Successfully reported this slideshow.

Strategicit.Se

2

Share

Upcoming SlideShare
Intraprenor f bjork_sisummit
Intraprenor f bjork_sisummit
Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Strategicit.Se

  1. 1. Vägen till Mötesplatsen – - Där verksamhet och IT möts för att diskutera strategisk IT Från skaparna av strategicit.se – sidan som fokuserar på IT – strategiprocessen
  2. 2. Vad menar vi så med strategi? <ul><li>Hur framgångsrik jag blir i detta, beror bland annat på hur säkert jag vet: </li></ul><ul><li>var jag befinner mig just nu </li></ul><ul><li>vart jag vill komma </li></ul><ul><li>omständigheterna på vägen dit jag skall ta mig </li></ul>Då vi lever i en föränderlig värld så talar åtminstone den sista punkten för att även strategier blir föränderliga över tiden, precis som målbilden. Det finns en rad olika definitioner på strategi, men oftast handlar det i början om HUR jag planerar att ta mig från en punkt till en annan . 2008-07-20
  3. 3. … genomföra, styra, förvalta och utveckla min strategi <ul><li>kommunicera med min omgivning </li></ul><ul><li>engagera mig och andra i verksamheten och dess omvärld samt </li></ul><ul><li>följa upp tagna beslut och aktiviteter </li></ul>… eller med andra ord hur duktig jag är - i tid och rum - på att: 2008-07-20 Vad det handlar om – när det kommer till hur IT skall stödja verksamheten – är att …
  4. 4. … Verksamheten och IT måste förstå deras inbördes sammanhang 2008-07-20
  5. 5. strategicit.se menar: <ul><li>Det finns inga IT-projekt – bara verksamhetsprojekt som är mer eller mindre IT-relaterade . </li></ul>2008-07-20
  6. 6. … och i grunden är det en fråga om att kunna kommunicera! Vad som är eller blir rätt säkras av en löpande dialog I det strategiska arbetet är kommunikationen avgörande - det är i dialogen som aktiviteter initieras och målbilden definieras. Dialogen sker via – vad vi på strategicit.se kallar – Mötesplatsen 2008-07-20
  7. 7. Vägen till mötesplatsen Där verksamhet och IT möts … … och tillsammans tydliggör vart man är på väg … … där IT fångar upp vad som måste göras ... … för att sedan tala om hur det bör ske … … och där man tillsammans definierar vilka nyckeltal som skall användas för uppföljning av nyttan 2008-07-20
  8. 8. Strategisk verksamhetsinformation - som direkt påverkar IT-miljön 2008-07-20 Finansiering Intern / Extern Kund Styrning Process Nätverk IT-arvet Hur tas beslut? – Geografiskt - lokalt, centralt eller någonting däremellan. IT-strategin måste anpassas till maktstrukturen Hanteras all verksamhet inom organisationen eller integreras verksamheten med partners, entreprenörer, leverantörer och/eller kunder Behov utifrån förändringsfrekvens, omfattning, resursbehov, globalitet Hur kan IT bidra till finansieringen? Finns det medel att förverkliga den strategiska visionen Kundvård/tjänst - hur ser verksamheten på detta? Lagar och förordningar Hur stabilt är sättet att bedriva verksamhet? Förvalta IT-arvet på bekostnad av ny möjliggörande teknik?
  9. 9. Mötesplatsen – Sök, Diskutera, Skapa målbild <ul><li>Verksamheten talar om Varför ! </li></ul><ul><li>IT definierar Vad som måste göras </li></ul><ul><li>Med hjälp av principer definieras Hur det skall utföras </li></ul><ul><li>Utifrån verksamhetsaspekter definieras Nyckeltalen </li></ul><ul><ul><li>Mindre antal supportärenden </li></ul></ul><ul><ul><li>Minskad tid för att realisera en förändring </li></ul></ul><ul><ul><li>Bättre kvalité </li></ul></ul><ul><ul><li>Enklare – bättre utnyttjandegrad av investering </li></ul></ul><ul><ul><li>Högre tillgänglighet </li></ul></ul>2008-07-20
  10. 10. En sammanfattande bild om IT-strategi <ul><li>Säkerställa att IT är i linje med verksamhetens definierade målsättningar och strategi </li></ul><ul><li>Utforma de långsiktiga målsättningarna </li></ul><ul><li>Fastslå en konkret handlingsplan för aktuell planeringshorisont </li></ul><ul><li>Prioritera fokusområden för IT </li></ul><ul><li>Utforma ITs produkt- och tjänsteerbjudande gentemot verksamheten </li></ul><ul><li>Beskriva IT processerna, inklusive ledning och styrning </li></ul><ul><li>Fastslå vilken kompetens som är kritisk/strategisk samt vilken som ska upphandlas från externa leverantörer </li></ul><ul><li>Definiera IT organisationen och dess resurstillsättning </li></ul><ul><li>Tillhandhålla ramverket, dvs. IT policy och standards </li></ul><ul><li>Utgöra ett levande dokument med kontinuerligt revision </li></ul>2008-07-20

×