SlideShare a Scribd company logo

Social media som marknadsföring

Tobias Strandh
Tobias Strandh
Tobias StrandhCEO @Republify at Republify

Introduktion till att använda social media som marknadsföring

Social media som marknadsföring

1 of 23
Download to read offline
Sociala Mediasom marknadsföringTobias Strandh, Informator Utbildning
IdagensmediasamhällenärflerochfleräruppkopplademotInternetsåärdetävenidendigitalavärldensomdusnabbastkommerikontaktmeddinakunder/besökare. 
Idennaworkshoptittarvipådevanligasteplatsernadärdusomföretagarevillsynasochhurdubästpresenterardetduvillfåut.Utbildningenärupplagditvådelardärviinledningsvisharenteoretiskgenomgångochdärefterfleraövningardärdusjälvdirektefterutbildningenkansättaigångmeddinstrategi! 
Förkunskaper 
Inga speciella förkunskaper krävs förutom viss datorvana 
Målgrupp 
Egenföretagare, marknadsförare på mindre bolag 
Kursens mål 
•En insikt i de vanligaste sociala media 
•Förståelse för arbetsinsats som krävs för en effektiv social närvaro 
•Kostnadseffektiv marknadsföring 
•Att överkomma tröskeln kring att jobba mer digitalt 
•Ge deltagaren en verktygslåda med tips och tricks som direkt kan återkopplas till verksamheten 
Kursinnehåll 
•Vad är sociala media 
•Hur fungerar Facebook, Twittermfl 
•Hur får jag igång en blogg och kopplar den till min verksamhet 
•Vad betyder en fotosamling och YouTube-kanalför mitt företag 
•Hur lockar jag till mig nya kunder/besökare 
•Hur får jag kunden/besökaren att hålla koll på och komma tillbaks 
•Tips på gratisalternativ att snabbt komma igång medSocial Media som Marknadsföring-En dags interaktiv workshop
TobiasStrandhhararbetatmeddigitalmarknadsföringsedanmittenav90-talet.1996gjordeAmericaOnline(AOL)försökatttastegetvidaretilldeneuropeiskamarknaden.VidsammatidsågTobiasenmöjlighetatttastegetvidareochomfamnamöjlighetenatttavanligmarknadsföringinidendigitalavärlden. 
UndersjuårdrevTobiasettwebbutvecklingsbolagsomriktadesigmotsmå-ochmedelstorasvenskaföretagsombehövdehjälpattstärkasinnärvaroienförmångaheltnyform.Idennaprocessbehöverföretagoftastöttningialltfrånattläggauppplaneringochgenomföraidéerförattsynasochfåutsittvarumärkeirättmiljöer. 
Från2004framtill2012ansvaradeTobiasfördendigitalamarknadsföringenhosInformatorochbyggdemedhjälpavmarknadsavdelningenuppenstarknärvaroisocialamediersomtillexempelFacebook,Twitter,LinkedInsamtenmängdolikabranschforum. 
Sedan2013arbetarTobiassomproduktägarepåInformatormedansvarförblandannatkursframtagning,kontaktermedpartners,marknadsföringsåtgärderochaffärsansvarfördeschemalagdautbildningarnaöverallaproduktområden. 
Tobias Strandh, 
Informator Utbildning Svenska ABOm författaren-Tobias Strandh, en digital marknadsförare
Detäregentligeningetnyttattmänniskorgillarattumgåsochutbytaidéer,nuärdetbaraennyplattformochvifårläraossatthittarättidetgigantiskautbudsomfinnsattväljamellan. 
Redanfrånbörjannärvipratardigitalkommunikationsåvarfaktisktettavdeförstskapadeprogrammenjustettdiskussionsprotokollsåattdefåsomjobbademeddigitalkommunikationkundeutbytaidéer.NärAOLbörjadeförautInternettilldenvanligaanvändarenimittenav90-taletsåbörjademangenomattförsökakopplaihoptidigareanvändaremednya. 
Under00-taletsåvarolikaforumdominerandenärdetgälldediskussioner”digitalaträffar”.ForumsomSpraymflgjordesittallrabästamedattförsökasamlaihopolikaintressegruppersommammaforum,hundägareochliknande.Gemensamtförsamtligadessagruppersetturleverantörensperspektivvarnaturligtvisattdetalltidärbraatthittaengemensamgruppattförautreklamtill. 
Nupå10-taletfinnsdetfortfarandevissaforumkvar,menframföralltärdetFacebooksomtagitöverialltstörredel. Framgångsfaktornäratt”allaärjuredandär”ochförenannonsörärdetfåwebbsidorsomerbjudermerriktadedetaljernärdetgällerattfåutsittbudskap. 
KombinerarmandetväldigtgenerellaFacebookmedsidorsomenegenblogg,Youtube,LinkedIn,Twittermflsåharmanettvinnandepaket! Sociala Media-vad är egentligen sociala media 
If you can trust employees to run and help grow a business, surely you can trust them to be online 
-MirnaBard 
Ettvarumärkeärvadmänniskorförväntarsig attdetskallvara. Läsdeten gångtill. Ettvarumärkeärförväntningar. Punkt! 
-MiccoGrönholm 
Socialamedieräringetannatäntjänsterskapadeavosssjälvaförattvi människorharettdjuptliggandebehovavattkommunicera. 
