Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

501 ทฤษฏีการสื่อสารประยุกตฺ์

1,490 views

Published on

รายงานวิชาทฤษฏีการสื่อสารประยุกตฺ์
สงวนลิขสิทธ์ 2554

Published in: Education
 • Be the first to comment

501 ทฤษฏีการสื่อสารประยุกตฺ์

 1. 1. “แฟ้ ม สะสมงาน” ว ิ ช า ทฤษฎ ี ก ารส ื ่ อ สารประย ุ ก ต ์ สด 501 วิ จ ารณ์ ภ าพยนต์ สร ุ ป สาระส ํ า ค ั ญ จากหน ั ง ส ื อ : ใครว่ า โลกกลม สร ุ ป สาระส ํ า ค ั ญ จากหน ั ง ส ื อ : ส ิ ่ ง ท ี ่ ส ู ง กว ่ า เง ิ น น ํ า เสนอ รองศาสตราจารย ์ ดร.วิ ท ยา ดํ า รงเกี ย รติ ศ ั ก ดิ ์นาย รังสรรค์ ไชยารหัส 5418402014นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัลคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. 2. ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้อง ว ิ จ ารณ ์ ภ าพยนต ์ : COUNTRY STRONG
 3. 3. วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONG เรื่องย่อ S เรื่องราวของ นักร้องคันทรี่สาว ชื่อดังที่กําลังตกต่ําและมีปัญหาทางใจ (กวินเน็ธ พัลโทรว์)ที่มาพบกับ นักร้อง นักแต่งเพลงหนุ่ม กําลังมาแรง (การ์ เร็ ต เฮดลั น ท์ ) ได้ ออกตระเวณทั วร์ คอนเสิร์ตเพื่อ สร้างชื่อเสียง ภายใต้การ ดูแลโดยสามีและผู้จัดการของเธอ(ทิม แม็คกรอว์) โดยมีนางงามที่ผันตัวเอง มาเป็นนักร้อง ใชล์ แสตนตัน(ลีห์ตัน มี สเตอร์)ที่กําลังแสวงหาชื่อเสียง ร่วม เดินทางไปด้วย ความสัมพันธ์ ซับซ้อน ของ คนทั้งสี่ ระหว่างการทัวรคอนเสิร์ต ท ํ า ให้ เกิ ด เรื ่ อ ง วุ ่ น วาย ยุ ่ งเหยิ งและ ความต ้ อ งการ เอาชนะ สภาพจ ิ ต ใจ รวมถึ ง การประคั บ ประคองการทั ว ร์ คอนเสิร์ตให้ลุล่วงไปตลอดรอดฝั่ง วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONGชื่อ COUNTRY STRONG (2010) ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้องแนว : DRAMA,MUSICALแสดง : GWYNETH PALTROW, TIM MCGRAW, GARRETT HEDLUND,LEIGHTON MEESTERผู้กํากับ : SHANA FESTE
 4. 4. ชื่อ COUNTRY STRONG (2010) วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONG แนว : DRAMA,MUSICAL ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้อง แสดง : GWYNETH PALTROW, TIM MCGRAW, GARRETT HEDLUND,LEIGHTON MEESTER ผู้กํากับ : SHANA FESTEเคลลี่ แคนเตอร์ (กวินเน็ธ พัลโทรว์) นักร้อง ตลอด จากปัญหายุ่งเหยิงต่างๆที่เกิดขึ้นของเธอ ระหว่างการแสดง ตามมาด้วย ที่ออสติน ก็ไม่คันทรีชื่อดัง ได้ขอร้องให้ เจมส์ (ทิม แม็ค ส่วน เจมส์ ก็หลงใหล ใชล์ สามารถดําเนินมาได้จนกระทั่งถึง ดัลลัส ที่แต่ละคนกรอว์ สามีและ.ผู้จัดการของเธอพา โบว์ ฮัท แสตนตัน และหา พยายามประคับประคองมา เคลลี่ ปล่อยพลังสุดตัน (การ์เร็ต เฮดลันท์)นักร้องนักแต่งเพลง ยอดให้กับโชว์ครั้งนั้น ก่อนที่ ทั้งสี่ชึวิตจะพบกับดาวรุ่ง ไปเล่นเปิดวงให้ระหว่างการทัวร ความแปรผันของคลื่นแห่งโชคชะตาที่มาคอนเสิร์ต หลังจากที่เธอ ออกจากสถาน ทักทาย..ฟื้นฟูผู้ติดสุรา เพื่อกลับเข้าสู่วงการอีก ทาง ที่จะปั้น สาวน้อยขึ้นมา เป็นตัวแทน ของ เคลลี่เช่นกัน ในขณะที่ครั้ง โดยในระหว่างทัวร์ ฮัทตันได้ดูแล และประคับ ความสัมพันธ์ ระหว่าง นางงามสาว กับ ฮัทตันก็ประคอง เคลลี่ เหมือนเงาตามตัว ซึ่งทําให้เคลลี่ เริ่มก่อตัวขึ้นมา เมฆหมอกแห่งปัญหาก็คืบคลานหลงใหล และลืม เหตุการเลวร้าย ที่เกิดขึ้นกับเธอ เข้ามา เรื่อยๆในอดีต ในขณะที่ ฮัทตัน ก็ดูเหมือนว่า จะหลงรัก คอนเสิร์ต ที่ ฮูสตัน ล่มลงอย่างไม่เป็นท่า เคลลี่ ด้วยเช่นกัน โดย ฮัทตัน คอยปกป้องเธอ เนื่องจาก เคลลี่ เมาและไม่สามารถครองสติได้
 5. 5. ชื่อ COUNTRY STRONG (2010) วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONG แนว : DRAMA,MUSICAL ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้อง แสดง : GWYNETH PALTROW, TIM MCGRAW, GARRETT HEDLUND,LEIGHTON MEESTER ผู้กํากับ : SHANA FESTE1 ทฤษฎีการซึมลึกของสัมพันธภาพทางสังคม 2 ทฤษฎี กระบวนทัศน์เชิงบรรยาย Coming HomeS อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ S อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ Itʼs a four letter word(2542:17) กล่าวว่าความใกล้ชิดระหว่างบุคคล (2542:45) มนุษย์เป็นสัตว์เล่าเรื่อง ทุกรูบแบบ a place you go to heal your hurtเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ตามสภาพความต้องการผลใน ของการสื ่ อ สารของมนุ ษ ย์ มี ร ากฐานจากการ Itʼs an alter, itʼs a shelter One place youʼre always welcomeทันทีและในอนาคต, ความสนิทสนมที่ยั่งยืน และ บรรยาย ผู้ฟังจะตัดสินเรื่องราวจากการที่เรื่องราว a pink flamingo, double wideต้องการการเปิดเผยร่วมกันโดยการไม่ปิดบังตัวตน เหล่านั้นเชื่อมโยงกันดีหรือไม่ และเรื่องเหล่านั้นฟังดู One bedroom in a high riseทั้งทางลึกและทางกว้าง แล้วเป็นจริงหรือถูกต้องเพียงใดตามประสบการณ a mansion on a hill ในภาพยนตร์ พยายามสื่อถึงการพัฒนา