Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karrieredagavis 2009

2,861 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Karrieredagavis 2009

  1. 1. 29. Januar Karrieredagen 2009 dahlske vgs., grimstad 29. januar kl. 1400-1700
  2. 2. 2 – www.uia.no FAkultet For teknologi og reAlFAg Karrieredagen 2009 Karrieredagen 2009 www.uia.no – 3 Kjære leser, Samfunnet er hele ti- den i endring. For tiden kjemper hele verden mot den globale økonomiske IMAGINE THEN HERE MOVE YOUR You feel passionate about communi- cation. And you have bold, visionary krisen vi er inne i. For THIS IS YOU WE ARE WITH CAREER AHEAD ideas for the future. So do we. Now we industrien betyr dette READY FOR NEW A WORLD OF are looking for great minds to build an skjerpet konkurranse, der all-communicating world. Let’s move EXPERIENCES OPPORTUNITIES de beste har størst mulig- ahead together. heter for å overleve. Til dette trengs det dyk- www.ericsson.com/careers tige ingeniører med relevant kompetanse fra UiA i Grimstad. nYtt FrA FAkultetet Vi på Fakultet for teknologi og realfag føl- ger utviklingene i marked og teknologi i nært samarbeid med industrien. I løpet av det siste året har vi innført en ny master- utdanning i mekatronikk, som er innrettet spesielt mot den regionale og verdensle- dende industrien som leverer utstyr til olje- og offshoremarkedet. Vi har også etablert et nytt bachelorprogram i ”Fornybar energi”, og et nytt Solcellelaboratorium. Vårt in- ternasjonale masterprogram i IKT er også fornyet. Den nye studieplanen har fått store prosjektfag i hvert semester, hvor prosjek- tene utføres i grupper i nært samarbeid med industrien, og med ny utviklingsmetodikk. Her har vi allerede sett fremragende resul- tater. Som eksempel kan nevnes en gruppe studenter som på to måneder har utviklet et komplisert og stort nettsamfunn for et av Norges største mediehus. ForskningsBAsert undervisning indøk-studentene (f.v) eivind eikeland, Kristine gjertsen, Morten Sørensen, Kristian Jakobsen, eline Olsen og Marius Salthaug ønsker velkommen til Fakultetet har en stor stab av forskere, en Karrieredagen 29. januar. Finanskrise? - tvert imot! egen forskerutdanning med 20 doktorgrads- studenter, og flere doktorgradsstudenter som er tilknyttet andre programmer. På denne bakgrunnen kan vi gi omfattende forsknings- basert undervisning, både i form av fore- lesninger, studentprosjekter tilknyttet rene forskningsprosjekter og ved engasjement av antall ingeniørbedrifter på jakt etter uia-studenter på årets Karrieredag indike- studenter som studentforskere. Dette er en vinn-vinn-situasjon hvor studentene lærer de rer verken nedbemanning eller finanskrise på Sørlandet! Snarere tvert imot! siste fremskritt på utvalgte teknologiområ- der, og hvor forskningsprosjektene tjener på Av Pål grAndAl (tekst og Foto) studenter står For Alt nye, friske ideer og innspill fra studentene. I de fire årene som Karrieredagen har - Av fjorårets deltakere er det i grunnen vært arrangert i sin nåværende form, har ingeniørutdAnning Av høY kvAlitet bare StatoilHydro og ConocoPhillips, studentene stått sentralt. Prosjektledelsen I 2007 og 2008 har departementet via NO- som har valgt å si nei i år. Men slike in- bestående av studenter fra linjeforenin- KUT gjennomført en omfattende evaluering ternansjonale gigantaktører er kanskje mer gene til Indøk og Byggstudiet, sørger for av alle ingeniørutdanninger i Norge. UiA direkte berørt av finanskrisen, spekulerer å videreutvikle arrangementet slik at det kom godt ut av undersøkelsen, og det ble indøk-student og leder Eivind Eikeland. hvert år inneholder nye og forbedrede ele- spesielt pekt på det nære forholdet mellom - Det hersker heller ikke i år noen tvil om menter. Med seg har Eikeland et team av utdanningsprogrammene og industrien. at Karrieredagen i Grimstad er Sørlandets ivrige medstudenter, og når selve dagen største møteplass for næringsliv og studen- kommer, er mer enn 30 studenter i sving studentene velger ter, og i år er vi jo faktisk en jubilant, jubler for å avvikle arrangementet som i år vil vår ingeniørutdAnning! prosjektlederen. utgjøre ca 60 bedrifter på Dahlske videre- Jeg er også stolt og glad over at vi i år for gående skole. første gang på flere år har tatt opp like mange 5-års juBileum studenter som vi har studieplasser til, og at vi Karrieredagen i Grimstad inviterer nå til vil Bli størst, marius salthaug leder har en meget høy jenteandel. Antall studenter ved fakultetets studier i Grimstad har økt med den 5. i rekken. Det er fem år siden Kar- rieredagen ble arrangert i foajeen og stu- Best og internAsjonAl Eivind og de andre studentene fra linjefo- karrieredagen 2010 32% siste år. Vi tar dette som en bekreftelse dentkantina på UiA etterfulgt av foredrag reningene ved teknologistudiene i Grim- Marius Salthaug er i år en viktig del av på at vi har lyktes i vårt kontinuerlige arbeid med Drillo på Luftslottet. stad stortrives på Dahlske, og håper at Karriereteamet, og 4. klasse indøkstu- for å fornye fag og studieprogrammer. - Vi smeller nok til med ei stor bløt- Universitetets nye Campus i Grimstad har denten fra