Statut stskkz

249 views

Published on

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Statut stskkz

 1. 1. Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (NN br.88/01 i 11/03) i članka 14. Zakona o športu (NN br.71/06) Skupština Stolnoteniskog saveza Koprivničko - križevačke županije iz Koprivnice, na sjednici održanoj 02. svibnja 2013. godine donijela je STATUT Stolnoteniskog saveza Koprivničko - križevačke županije I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Stolnoteniski savez Koprivničko - križevačke županije (u daljnjem tekstu Savez) je športska i nestranačka udruga u koju se udružuju temeljne stolnoteniske udruge (u daljnjem tekstu Udružene članice) s područja Koprivničko - križevačke županije. Članak 2 Savez sačinjavaju stolnoteniske udruge s područja Koprivničko - križevačke županije, koje su podnijele pisanu izjavu o udruživanju u Savez. Takve udruge će se smatrati članicama Saveza, ako ispunjavaju ciljeve i zadatke utvrđene Statutom i drugim aktima Saveza. Članak 3 Naziv Saveza je: Stolnoteniski savez Koprivničko - križevačke županije. Članak 4 Sjedište Saveza je u Koprivnici, Ante Starčevića 15, a djeluje na području Koprivničko križevačke županije. Članak 5 Savez ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar nadležnog tijela državne uprave. Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Saveza. Članak 6 Savez je neprofitna športska udruga koja za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima potpuna odgovornost. Članak 7 Savez ima svoj štambilj, okruglog oblika 30 mm s natpisom «Stolnoteniski savez Koprivničko - križevačke županije». Članak 8 Savez je član Zajednice sportova Koprivničko - križevačke županije i Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Članak 9 Rad Saveza je javan. Javnost rada osigurava se upoznavanjem stolnoteniskih udruga, drugih zainteresiranih športskih i državnih tijela, te najšire javnosti o odlukama, zaključcima i rezultatima rada i svim drugima aktivnostima iz rada Saveza, putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče, biltena i na ostale prikladne načine.
 2. 2. II. POSLOVI I ZADACI SAVEZA Članak 10 U ostvarivanju potreba i interesa svojih članica, te ostvarivanja ukupnih aktivnosti u oblasti stolnoteniskog športa Savez: - utvrđuje politiku i planove razvoja stolnoteniskog športa u Županiji i poduzima mjere na realizaciji utvrđene politike - koordinira stolnoteniskim i drugim aktivnostima udruga udruženih u Savez - poduzima mjere i organizira akcije na omasovljenju stolnog tenisa, naročito s djecom i mladeži - utvrđuje i koordinira sustav natjecanja u stolnom tenisu u Županiji - organizira odgovarajuća prvenstva u stolnom tenisu za sve kategorije natjecanja - pridonosi razvijanju i unapređenju suradnje i športskih veza sa športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i u drugim državama sukladno protokolu o međunarodnoj suradnji - pridonosi postizanju vrhunskih športskih dostignuća u stolnom tenisu - obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz odluka i zaključaka Zajednice sportova Koprivničko - križevačke županije, Hrvatskog stolnoteniskog saveza i tijela upravljanja Saveza. Članak 11 Poslove i zadatke navede u članku 10. ovog Statuta Savez obavlja neposredno putem stručne službe Saveza ili uz pomoć djelatnika zaposlenih u stručnoj službi Zajednice sportova Koprivničko - križevačke županije te zajedničkim djelovanjem udruženih organizacija. Članak 12 Savez može, radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, radi pribavljanja sredstava, sukladno zakonu, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti. III. ČLANSTVO, ORGANIZACIJA I DJELOVANJE SAVEZA Članak 13 Članice Stolnoteniskog saveza Koprivničko – križevačke Županije mogu biti: - stolnoteniski športski klubovi / društva (amaterski i profesionalni), - trgovačka društva i ustanove koje obavljaju stolnoteniske športske djelatnosti u smislu Zakona o športu, - stolnoteniske udruge stručnih djelatnika i športaša u stolnoteniskom športu. - druge udruge koje obavljaju djelatnosti od interesa za stolnoteniski šport ako to nije u suprotnosti sa Zakonom ili drugim propisima Republike Hrvatske. Zahtjev za prijem u članstvo Saveza, s pismenom izjavom o pristupanju Savezu i prihvaćanju ovog Statuta, podnosi se Upravnom odboru Saveza koji donosoi odluku o primanju u Savez. U slučaju odbijanja primanja u Savez može se u roku od 30 dana od primitka odluke podnijeti žalba Skupštini Saveza koji o njoj odlučuje na sljedećoj sjednici. Odluku o zahtjevu za primanje u Savez na svojoj sljedećoj sjednici mora prihvatiti Skupština Saveza i njena odluka je konačna. U Savezu se osiguravaju jednaka prava, obveze i odgovornosti udruženih članica.