ของผู้ฟัง ในภาพยนตร์นี้จะใช้ เพลงเป็นตัวบอกเล่า Where the memories always will keep you companyความสัมพันธ์ระหว่าง ใชล์ แสตนตัน บรรยายผ่านความหมายในเพลงหลายๆครั้ง whenever youʼre alone และโบว ์ ฮ ั ท ต ั น ท ี ่ ม ี ค วามสน ิ ท สนมก ั น และ ช่วง1.25.52– 1.26.54 โบว์ ฮัทตันร้องเพลงใน after all of my runningพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆ คอนเสริท ให้กําลังใจเคลลี่ ระหว่างที่ เธอกําลังอยู่ Iʼm finally coming ช่วง 1.07.40 -1.08.05 เป็นช่วงที่ โบว์ และ ในห้องแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวแสดง ** Homeใชล์ ร้อง เพลงคู่ และสบตากันด้วยความเข้าใจลึก ช่วง 1.39.05- 1.42.06 เป็นช่วงที่ เคลลี่ร้อง The world tried to break meซี้งเมื่อ ความสัมพันธ์ งอกงามขึ้นมา เพลงส่งท้ายหลังจาก เรียก ศรัทธา ของทุกฝ่ายกลับ I found a road to take me Home มา จากหลายเพลงก่อนหน้า ด้วยเพลง Coming There aint nothing but a blue sky now Home แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และพลังงาน After all of my running เต็มเปี่ยม ดนตรีประกอบ มีการเรียบเรียงให้ประทับ Iʼm finally coming Home ใจโดยเปลี่ยนคีย์ ยกระดับเสียง เพิ่มขึ้นไป ให้ได้ รู้สึกถึง ความเปลี่ยนแปลง ความสง่างาม แข็งแรง Well they say its where the heart is อบอุ่น and I guess the hardest part is (หมายเหตุ : เพลงประกอบภาพยนต์เพลงนี้ ได้เข้า when your heart is broken and youʼre lost out in the great wide open รั บ การเสนอชื ่ อ ชิ ง รางวั ล เพลงประกอบภาพยนต์ looking for a map ยอดเยี่ยมปี 2010 หลายรางวัล รวมถึงรางวัล finding your way back ออสการ์ด้วย) to where you belong well thatʼs where I belong **
 6. 6. ชื่อ COUNTRY STRONG (2010) วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONG วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY แนว : DRAMA,MUSICAL ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้อง STRONG แสดง : GWYNETH PALTROW, TIM MCGRAW, GARRETT HEDLUND,LEIGHTON MEESTER ผู้กํากับ : SHANA FESTE3. ทฤษฎีความไม่สอดคล้องของการกระทําและการรับรู้ ที ่ ผ ลั ก ดั น ให้ ส ะเทื อ นใจเมื ่ อ มี ค นส่ ง ต ุ ้ ก ตาพร ้ อ ม 4. ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอน" อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ ข้อความมาในรูปกล่องของขวัญ และมีคนนํามาให้ " อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์(2542: 27 ) กล่าวว่า Cognitive Dissonance คือ ก่ อ นที ่ เ ธอจะขึ ้ น แสดง ช่ ว ง 30.39-31.11 และ (2542:18) กล่ า วว่ า เมื ่ อ คนแปลกหน้ า พบกั น สิ ่ งสภาพความทุกข์ ของความคิด (สมอง) ที่ไม่ 32.57-34.27 สนใจแรกก็คือการลดความไม่แน่นอนของอีกฝ่าย ในขณะที่ ฮัทตัน พยายามประคับ หนึ ่ ง และความไม่ แ น่ น อนในความสั ม พั น ธ์ โดยสอดคล ้ อ งระหว ่ า งส ิ ่ ง ท ี ่ บ ุ ค คลกระท ํ า ก ั บ ส ิ ่ ง ท ี ่ เ ขาร ู ้ ประคองเธอให้ ส ู ้ แ ละ ความไม่ แ น่ น อนจะลดลงไปเมื ่ อ มี ก ารเพิ ่ ม การความตกต่ําและปัญหาทางใจ ของ เคลลี่ แคนเตอร์ผลักดันให้เธออยู่ในสภาพ ที่ ต้องใช้ สิ่งเสพติด เพื่อ พูดจา, กริยาท่าทางที่อบอุ่น, การเปิดเผยตัวเอง,หลีกหนีความจริง จากเรื่องร้ายแรง ในชีวิตการสูญ ความคล้ายคลึงกัน และการใช้เครือข่ายการสื่อสารเสียลูก ความทุกข์ทางใจ และแรงกดดัน ที่มีต่อเธอ ร่วมกัน" ช่วง 1.02.55 – 1.05.27 เป็นช่วงที่ เคลลี่ในแง่ของการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง แคนเตอร์ เริ่มมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ ใชล์ แสตนตัน เจมส์ ผู้เป็นสามี ทําให้เธอเปิดรับข่าวสาร ระหว่ า งการเดิ น ทางกลั บ จากการไปรั บ เคลลี ่ ในเฉพาะบางเรื่องเพื่อจะทําให้เธอรู้สึกดี และลืม สภาพที่เมาหนัก โดยแลกเปลี่ยนถึง เรื่องราวงดงามเหตุการเลวร้ายไปได้เอง และเมื่อไม่สามารถ ในอดีต ของแต่ละฝ่ายพบข่าวสารที่มาสนับสนุนความเชื่อของตัวเอง 5. ทฤษฎีการสร้างความเข้าใจได้แล้ว เธอก็ยิ่งพบกับ จุด " อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ประทุ (2542:16) คนที่มีความซับซ้อนในความเข้าใจการ รั บ รู ้ ข องผู ้ อ ื ่ น ได้ ส ู ง จะมี ค วามสามารถในการสร้ า ง ยอมรับ เนื้อหาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง คนเหล่านี้มีความ ความเป็นจริง อยู่หลาย ช่วง สามารถในการขยายมุมมอง (มิติ) ทางสังคม และ เพ ื ่ อ ให ้ เ ธอใช ้ ค วามพยายามให ้ ม ากข ื ้ น ฉากท ี ่ สามารถกําหนดเป้าหมายทางการสื่อสารได้หลาก เธอไปร้องเพลงให้เด็กๆฟัง การเปลี่ยนพฤติกรรม หลายในเวลาเดียวกัน ก่อน ให้เธอลงมือทํา มีส่วนร่วม มีเจตคติใหม่ๆ " โบว์ ฮัทตัน ที่ถึงแม้ฐานะทางสังคมจะด้อย (ตามแนวคิดของ Leon Festinger) และเต้นรํากับ กว่า เจมส์ แต่ ด้วยความเป็นนักดนตรีในบาร์ บ้านๆ เจมส์ ในช่วง 1.55.32-1.20.17 ส่งผลให้เธอเริ่มแข็ง ที่พบปะผู้คนหลากหลาย จริงใจ จึงทําให้ความเข้าใจ แรง และมีกําลังใจเพิ่มขึ้น พร้อมที่จะแสดง ที่ ดัลลัส การรับรู้ของผู้อ่ืน และสื่อสารได้ดี อีกครั้ง