Kristiansand setter seg mer kake til deltakere og studenter, avslører tatt høyde for å arrangere Norges største enn gjerne i førersetet for å lose en siste kArrieredAgen – viktig møtePlAss Eikeland. Programmets rammer legges møteplass i januar 2011. Karrieredag på Dahlske i havn før ar- Avslutningsvis vil jeg ønske alle lesere riktignok over samme lest som i fjor, med - Over 100 bedrifter bør UiA være i rangementet i 2011 går av stabelen på velkommen til Karrieredagen, som nå har presentasjoner og korte foredrag i UiAs lo- stand til å trekke til Grimstad på ny cam- UiAs nye Campus i Grimstad. Marius blitt en etablert regional møteplass mellom kaler i Grooseveien fra lunsj til kl 14.00, pus, for vi ønsker at våre studenter skal er opptatt av å bære arrangementet vi- skoleelever, foreldre, studenter, universi- hvorpå alle beveger seg over til Dahlske kunne velge blant de mest interessante be- dere og sørge for at ingeniør- og øko- tet, industri, offentlig virksomhet og andre videregående skole og hyggelig nettverks- driftene som landet har å by på. Ja, vi skal nomistudenter på UiA får et forsprang interesserte. Samtidig takker jeg arrange- bygging med alle bedriftene på jakt etter sågar prøve å tiltrekke oss bedrifter fra ut- på sin karriere allerede før de er ferdig- mentsgruppen for den store og entusiastis- nye hoder. landet også, avslutter Eivind Eikeland. utdannet! ke innsatsen, og sist men ikke minst, våre TALK TO US ABOUT trofaste sponsorer og samarbeidspartnere som bidrar sterkt til å realisere dette flotte CAREER OPPORTUNITIES arrangementet! AnsvArlig utgiver: redAksjon: oPPlAg 80.000 universitetet i Agder indøk sør, Bjelken, stein Bergsmark og lAYout: guribye design Hilsen Frank Reichert, dekanus ved Fakultet for teknologi og realfag Pål grandal trYkk: Agderposten trykk As Fakultet for teknologi og realfag
  3. 3. utviKler ny pOrtal fOr vg nett 4 – www.uia.no ikt Karrieredagen 2009 Karrieredagen 2009 ikt www.uia.no – 5 norges mest besøkte nettavis setter sin lit til fire eminente iKt-studenter for å utvikle ny reiseportal. prosjektet vil bidra sterkt til vgs videre opptur på nett! Av stein BergsmArk og Pål grAndAl (Foto) - Nå er prosjektet ferdig, og vi har demon- strert hele løsningen. I løpet av våren skal portalen settes i drift. Det blir uhyggelig spennende, avslører Christoffer Jørgen- våg entusiastisk. Det er slett ikke tilfeldig at det var nett- opp Christoffer Jørgenvåg i klasse 4IKT som i høst oppnådde kontakt med VG Multimedia og deres prosjektleder Lucas Haile Weldeghebriel. Lillesansdgutten er allerede en meget dreven webprogram- merer, som gjennom flere år har utført profesjonelle oppdrag. Sammen med klas- sekompisene Huaqiang He, Morten Røn- ning og Eirik Vika skulle de som gruppe levere et programmeringsprosjekt i faget IKT410. Etter å ha oppnådd kontakt med en av sidene til reiseportalen som er utviklet av uia studentene. selveste VG Multimedia, ble de invitert inn til Oslo i et møte med produktsjefen en gjesteforelesning gitt av Knowit Ob- I VG regner man nå med at denne nye og prosjektlederen. jectnet, har vi følt god kontroll underveis, portalen etter hvert vil bli et omfattende - Først diskuterte vi visjoner og for- forklarer Morten Rønning. nettsamfunn med tusenvis av besøkende; skjellige muligheter, og deretter hadde Eirik Vika kan fortelle at prosjektet har viktige klikk for et mediehus som ønsker vi en skikkelig brainstorming. Etter dette servert gruppa med en rekke utfordringer å sitte i førersetet i utviklingen. fikk vi i oppgave å utvikle portalen. VG underveis. - Over hele den vestlige verden opple- ønsket at den skulle bli en fullverdig del – Vi måtte f.eks. lage en stor brukerda- ver aviser at papirutgavene taper terreng, av deres internettsatsing innenfor reise- tabase, vi bygde en SMS-applikasjon og sier Morten, og de satser store ressurser på segmentet, forklarer Christoffer. integrerte vår funksjonalitet sammen med å bygge opp nettutgavene sine, for de reg- mange andre applikasjoner og tjenester ner med at hovedinntektene i fremtiden FeilFritt Produkt på VGs nettsider. Og ikke minst brukte vil komme fra nettet. Men konkurransen Studentenes ansvar har strukket seg fra vi mye tid på å definere og utføre tester på nettet er blitt veldig sterk og det som idéstadiet, via spesifikasjon til testing og for å sikre at alt ville virke som det skulle. lages må være både interessant og godt, utrulling på VG sine nettsider. Utviklingen av reiseportalen skulle bli et og må helst tilby brukerne noe mer enn - Dette prosjektet har vært en veldig feilfritt, kommersielt produkt, med høy det konkurrentene gjør. En av våre oppga- stor jobb og vi har brukt mye tid på plan- grad av sikkerhet og robusthet samtidig ver for VG er å hjelpe til med å tiltrekke leggingen. Men takket være en ny metode som det skulle være tiltalende og enkelt å nye brukere og å beholde dem, avslutter kalt ”Agile development” som vi lærte i bruke, sier Christoffer. Morten. – i løpet av våren vg netts nye reiseportal: skal portalen settes i Folk bruker stadig mer tid og penger på reising. Derfor har VG en reiselivsdel