Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Měření zásob dřevní hmoty nastojato

3,699 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Měření zásob dřevní hmoty nastojato

 1. 1. Měření zásob dřevní hmoty nastojato SOČ 2010- obor 07 Michaela Švédová Gymnázium Uničov
 2. 2. Význam a funkce lesa <ul><li>Funkce vodohospodářská </li></ul><ul><li>Funkce půdotvorná a půdoochranná </li></ul><ul><li>Funkce rekreační a léčebná </li></ul><ul><li>Myslivost </li></ul><ul><li>Zdroj dřeva </li></ul>
 3. 3. Lesnické plánování a hospodářská úprava lesů <ul><li>označení pro postupy a následné cíle hospodaření s lesním ekosystémem, které musí být splněny do určité doby </li></ul><ul><li>Hlavní vědní obor lesnického plánování je hospodářská úprava lesů </li></ul><ul><li>Výsledek= lesní hospodářský plán (LHP) </li></ul>
 4. 4. Význam zjišťování zásob dříví nastojato <ul><li>informace o struktuře těženého porostu - objem vytěženého dříví dle jednotlivých dřevin - počet těžených stromů - průměrnou hmotnatost (= celková hmota dřeviny na počet těžených stromů) </li></ul><ul><li>-> plán těžby a následného odbytu </li></ul>
 5. 5. Zkoumaná lokalita <ul><li>REVÍR BRADLO - rozloha asi 1125 ha - předhůří Hrubého Jeseníku, Hornomoravský úval - LS Šternberk - S: Úsovská pahorkatina s nejvyšší horou Bradlo - povodí Moravy </li></ul>
 6. 6. Zkoumaná lokalita <ul><li>POROST 654 A 9 - na S revíru Bradlo, v katastrálním území Veleboř - k těžbě navrženy a vytěženy 2 holosečné pásy (0,65 ha a 0,46 ha) </li></ul>
 7. 7. Údaje o celém porostu 654 A 9 dle Prozatimní hospodářské knihy Zastoupení (%) Střední tloušťka = průměr kmene ve výšce 1,3 m (cm) Průměrná výška (m) Objem středního kmene ( m 3 ) Zásoba dřeva na 1ha (m 3 ) Borovice 44 30 27 0,76 196 Smrk 35 28 26 0,70 177 Modřín 19 37 30 1,38 105 Buk 2 36 25 1,12 7 celkem 100 485
 8. 8. Předpokládaná zásoba dřevní hmoty v obou holosečných pásech Výměra (ha) Předpokládaná zásoba (m 3 ) Pás č. 1 0,65 315 Pás č.2 0,45 223 celkem 1,11 538
 9. 9. Stromy ve zkoumaném porostu <ul><li>Borovice lesní </li></ul><ul><li>Smrk ztepilý </li></ul><ul><li>Modřín opadavý </li></ul><ul><li>Buk lesní </li></ul><ul><li>Bříza bělokorá </li></ul>Zastoupení dřevin ve zkoumaném porostu
 10. 10. Pracovní postup při zjišťování zásob dříví nastojato <ul><li>3 metody 1) objemu středního kmene a zjištěného počtu kmenů 2) relaskopování 3) průměrkování naplno (svěrkování) </li></ul><ul><li>Faktory pro volbu metody: věk hustota stejnověkost různorodost </li></ul>
 11. 11. <ul><li>celoplošné měření tlouštěk všech stromů v daném porostu či jeho části starší 80-ti let </li></ul><ul><li>Přesnost ±3% </li></ul><ul><li>Pomůcky: digitální průměrka Mantax Digitech od firmy Haglöf Sweden </li></ul><ul><li>Postup měření a jeho zásady </li></ul>Metoda průměrkování naplno
 12. 12. Metoda ručního měření ležícího (zpracovaného) dříví <ul><li>Měření délky - celková (skutečná i s nadměrkem) - jmenovitá (bez nadměrku,výchozí pro odběratele) </li></ul><ul><li>Měření střední tloušťky </li></ul>
