Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zrównoważony rozwój regionalny<br />Główne tezy<br />
Zróżnicowanie terytorialne rozwoju Polski<br /><ul><li>Polska jest państwem o umiarkowanym terytorialnym zróżnicowaniu roz...
Rosnące zróżnicowanie jest nieuniknionym rezultatem szybkiego rozwoju Polski, którego „lokomotywami” są metropolie.
Oprócz tradycyjnych osi zróżnicowania poziomu życia - między miastami a obszarami wiejskimi oraz między wschodem a zachode...
Nowe osie nierówności<br />Źródło: M.Smętkowski, B. Jałowiecki, G, Gorzelak. Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropoli...
Na czym polega wyzwanie? Model polaryzacyjno-dyfuzyjny<br /><ul><li>Wyzwanie polega na tym, aby dopuszczając do krótkookre...
W planowaniu polityki rozwojowej celowe jest przyjęcie nowego rozumienia spójności, które powinno się ujmować w kategoriac...
Szansa relatywnie biednych obszarów polega przede wszystkim na tworzeniu własnego potencjału rozwojowego, a także na funkc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zrównoważony rozwój regionalny - Mikołaj Herbst

800 views

Published on

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w ramach projektu Foresight Obywatelski realizuje cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Poruszane będą tematy globalizacji, technologii, przyszłości obywatelstwa, wartości i postaw w społeczeństwie.

17 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie "Obywatelska Polska 2030", na którym członkowie Zespółu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów zaprezentowali Raport "Polska 2030".

Cykl spotkań jest częścią projektu Foresight Obywatelski, którego ogólnym celem jest stworzenie warunków do myślenia o rozwoju sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w dłuższej perspektywie. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" chce w ten sposób zapoczątkować proces wspólnego zastanawiania się w gronie liderów środowiska nad zmianami w otoczeniu sektora - zidentyfikować je, zastanowić się, w jaki sposób będą wpływać na jego funkcjonowanie, rozważyć jakie wyzwania ze sobą niosą. Chce zachęcić do grupowej refleksji na temat przyszłych działań i dalekosiężnych celów zarówno poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i sektora w całości.

Projekt stanowi platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i propozycji, dającą możliwość wspólnego namysłu dla obecnych, ale - co szczególnie ważne - także przyszłych liderów środowiska, nie tylko z Warszawy, ale także spoza niej. Foresight Obywatelski jest pierwszym tego typu projektem zogniskowanym ściśle na polskich organizacjach pozarządowych.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zrównoważony rozwój regionalny - Mikołaj Herbst