 7. 7. ชื่อ COUNTRY STRONG (2010) วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONG แนว : DRAMA,MUSICAL ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้อง แสดง : GWYNETH PALTROW, TIM MCGRAW, GARRETT HEDLUND,LEIGHTON MEESTER ผู้กํากับ : SHANA FESTEและสามารถกระตุ้นให้เคลลีมีกําลังใจที่ดีขึ้น หลายๆ ใหม่หลายๆครั้ง ด้วยการเล่นสนับสนุน หรือ พลิก เข้าไปใกล้ๆหรืออยู่ไกลมากกว่าปกติ (รศ.ดร.วิทยาครั้ง เช่น ช่วง 3.16 – 5.28 เป็นช่วงที่ ทั้งคู่แต่ง ผันสถานะการที่ย่ําแย่ของ ใชล์ แสตนตันให้ดีขื้น ดํารงเกียรติศักดิ์ . 2542:9) ตัวอย่างเช่น ช่วงเพลง และร้องเพลงร่วมกัน เช่น ช่วง 15.14 – 17.35 ขณะที่เธอล่ม 16.23– 17.45 นอกจาก ฮัทตันจะ ไช้วิธีการแก้ ช่วง 46.06 – 46.40 ออกไปเทียวผ่อน แล้วล่มอีกเมื่อพยายามจะร้องเพลง (ประหม่าคนดู ปัญหาให้กับแสตนตัน ได้แล้ว ยังช่วยลดระยะห่างคลายนอกเมือง ปล่อยอารมณ์ บนรถไฟ รวมถึงความพยายาม Audition ต่อเจมส์ ที่เข้ามา ระหว่ า งนั ก ดนตรี ก ั บ คนดู ใ ห้ ร ่ ว มหลอมละลาย ดูการแสดงด้วย) จน ฮัทตัน เข้าไปแก้ปัญหาให้ พฤติกรรมมาร่วมร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนาน พลิกผันสถานการณ์ที่น่าอึดอัดเป็นความเพลิดเพลิน ร่วมกัน6. ทฤษฎี ก ารต่ อ รองและการรั ก ษาหน้ า /ภาพพจน์ตนเองในสาธารณะ 7 ทฤษฎีการละเมิดระยะห่างระหว่างบุคคลS อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ โบว์ ฮัทตัน ใช้ความเป็นมืออาชีพ ในการ แสดง(2542:ุ68) วัฒนธรรมการการยึดตนเองเป็นหลัก การเล่นดนตรี เรื่องราวในเพลงลดระยะห่างระหว่างสนใจการ “รักษาหน้า”จะจัดการความขัดแย้งด้วย กลุ่มผู้ชม หรือ ผู้ไกล้ชิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพการแข่งขัน หรือใช้การแก้ปัญหา เช่น โบว์ ฮัทตัน เพราะ นักสื่อสารที่หวังผลตอบแทน สามารถเพิ่มไช้วิธีการแก้ปัญหา ความเปิ่นของนักร้องสาวมือ ความสะดุดใจ ความน่าเชื่อถือ หรือการจูงใจได้โดย
 8. 8. ชื่อ COUNTRY STRONG (2010) วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONG แนว : DRAMA,MUSICAL ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้อง แสดง : GWYNETH PALTROW, TIM MCGRAW, GARRETT HEDLUND,LEIGHTON MEESTER ผู้กํากับ : SHANA FESTE8. ทฤษฎีข่าวสาร 9.ทฤษฎีสัญญะวิทยา" อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารง(2542:7) ข่าวสารคือโอกาศในการลดความไม่ เกียรติศักดิ์ (2542:11) สัญญะหมายถึงสิ่งที่แน่นอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายแทนของ ในภาพยนต์ มีหลายๆช่วงที่แสดงให้เห็น จริง/ตัวจริง ในบริบทหนึ่งๆ ในภาพยนต์ ใช้หลายมุมมองในการสื่อสาร เช่นการแถลงข่าวของ ชื่อเมือง ที่มีความหมายต่อ เคลลี่ นั่นคือเมืองเคลลี่ ความเห็นของแฟนเพลง รวมถึงช่วงที่นักข่าว “ดัลลัส” โดยใช้ สัญญลักษณ์ ป้ายบอกทาง ในพยายาม ค้นหาความมั่นใจในสมรรถภาพ และ เมืองที่คณะทัวร์คอนเสริท์จะต้องเข้าไปทําการความฟิต ความพร้อม ในการแสดงของ เคลลี่ ที่ไม่ แสดง “ดัลลัส”เป็นเมืองที่เกิดเหตการณ์ร้ายแรคงเส้นคงวา อันทําให้แฟนเพลงผู้ชมได้ลุ้นไปตลอด งกับเคลลี่ และเป็น “ดัลลัส”ที่จะต้องเผชิญหน้า" เช่น ช่วง 44.11 – 44.57 การแถลงข่าวที่ กับเรื่องราวในอดีตที่ หลอกหลอน มาตลอดเคลลี่ตอบคําถามของผู้สื่อข่าว และบอกเล่าเรื่องราว นอกจากนี้ การใช้ สัญญะ ยังรวมถึงการใช้ที่คอนคอนเสิร์ตล่ม รวมถึง ตอบเพียงสั้นๆเมื่อถูก เพลงComing homeมาเป็นเพลงส่งท้ายถามถึง “ดัลลัส” ชิวิตการแสดงของ เคลลี่ แคนเตอร์ ด้วย
 9. 9. ชื่อ COUNTRY STRONG (2010) วิจารณ์ภาพยนต์ : COUNTRY STRONG แนว : DRAMA,MUSICAL ทฤษฎีทางการสื่อสารที่เก่ียวข้อง แสดง : GWYNETH PALTROW, TIM MCGRAW, GARRETT HEDLUND,LEIGHTON MEESTER ผู้กํากับ : SHANA FESTE10.ทฤษฎีีการขยายความหรือการอธิบายลักษณะการกระทํา อ้างอิงจาก รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์(2542:7) ปกติเรามักมีความผิดพลาด (ในการประเมิน)โดยคิดว่า คนจะมีความรับผิดชอบต่อการกระทํามากกว่า สถานการณ์์ที่เราเห็น จากสามขั้นตอนคือ ก.การรับรู้การกระทํา (คุณแท้งลูก เพราะเมาร่วงจากเวที) ข.การพิจารณาการกระทํา (คุณไม่ตระหนักว่ากําลังตั้งท้อง ) ค.การอธิบาย ( เธอ ฆ่าลูกเพราะความเมาหรือเปล่า) เคลลี่ แคนเตอร์ ผู้ซึ่งประสบชะตากรรมจากภายในตัวเอง (ความอ่อนแอ ความอ่อนใหวต่อแรงกดดัน ความอ่อนล้า จากการตระเวณทัวร์ ฝันร้ายจากอดีต รวมถึง การเป็นเครื่องจักรผลิตเงินมายาวนาน) ที่ซึมซับ การพิภากษา รวมถึงความผิดบาปของตนเอง บวกแรงคลื่นข่าวสารที่ใหลบ่าท่วมท้น ที่อาจพัดพาผู้เคราะห์ร้ายคนแล้วคนเล่าให้จมหายไป...ทฤษฎีการสื่อสารอ้างอิง จาก สรุปทฤษฎีีการสื่อสารโดย รศ.ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 2542.
