Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristendomen högstadiet

3,368 views

Published on

 • Login to see the comments

Kristendomen högstadiet

 1. 1. Kristendom
 2. 2. De tre abrahamitiska religionerna  De tre abrahamitiska religionerna Judendom (1800 f.v.t)  Kristendom  Islam (600 e.v.t.)  Gemensam stamfader (Abraham)  Gemensam Gud  Samma Gud tillbes, men olika uppfattning om gudsgestalten. Dessutom olika läror, olika levnadsregler och olika utgångspunkter vad gäller människosynen.
 3. 3. De tre abrahamitiska religionerna  Urkunder Judendomen: Tanach (Gamla testamentet) Kristendomen: (Gamla testamentet & Nya testamentet) Islam: Bibeln (GT+NT) & Koranen.  Olika grundare  Judendom: Abraham och/eller Moses.  Kristendom: Jesus  Islam: Muhammed
 4. 4. Judendomen  Det utvalda folket  Abraham och förbundet med Gud. (1800 f.v.t.)  Mose och uttåget ur Egypten och den 40-åriga ökenvandringen (ca 1200 f.v.t.).  Israel (”det heliga landet”) intas (Ca 1200-1000 f.v.t.).  De 12 israeliska stammarna utses. Abrahams släkt förfäder till dem alla (ca 1000 f.v.t.).  Konungatiden (ca 1000 f.v.t. – 900 f.v.t.) (Saul, David, Salomon). David ”den store konungen”.  Det första templet (ca 900 f.v.t.) och andra templet (515 f.v.t.)  Alexander den store (hellenismen) (300 f.v.t.), och Romarriket som river det andra templet (70 e.v.t.)  Judarnas diaspora (förskingring, utspridning) uppstår (70 e.v.t.  idag)
 5. 5. Tiden kring Jesus liv  Judendomens levnadsregler och lära  Följa toran (d.v.s. de regler och lagar som framkommer i de fem moseböckerna). 613 regler, bl.a. de tio budorden.  Fariséerna, konservativa följare av de 613 reglerna. I evangelierna (Nya testamentet) berättas det om hur Jesus ofta hamnar i diskussioner med fariséerna gällande frågor om hur lagarna ska tolkas och efterlevas.  Judiska förväntningar - I väntan på Messias ankomst  Apokalyptiska föreställningar.  Judiska föreställningar om Messias ankomst.
 6. 6. Jesus gör entré  Jesus ankomst – Messias ankomst?  Vem var Jesus?  Jesus var en av många andra som utgav sig för att vara Messias.  Jesus var själv jude, liksom hans anhängare.  Det vi vet med hjälp av historiskt fastlagda fakta är att det fanns en man som kallades Jesus i Israel och som sedan blev korsfäst.  Genom läsande av Nya testamentet vet vi desto mer.
 7. 7. Nya testamentet  Evangelierna  Evangelium = Ett glatt budskap.  Fyra stycken evangelier  Markusevangeliet (skrivs 70 e.v.t.)  Matteusevangeliet (skrivs 80 e.v.t.)  Lukasevangeliet (skrivs 80 e.v.t.)  Johannesevangeliet (skrivs 90 e.v.t.)  I Bibel 2000 är ordningsföljden Matteus först som därefter följs av Markus, Lukas och Johannes.
 8. 8. Evangeliernas innehåll  Evangeliernas handling kretsar kring Jesus liv och ger samtidigt människan instruktioner om hur man ska leva och vara men även om Guds rike som är nära förestående.  Jesus Kristus är Guds utvalde och Guds son. ”Och en röst hördes från himlen: ´Du är min älskade son, du är min utvalde´.” (Markus, kap. 1:11)  Jesus är frälsaren som enligt Guds plan har kommit för att sprida glädjebudskapet om evigt liv. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom (Johannes, kap. 3:16-17). 
 9. 9. Jesus levnadsregler (Ur Matteus. Kap 5-7, Bergspredikan)  Ifrågasätter fariséerna och de 613 judiska reglerna (den judiska lagen/toran).  ”…om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom” (Matteus. Kap 5:39)  ”…älska dina fiender och be för dem som förföljer er” (Matteus, kap. 5:44)  ”Döm inte, så blir ni inte dömda” (Matteus, kap. 7:1)  ”Allt vad ni vill att människan skall göra för er, det skall ni också göra för dem…” (Matteus, kap. 7:12)  Framhäv inte dig själv. Utför bön, ge allmosor och fasta i det fördolda (Matteus. kap 6).