på sin hjemmeside med artikler, reiseblogger og annen informasjon. I tillegg har VG Multi- drift. det blir uhyggelig media laget et enkelt rammeverk for en nettportal, med en del grunnleggende funksjo- ner. Her kan brukerne logge seg inn og ut, de kan se på eller oppdatere sin brukerprofil spennende. og de kan legge inn reisebrev. Studentenes oppgave var å utvide dette rammeverket til et fullt nettsamfunn med mange nye funksjoner, som stedsinformasjon, anbefalinger, Christoffer Jørgenvåg værvarsel, reisetips, reisebrev, tips via SMS osv. vg Multimedia: > Fakta iKt-studentene bak vg netts nye reiseportal f.v. Morten rønning, eirik vika, Christoffer Jørgenvåg og Huaqiang He. > Fakta prOffe Studenter leverer varene! studentene master ikt - prosjektfag - Vi er kjempefornøyde med studentene og - Dessuten har det vært enkelt og greit om ikt-studiet fra første semester den jobben de har gjort, sier Lucas Haile å samarbeide med dem, fortsetter Weldeg- Weldeghebriel, som er prosjektleder i VG hebriel. - Den nye studieplanen er bra. Det er Høsten 2008 ble det iverksatt en ny studieplan for Nett. - De har vært meget profesjonelle, rett kjempekult med slike prosjekter. - Vi Master IKT ved fakultet for teknologi og realfag i - Vi driver jo Norges største nettavis og og slett som vanlige konsulenter. De har kunne gjerne hatt denne blandingen av Grimstad. Den viktigste endringen er innføringen trenger stadig videreutvikling og innova- gjort hele jobben fra A til Å, det eneste teori og prosjekt tidligere i studiet. Det av prosjektfag helt fra første semester. Studentene sjon for beholde ledelsen. Derfor har det som gjenstår for oss er en liten finpuss. er prosjektarbeidet som engasjerer oss kan nå velge et problemområde og videreutvikle vært nyttig å komme i kontakt med en så Det som VG Multimedia ruller ut kom- mest, og det er der vi legger inn mest dette over fire semestre gjennom prosjekter som dyktig studentgruppe. De er unge og har mersielt må være 100 % perfekt. tid. Og vi lærer enormt mye. bygger på hverandre, til og med masteroppgaven. spennende og morsomme ideer og kommer - Vi har sett at denne gruppen leverer I prosjektfagene skal studentene arbeide med rele- hele tiden med kreative løsninger. Og det varene, og derfor kan vi absolutt tenke oss Christoffer, Morten, vante problemstillinger, helst i tett samarbeid med er kreativiteten vi hele tiden må spille på å fortsette samarbeidet, avslutter Weldeg- Eirik og Huaqiang næringslivet, og de skal i stor grad bruke industri- når vi skal utvikle nett-tjenester som folk hebriel. en fornøyd prosjektetleder i vg Multimedia elle utviklingsverktøy og prosesser. vil bruke. lucas Haile Weldeghebriel.
  4. 4. 6 – www.uia.no næringsliv Karrieredagen 2009 fant sko som passet asbjørn Benjamin Hovd tok sin bachelor i energi- og elkraftteknikk på uia i grimstad. SOMMERJOBB? etter to år i trondheim ville asbjørn Benjamin veien til Agder energi Eller hva med å skrive bachelor- eller masteroppgave for Agder Energi? En sommerjobb eller Dale+Bang Foto: Arild Danielsen Hovd tilbake til Sørlandet. en prat med repre- studentoppgave kan være inngangsbillett til drømmejobben. Agder Energi er et av landets største kunne du tenke deg å jobbe i et av landets mest spennende energikon- sentanter fra agder energi på næringlivsdagene sern etter endt utdannelse? det finnes flere veier inn. energikonsern med høye mål for årene som kommer, og det har kanskje du også? Vi har behov på ntnu sist vinter satte hjulene i gang. nå stor- 1: sommerjoBB Flere selskap i Agder Energi er på jakt etter dyktige studenter som kan vikariere i for flinke og ambisiøse medarbeidere innen en rekke spennende fagområder, som vann, vind, trives trønderen som prosjektingeniør i agder sommermånedene. Agder Energi kan tilby et godt faglig og sosialt opplegg for som- mervikarene. Dette er en god mulighet til å skaffe seg kontakter og bli kjent i konser- varme, energisalg, bredbånd og energitilknyttede tjenester. Se aejobb.no. energi nettkonsult. net. Kontakt oss på standen for mer informasjon. Søknadsfrist for sommerjobber er 1. mars. Følg med på aejobb.no - Jeg er strålende fornøyd! Jeg tok inge- - vær konkret! 2: BAchelor- og mAsteroPPgAver niørutdanningen ved UiA i Grimstad, og Asbjørn Benjamin hadde sin første ar- Flere nyutdannede har fått tilbud om jobb i Agder Energi etter å ha skrevet oppgaver På vår stand under Karrieredagen i Grimstad kan du bli kjent med konsernet og finne ut hvilke ville gjerne tilbake. Når muligheten bød beidsdag i AE Nettkonsult i juli. Nettkon- tilknyttet virksomheten. Vi har en rekke ulike problemstillinger vi ønsker hjelp fra stu- seg var det bare å slå til, forteller Asbjørn sult er et RIF-godkjent rådgivende inge- denter til å løse, også for studieretninger utenfor ingeniørfaget. Vi presenterer oppgave- muligheter DU har i Agder Energi. Vi gleder oss til å treffe deg! Benjamin. niørfirma som tilbyr tjenester innenfor tekstene til høsten, men allerede nå kan du melde din interesse. Ta kontakt med oss på fagområdene elnett, energi, elsikkerhet og standen for å skrive deg på mailinglisten. Så kontakter