόποσ εκφοράσ Εκκληςιαςτικοφ Λόγου – Εκκληςιαςτικά ΜΜΕ
 2. 2. Ασ γνωριςτοφμε…
 3. 3. Εκκληςιαςτικά ΜΜΕ & Σεχνολογία
 4. 4. Ο υπολογιςτισ και το διαδίκτυο του 1ου μ.Χ. αιϊνα, εποχισ τωνΑποςτόλων, ιταν ο πάπυροσ!
 5. 5. Πωσ κα είναι τα ΜΜΕ τον 21 ο αιϊνα;
 6. 6. Ψηφιακά
 7. 7. Διαδικτυακά
 8. 8. Ποιοσ μπορεί ναδθμιουργιςει ζνα ΜΜΕ;
 9. 9. Ο κακζνασ μασ
 10. 10. Σο ιξερεσ; (βίντεο)
 11. 11. Αρχζσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ1. Να είςαι ανοιχτόσ (Ανοιχτότθτα – Openness)2. Ομότιμθ οργάνωςθ (Peering)3. Διαμοιραςμόσ (Sharing)4. Παγκόςμια δράςθ5. Μακριά ουρά (long tail)6. Πλθκοποριςμόσ (crowdsourcing)
 12. 12. «Σα θλεκτρονικά δίκτυα κακιςτοφν εφικτοφσ νζουστρόπουσ ςυλλογικήσ δράςησ, απελευκερϊνουν τθδημιουργικότητα ςυνεργατικϊν ομάδων οι οποίεσ είναιμεγαλφτερεσ και πιο κατανεμημζνεσ από κάκε άλλθπερίοδο τθσ ιςτορίασ. Θ τάξη μεγζθουσ τθσ εργαςίασπου μπορεί να γίνει από ανεπίςημεσ ομάδεσ είναι μιαπροφανισ πρόκλθςθ για το status quo». Clay Shirky
 13. 13. Παγκόςμιοσ Πλθκυςμόσ Διαδικτφου 1995 – 2010 10/7/09: 1,6 δισ18
 14. 14. Εξζλιξθ του Παγκόςμιου Ιςτοφ ΢φνδεςη ΢φνδεςη ΢φνδεςη “ΠΡΟ΢” “ΔΙΑΜΕ΢ΟΤ” “ΕΝΔΟΝ”
 15. 15. 20
 16. 16. e-gov rss ΕΛ/ΛΑΚ web 2.0Google Apps wiki blogs delicious linkedin twitter
 17. 17. ΢υνεργατικό Διαδίκτυο (Web 2.0)Παγκόςμια, πανταχοφ παροφςα πλατφόρμα γιαανάπτυξθ και ςυνεργαςία που μεταςχθματίηειςχεδόν κάκε πτυχι τθσ ανκρώπινθσδραςτθριότθτασ. Don Tapscott
 18. 18. Διαφορζσ Web 1.0 και Web 2.0
 19. 19. Νζο επιςτθμονικό πεδίο: Επιςτιμθ του Ιςτοφ (Webscience) 2009
 20. 20. Πρόςωπο τθσ χρονιάσ (2006) Αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ του περιεχομζνου πουδθμιουργείται από τθνενεργι ςυμμετοχι των χρθςτϊν
 21. 21. Επανάςταςθ και τεχνολογίαΜια επανάςταςθ δεν ςυμβαίνει όταν μιακοινωνία υιοκετεί νζα τεχνολογικά εργαλεία.΢υμβαίνει όταν θ τεχνολογία γίνεταιτετριμμζνθ και θ κοινωνία υιοκετεί νζεσςυμπεριφορζσ. Clay Shirky
 22. 22. Κατθγορίεσ Εφαρμογϊν ΢υνεργατικοφ Διαδικτφου• Ιςτολόγια (blogs)• RSS• ΢υνεργατικι ςφνταξθ εγγράφων (Wiki)• Κοινωνικι ςελιδοςιμανςθ• Κοινωνικά Δίκτυα• Μικροϊςτολόγια• Mashups• Podcasts• Εικονικοί Κόςμοι
 23. 23. Ιςτολόγια
 24. 24. Ιςτολόγιο (Blog)• Ιςτόσ + Θμερολόγιο = Ιςτολόγιο• Ζνα δθμόςια προςβάςιμο ςθμειωματάριο ενόσ προςϊπου ι οργανιςμοφ (ςυχνά με πολυμζςα).• Blog = ςυντόμευςθ του weblog, ζνα διαδικτυακό θμερολόγιο με τθν μορφι ιςτοςελίδασ που αποτελείται από ςφντομεσ, τακτικζσ καταχωριςεισ για ποικίλα κζματα από ειδιςεισ και προςωπικι ηωι ζωσ επαγγελματικά και κοινωνικά κζματα.