 10. 10. Jesus budskap och tal  I evangelierna redogörs för Jesus liv och den lära och de budskap han framförde.  Jesu liknelser  T.ex. Den barmhärtige samariern (Lukas 10:25-37).  Försvarade de svaga och utsatta  T.ex. Äktenskapsbryterskan (Johannes, kap. 8:1-11) ”…Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne” (Johannes, kap. 8:7).
 11. 11. Människosyn (1/2)  Människan är:  Guds avbild  Född med fri vilja.  Född syndig (arvsynden), men kan frälsas genom att tro på Guds budskap.  Människan kan:  Förlåtas för sina synder (t.ex. genom bikten)  Människan ska:  Sträva efter att vara en god människa. Men det är inte handlingen i sig eller resultatet av den som är viktig utan avsikten med handlingen är det som är avgörande för handlingens grad av godhet (sinnelagsetik).  Exempel på sinnelagsetik från Bergspredikan: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.” (Matteus, 5:27-28)
 12. 12. Människosyn (2/2)  Synd är det som människan ska sträva efter att hålla sig borta från.  Synd är t.ex.:  Det som för in livet på fel väg (t.ex. att dyrka flera gudar).  Att inte vilja göra gott. Avsikten ska vara god. Egoism och hycklare föraktades av Jesus.  Att bryta mot Guds ord. T.ex. de tio buden.  I evangelierna uttalar sig Jesus om att människan inte ska synda. Men i evangelierna säger också Jesus att ingen är perfekt. Hur kan detta tolkas?
 13. 13. Gudssyn (1/2)  Gud är världens skapare och fader till människan.  Gud är en kärleksfull och förlåtande Gud.  Det finns bara en Gud (monoteism).  Treenigheten  ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud /…/ Och Ordet blev människa och bodde bland oss…” (Johannesevangeliet, kapitel 1)  Gud har alltså uppenbarat sig i mänsklig form. Genom att han blev människa. Jesus är därför både ”sonen” (Jesus) och ”fadern” (Gud) samtidigt.  Den heliga anden (”Gudskraften”)
 14. 14. Gudssyn (2/2)  Teism  Klassiska teister anser ofta att Gud är:  Personlig (en Gud som människan kan ha en relation till)  En och odelbar.  Oberoende av andra varelsers medvetande. (Gud finns oavsett om människan tror på det eller inte)  Allsmäktig,  Allvetande.  Allgod.  Närvarande överallt.  Evig och oföränderlig (han har alltid funnits och kommer alltid att göra).  Världens skapare.
 15. 15. Paulus (10 e.v.t. – 60 e.v.t.)  Nya testamentet innehåller 13 av Paulus brev.  Från judisk farisée till kristen förgrundsfigur.  Paulus uppenbarelsebörjar missionera.  Spred kristendomen till hedningarna i olika städer omkring Medelhavet.  Förmodligen död i Rom (60 e.v.t.).
 16. 16. Paulus budskap  Jesus dog på korset för att befria människan från synd.  Nyckeln till att uppnå Guds rike är TRO.  Dopet är symbolen/riten för tron.  ”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Galaterbrevet 3:26-28).
 17. 17. Paulus syn på man och kvinna (1/3)  ”Kvinnor och män ska vara plikttrogna inom äktenskapet” (Första Korinthierbrevet).  ”…om någon broder har en hustru som inte är troende men är villig att leva med honom, får han inte skilja sig från henne. Och om någon kvinna har en man som inte är troende men är villig att leva med henne, får hon inte skilja sig från honom (Första Korinthierbrevet 7:12-12).  ”En kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad /…/ för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt /…/ En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud /…/ och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen”.
 18. 18. Paulus syn på man och kvinna (2/3)  ”För alla dem som tror, här görs ingen åtskillnad, har friköpts av Jesus Kristus. Gud har låtit Jesus blod bli försoningsoffer för dem som tror” (Romarbrevet).  ”…I de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, /…/ Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten (Första Korinthierbrevet 14:33-35).  Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. (Första Korinthierbrevet, kapitel 7:4)
 19. 19. Paulus syn på man och kvinna (3/3)  ”Liksom Kristus är kyrkans huvud så är mannen kvinnans huvud”(Efeserbrevet).  ”Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga” (Första Timotheusbrevet, kap. 2:8-10).  En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen (Första Korinthierbrevet, kapitel 7:39).