 10. 10. สรุ ป สาระสํ า คั ญ จากหนั ง สื อ : ใครว ่ า โลกกลม
 11. 11. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม เวลา 02.30 น. ที่ห้องบันทึกเสียงแห่ง องค ์ ก รไม ่ ถ น ั ด ไปให ้ บ ุ ค คลภายนอก หนึ่งในเชียงใหม่ ผมกําลังดาวน์โหลด ทําให้แทน ซึ่งผู้ที่มาทํา Outsourcing ไฟล์เสียงร้อง และไวโอลิน จาก เพื่อนที่ งานนั ้ น ๆมี ค วามเชี ่ ย วชาญเฉพาะด้ า น อยู่ซีกโลกหนึ่ง (สก๊อตแลนด์) ที่เพิ่งจะสิ้น นั้นๆเป็นพิเศษ ซึ่งมองในเชิงธุรกิจนั้น สุด การบันทึกเสียงเพลงเดียวกันนี้ เธอ เป็นเรื่องที่ดี ที่จะโยนเอางานที่ตัวเองไม่ ส ่ ง ข ้ อ ความผ ่ า น email มาบอกว่ า ถนัดไปจ้างให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่ามาทําให้ เรียบร้อยแล้ว งานนี้เป็นการแก้ไขเสียง แทน การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งงาน ร้อง และ เพิ่มเติมไลน์ ไวโอลิน เข้าไป กัน พูดคุยกันผ่าน Social media ทั้ง ใหม่ซึ่งจะต้อง มิกซดาวน์ส่งงานในวันรุ่ง MSN, Facebook,Twitter   แล้วจบ ขึ้น กระบวนการได ้ ท ั ้ ง หมด  ทํ า ให้ แ นวคิ ด กระบวนการทั้งหมดข้างต้นดําเนินผ่าน “Working from Anywhere” เป็นเรื่องที่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ที่ช่วยประหยัดเวลา ง่ า ยๆและเกิ ด ขึ ้ น จริ ง โดยไม่ ต ้ อ งมี ข ั ้ น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน สะดวก ตอนอะไรมากนัก รวดเร็ว เป็นอย่างมาก เมื่อก่อนเรามัก ตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ มีคําพูด พูดว่า โลกกลมจริงๆ เดี๋ยวนี้ อาจพูดได้ ของซ ี อ ี โ อและผ ู ้ ร ่ ว มก ่ อ ต ั ้ ง บร ิ ษ ั ท ให ้ ว่าโลกแบนขึ้นแล้วนะ บริการทางโทรศัพท์ ในอินเดียกล่าวว่า The World is FLAT หรือชื่อไทยที่ว่า โลกที่แบนราบเป็นระนาบเดียวกัน ไม่มี “ใครว่าโลกกลม” หนังสือที่โด่งดังมาก เจ้ า หน้ า ที ่ ด ้ า นวี ซ ่ า คนใดจะกี ด กั น คุ ณ เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว พูดถึงความ ได้...เป็นโลกของการเสียบปลั๊กแล้วใช้ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต งาน" เมื่อคุณสามารถสร้างนวัตกรรมได้ และโลกาภิวัตน์ ที่มีผลทําให้การทํางาน โดยไม่จําเป็นต้องอพยพ. ต่างๆนั้นง่ายมากขึ้น และทําให้โลกนั้นดู แบน แทนที่จะกลมเหมือนที่เราเข้าใจกันTHOMAS L. FRIEDMAN ในเล่มนี้จะพูดถึงคําว่า OutSource บ่อย มาก ซึ่งหมายถึงการจ้างงานบางส่วนที่ สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลมTHE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURYTHOMAS L. FRIEDMAN
 12. 12. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMANสรุปสาระสําคัญจากหนังสือ ใครว่าโลกกลม เกิดจากลัทธิชาตินิยมและศาสนา เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Globalisation 3.0 (ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นโดย THOMAS L. FRIEDMAN การสํารวจเส้นการเดินทางบนโลก เพื่อการแสวงหา มา) เป็นยุคที่ปัจเจกบุคคลมีอํานาจในการแข่งขัน ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นตลาดสินค้า ของ มากขึ้นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี1. ความหมายของ The World is Flat ประเทศผู้ล่าอาณานิคมโดยมีตัวเร่งกระบวนการ สารสนเทศทําให้โลกเสมือนลดจากขนาดเล็กเป็น การแบนราบเป็นระนาบเดียวของโลกใบนี้ ,ความ โลกาภิวัตน์ คือ การที่ประเทศต่างๆพยายามใช้พลัง ขนาดจิ๋ว โดยกลไกคือคนทุกคนและทุกกลุ่มที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข่าวสารและการประมวลกลั่นกรองข้อมูล รวมถึงการเผชิญหน้ากันในสนาม อํานาจที่ตนมีอยู่ ขยายอิทธิพลออกไป เป็นยุคแห่ง สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และร่วมในกระแสโลกาภิการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน เหล่านั้น การไล่ล่าอาณานิคม ทําให้โลกเสมือนลดขนาดลง วัตน์นี้ได้โดยไม่จํากัดเฉพาะชาวโลกตะวันตก เช่นได้ก่อให้เกิดช่องทางใหม่ๆ จากขนาดใหญ่เป็นขนาดกลาง เดิม โอกาสที่เคยถูกปิดกั้น มุมมองต่อสรรพสิ่ง ระยะชัดเจนของสิ่งที่เคยห่างไกล ก็ได้ขยับเข้ามาประชิด Globalization 2.0 เริ่มจากช่วง 1800-2000ถึงตัว โลกปัจจุบันมีข้อจํากัดน้อยลง ตามที่ผู้เขียนนํา พลังสําคัญคือบรรษัทข้ามชาติที่ขยายการลงทุนไปเสนอ ได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพของโลกที่ถูกแรงกระทําต่างๆ กดทับให้แบนลง ตลาดใหม่ๆ เป็นช่วงที่เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ ผู้คนบนโลกต่างได้รับสิทธิในการแข่งขันมากขึ้น และสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ในช่วงครึ่งแรกของยุคนี้หลายประเทศ เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่ สนาม ตัวเร่งกระบวนการโลกาภิวัตน์คือ ค่าขนส่งที่ต่ําลงแข่งขันและประสบความสําเร็จไปบ้างแล้ว โดยมีผู้ อันเป็นผลมาจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ําและเล่นหน้าใหม่ๆ สมทบติดตามด้วยปริมาณและอัตราเร่งหลายเท่าทวีคูณ อยู่ที่ใครจะมองเห็นโอกาส จับ รถไฟ ในขณะที่ช่วงครึ่งหลังของยุค มีการหลอมต้อง และประยุกต์ใช้ได้จริง หลวมกันของเทคโนโลยีหลายประเภท เช่น โทรเลข โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคเบิลใยแก้ว และ2. ยุคสมัยของโลกาภิวัตน์ อินเตอร์เนตยุคต้นๆ ทําให้ต้นทุนการสื่อสารคมนาแบ่งเป็น3 ยุดคือ คมต่ําลงGlobalization 1.0 เริ่มจากโคลัมบัสเดินทางไปยังพื้นที่โลกใหม่ช่วงปี 1492-1800 ปัจจัยผลักดัน