 25. 25. Ηωντανό Ιςτολόγιο
 26. 26. Σράπεηα Προςευχισ
 27. 27. ΢υνεργατικι ΢φνταξθ Εγγράφων (Wiki)
 28. 28. Wiki• Ιςτοςελίδα που επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να προςκζτουν, διαγράφουν, επεξεργάηονται και τροποποιοφν το περιεχόμενό τθσ• Δεν χρειάηεται ιδιαίτερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ
 29. 29. http://el.orthodoxwiki.org/
 30. 30. ΢υνεργατικι μετάφραςθ υπότιτλων ταινιϊν 1
 31. 31. ΢υνεργατικι μετάφραςθ υπότιτλων ταινιϊν 2
 32. 32. Κατθχθτικό 2.0
 33. 33. Mash-ups• ΢υνδυαςμόσ δεδομζνων από διαφορετικζσ πθγζσ για τθ ςφνκεςθ μιασ νζασ υπθρεςίασ ι προϊόντοσ• Επαναχρθςιμοποίθςθ δεδομζνων
 34. 34. Google Maps
 35. 35. Κοινωνικά Δίκτυα Social networks
 36. 36. Κοινωνικά ΔίκτυαΟι χριςτεσ μποροφν να εγγραφοφν, ναειςάγουν προςωπικά ςτοιχεία, να ςυςχετιςτοφνμε άλλουσ χριςτεσ, να δθμιουργιςουν ομάδεσκοινοφ ενδιαφζροντοσ, να τοποκετιςουνπεριεχόμενο (π.χ. φωτογραφίεσ, βίντεο), ναδιεξάγουν ςυηθτιςεισ, να ζρκουν ςε επαφι μεανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο.
 37. 37. >1.300.000 (3/2009)
 38. 38. Νζεσ δεξιότθτεσ «Σα Κοινωνικά Δίκτυα δθμιουργοφν τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ νζων δεξιοτιτων (new media literacy) για τθναξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τουσ και αποφυγι ολιςκθμάτων»
 39. 39. Χρυςαλία Κεφαλά
 40. 40. Πλαίςιο αποςτολισ νζου δικοφ μου ταχυμθνφματοσ Παραπομπι ςε καταχϊρθςθ ιςτολογίου Προςωπικζσ απόψεισ΢υηιτθςθ μεταξφ χρθςτϊν Σελευταία ταχυμθνφματα χρθςτϊν που ζχω επιλζξει να παρακολουκϊ Δθμόςια ανακοίνωςθ
 41. 41. Παγκόςμιοσ Ορκόδοξοσ ΢υνακροιςτισ• 140+ Ορκόδοξεσ ιςτοςελίδεσ και ιςτολόγια• 11 γλϊςςεσ• 18 χϊρεσ• αυτόματεσ ενθμερϊςεισ νζων καταχωριςεων μζςω twitter• Ενςωματϊνεται εφκολα ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ (rss, widget)
 42. 42. Εικονικοί Κόςμοι
 43. 43. Εικονικοί Κόςμοι Θ πιο διαδραςτικι διακζςιμθ μορφι επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτο Internet.
 44. 44. Εικονικοί Κόςμοι• Περιβάλλον προςομοίωςθσ ςτον Θ/Τ• Σριςδιάςτατοι χϊροι όπου ο χριςτθσ αντιπροςωπεφεται από ζναν χαρακτιρα (avatar).• Χϊροι ομαδικϊν παιχνιδιϊν• Χϊροι ςυνάκροιςθσ, άμεςθσ επικοινωνίασ με ιχο και κειμενομθνφματα.
 45. 45. 1 2
 46. 46. +Περγάμου Ιωάννθσ• Παγκοςμιοποίθςθ• Σάςεισ – Εκκοςμίκευςθ – Αδιαφορία• Δθμιουργία Πολιτιςμοφ• Αιϊνιεσ Πνευματικζσ Αρχζσ
 47. 47. Ευκαιρία• Μοναδικότθτα Αλικειασ• Μαρτυρία βιϊματοσ• Αντικείμενο επιςταμζνθσ ζρευνασ
 48. 48. ΢φγχρονοσ Σρόποσ Εκφοράσ Εκκληςιαςτικοφ Λόγου Αξιοποίηςη του Διαδικτφου για το ζργο τησ Εκκληςίασ
 49. 49. Πρόκλθςθ!• 23 εκ. κάτοικοι εκ των οποίων μόνο 5% (1 εκατ.) χριςτιανοί ετερόδοξοι• Γενικι άγνοια για Ορκόδοξθ Εκκλθςία• Πολιτιςμόσ & γλϊςςα χιλιετιϊν• Βιοτικό επίπεδο ανϊτερο τθσ Ελλάδασ• Βαριά βιομθχανικι παραγωγι (πλθροφορικι, βιοτεχνολογία κ.α.)
 50. 50. Σι κα κάνατε;• Ραδιοφωνικό ςτακμό;• Σθλεοπτικό ςτακμό;• Εφθμερίδα/περιοδικό;• Ιςτοςελίδα;• Καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ;
 51. 51. Ηωντανι Επικοινωνία
 52. 52. Ερωτιςεισ
 53. 53. Στυλιανός Μυστακίδης• E-learning, Διδάςκων UOC, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Edublogger• E-mail: mystakidis@upatras.gr• Ηωντανό Ιςτολόγιο www.istologio.org• Ιςτολόγιο: blog.edu.gr• Twitter: @stylianosm2

×