 20. 20. Frågor att reflektera kring 1. Skiljer sig Jesus kvinnosyn från Paulus? Redogör för hur ni resonerar. 2. Hur ser könsrollerna ut i Sverige idag? Hur ser könsrollerna ut i andra delar av världen? 3. Hur tror ni att religion, kultur och miljö har påverkat hur vi idag ser på relationen mellan kvinnor och män? 4. Jämför med någon religion ni arbetat med tidigare eller känner till. Hur ser den religionens kvinnosyn ut? (I Sverige, i världen, historiskt och idag.)
 21. 21. Passionshistorien (1/2)  Jesus rider in i Jerusalem, tillsammans med sina 12 lärjungar och välkomnas med palmkvisatar av folket  Palmsöndagen.  ”Den sista måltiden”  Nattvarden.  Judas. Judaskyss.  Jesus döms till döden för hädelse.  Pontius Pilates.  Korsfästelsen, fredag f.m.  långfredag  ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?”
 22. 22. Passionshistorien (2/2)  Jesus återuppstår på den tredje dagen.  Jesus blir alltså korsfäst på en fredag (långfredag), men återuppstår på en söndag (påskdagen). Besöker de 12 manliga lärjungarna som han ger i uppdrag att börja sprida Jesus budskap och lära.  Jesus återvänder till Gud, 40 dagar efter återuppståndelsen. (Kristi himmelsfärds dag)  Fyller lärjungarna med helig ande. Lärjungarna blir uppfyllda av den heliga anden (50 dagar efter återuppståndelsen) och börjar nu sprida Jesus budskap och lära (Pingst).
 23. 23. Från judisk sekt till romersk statskyrka  Kristendomen sprids i romarriket (mission) Kristna grupper kan spåras till Rom redan på 60 e.v.t (bl.a. Paulus). Därefter invandrar fler dit och under de första århundradena e.v.t. börjar en kristen religiös organisation att bildas i romarriket.  Från 60 e.v.t.-300 e.v.t. De kristna förföljs av kejsaren i romarriket. Men kristna grupper växer sig ändå större och biskopar och präster börjar bli utsedda. Även trosbekännelser och utveckling av en skriftkanon börjar växa fram på 300-talet e.v.t.
 24. 24. Från judisk sekt till romersk statskyrka Kejsare Konstantin Kejsaren Konstantin inför religionsfrihet i början på 300-talet och senare 391 e.v.t. införs kristendomen som statsreligion i romarriket. Öst- och västkyrkan Påven i Rom blir ledare för romarrikets kyrka i väst som utgår från Rom. Medan patriarken i den nybildade staden Konstantinopel (idag Istanbul) blir den mest framträdande för den romerska östkyrkan.
 25. 25. Kyrkan splittras  År 1054. Öst- och västkyrkan splittras År 1054 bannlyste påven patriarken i Konstantinopel att komma till Rom. Patriarken i Konstantinopel svarade med att i sin tur bannlysa påven från att komma till Konstantinopel (Istanbul).  Väst (katolska kyrkan): Fokus på människans synd, skuld och försoning genom Jesus korsfästelse (Arvsynden).  Öst (ortodoxa kyrkan): Fokuserade mer på mötet mellan människan och det gudomliga genom ikoner och ikonostas.  1965. ”Försoning” 1965 upphävde påven i Rom (katolska kyrkans överhuvud) och patriarken i Istanbul (ortodoxa kyrkans överhuvud) bannlysningen. Den katolska kyrkan och den ortodoxa närmar sig sakteliga varandra på olika sätt men en total återförening är inte i sikte.
 26. 26. Katolska kyrkan (ca 55%) (romersk-katolska kyrkan)  Hierarkisk organisation  Påven som Guds ställföreträdare.  Påven ofelbar (”Ex cathedra”)  7 sakrament Dopet, Boten (bikten), Nattvarden (mässan), Konfirmationen, Äktenskapet, Prästvigningen, De sjukas smörjelse.  Centralstyrda kloster  Stark dyrkan av jungfru Maria  Konservativ Tillåter t.ex. inte abort, preventivmedel eller kvinnliga präster.