 13. 13. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMAN3. 10 เรื่องสําคัญที่ทําให้โลกแบน หรือข้อมูลลดลงอย่างมหาศาล พลังมากขึ้นด้วยการร่วมมือกันกับใครๆก็ได้ในโลกนี้ เช่น โปรแกรม Apache (อปาเช่) ที่ เกิดจากการที่1.กําแพงทลาย 3. กลุ่มงานออโต้ นักพัฒนา software หลายพันคนทั่วโลกร่วมกันปี. 1989 กําแพงเบอร์ลินถูกพังทลายพร้อมกับ Work flow software (การเชื่อมต่อระหว่าง ทํางาน on-line พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา หรือการมาถึงของ วินโดวส์ เป็นการเปลี่ยนสมดุลไปสู่ โปรแกรมต่อโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นต่อแอพพลิ Linux , การพัฒนาโปรแกรม Firefox โปรแกรมโลกแห่งประชาธิปไตยและการค้าเสรี นับเป็นการสิ้น เคชั่น) เป็นเหมือนการทําให้คอมพิวเตอร์สื่อสาร WebBrowser ที่โด่งดังสุดการต่อสู้ระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม โลกก็คืบ กันเองได้ โดยเราแค่บอกสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็คลานเข้าสูระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว และหลังจาก จะหา “เพื่อนๆ” คอมพิวเตอร์ของมันมาช่วยทํางาน 5 พลังเอาท์ซอส “ซิ่ง”นั้นอีก5เดือน โปรแกรมWindows 3.0 ก็เริ่มวาง จนเสร็จ โดยอัตโนมัติ (ที่สําคัญมันต้องพูดกันรู้เรื่อง การเสริมกําลังในการสร้างงานด้วยการไช้งานตลาด คือ มี standard เดียวกัน เช่นกรณีของ PayPal ที่ คนนอก Outsourcing คือการมอบหมายหรือจ้าง2. เครือข่ายแมงมุม ทําให้ eBay ทํา e-commerce ได้สําเร็จ ให้คนนอกบริษัททํางานบางอย่าง ที่เราเคยทําเองอยู่ Netscape.. 6 ปี ต่อมา ปี 1995 การเปิดตัว PayPal เป็นระบบการโอนเงินที่มีการก่อตั้งในปี ในบริษัทของเรา (เช่น วิจัย, call center, ติดตามของNetscape ก็เปลี่ยนแปลงการเชื่อมระบบจาก 1998 เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกรรมแบบ C2C เก็บเงินลูกค้า) แทนเรา ดังนั้นเราอาจมองได้ว่าPC-based เป็น Internet-based อันก่อให้เกิดผล (Customer-to-Customer) ของ eBay ใครๆที่มี Outsourcing เป็นรูปแบบใหม่ของการร่วมกันในที่สําคัญ สําคัญ 3 เรื่อง email address ก็สามารถส่งเงินให้ผู้อื่นผ่านบริการ กระบวนการทํางาน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท 1) มี browser ที่ทําให้การใช้ Internet เกิด PayPal ได้ แม้ว่าผู้รับจะมีบัญชี PayPal หรือไม่ สามารถแยกออกไปทํานอกบริษัทในที่อื่นได้ผู้เขียนเป็นที่นิยมทั่วโลก ก็ตาม ได้ยกกรณีของอินเดีย,จีนให้เห็นเป็นตัวอย่างผลกระ 2) ทําให้มีมาตรฐานที่การติดต่อสื่อสารและเชื่อม ทบที่เกิดขึ้นจากการ Outsourceโยงกันระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ เกิดขึ้น 4. ยุดโอเพ่นซอสได้ Open-Sourcing คือรูปแบบใหม่ของการ 3) เกิดกระแส Dot-Com boom ซึ่งทําให้เกิด สร้างสรรค์(new industrial model of creation)การสื่อสารได้ทั่วโลกโดยต้นทุนการส่งเอกสาร เพลง และการร่วมทํางาน เป็นการทําให้ปัจเจกบุคคลมี
 14. 14. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMAN6. อ๊อฟซอริ่ง ย้าย-ยก !! รายขนสินค้ามาส่งรวมกันที่ศูนย์นี้ เมื่อสินค้ามารวม ตอบโทรศัพท์ ซ่อมของ ห่อของ ส่งของจนถึงการความแตกต่างของ Offshoring และ กันแล้ว Wal-Mart ก็จะจัดแจงขนสินค้าไปยังสาขา เก็บเงิน .outsourcing นั้นคือี่ outsourcing ให้คนอื่น ของ Wal-Mart แต่ละแห่งในพื้นที่นั้นเอง การทําทํางานให้เฉพาะบาง หน้าที่ บางงาน แต่ เช่นนี้ แม้จะทําให้ Wal-Mart มีต้นทุนจากการ 9. อินฟอร์มิ่ง-อินโฟ (Information)offshoring เป็นการยกโรงงานทั้งโรงไปไว้ที่ต่าง ขนส่งเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็สามารถลดจํานวนเงิน ที่จะ In-Forming คือการที่คนสามารถหาข้อมูลความรู้ประเทศ ด้วยเหตุผลด้านค่าแรงงานที่ถูกลง ภาษีต่ํา ต้องจ่ายให้ retailers ทุกๆเจ้ามาส่งของให้โดยตรง และติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย (be informed) ทางกว่า ได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศที่ไปตั้ง ได้เช่นกัน ทําให้ Wal-Mart เพิ่มกําไรขึ้นอีก อินเตอร์เนต ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo, MSNโรงงาน และต้นทุนทางด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ได้ขอมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วพนักงานก็ต่ําลงด้วย การเปิดประเทศและเข้าร่วม 8.