-Brit Stakston 
Traditionell reklam kan inte förändra en åsikt, men konversationer kan. Att prata med rätt person vid rätt tillfälle på rätt sätt är en konst, som är nödvändig att lära sig… 
-Niclas Strandh
NärFacebookintroduceradesiSverige2006-2007såhadetjänstenredanlockatenmiljonpublikiUSA. 
Tillenbörjanvardensvenskapublikennågotskeptiskochframförallt(somsåofta)vardetenyngregenerationkombineratmeddesomarbetadeinomIT-sektornsomvarförstatthakapådennyatrenden.Somviredantidigarepåpekatliggerdetidenmänskliganaturenattvarasocialochnärdetidigaanvändarnabörjadeläggatillsläktochvännersåväxtenätverketexplosionsartat. 
AttFacebookanvändsavflerochflermänniskorvärldenövervetvi(desenastesiffrornasägerattviäröver1miljardanvändarepåFacebook)ochävenhäriSverigeblirvifleranvändare.Enligtdensenastestatistiken,somvihämtarfrånFacebooksannonseringsverktyg,ärvinu4819780svenskarpådetsocialanätverket.Detsenastehalvårethardettillkommitca300.000nyasvenskar. 
ISverigeärvica8,5miljonersomhartillgångtillinternet.Dettainnebärattca57%avallasvenskarsomhartillgångtillinternetfinnspåFacebook.MedandraordharenannonspåFacebookochframföralltkombineratmeden”fansida”,enbetydligtstörrechansattnåuttillrättmålgruppäntex.enannonsivanligdagspress. 
KOMIGÅNG: http://www.facebook.com/help/364458366957655/ Hur fungerar -Facebook-det personliga nätverket, eller!? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Aktivitet föder aktivitet 
-Ju mer du kommunicerar, ju mer kommunicerar sidans fans. De sidadministratörer som dagligen är aktiva har i regel dubbelt så många aktiva fans på sin Facebooksidaän genomsnittet 
#2 –Förvänta er 2.5% aktiva fans 
-I genomsnitt är endast 2.5% av alla fans aktiva på Svenska företagssidor. Engagerande innehåll, bilder och uppmaning till dialog är effektiva medel för att få fler aktiva fans! 
#3 –Bilar, kläder och mat 
-De Svenska företag med flest aktiva fans är verksamma inom mode, bilar och mat/dryck. Det verkar som Svenskar är mest intresserade av att se bra ut, ta sig fram smidigt och äta och dricka gott. 
-#4 –Att lyckas tar tid 
-Över 55% av alla aktiva Svenska företag har färre än 1000 fans på Facebook. Över 34% har färre än 10 aktiva fans. Facebook är inte lätt, det tar både tid och engagemang att lyckas!
Denlilla”mikrobloggen”TwitterlanseradesiUSA2006ochfickordentligskjutsinternationelltnärpresidentObamasadministrationflitigtanvändeTwittersomettsättattnåuttillnya,potentiellaväljargrupper. 
EgenskapenhosTwitterärattmanärtvungenattsammanfattasittbudskapimaximalt140teckenochslutresultatetbliroftaenkombinationavlösrycktacitatochsnabbkommunikationtilldesomföljerföretaget.Twitteranvändsnumeraavflerastörreföretag(somtex.SJ)somettsnabbtsättattfåochframföralltgedirektfeedbacktilldesomärintresseradeavderastjänst.Möjlighetenattsnabbtgeåterkopplingärdefinitivtenkonkurrensfördelsomflerochflerförstårochutnyttjar. 
Idagenssamhällenärflerochfleranvändersmartphonesochalltfärreringer/mailarkundservicesåfårdetföretagmedettTwitterkontodefinitivtensnabbaremöjlighetattvårdasinakundersåvälsomattlockatillsignya.Förettföretagmedfleraolikaavdelningarkanmanhaenansvarig/områdeförattunderlättasnabbkommunikation. 
Twitterärtexidagävenmassmediasfavoritverktyg,såförersomvillhållaerikontaktmedlokalmediaocholikajournalisterärdettaettypperligtsätt! Hur fungerar -Twitter-mikroblogg eller direktkommunikation? 
4 saker som du bör känna till 
#1 –Återkoppling är A & O 
-Den som ansvarar för företagets Twitterkontoskall vara tillgänglig under ordinarie öppetiderför att snabbt kunna svara på frågor och förslag som inkommer. 
#2 –Återanvänd all info 
-Med möjligheter att koppla till exempel ert Facebookkonto, blogg med mera till Twitterså ser ni till att konstant fylla på med intressant information och kan fokusera på att arbeta med Twittersom en kommunikationskanal 
#3 –Bli mobil 
-Att texge Twitteransvartill någon som arbetar i en reception är en fördel, men självklart går det även att hantera Twitteri mobiltelefonen och oavsett vart man är kunna återkoppla till intresserade kunder. 
-#4 –Snabb återkoppling ger fler kunder 
-För den som väljer mellan olika likvärdiga alternativ är det alltid en positiv upplevelse att snabbt få svar på sina frågor. En klar konkurrensfördel!
Ad