 13. 13. Empirická část <ul><li>Měření metodou průměrkování naplno </li></ul>Výsledky měření v prvním holosečném pásu dřevina Četnost (ks) Průměrná tloušťka kmene (cm) Průměrná výška (m) Průměrný objem kmene bez kůry (m 3 ) Celková zásoba dřeva b.k. (m 3 ) smrk 158 27 24 0,61 95 borovice 130 30 27 0,79 103 modřín 70 34 30 1,20 85 buk 5 30 24 0,79 4 bříza 3 35 25 0,90 3 celkem 366 290
 14. 14. Empirická část Výsledky měření v druhém holosečném pásu dřevina Četnost (ks) Průměrná tloušťka kmene (cm) Průměrná výška (m) Průměrný objem kmene b.k. (m 3 ) Celková zásoba dřeva bez kůry (m 3 ) smrk 159 27 24 0,61 97 borovice 101 33 28 0,96 97 modřín 46 36 30 1,33 61 buk 4 22 23 0,39 2 celkem 310 257
 15. 15. Empirická část- výsledky ručního měření Výsledky těžby v prvním pásu Výsledky těžby v druhém pásu Dřevina Celková zásoba dřeva b.k. (m 3 ) smrk 105,2 borovice 91,1 modřín 70,6 buk 2,1 bříza 2,7 celkem 272 Dřevina Celková zásoba dřeva b.k. (m 3 ) smrk 109,4 borovice 88,4 modřín 57,0 buk 1,5 celkem 256
 16. 16. Empirická část- porovnání výsledků Porovnání předpokládané zásoby z LHP a průměrkování se skutečně vytěženým množstvím dřevní hmoty Množství dřevní hmoty b.k. (m 3 ) LHP (viz tabulka č. 2) Průměrkováním naplno těžba Pás č. 1 315 290 272 Pás č. 2 223 257 256 celkem 538 547 528 Odchylka (%) + 1,9 +3,6 ± 0
 17. 17. Zdroje- použitá literatura <ul><li>STANĚK, Jiří, et al. Lesní zákon v teorii a praxi. Písek : Matice lesnická, 1997. Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb. z 18. března 1996 O lesním hospodářském plánování, s. 229-329. </li></ul><ul><li>ŠVÉDA, Jiří. Projekt hospodaření na revíru Bradlo. Veleboř, 2004. 63 s. Rekvalifikační práce. </li></ul><ul><li>AMANN, Gottfried. Stromy a keře lesa. Vimperk : J. Steinbrener, 1997. 228 s. ISBN 80-901324-9-9. </li></ul><ul><li>KREMER, Bruno. Stromy : V Evropě zavedené a zdomácnělé druhy. Praha : Knižní klub, 1995. 287 s. ISBN 80-7176-184-2. </li></ul><ul><li>Hospodářská úprava lesů. Hradec Králové : Lesnická práce, 2001. 125 s. ISBN 80-86386-11-2. </li></ul><ul><li>Program 2000 : Zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Hradec Králové : Lesnická práce, 1999. 63 s. ISBN 80-902503-7-8. </li></ul><ul><li>Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Společenstvo dřevozpracujících podniků, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství, Lesy ČR s.p. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice 2008. 2. aktualizované vydání. Hradec Králové : Lesnická práce, 2007. 145 s. ISBN 978-80-87154-01-4. </li></ul>
 18. 18. Zdroje- internetové a další zdroje <ul><li>Eagri.cz : Lesy [online]. 2010 [cit. 2010-02-14]. Lesnické plánování. Dostupné z WWW: <http://eagri.cz/public/eagri/lesy/lesnictvi/lesnicke-planovani/>. </li></ul><ul><li>intranet LČR </li></ul><ul><li>Prozatímní hospodářská kniha (část LHP) </li></ul>

×