อินไซด์-อินซอรส์ซิ่ง ผู้เขียนมองว่า in-forming คือการที่คนๆหนึ่งWTO ของจีนทําให้ Offshoring กลับมาเป็นหัวข้อ Insourcing เกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนึ่งๆสามารถมอง สามารถประยุกต์ใช้แนวความคิดเรื่อง open-สําคัญอีกครั้งหนึ่ง โรงงานย้ายไปทําการผลิตที่จีน เห็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ (ไม่จํากัดพื้นที่ใน sourcing, outsourcing, insourcing, supply-อย่างคึกคักด้วยแรงจูงใจต่างๆ โลก) ที่ตนจะขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น/มากขึ้น ผลิต chaining, และ offshoring ให้เป็นประโยชน์แก่ สินค้าได้ในต้นทุนที่ต่ําลง หรือซื้อวัตถุดิบในราคาที่ ตัวเอง7ห่วงโซ่ ซับพลาย. ถูกลง เช่น บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุอย่าง FedEx 10. ดิจิทัลเทคโน--สเตอรอยดส์Supply-Chaining เป็นการร่วมมือกันทํางานรูป หรือ UPS ไม่ใช่เพียงแต่รับจ้างขนส่งสินค้าจาก The Steroids หมายถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีแบบหนึ่งระหว่าง supplier, retailers, และลูกค้า ต้นทางสู่ปลายทางเท่านั้น แต่ยังทําหน้าที่เชื่อมโยง ดิจิทัลไร้สาย ที่ผู้เขียนเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า steroidในการสร้างมูลค่าเพิ่ม บริษัทที่บริหาร supply ระบบ supply chains ของบริษัทต่างๆทั่วโลกเข้า ก็เพราะมันเสริม เพิ่มพลัง เสริมแรงทั้ง 9 ข้างต้นchain ได้ดีที่สุด คือ Wal-Mart ซึ่งมีส่วนทําให้เป็น ไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างUPS ซึ่งขณะนี้รับทํางาน ให้ช่วยกันทําให้โลกแบนเร็วยิ่งขึ้น ทําให้การร่วมบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ และมีกําไรสูงที่สุดในโลก logistics ให้กับหลายบริษัท การดูแลและให้ งานในรูปแบบต่างๆ ทําได้โดยมีประสิทธิภาพ เราตัวอย่างของแนวทางที่ Wal-Mart ใช้ เช่น Wal- บริการแก่ลูกค้าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของ จะสามารถเชื่อมต่อกับใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ด้วยMart ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Toshiba หรือการให้บริการลูกค้าสั่งซื้อรองเท้าทาง เครื่องมือที่หลากหลาย ด้วยผลพวงแห่งเทคโนโลยี.Centre) ขึ้นมาเป็นจุดๆ เพื่อให้ suppliers ทุก nike.com นั้นจะดําเนินการโดย UPS ตั้งแต่การ
 15. 15. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMANภาพประกอบโดย BrandyAgerbeck จากwww.loosetooth.com
 16. 16. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMAN4. พลัง สามประสาน (Triple Convergence) Convergence II = Productivity Convergence III =New Opened Countriesที่เอื้อความสามารถในการแข่งขันให้ปัจเจกบุคคล หมายถึง การนําการผสานของเทคโนโลยี หมายถึง คือการที่ประชากรในประเทศต่างๆ เช่นประกอบไปด้วย (convergence I) มาประยุกต์เข้ากับวิธีการทํางาน จีน อินเดีย รัสเซีย ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกา ทําให้เกิดวิธีการทํางานใหม่ๆ ที่เพิ่มผลผลิตConvergence I = Workflow Technology และเอเชียกลาง รวม 3 พันล้านคน มีโอกาสร่วมมือ (productivity) สูงขึ้น ซึ่งทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีหมายถึง การผสานรวมกันของ เทคโนโลยี กันดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น โดย และวิธีการทํางานต่างก็มีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกันworkflow software และ hardware ดังตัวอย่าง อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นคือ วิธีการทํางานใหม่ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเช่น การที่บริษัทโคนิก้ามินอลต้า (Konica การเทคโนโลยีได้มากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีก็มีMinolta) สามารถผลิตเครื่องมือที่สามารถสแกน ดังนั้นเมื่อพิจารณา พลัง สามประสาน (triple ส่วนช่วยให้เกิดวิธีการทํางานใหม่ๆได้หลากหลายขึ้นภาพ ส่งอีเมล์ พิมพ์งาน ส่งแฟกซ์ และถ่ายเอกสาร convergence) ร่วมกันแล้วจะพบว่า การที่โลกได้ในเครื่องเดียวกัน (เครื่องนี้มีชื่อว่า Bizhub) ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่าสายการบังคับบัญชา ปัจจุบันมีสิ่งกีดขวาง ในการดําเนินกิจกรรมทั้งทางผลกระทบสําคัญของ Convergence I นี้คือการเกิด (chain of command) สําหรับการปฏิบัติงานเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมน้อยลง ทําให้ประชากรจากส่วนขึ้นของสังคมเศรษฐกิจของโลกไร้พรมแดน ที่มีระบบ สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้เปลี่ยนแปลงจากแนวตั้ง ที่เน้น ต่างๆของโลกที่แต่เดิมมีโอกาสน้อยกว่าประชากรอินเตอร์เน็ตเป็นตัวขับเคลื่อน ส่งผลให้เกิดการร่วม การสั่งการและการควบคุม (command and ของประเทศอุตสาหกรรมดั้งเดิม มีช่องทางและมือกัน (ทั้งการแบ่งปันความรู้ และการทํางาน) ของ control) ไปเป็นแนวนอนที่เน้นการร่วมมือกัน โอกาสแข่งขันในเวทีโลกมากขึ้น โดยอาศัยปัจเจกบุคคลหลากหลายรูปแบบ ได้ในเวลาเดียวกัน (connect and collaborate) มากขึ้น กระบวนการ การร่วมมือกันและเทคโนโลยี และการ(real time) โดยปราศจากอุปสรรคทั้งทางด้าน สร้างเครือข่ายในรูบแบบต่างๆที่กว้างขวางและภูมิศาสตร์ ระยะทาง หรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ผู้ หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเขียนได้เน้นย้ําว่า นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจน ประการหนึ่งที่ว่าโลกกําลังแบนลง