 27. 27. Katolska kyrkan  Helgon ¨Människor som gjort något extraordinärt (speciellt) i kristendomens namn och därför efter sin död utsetts till helgon. Påven bestämmer vem som ska utses till helgon. Svenskt helgon, Heliga Birgitta (bilden). Andra exempel: Lucia och jungfru Maria. I de katolska kyrkorna finner man ofta rikligt med statyer av helgon. Bildkälla: http://www.ne.se/lang/birgitta/129476
 28. 28. Ortodoxa kyrkan (ca 12%)  Jämställd organisation  Accepterar inte påven som en auktoritet.  Istället har man självstyrande kyrkor där patriarken i Istanbul är förgrundsgestalt men ändå jämställd med de andra fyra patriarkerna.  7 sakrament (mysterier) Dopet, Boten (bikten), Nattvarden (mässan), Konfirmationen, Äktenskapet, Prästvigningen, De sjukas smörjelse.  Decentraliserat (ej centralstyrt) munkväsen  Tillåter inte abort. Motsätter sig preventivmedel (men inte kategoriskt). Tillåter inte kvinnliga präster.
 29. 29. Ortodoxa kyrkan  Bilder, ikoner och ikonostaser framträdande.  I de ortodoxa kyrkorna finner man ofta rikligt med ikoner och i regel alltid en ikonostas.  De vanligaste motiven är Jesus (bilden) men även Jesus moder (Maria). http://www.ortodoxakyrkan.se/ikon/kristusikoner/kristus.htm
 30. 30. Protestantiska kyrkor (ca 20%)  Protestantiska kyrkor växte fram på 1500-talet som en protest mot påvens maktställning som uttolkare av den kristna läran.  Den individuella människans personliga möte med Gud är det som fokuseras i de protestantiska kyrkorna.  Den enskilda människans tro och läsning av bibeln blir mer viktigt än kyrkans tolkning av Bibeln och förmedlande av den.  Protestantiska riktningar  Lutherska kyrkan (bl.a. Sverige, Svenska kyrkan)  Reformerta kyrkan (bl.a. Schweiz)  Anglikanska (England).
 31. 31. Martin Luther (1483-1546)  Grundaren av den lutherska kyrkan i vilken den svenska kyrkan idag ingår i.  Kritiserar den katolska kyrkans lära och den katolska kyrkans hierarkiska organisation.  Luthers 95 teser 1517.  Förändringar:  Bibeln allena (sola scriptura). Det innebär att inget ska tillfogas som kristen lära mer än det som kan uttolkas genom läsande av Bibeln.  Betonar att TRON är det väsentliga. Tro på evangelierna (Bibeln), d.v.s. tro på vad Jesus har sagt och förmedlat. Det är det viktigaste.
 32. 32. Martin Luther  Luther framför att alla människor kan på egen hand läsa Bibeln, ta till sig av det som står och på egen hand tolka och förstå dess innebörd. Man behöver ingen kyrklig auktoritet (påven) som säger åt en vad som är central kristen tro eller inte. Alla människor, oavsett yrke eller bakgrund står lika nära Gud som exempelvis präster, biskop och påven.  Tar bort bl.a. påven som auktoritet, dyrkan av helgon och munkväsendet (kloster, munkar och nunnor).  Dessutom tar bort alla sakrament utom två. Behåller dopet och nattvarden.
 33. 33. Synen på präster Katolska kyrkan: Präster ska leva i celibat. Inga kvinnor får bli präster Ortodoxa kyrkan: Präster bör vara gifta. Inga kvinnor får bli präster. Lutherska kyrkan: Präster får vara gifta. Kvinnor får i vissa kyrkosamfund bli präster (bl.a. i Sverige i Svenska kyrkan).
 34. 34. Kristendomens utbredning idag  I Europa har den kristna tron minskat under 1900-talet. Bl.a. i norden och framförallt i Sverige. Befolkningen är inte längre lika religiösa, Fenomenet kallas för sekularisering.  I Latinamerika är idag 90 procent romerska-katoliker och talar spanska eller portugisiska.  I Nordamerika är protestanterna i majoritet.  Nästan halva Afrikas befolkning är idag kristen. Med en övervikt av katoliker.  80 procent av alla världens kristna bor INTE i Europa. Framförallt har skillnaderna uppstått på 1900-talet under 100 år. För omkring 50 år sedan var 50 procent av de kristna européer. Idag alltså 20 procent.

×