Recommended

Föreläsning kring Social selling på World Trade Center i Helsingborg 24 maj
Föreläsning kring Social selling på World Trade Center i Helsingborg 24 majFöreläsning kring Social selling på World Trade Center i Helsingborg 24 maj
Föreläsning kring Social selling på World Trade Center i Helsingborg 24 majJohan Åberg
 
Alpha competence, social media som marknadsföring
Alpha competence, social media som marknadsföringAlpha competence, social media som marknadsföring
Alpha competence, social media som marknadsföringTobias Strandh
 
Varför ska man söka Dolda Jobb och använda Social Media i jobbsök?
Varför ska man söka Dolda Jobb och använda Social Media i jobbsök?Varför ska man söka Dolda Jobb och använda Social Media i jobbsök?
Varför ska man söka Dolda Jobb och använda Social Media i jobbsök?Dolda Jobb
 
Sociala mediatrender 2014 - hur du och företaget bygger ditt varumärke i soci...
Sociala mediatrender 2014 - hur du och företaget bygger ditt varumärke i soci...Sociala mediatrender 2014 - hur du och företaget bygger ditt varumärke i soci...
Sociala mediatrender 2014 - hur du och företaget bygger ditt varumärke i soci...Marketinghouse
 
Så här skapar du whitepapers
Så här skapar du whitepapersSå här skapar du whitepapers
Så här skapar du whitepapersMarketinghouse
 
Bättre business i sociala medier
Bättre business i sociala medierBättre business i sociala medier
Bättre business i sociala medierGrafiska Akademin
 
161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv Lidköping
161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv Lidköping161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv Lidköping
161130 Digitala affärer föreläsning för närinsliv LidköpingMarketinghouse
 

More Related Content

Viewers also liked

Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsModern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsTobias Strandh
 
Microsoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorMicrosoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorTobias Strandh
 
VFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareVFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareTobias Strandh
 
Fem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detFem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detTobias Strandh
 
Kompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detKompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detTobias Strandh
 
Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Tobias Strandh
 

Viewers also liked (6)

Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsModern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
 
Microsoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorMicrosoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informator
 
VFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelareVFF:s Utbildningsresa för spelare
VFF:s Utbildningsresa för spelare
 
Fem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detFem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm det
 
Kompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är detKompetenshöjning - Vad är det
Kompetenshöjning - Vad är det
 
Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013Holmalunds IF F99/00 - 2013
Holmalunds IF F99/00 - 2013
 

Similar to Social media som marknadsföring

Affärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierAffärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierSpringtimePR
 
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk
 
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Crescando
 
Sociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadscheferSociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadscheferAnnika Lidne
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSpringtimePR
 
Sociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokusSociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokusOla Mattisson
 
Sociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationscheferSociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationscheferAnnika Lidne
 
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Crescando
 
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Maria Kullberg
 
Social Selling Uppsala
Social Selling UppsalaSocial Selling Uppsala
Social Selling UppsalaWSI WebAnalys
 
Pinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social mediaPinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social mediaJacqueline Kothbauer
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december SpringtimePR
 
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Johan Åberg
 
Sociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmlandSociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmlandRikard Dahl
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierSavetime Sweden AB (XIKO)
 
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majFredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majSpringtimePR
 
Webbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktygWebbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktygManuel Lemholt Berger
 

Similar to Social media som marknadsföring (20)

Affärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medierAffärsnytta med sociala medier
Affärsnytta med sociala medier
 
Marknadsföring sm
Marknadsföring smMarknadsföring sm
Marknadsföring sm
 
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
Mynewsdesk - vår kommunikation i sociala medier april2011
 
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
 
Sociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadscheferSociala medier för marknadschefer
Sociala medier för marknadschefer
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2B
 
Sociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokusSociala medier - Kunden i fokus
Sociala medier - Kunden i fokus
 
Sociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationscheferSociala medier för informationschefer
Sociala medier för informationschefer
 
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
Malin Sjöman: Sociala medier B2B - Flip eller flopp? MIS 130828
 
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
Storytelling - pitch - nätverk. KullbergUtveckling.
 
Social Selling Uppsala
Social Selling UppsalaSocial Selling Uppsala
Social Selling Uppsala
 
Pinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social mediaPinterest för marknadsföring i social media
Pinterest för marknadsföring i social media
 
Digital handout v10_screen
Digital handout v10_screenDigital handout v10_screen
Digital handout v10_screen
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december
 
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
 
Sociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmlandSociala medier folktandvårdensörmland
Sociala medier folktandvårdensörmland
 
Varför social media
Varför social mediaVarför social media
Varför social media
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
 
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20majFredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
Fredrik Pallin föreläser på Berghs presentation 20maj
 
Webbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktygWebbdagarna: Facebook som pr-verktyg
Webbdagarna: Facebook som pr-verktyg
 

Social media som marknadsföring