 17. 17. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMAN5. อาชีพใหม่ๆ....บนโลกแบนๆ ผู้เขียนให้ความเห็นว่าในยุคโลกแบน คุณต้องเจ๋งพอ ดังนั้นงานที่ไม่ อาจทดแทนได้ จึงมีความมั่นคงสูง มีความสามารถทักษะการปฏิบัติงาน ที่จะไม่ถูก อาชีพหนึ่ง อันเป็นผลมาจากการที่โลกแบน คือ outsourced ผู้เขียนได้จําแนกประเภทของ The (3) ปักหลัก (Anchored )Search Engine Optimisers (SEO)เป็นอาชีพ Untouchables นี้ไว้ 4 ประเภท คือ คืองานที่ติดอยู่กับสถานที่ที่ทํา มีการติดต่อตัวต่อตัวใหม่ที่เกิดขึ้นโดยมีหน้าที่ดูแลให้การค้นคํา กับลูกค้า ผู้รับบริการ (ส่วนมากเป็นงานบริการkeyword ด้วย search engines ต่างๆ แสดง (1) พิเศษ (Special) ทําให้ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทําได้ทั้งหมด)ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริษัทของตนให้มาก เช่น พวก Michael Jordan, Bill Gates, Barbra อย่างไรก็ตามบางส่วนของงานที่ Anchored นี้ที่สุด และอยู่ในลําดับแรกๆของผลการค้น ซึ่งจะ Streisand ที่งานไม่มีทางถูก outsourced ได้ แต่ ก็อาจเป็น Fungible ได้ เช่น หมอในญี่ปุ่นอาจจ้างเป็นการเพิ่มโอกาสธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดยใช้ ถ้าเราไม่ได้มีความสามารถพิเศษอย่างคนเหล่านี้ ให้นักรังสีวิทยาที่อยู่ในอินเดีย (ที่เก่ง แต่มีค่าจ้างต้นทุนไม่มาก ลองคิดดูว่าถ้าคุณมีบริษัทขายกล้อง เราก็ยังมีทางเลือกอื่นอีก 3 ทาง ถูก) อ่านผล CAT scan ของคนไข้ให้ดิจิตอลบนอินเตอร์เน็ต แล้วมีคนที่อยากซื้อกล้อง (2) เฉพาะ ( Specialised )ดิจิตอล สักตัวมาหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ใน (4) ปรับตัว (Really Adaptable) พวกนี้รวมถึงสายงานความรู้ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นGoogle โดยใส่ keyword ว่า “กล้องดิจิตอล” แล้ว ทางเลือกสุดท้ายที่คุณจะทําได้หากต้องการมี ทนายความ นักบัญชี ศัลยแพทย์สมอง นักวิชาการผลการ search มีข้อมูลสินค้าของบริษัทคุณโผล่ขึ้น ความมั่นคงในการงาน นั่นคือคุณต้องเพิ่มเติมทักษะ คอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์มาเป็นอันดับแรกๆ ก็น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใส่ตัวอยู่เสมอ ซึ่งจะทําให้ ตําแหน่งงานเหล่านี้มักมีคนต้องการมาก แต่ก็มีลูกค้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของคุณ และอาจ คุณสามารถสร้างคุณค่าให้กับงานเพิ่มขึ้น ลักษณะพิเศษที่ผู้เขียนใช้คําว่าต้องไม่่Specialกลายมาเป็นลูกค้าของคุณในที่สุด Fungible ( คําว่า Fungible หรือ ถูกทดแทน,ถูก แทนที่ได้นี้สําคัญ ในยุคโลกแบน โดยเป็นงานที่6 หนักแน่น-อย่ามาแตะ (The Untouchables) สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําแทนได้ หรือ จ้างหากคุณต้องการสร้างความมั่นคงและความมีคุณค่า พนักงานในสถานที่ที่มีค่าแรงถูก ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ก็ต้องทําตัวให้เป็น The Untouchables ซึ่งหมาย ทําแทนได้)ถึง ไม่มีใครกล้ามาแตะต้อง
 18. 18. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMAN7 ช่องว่าง - ช่องโหว่ (Gaps ) นวัตกรรม,การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเป็นอย่าง 8. อยู่อย่างไร ในโลกแบน วิกฤตการณ์ของอเมริกา ที่กําลังเกิดขึ้นอย่าง มาก ผู้เขียนเชื่อว่า แม้อเมริกาจะเริ่มลงมือแก้ไข ข้อแนะนํา ในการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดในโลกช้าๆ จากการถดถอยลงของความสามารถทางด้าน ปัญหาในวันนี้ แต่ทว่าผลจากการแก้ไขปัญหาในวัน แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ผู้เขียนได้เสนอไว้ 5 ประการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ ซึ่ง นี้จะต้องใช้เวลาถึง 10-20 ปี ข้างหน้ากว่าจะเห็น คือเคยถือได้ว่าเป็นจุดกําเนิดของนวัตกรรมและการ ผล 1) ผู้นํา “ล้ํา” การเมือง (LEADERSHIP )พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอเมริกันมาเป็นเวลาเนิ่น 2.) ช่องโหว่ทางความมุ่งมั่น (The ambition ไม่ใช่แค่ “เล่น” การเมืองอย่างเดียว แต่ ผู้นํานาน ผู้เขียนได้กล่าวถึงช่องโหว่ (gaps) 3 ประการ gap ) มีการกล่าวถึง ผู้คนในบางประเทศ มี ต้องทําให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงการที่สหรัฐกําลังเผชิญ ลักษณะ เอาจริงเอาจัง มีความทะเยอทะยาน เช่น เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ด้วยมุมมองที่ล้ํา1.) ช่องโหว่ทางตัวเลข (The number gap ) คนจีน อินเดีย หรือโปแลนด์ โดยภาพรวมๆแล้ว คน สมัยมีการตระหนักถึงปัญหาเรื่อง aging workforce เหล่านี้ไม่ได้แค่อยากทํางานกับบริษัทอเมริกัน หรือ 2) เพาะกล้าม (MUSCLE BUILDING )มีการกล่าวถึงสถิติว่า พนักงานราว 40 เปอร์เซ็นต์ อยากเป็นชาวอเมริกันเท่านั้น แต่พวกเขาอยากจะ การเปลี่ยนแนวคิดจาก การจ้างงานตลอดชีวิตมีอายุ 55 ปี หรือมากกว่า และมี