vi deg når oppgavene er klare! Positiv Beliggenhet andre tekniske tjenester. I løpet av ingeniørstudiet i Grimstad la - På min avdeling, Elnett, jobber jeg han flere ganger merke til Agder Energi. primært med nettanalyser for Agder Ener- > karrierefakta: Men det var først da han tenkte å reise sør- gi Nett. I tillegg jobber jeg også litt med over igjen, etter fullført mastergrad innen prosjektering av nye anlegg. Arbeidsopp- Asbjørn Benjamin hovd Energi og Miljø ved NTNU, at Agder gavene er spennende og varierte, og jeg Energi slo inn som en virkelig potensiell får brukt mye av den faglige bakgrunnen 28 år, født og oppvokst i Trondheim, bor nå i Grimstad arbeidsplass. min, forteller Asbjørn, som har følgende 2002-2003: Forkurs, ingeniørutdanningen, UiA Grimstad - Flere selskap i Agder Energi hadde råd til nyutdannede jobbsøkere: 2003-2006: Ingeniør/bachelor i Energiteknikk, Energi og Elkraftteknikk, arbeidsoppgaver hvor jeg kunne bruke - Du må tørre å være konkret med hva UiA Grimstad kompetansen min. I tillegg talte det posi- du har lyst til å jobbe med. Og er det et 2006-2008: Sivilingeniør/Master i Teknologi Energi og Miljø, Elkraftteknikk, tivt at de hadde stort avdelingskontor på område du er spesielt flink på, så fremhev NTNU Trondheim Stoa i Arendal, sier Asbjørn Benjamin, det. Vær frampå, oppfordrer Asbjørn. 2008- : Prosjektingeniør Agder Energi Nettkonsult som bor i Grimstad.
  5. 5. 8 – www.uia.no dAtA Karrieredagen 2009 Karrieredagen 2009 dAtA www.uia.no – 9 01000111 01100101 01100101 01101011 01110011 01010010 01110101 01101100 01100101 01010101 01101001 01000001 geeKS rule! datastudentene på uia foretrekker å bli kalt geek fremfor nerd. under et etterlengtet studiebesøk hos Microsoft i uSa, ble de sågar overbevist om at ”geeks rule”. Av Pål grAndAl og kristiAn WAAlen, morgAn konnestAd (Foto) - Vi på datateknikk og drift har lenge sit- tet med et ønske om å dra til USA for å bli kjent med verdens største merkevarenavn i vår fantastiske dataverden. Men det var først i fjor, etter å ha lest om tidligere HiA- student og gründer Frode Kristensen i kar- riereavisa, at vi tok steget fullt ut, forklarer en av ”geekene” blant UiAs datastudenter, Kristian Waalen. - Ja, Frode Kristensen, gründeren av da- gens Objectnet og sivilingeniør på tre år, sitter i dag med kremjobb på Microsofts hovedkontor i Redmond, Wahsington, så dit måtte vi selvfølgelig dra. Vi fikk vår eminente lærer Morgan Konnestad til å kontakte Frode, og slik ble grunnsteinen for turen lagt tidlig, utdyper Waalen. minneverdig Mangeårige studiekoordinator på UiA Mor- gan Konnestad har vært på en rekke studie- turer med studenter, og sist han var i USA på studietur, var 11. september, 2001. Turen med dataklassen høsten 2008 ble ifølge Konnestad minneverdig av helt an- dre årsaker. - Vi besøkte jo flere gigantselskaper, blant dem Cisco Systems’ hovedkontor i San Francisco. Cisco Norge stilte med norsk representant for å ta i mot oss i USA, og jeg har aldri vært med på et lignende be- søk, eller en så vellykket studietur, poeng- terer den entusiastiske datalæreren. microsoFt, nintendo, digiPen Microsoft Surface er et 30-tommers stort bord touch screen pc og litt av et lektøy for de lekelystne. Foruten nevnte Microsoft og Cisco Sys- tems var det for flere av studentene en drøm sløre at den nye Transformers-filmen er forbedre samfunnet ved hjelp av teknologi. som gikk i oppfyllelse da de endelig kunne utrolig kul! - I fjor utviklet vi en applikasjon som avlegge spillgiganten Nintendos hoved- kunne registrere CO2-kvoter. Vi kom på 3. kvarter et besøk. hovedProsjekt og imAgine cuP plass i landsfinalen i Oslo, forteller Waalen - Ja, de lå gunstig nært Microsoft i Med innfridde forventninger og masse inspi- og avslutter slik bare geeks kan. delstaten Washington, både Nintendo og rasjon er 3.klassestudentene snart i gang med - Mens vinneren av konkurransen var ute spillprogrammeringskolen Digipen lå rett hovedprosjektene sine, og for noen av dem, og koste seg og festet, så satt vi tilbake på Japansk nintendo-representant og iKt i utkanten av Microsoft Campus, forklarer deriblant Kristian Waalen, blir det også i år hotellrommet sammen med to NTNU-stu- masterstudent Christian auby foreviget hos Kristian Waalen. deltakelse i den årlige Microsoft-konkurran- denter og spilte dataspill på egne nettverk vi spillgiganten nintendo. Studieturen langs USAs var skredder- sen Imagine cup – en datakonkurranse for å hadde med oss. sydd for en hvilken som helst datastudent med barndomsfingrene forankret i tastatu- > Fakta rer og joysticks. I San Francisco falt det derfor helt naturlig å oppsøke Lucas Art og dette er microsoFts imAgine cuP: Industrial Light Magic, to selskaper som Årlig konkurranse som inviterer unge teknologer fra hele verden til å hjelpe å løse lager spesialeffekter innenfor film. noen av verdens tøffeste utfordringer ved hjelp av teknologi. Det er primært en soft- - De har laget alt til Indiana Jones og waredesign-konkurranse som utfordrer elever og studenter til å sende inn sine softwa- Iron Man, kan Waalen fortelle og kan av- reløsninger på spesifikke