 3. 3. Članak 14 Statut i drugi opći akti udruženih članica moraju biti sukladni sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza. Članak 15 Ako pojedina udružena članica svojim djelovanjem ne ostvaruje utvrđene poslove i zadatke zbog kojih je osnovana nadležno tijelo Saveza mora ju upozoriti na nedostatke u radu i predložiti joj sazivanje skupštine radi utvrđivanja odgovornosti odgovornih osoba. Ako udružena članica i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama ovog Statuta, Savez će pokrenuti inicijativu za brisanje te udruge iz Registra udruga kod nadležnog tijela državne uprave. Članak 16 Članstvo udružene članice u Savez prestaje: - brisanjem udružene članice iz Registra - prestankom djelovanja udružene članice - na vlastiti zahtjev uz obrazloženje Članak 17 Udružena članica, kada joj po bilo kojoj osnovi prestane svojstvo članice, dužna je izmiriti u cjelosti sve preuzete obveze prema Savezu. IV. IZBOR PREDSTAVNIKA U HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ I ZAJEDNICU SPORTOVA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Članak 18 Predstavnike u Hrvatski stolnoteniski savez i u Zajednicu športskih udruga Koprivničko križevačke županije bira Upravni odbor. Predstavnik ima sljedeća prava i obveze: - prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ako nije njegov član - informirati Skupštinu i Upravni odbor o pojedinim problemima i radu Saveza u kojima djeluje kao predstavnik - tražiti smjernice i upute za svoj rad - zastupati interese Saveza i stolnoteniskog sporta u cjelini - prisustvovati sjednicama tijela u kojima je izabran Predstavnik može biti opozvan i prije isteka vremena na koji je izabran. V. UPRAVLJANJE POSLOVIMA SAVEZA Članak 19 Tijela Saveza su: Skupština Predsjednik Potpredsjednik Upravni odbor Tajnik
 4. 4. SKUPŠTINA Članak 20 Skupština Saveza (u daljnjem tekstu Skupština) je najviše tijelo upravljanja Saveza. Članak 21 Skupštinu čini po pet opunomoćenih predstavnika udruženih stolnoteniskih športskih klubova, te po jedan opunomoćeni predstavnik ostalih udruženih članica. Predsjednik i potpredsjednik Saveza članovi su Skupštine po funkciji. Članak 22 Skupština razmatra i odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za sve udruge, a posebno: - donosi i mijenja Statut Saveza, te druge akte utvrđene ovim Statutom - donosi poslovnik o svom radu - utvrđuje osnovne smjernice Saveza koje se odnose na ulogu Saveza u razvoju i unapređivanju stolnoteniskog športa na području Županije - donosi program rada Saveza - raspravlja i donosi zaključke o izvješću rada Upravnog odbora - donosi financijski plan Saveza i utvrđuje zaključni račun Saveza - odlučuje o predstavkama članica upućenih Skupštini, kao i žalbama na akte Upravnog odbora - dodjeljuje nagrade, priznanja i proglašava najbolje stolnotenisače Koprivničko križevačke županije - bira i imenuje, te razrješava Upravni odbor i druga tijela kada je to određeno Statutom - bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Saveza - donosi sustav natjecanja u svom djelokrugu - raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz djelokruga rada Saveza, ukoliko ovim Statutom ili njegovom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Upravnog odbora ili drugog tijela Članak 23 Predstavnik članice u Skupštini Saveza može biti osoba: -koja je državljanin Republike Hrvatske, -koja je potpuno poslovno sposobna, -koja ima punomoć kluba / društva ili udruge koju predstavlja. Članak 24 Predstavnik u Skupštini ima osobito prava i dužnosti: - sudjelovati u radu Skupštine kao i drugih tijela u koje je biran - zauzimati stavove o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini i njenim tijelima - postupati sukladno s opće utvrđenom politikom razvoja stolnog tenisa u Koprivničko – križevačkoj županiji, vodeći pri tom računa o širim društvenim interesima udruženih članica, kao i neophodnost usaglašavanja i razumijevanja o radu Skupštine i o svom radu u Skupštini izvještavati tijela udružene članice koju predstavlja - pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga Skupštine - sudjelovati u razmatranju svih akata koji se donose u Savezu, te u Skupštini i u drugim tijelima Saveza podnositi prijedloge zaključaka, izmjena i dopuna tih akata - sudjelovati u izvršenju zadataka utvrđenih odlukama Skupštine - postavljati predstavnička pitanja
 5. 5. - tražiti podatke i stručnu pomoć od stručne služebe Saveza radi obavljanja predstavničke dužnosti Članak 25 Svake četiri godine održava se izborna skupština. Članak 26 Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama. Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja predstavnika u Skupštini. Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja predstavnika u Skupštini. Ukoliko Skupština nema kvorum predsjednik će objaviti stanku od trideset minuta, a nakon nje Skupština može nastaviti sa radom ako je prisutno najmanje 25% članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom večinom prisutnih. Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se kod izmjene Statuta i donošenja odluke o prestanku rada Saveza, gdje je potrebna natpolovićna većina ukupnog broja članova Skupštine. Članak 27 Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Saveza (u daljnjem tekstu predsjednik). U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštini predsjedava i rukovodi radom potpredsjednik Saveza. Članak 28 Predsjednik saziva Skupštinu: - kada ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje jedan puta godišnje - na temelju zaključaka Izvršnog odbora - na zahtjev više od 1/3 udruženih članica Članak 29 Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se predstavnicima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja Skupštine. Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju javnu raspravu u udruženim članicama, materijali za javnu raspravu dostavljaju se najmanje petnaest dana, a najviše trideset dana prije održavanje Skupštine. U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana. UPRAVNI ODBOR Članak 30 Za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti Skupština bira iz sastava predstavnika udruženih članica u Skupštini članove Upravnog odbora. Upravni odbor ima 7 članova. Članove Upravnog odbora neposredno javnim glasovanjem, a na temelju liste kandidata, predložene od predsjednika, bira Skupština. Predsjednik je po funkciji član Upravnog odbora. Članak 31 U Upravni odbor mogu biti izabrani predstavnici koji su se svojom stručnošću i rezultatima rada dokazali u stolnom tenisu.
 6. 6. Članak 32 Upravni odbor je nadležan: - utvrđivati prijedlog Statuta i drugih općih i pojedinačnih akata što ih donosi Skupština - pripremati materijale o kojima će odlučivati Skupština - birati predstavnike u Skupštinu Hrvatskog stolnoteniskog saveza i Zajednicu sportova Koprivničko - križevačke županije te druga tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici Saveza - razmatrati pitanja iz rada udruženih članica i preuzimati odgovarajuće mjere za unapređivanje toga rada - organizirati rad i djelovanje Saveza između sjednica Skupštine - provoditi ili osigurati provođenje odluka Skupštine - utvrđivati prijedloge financijskog plana i zaključnog računa Saveza - osnivati stalne ili povremene komisije i druga pomoćna tijela Saveza, imenovati članove tih tijela i utvrđivati zadatke - izvršavati financijski plan Saveza i u okviru financijskog plana odlučivati rasporedu i dinamici korištenja sredstava - upravljati pokretnim i nepokretnim sredstvima Saveza - birati i razrješavati tajnika Saveza - predlaže odluke o priznanjima članicama i pojedincima - određuje visinu članarine udruženih članica u Savez - donositi poslovnik o svom radu - obavljati i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima Saveza ili koje mu povjeri Skupština Članak 33 Upravni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednici. Članak 34 Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja predstavnika Upravnog odbora. Upravni odbor odlučuje većinom glasova. Članak 35 Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučajevima kad odluči da odluke donosi tajnim glasovanjem. Članak 36 Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjedava im predsjednik. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i predsjedava potpredsjednik. Članak 37 Upravni odbor za svoj rad je odgovoran Skupštini. Skupština može opozvati pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka njegovog mandata, ako ne obavlja svoje dužnosti sukladno odredbama ovog Statuta, odnosno sukladno odredbama Skupštine. Skupština može opozvati i cijeli Upravni odbor kao i radna tijela ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi zadataka iz programa rada Skupštine, odnosno dokumenata za raspravu u udruženim članicama, otežavaju rad i djelovanja
 7. 7. Skupštine, odnosno onemogućavaju ostvarivanje razvojne politike u oblasti stolnoteniskog športa. Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Članak 38 Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti Upravni odbor osniva stalne i povremene komisije kao stručna i pomoćna tijela u svom radu. Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih komisija Upravni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav, trajanje mandata kao i druga pitanja od značaja za njihov rad. Komisija i druga radna tijela uređuju svoj način rada Poslovnikom o radu. Članovi komisija i drugih radnih tijela odgovorni su za svoj rad tijelu koje ih je izabralo i koje ih može opozvati. Broj uzastopnih mandata članova komisija i drugih radnih tijela u Savezu nije ograničen. PREDSJEDNIK SAVEZA Članak 39 Prijedlog za izbor predsjednika Saveza (u daljnjem tekstu predsjednik) daje udružena članica, a da osoba može biti izabrana za predsjednika mora imati prikupljene potpise najmanje pet članova Skupštine. Predsjednik: - predstavlja Savez u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza - saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora - predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora - poptisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor - brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora - obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini Saveza. Za predsjednika može biti birana osoba koja je afirmirana i priznata kao društvenosportski i stručni djelatnik iz oblasti stolnog tenisa. POTPREDSJEDNIK SAVEZA Članak 40 Potpredsjednik Saveza zamjenjuje odsutnog ili spriječenog predsjednika. TAJNIK SAVEZA Članak 41 Savez ima tajnika. Tajnika imenuje Upravni odbor na razdoblje od četiri godine. Članak 42 Tajnik je samostalan u svom radu. Za svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru i predsjedniku. Članak 43 Tajnik može biti razriješen i prije roka na koji je imenovan u sljedećim slučajevima: - ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Upravnog odbora bio dužan ostvariti u okviru svog mandata - ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge opće akte