เพียง 4 เป็นเจ้านายคนอเมริกันเลยทีเดียว (lifetime employment) ไปสู่การส่งเสริมการเปอร์เซ็นต์มีอายุต่ํากว่า 30 ปี พัฒนาอาชีพตลอดชีวิต (lifetime ในขณะที่ประเทศต่างๆมีสัดส่วนผู้จบการศึกษา 3.) ช่องโหว่ทางด้านการศึกษาและวิจัยสร้างความรู้ employability ) นั่นคือ องค์กรควรที่จะสนับสนุนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์และ (The education gap ) รัฐบาลกลางอเมริกา ได้ ให้คนพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่รอดในวิชาชีพ แทนที่วิศวกรรมศาสตร์ สูงขึ้นเรื่อยๆ เช่น 60 เปอร์เซ็นต์ ตัดเงินอุดหนุนการวิจัยลงร้อยละ 37 จากปี จะส่งเสริมการจ้างงานตลอดชีวิตในจีน 33 เปอร์เซ็นต์ในเกาหลีใต้ และ 41 1970-2004 มิฉะนั้นคนจะ ไม่กระตือรือร้น ไม่แข่งขัน และอยู่ในเปอร์เซ็นต์ในไต้หวัน ส่วนของอเมริกาคงที่อยู่ที่ 31 ยุคที่โลกแบนแบบนี้ไม่ได้แนวโน้มนี้มีความสําคัญเนื่องจากความสามารถใน ผู้เขียนได้อุปมาดั่งการเปลี่ยนไขมันในตัวคนให้เป็นการแข่งขันในตลาดโลกของอเมริกา มีการพึ่งพา กล้ามเนื้อ
 19. 19. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : ใครว่าโลกกลม THE WORLD IS FLAT: A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURY THOMAS L. FRIEDMAN3) วางเบาะ (CUSHIONING) Conduct อันครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การ การประกันค่าจ้าง เสมือนเบาะรองรับหรือ ต่อต้านการให้/รับสินบน การจ้างแรงงานเด็ก ฟูกนุ่มๆ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเสนอ ตามแนวความคิด การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบเกี่ยวกับ ของ Kletzer and Litan ซึ่งกําหนดให้ผู้มีสิทธิ์ การบําบัดน้ําเสียและมลพิษอื่นๆ และการป้องกัน ได้รับการประกันค่าจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติ 3 และรายงานอุบัติภัยในที่ทํางาน แนวคิดนี้เป็น ประการ คือ เสมือนการกระจาย Governance ของบริษัท (1) ถูกเลิกจ้างเนื่องจากเหตุ offshoring, ยักษ์ใหญ่ที่มีอํานาจต่อรองสูงไปสู่ประเทศต่างๆ outsourcing, downsizing, หรือธุรกิจได้ปิด ทั่วโลกที่ suppliers ของตนตั้งอยู่ ดําเนินการ 5) อุ้มโอบ-ลูก PARENTING (2) ต้องทํางานเดิมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปี พ่อแม่ของเด็กต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง (3) การกระตุ้นให้คนว่างงานรีบหางานใหม่ทํา ของโลก ที่ย่างกรายเข้ามา และสอนและเรียนรู้วิธี โดยจะไม่ได้รับเงินชดเชยจนกว่าจะหางานใหม่ได้ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้กับเด็กรุ่นต่อๆ4) เพาะกลุ่ม ( SOCIAL ACTIVISM) ไป ให้อยู่ในโลกที่แบนระนาบนี้ได้. เมื่อตุลาคม 2004 มีการรวมตัวกันของบริษัท ยักษ์ใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ มีการ รวมตัวของ HP-DELL-IBM มีการตกลงกันว่า ทั้ง 3 บริษัท และ suppliers ที่มีอยู่ทั่วโลกของ ทั้ง 3 บริษัท จะต้องดําเนินกิจการตามแนวทาง ข้อตกลงที่ร่วมกันกําหนดไว้ ที่เรียกว่า The Electronics Industry Code of
 20. 20. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : สิ่งที่สูงกว่าเงิน
 21. 21. สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : สิ่งที่สูงกว่าเงิน “ชีวิตนี้ มีอะไรที่กลัวอะไรที่สุด เพื่อน คอยหล่อเลี้ยงความขัดแย้งให้ยืดเยื้อ เอ๋ ย ”เป็ น คํ า ถามประโยคหนึ ่ ง ใน ก็คือ “เงิน” จํานวนมหาศาล และก็ หน ั ง ส ื อ เล ่ ม น ี ้ ที ่ ก ล่ า วถึ ง คํ า พู ด ของ เพราะเงินอีกเช่นกันที่ค่านิยมคอรัปชั่น กัลยาณมิตร ที่เข้ามาเตือนสติเพื่อนรัก กลายเป็ น ค่ า นิ ย มกระแสหลั ก ของ คนหนึ ่ ง ที ่ ป ระสบความล้ ม เหลวจาก สังคมไทย ในขณะที่คนไทยและคนทั่ว การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และได้ ค ํ า ตอบว่ า โลกก ํ า ล ั ง หายใจเป ็ น เง ิ น แต่ พ ุ ท ธ ความตาย แต่เขาไม่ได้กลัวเลย ส่วน ศาสนากลับสอนว่า ยังมีบางสิ่งที่ “สูง เพ ื ่ อ นก ็ ห ั ว เราะและบอกว ่ า “ขนาด กว่าเงิน” สิ่งที่ว่านั้น คือ อะไร ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด แกยัง หน ั ง ส ื อ เล ่ ม น ี ้ บ อกเล ่ า ส ิ ่ ง ไม่ ก ลั ว แล้ ว แกจะกลั ว ทํ า ใมกั บ เงิ น สําคัญ7ประการที่จะทําให้เราเห็นถึง หายไปแค่ ร ้ อ ยล้ า น” อ ั น เป ็ น เหต ุ ใ ห ้ เรื่องที่เป็นปกติประจําวัน ในมุมมองที่ เพ ื ่ อ นคนน ั ้ น ล ุ ก ข ึ ้ น มาส ู ้ แ ละเร ิ ่ ม ต ้ น ลึกซึ้ง ง่ายๆและงดงาม.. ชีวิตใหม่ จนกลับมาตั้งตัวใด้ หากเงินไม่ใช่สิ่งสูงสุดแล้ว มนุษย์จะ แสวงหาสิ่งใด?เป็นคําโปรยจากหน้า ปกหนังสือ “ สิ่งที่สูงกว่าเงิน” ในเว็บ www.dhammatoday.comที่จําหน่าย หนังสือเล่มนี้กล่าวว่า  สังคมไทย กลายเป็นเนื้อดินอันอุดมด้วยความขัด แย้ง จนยากที่จะแก้ไขให้กลับมาคืนดี ดังเดิมได้อีก สาเหตุสําคัญของความ ขั ด แย้ ง ก็ เ กิ ด มาจากการแย่ ง ชิ ง ผล ว.วชิรเมธี ประโยชน์ของคนชั้นสูง คนชั้นนํา กับ คนชั้นล่าง, โดยมีเครื่องมือสําคัญที่ สรุปสาระสําคัญจากหนังสือ : สิ่งที่สูงกว่าเงินสิ่งที่สูงกว่าเงินว.วชิรเมธี

×