problemstillinger/temaer. Konkurransen startet i 2002 og hadde i 2008 over 200 000 deltakere fra over 100 land. nerd: uiA-studentenes vei til FinAlen i egYPt: Nedlatende slangbegrep. Omtaler en Sender først inn en rapport til vurdering. Blir de plukka ut, så inviteres laget inn til person som til tross for gode tekniske Oslo og er med i landsfinalen på forsommeren. Den som vinner i Oslo, blir invitert til eller vitenskapelige evner, er generelt verdenskonferansen i Egypt i juli. tilbaketrukket/beskjeden. studieturen i tAll geek: 16 datastudenter Highway 1 mellom Seattle og Los Angeles En ekspert på teknologi generelt og data- 1 studiekoordinator/lærer 3200 km på 12 dager maskiner spesielt. datastudent og medlem av reisekomiteen Marley 3 leiebiler (SUV) 3 dagers kjøretur fra Seattle til San Fran- Oversatt fra wikipedias wiktionary Singarajha her sammen med frode Kristensen, 12 dagers tur cisco i strekk Kristian Waalen er geek i ordets rette forstand. Her i sitt rette element - på hybelen flankert av all ver- tidligere Hia-student, nå ansatt på Microsofts dens datautstyr og gadgets. hovedkontor i redmond, Washington. iKt-student Christian auby på besøk hos intel, prosessor-produsent i Silicon valley, uSa.
  6. 6. 10 – www.uia.no Biologi Karrieredagen 2009 Karrieredagen 2009 Biologi www.uia.no – 11 ren, SKJær ”tundra” for den entusiastiske biologistudenten Siri lie Olsen er finse høyfjellet på toppen siri På toPPen Av sAnddAlsnuten. Hallingsskarvet til høyre i bakgrunnen. Siri har alltid vært oppriktig glad i naturen. nøtterøy-jenta var første gang på finse i fjor vinter. etter å ha blitt inspirert av sin veileder av Bergensbanen. for internasjonale på uia tok hun turen opp og hørte på forskere som presenterte forskning fra finse. (det elektriske gjerdet mot sauer er drevet av et solcellepanel.) forskere er den anerkjente forsknings- stasjonen på finse rene, skjære tundraen. BAkterieknoll (nodul) På røttene til reinmjelt. Siris oppgave var å finne ut om det var noen sammenheng mellom antall noduler og erteplanters størrelse og vekst. Hun ville også finne ut om disse egenskapene forandret seg langs en høydegradient på 100 m. to arter, reinmjelt og setermjelt, ble sam- menlignet, og planter på 1450 m ble sammenliknet med planter som vokste 1550 m over havet. nter ier og høyfjellspla - Undersøke sa mlivet mellom bakter på Finse. aen” er viet på den norske ”tundr r å få en - Siri s 40 forskningsdøgn fo . Men hun gjør det til et smalt botanisk felt t fungerer. dan hele økosysteme større forståelse for hvor ReSUltat: til bacheloroppgaven, so m ble innlevert i Siri fata nt da e skrivingen k data til å begynn desemb er. Hun fant også no steroppgave. på sin fremtidige ma FeltArBeid med siri På sAnddAlsnuten. forskningsstasjonen på finse tiltrekker seg forskere fra hele verden. uiO og uiB eier og driver – men utenforstående kan komme og bo og forske. Siri var på finse fire ganger i sommer, og må opp en tur til sommeren 2009 for å supplere noen data. for internasjonale forskere på jakt etter tundra og arktiske strøk er høyfjellet på finse et suverent alternativ; bl.a. pga. kraftig reduksjon i reiseutgifter. > Fakta siris jobbmuligheter: Miljøvernkonsulenter i privat og offentlig sektor, forskerstillinger og lærerstillinger. Oljeindustrien trenger også miljøkonsulenter, for det blir mer og mer fokus på miljø, og det betyr arbeid for biologer. I firmaer som kartlegger biologisk mangfold eller biolog i klimaforskning. Veilederen til Siri, Sylvi M. Sandvik, har f.eks. forsket på hvordan klima-endring virker på plantelivet. Dette driver for øvrig forskere mye med på Finse. visste du at: I 1982, da George Lucas lagde den andre filmen og femte episoden om Star Wars, ble Finse brukt som sted for en kampscene der opprørsalliansen blir angripet på deres vegetAsjonsAnAlYsene krever en sterk rYgg. Siri har fått svar på de spørsmålene hun stilte seg da reinmjelt På 1554 m høYde. Siri har funnet ut at det er liten sammenheng mellom antall bakterieknol- nøYAktig oPPmåling Av BlAdstørrelse. Man må velge noe smalt å forske på hvis ikke blir det uover- hemmelige tilholdsted på planeten Hoth, og Finse ble spesifikt valgt for dens passende hun begynte på oppgaven og har nå fullført sitt første forskningsarbeid. Hun ser fram til å gå videre med ler og vekst hos setermjelt og at disse egenskapene endres lite langs høydegradienten hun undersøkte. kommelig. dataene Siri har samlet inn på finse er mer enn nok tema for masteren. Siri kunne egentlig snølandskap som var ideelt for scenen. neste spørsmål i sitt masterarbeid. dette vil handle om hvorvidt andre fjellplanter har fordel av å vokse i for reinmjelt, derimot, som vokser under skrinnere forhold og helt i ytterkant av sitt geografiske utbre- begynt å skrive på denne nå, men må ha noen kurs 4.året først. Masteren i biologi planlegger hun å ta nærheten av nitrogenfikserende erteplanter, en problemstilling som hittil er lite undersøkt i fjellområder. delsesområde i norge, er det en klar sammenheng mellom antall noduler og plantenes størrelse. på universitetet for miljø- og biovitenskap (uMB) på Ås.