 8. 8. Saveza zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Savez i društvo u cjelini ako neosnovano odbije izvršiti odluke Skupštine - ako svojim ponašanjem postane nepodoban za vršenje funkcije tajnika - ako se razrješava na vlastiti zahtjev Odluku o razrješavanju tajnika donosi Upravni odbor kada utvrdi da postoji osnovanost da se takva odluka donese. Inicijativu za razrješavanje tajnika mogu dati najmanje četiri člana Upravnog odbora uz pismeno obrazloženje i prijedlog. Članak 44 Tajnik: - zastupa Savez, brine za zakonitost rada i ispunjavanju zakonom propisanih obaveza Saveza obavezan je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i Upravnog odbora naredbodavac je za izvršavanje financijskog plana Saveza potpisuje ugovore i daje nalog u smislu realizacije programa i financijskog plana brine o obavještavanju javnosti o radu Saveza izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama Skupštine i Upravnog odbora Članak 45 Sve administrativne i stručne poslove za potrebe Saveza i njegovih članica obavlja tajnik Saveza koji može biti profesionalac s punim radnim vremenom. Članak 46 Posao tajnika može obavljati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: - da ima SSS - da ima sposobnost obavljanja tehničko-administrativnih stručnih poslova Članak 47 Ugovorom sklopljenim između Saveza i tajnika detaljnije će se regulirati međusobna prava, obveze i odgovornost iz radnog odnosa. Ugovor iz prednjeg stavka u ime Saveza zaključuje Upravni odbor. VI. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE Članak 48 Za obavljanje poslova i radnih zadataka navedenih u članku 8. ovog Statuta, osiguravaju se sredstva u proračunu Koprivničko - križevačke županije i od sredstava koja se prikupe pri registraciji klubova u Stolnoteniskom savezu Koprivničko – križevačke županije kao i od drugih prihoda. Članak 49 Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadatke prihvaćene godišnjim programom rada. Članak 50 Osim sredstava navedenih u članku 49 ovog Statuta, Savez ostvaruje prihode i vlastitom djelatnošću.
 9. 9. Prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću vode se na izdvojenom računu i o njihovom trošenju izrađuje se posebni obračun. O trošenju prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću odluku donosi Upravni odbor. Članak 51 Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza sukladno programu rada Saveza. Članak 52 Prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština. Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je tajnik. Članak 53 Materijalno-financijsko poslovanje Saveza se organizira i vodi sukladno propisima o materijalno-financijskom poslovanju. Članak 54 Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Upravni odbor donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne imovine. Upravni odbor donosi odluke o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup pokretne imovine. VII. JAVNOST RADA SAVEZA Članak 55 Rad Saveza je javan. Javnost rada ostvaruje se: - pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu predstavnicima udruženih članica i drugim zainteresiranim organizacijama i zajednicama - obavještavanjem predstavnika javnog tiska i drugih sredstava priopćavanja o održavanju sjednica - obavještavanje građana o radu i poslovanju Saveza na druge načine VIII. NAGRADE Članak 56 Savez može dodijeliti priznanja i nagrade. IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 57 Prestanak djelovanja Saveza može uslijediti u slučajevima propisanim za prestanak. Članak 58 Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja predstavnika Skupštine, uz prethodno proveden postupka javne rasprave u udruženim članicama.
 10. 10. Članak 59 Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na javnu raspravu u udružene članice. Po isteku roka za raspravu, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini. Iznimno nacrt prijedloga ovog Statuta utvrđuje inicijativni odbor nakon provedene javne rasprave u udruženim članicama. Članak 60 Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje. Članak 61 Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. Članak 62 Svi opći akti Saveza uskladit će se sa odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta. Udružene članice dužne su uskladiti svoje Statute sa ovim Statutom u roku od 60 dana stupanja na snagu ovog Statuta. Članak 63 Ovaj Statut donesen je na Skupštini dana 02. svibnja 2013. godine i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja putem oglasne ploče Saveza, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga. U Koprivnici, 02. svibnja 2013. godine. Predsjednik Skupštine: Dražen Kranjec

×