  7. 7. 12 – www.uia.no mAtemAtikk Karrieredagen 2009 Karrieredagen 2009 mAtemAtikk www.uia.no – 13 KJappe i Matte uia-studenter er ikke som andre studenter. ingen andre steder har matte- mentor-prosjektet til svenskene farid og ismail hatt en kjappere oppstart enn på uia. Av Pål grAndAl (tekst og Foto) - Der vi har vært involvert i leksehjelp- ordningen i Norge og Sverige, har UiA i Grimstad hatt definitivt hurtigst oppstart og volum, skryter Göteborg-studenten Ismail Pelaseyed. - Det skyldes fremfor alt at UiA-studen- tene og elevene på Dahlske har tatt utfor- dringen på strak arm. Og så har det vært et godt støtteapparat, føyer Farid Nolen til. enestående Formidling Ismail og Farid har med sine enestående formidlingsevner i faget alle elsker å hate, startet tilnærmet en vekkelse i Norge og Sverige. Etter å ha turnert på NHOs kunn- skapsturne har over 6000 elever i 22 byer nytt godt av de to svenskenes glødende en- de svenske studentene farid nolen og ismail pelaseyed (t.h) har tatt turen til grimstad to ganger på få uker. gasjement for matte. - I Matematikken trener man opp evnen Tekniske høgskole. den berømmelige aha-opplevelsen, og den til å analysere, tenke logisk, generalisere, - Du kan f.eks. ikke tro at du kan sitte på opplevelsen vil garantert gi mersmak!! se strukturer, se sammenheng i komplekse sofaen og se tre tenniskamper på tv og inn- systemer, forklarer Ismail energisk og tref- bille deg at det vil gjøre deg god til å serve insPirert fer rett hjem hos de tilhørende studentene - du må faktisk ut der og trene og terpe for I november har de to populære svenske og elevene i auditoriet på Universitetet i at du skal lykkes. Det byr på motstand i master-studentene vært to ganger i Grim- Grooseveien. form av svetting og trening å bli god i ten- stad med to ukers mellomrom, og de har nis– slik er det også i matematikken, istem- inspirert både UiA-studenter og Dahlske- helsestudio For hjernen mer Ismail Pelaseyed. elever i Grimstad. – Matematikk er et helsestudio for å bygge - Du kan trene til å bli hva som helst, uan- - Det er lett å bli inspirert av Ismail og opp muskler i hjernen. Ingen er fødte ge- sett hvilke mål og drømmer du har. Kjem- Farid også, sier UiA-student og en av flere nier, alle kan trenes til å bli bra, fremholder per du hardt nok, så lykkes du! Fortsett å primusmotorer på UiA, Christoffer Jør- Farid Nolen, egentlig student på Chalmers kjempe til det sitter, for det er først da du får genvåg. Masterstudenten fra Lillesand har virkelig trykket prosjektet til sitt bryst og ser for seg sin egen Møglestu videregående skole som neste skole ut etter at Dahlske er uia-studenter og dahlske-elever opplevde Matematikk-formidling det virkelig svingte av. blitt innarbeidet. det byr på motstand i form fiksa på finans av svetting og trening å bli god er du blant dem som ikke helt skjønner deg på finanskri- sa? Cecilie Sjøberg går andreåret på matematisk finans i tennis– slik er det også i og er fullstendig finansfiksert. farid og ismail garanterer at man må trene for å bli god i matematikk. matematikken! Av trine engelAnd (tekst og Foto) for de som vil studere økonomi, samtidig som de gjerne vil lære litt mer matematikk, - Dette er en utdannelse som ikke så mange mener Cecilie. Matte byr alltid på problemer har, og det er utrolig bra å kunne noe som ikke alle kan, mener Cecilie. - Jeg gleder meg til siste semester, for da trenger økonomer med mYe mAtemAtikk Cecilie Sjøberg må sies å ha valgt et studium som passer i tiden. Men når Julie og Karine pre- - Vi skal bli gode i matte, og det at vi er det bare finansfag, derav to masterfag i Fridthjof Ollmar har ansvar for sikrings- løser problemene i fellesskap gjør at vi finans, og det ser jeg virkelig frem til. handler i Agder Energi. Hans jobb er å finne - I EFH går finansielle beslutninger hånd Da bør du vurdere studiet i matematisk fi- senterer sine problemer for virkelig lærer matte, tror de to. - Jeg vil jo tro at jeg har et fortrinn på optimalt tidspunkt for kjøp og salg av frem- i hånd med beslutninger vedrørende den nans, mener Fridthjof Ollmar. sine mattementorer på uia arbeidsmarkedet når jeg kan vise til at jeg tidig kraftproduksjon for å håndtere risiko fysiske produksjonsplanleggingen. Øko- blir det som regel ei løsning. dette er mAttementor- har så mye matematikk også. Det er mange og maksimere inntekten for Agder Energis nomer, hydrologer og ingeniører jobber cecilies joBBmuligheter Prosjektet På uiA: som utdanner seg innen økonomi, så da er eiere. Ollmar jobber i Energiforvaltning og sammen. Modellutvikling skjer kontinuer- Tanker om videre studier og jobbmulighe- UiA-studentene har tatt initativet til å føl- det jo en fordel å kunne skille seg litt ut. handel (EFH), og han har doktorgrad i ma- lig, og i så måte er en sterk kvantitativ bak- ter i etterkant har Cecilie, men ingenting er - Men det er slett ikke uvanlig at vi trenger ge opp elever ved Dahlske videregående Matematisk finans er et ypperlig studium tematisk finans: grunn nødvendig. Økonomer med fordyp- helt bestemt ennå. hjelp av jentene for å komme i mål, forkla- skole i matetmatikk. En gang i uka møtes ning i matematikk har et klart fortrinn i vårt - Jeg har lyst å ta en mastergrad, men rer mattementor Christoffer Jørgenvåg. de på Universitetet for å løse matematikk- miljø, understreker Ollmar. vet ikke helt hvilken type, om det blir litt - Vi lærer masse matematikk av å lære problemer i fellesskap. Foreløpig er det > dette er matematisk finans - Matematikk har de seneste årene blitt mer generell økonomi eller spesialisering bort og samarbeide om problemløsinga, to klasser på ulike alderstrinn på Dahlske Universitetet i Agder startet høsten 2007 et nytt treårig studium i matematisk finans. en stadig viktigere ingrediens på en rekke innen finans. Jeg vet heller ikke helt hvor føyer han til. som mottar tilbudet, men med 18 mento- Studiet gir solide kunnskaper innenfor økonomi og finans og et godt grunnlag i ma- av økonomenes fagområder. Ønsker du å jeg vil ta den, har litt lyst til å dra utenlands, De to videregående-elevene Julie Ber- rer blant UiA-studentene parat til å ønske tematikk og statistikk. Endt studium åpner for arbeid både i det private næringsliv jobbe med risikostyring, kapitalforvaltning men får se når den tid kommer. Spørsmål mudez og Karine Bragvin Skagestad (t.h) nye ”problemer” velkommen, er det mye innenfor bank, forsikring og kapitalforvaltning og i industri som har forsknings- og ut- porteføljestyring eller andre sentrale områ- om drømmejobben er vanskelig å svare på, er sikre på at de kommer til å studere ett el- som tyder på at det vil bli rom for flere viklingsavdelinger. I kombinasjon med praktisk pedagogisk utdanning vil studiet være der innenfor bank og finans? Virker finans- siden det ennå er en stund til jeg er ferdig. ler anna med realfag, derfor har de ett mål elever fra så vel Dahlske som andre vide- et godt grunnlag for undervisning. Det er mulighet til å gå videre på en mastergrad funksjoner i større foretak som en spennen- Men det må være en jobb hvor jeg får utfor- for øye når de tar spaserturen over til UiA. regående skoler på Agder. Mattementorene fra uia får masse å gruble over når dahske-elevene Julie og Katrine stiller spørsmålene. innenfor både økonomi, finans og matematikk. de jobbmulighet? Ønsker du å skjønne mer dret meg selv, og virkelig brukt det jeg har av hvordan finansielle markeder fungerer? lært på skolebenken.
  8. 8. 14 – www.uia.no WWW.jentemAgnet.no Karrieredagen 2009 Karrieredagen 2009 WWW.jentemAgnet.no www.uia.no – 15 flere Jenter Med ”JenteMagnet” teknologi- og ingeniørutdan- ningene på universitetet i agder ønsker seg flere jenter. Sørlandsindustrien likeså. agder-jentene koser seg på luftslottet under fjorårets Jenter og teknologi-arangement. nettstedet ”Jentemagnet. no” er navnet på samar- nesten fordobling på fire år! I 2004 studerte 141 jenter på ingeniør- og ne for å klare opptakskravene best, nem- beidsprosjektet som til de teknologiutdanningene på UiA i Grim- lig matte og fysikk. Jenter, i motsetning grader trekker på jentene. stad. Nå studerer 250 jenter på tilsvaren- til guttene, er mer målbevisst, strukturert i de studier. Det er nesten en fordobling på sin tilnærming til disse vanskelige fagene Av Pål grAndAl (tekst og Foto) fire år. i skolen. Med dette som bakteppe har vi Denne oppsiktsvekkende økningen rettet vårt markedsføringsarbeid inn mot - Jentemagnet er et prosjekt i sin helhet dre- gjør at jenteandelen totalt sett på inge- jentene. Og vi har lyktes til de grader. I vet av jenter, forklarer Siri Karlsen, en av de niør/teknologistudiene i Grimstad for 2008 er andelen jenter 20% for andre året fire UiA-studentene i prosjektet. tiden er 20%. Jentemagnet.no er en vide- på rad, sier Pål Grandal, Markeds- og re- - Målgruppen vår er jenter, og samar- resatsing av den prisbelønte teknologiske krutteringsansvarlig ved Fakultet for tek- beidsaktørene våre er også jenter – det vil si opplevelsesdagen ”Jenter og teknologi” nologi og realfag. kvinnene i industrien, utdyper Siri. og har som målsetting å øke jenteande- len på så vel UiA som i den sørlandske ForBilde For reAlFAgs- nY vri industri. ”Jenter og teknologi” har i flere sAtsing i norge Ved hjelp av VRI-prosjektet i Agder (vir- år vært et svært vellykket samarbeidspro- Kunnskapsdepartementet noterte seg al- kemidler for Regional FoU og Innovasjon) sjekt mellom UiA, NHO, NITO, TEKNA lerede i 2007 resultatene ved UiA i Grim- og industrien vil nettportalen Jentemagnet og NAV, og nevnte aktører er naturligvis stad, og i fjor ble UiA invitert av Kunn- bli UiAs og sørlandsindustriens nye rekrut- med videre inn i jentemagnet.no-satsin- skapsdepartementet til et realfagsseminar teringsvindu mot jenter i primært videregå- gen sammen med VRI Agder. for å dele de gode erfaringene og resulta- ende skole. tene tilegnet tiltaket jenter og teknologi. - Jentemagnet er en videreføring av det neglisjert målgruPPe 23. mars i fjor ble for øvrig også Jenter og mangeårige arrangementet ”Jenter og tekno- - Jenter som målgruppe har i en årrekke teknologi tildelt Agders Likestillingspris logi”, forteller Marthe Ingeborg Bihli, en av ofte vært neglisjert av ingeniørutdannin- for 2007. Jenter og teknologi mottok også de øvrige premissleverandørene for den nye gene - et paradoks, i og med at jentene er hederlig omtale i den velkjente Stjernø- jentesatsingen. de som innehar de nødvendige kvalitete- rapporten, som kom ut våren 2008. - Jenter og teknologi er nå gått fra å være klar en enkeltstående teknologisk opplevelsesdag på campus i Grimstad, til å bli en kommuni- kasjonskanal med utgangspunkt i jentemag- Lokomotiv - Foto: Monica Larsen net.no, kan Marthe forklare. kult nAvn - Jentemagnet synes vi for øvrig er et kult navn på nettstedet, istemmer Siri. - Navnet uttrykker den helt naturlige til- trekningen mellom jenter og teknologi, og så føler jo faktisk vi at det er en god del kvin- nelige ingeniørstudenter akkurat nå, så sånn sett er jo UiA litt ”jentemagnet” om du vil, for oss? utdyper hun entusiastisk. BroBYgger - En viktig rolle for jentemagnet.no blir å bygge bro mellom de kvinnelige studentene på UiA og de kvinnelige rollemodellene som jobber i industrien. Mentorordninger mel- lom student og rollemodell samt etablering av møteplasser og hospiteringsordninger med industriens aktører er tiltak vi har planer om å få til, forklarer mekatronikkstudent og tidligere frisør Aud Elise Carlsen. - Som man skjønner så blir jentene enga- sjert i prosjektet noe mer enn en ren innholds- leverandør til portalen jentemagnet, teamet blir fremfor alt en kjærkommen bidragsyter til det prisbelønte arrangementet ”Jenter og teknologi” som UiA vant Agderrådets like- Jentemagnet-teamet aud elise Carlsen, Siri Karlsen, Marthe ingeborg Bihli og Silje Wang Jensen har et travelt vårsemester foran seg med studier og jenterekruttering. Vil du vite mer? Gå inn på nettsidene våre stillingspris for i www. jobbikrusesmith.no > dette er vri Agder våg-jenter – hvor er dere nå? 2007, bedyrer jen- tene og legger til. - Så skal man Programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) VRI Agder er finansiert av Norges forskningsråd, Aust-Agder Vi har en fremtid til deg. ikke se bort fra at er Norges forskningsråds særskilte satsing på forskning og inno- fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Innovasjon Bildet som er brukt som illustrasjon på var til stede og tok selve signaturbildet Jentemagnet blir å vasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innova- Norge. Målene for VRI Agder er å: Kunnskapsdepartementets strategidoku- til ”Jenter og teknlogi” - Våg-jentene i finne på alt fra ut- sjon og verdiskaping i regionalt næringsliv. Dette skal skje ved • Bidra til å øke verdiskaping i næringslivet ment ” Felles løft for realfagene”, ble tatt strekkmaskinen i maskin-laben på UiA er danningsmesser til å stimulere til økt samhandling mellom FoU-institusjoner, be- • Øke kvaliteten på samhandlingen og kunnskapsutviklingen av tre blide Vågsbyd-jenter da de besøkte dermed også selve bildet på siste års so- videregående sko- drifter og regionale myndigheter, og å knytte tette bånd til andre mellom næringslivet og det regionale universitetsmiljøet ”Jenter og teknologi”- arrangementet i lide jenterekruttering til ingeniørstudiene i ler utover vinteren nasjonale og internasjonale nettverks- og systemvirkemidler som • Analysere hvordan ulike typer av kunnskapsutvikling og læ- 2005. Vi ønsker å komme i kontakt med Grimstad. Jentene oppfordres til å ta kon- og våren frem til Arena, Norwegian Centres of Expertice (NCE) og Regions of ring bidrar til økt innovasjon og verdiskaping på Agder dere! takt med oss på www.jentemagnet.no. En www.jobbikrusesmith.no søknadsfristen 15. Knowledge. Kristian Hansen fra Norsk Industri hyggelig overraskelse venter dere! april.

×