 1. 1. Zrównoważony rozwój regionalny<br />Główne tezy<br />
 2. 2. Zróżnicowanie terytorialne rozwoju Polski<br /><ul><li>Polska jest państwem o umiarkowanym terytorialnym zróżnicowaniu rozwoju, ale nierówności w naszym kraju mają tendencję do powiększania się.
 3. 3. Rosnące zróżnicowanie jest nieuniknionym rezultatem szybkiego rozwoju Polski, którego „lokomotywami” są metropolie.
 4. 4. Oprócz tradycyjnych osi zróżnicowania poziomu życia - między miastami a obszarami wiejskimi oraz między wschodem a zachodem kraju - znaczenia nabierają nowe wymiary nierówności: przewaga metropolii nad regionami peryferyjnymi oraz kontrasty jakości życia wewnątrz dużych miastach.</li></li></ul><li>Tradycyjne zróżnicowanie terytorialne rozwoju Polski<br />Podział na Polskę Wschodnią i Zachodnią: Różnice – na korzyść zachodnich regionów – dotyczą wyposażenia w materialną infrastrukturę – drogi, koleje, kanalizację. Odmienne są także struktura regionalnych gospodarek i rynków pracy oraz dominujące postawy i światopogląd mieszkańców. <br />Miasto–wieś: Mimo korzystnych zmian różnice w poziomie życia mieszkańców wsi i miasta są widoczne. Ale Polska wieś jest coraz bardziej zróżnicowana: problemy rozwojowe terenów, na których dominują małe gospodarstwa rolne produkujące na własne potrzeby, są inne niż na obszarach położonych w zasięgu oddziaływania wielkich miast.<br />Odsetek pracujących w rolnictwie<br />(Źródło: opr. własne na podst. danych GUS 2006)<br />. Relacja dochodów wiejskich gospodarstw domowych do dochodów gospodarstw ogółem, gospodarstw miejskich razem oraz gospodarstw wielkomiejskich w 2006 r. (%)<br />
 5. 5. Nowe osie nierówności<br />Źródło: M.Smętkowski, B. Jałowiecki, G, Gorzelak. Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce, EUROREG UW, Warszawa 2008<br />Metropolie–peryferie: Polska jest ciągle krajem w niewielkim stopniu zurbanizowanym. Wśród polskich metropolii Warszawa, Poznań i Wrocław mocno pozytywnie oddziałują na dynamikę rozwoju swojego otoczenia terytorialnego. W ostatnich latach następuje wyraźna dywergencja między obszarami metropolitalnymi a terenami położonymi z dala od wielkich miast.<br />Zróżnicowanie wewnątrz wielkich miast: Kontrasty wewnątrz wielkich miast, w tym ich aspekt terytorialny, uwidaczniają się między innymi w wynikach badań nad dochodami mieszkańców, w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, strukturze wydatków publicznych oraz statystykach przestępczości.<br />Źródło: A. Giza-Poleszczuk z zespołem, Kapitał Społeczny Warszawy, 2008<br />
 6. 6. Na czym polega wyzwanie? Model polaryzacyjno-dyfuzyjny<br /><ul><li>Wyzwanie polega na tym, aby dopuszczając do krótkookresowej polaryzacji rozwoju w Polsce, stworzyć jednocześnie podstawy do podnoszenia dochodu i jakości życia na obszarach, które dzisiaj znajdują się w relatywnie trudnej sytuacji.
 7. 7. W planowaniu polityki rozwojowej celowe jest przyjęcie nowego rozumienia spójności, które powinno się ujmować w kategoriach funkcjonalnych, a nie tylko odnosić do wyrównywania poziomu dochodów.
 8. 8. Szansa relatywnie biednych obszarów polega przede wszystkim na tworzeniu własnego potencjału rozwojowego, a także na funkcjonalnym połączeniu peryferii z ośrodkami wzrostu. Doraźna pomoc w ramach polityki redystrybucji może pełnić tylko pomocniczą rolę, ale sama nie zapewni rozwoju. </li></li></ul><li>Rekomendacje<br /><ul><li>Polityka rozwoju, która łączy konkurencyjność i solidarność terytorialną, musi mieć cztery główne priorytety: wspieranie metropolizacji, budowanie wysokiej jakości systemu edukacji, rozwój nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i tworzenie funkcjonalnych powiązań wolniej rozwijających się terenów z liderami wzrostu.
 9. 9. W odniesieniu do obszarów o znacznym udziale rolnictwa w zatrudnieniu, niezbędna jest dodatkowo lepsza koordynacja i zmiany w politykach: rynku pracy, podatkowej, społecznej oraz rolnej. Zmiany te powinny iść w kierunku ujednolicenia regulacji dotyczących mieszkańców wsi i miast oraz ograniczania narzędzi zniechęcających osoby zatrudnione w rolnictwie do pozarolniczej aktywności zawodowej.</li></li></ul><li>Zrównoważony rozwój regionalny<br />Społeczny wymiar rozwoju<br />7<br />
 10. 10. Perspektywa lokalna i obywatelska – co zależy od środowiska pozarządowego<br />Zaufanie =>mobilizacja społeczna =>rozwój<br />Edukacja jako podstawa dyfuzji procesów rozwojowych. Jakość lokalnej edukacji zależy od obywateli bardziej niż jakość jakiejkolwiek innej sfery usług publicznych <br />Dyfuzja rozwoju zaczyna się od małych projektów – boiska, biblioteki, domy kultury, miejsca spotkań.<br />Presja środowiska pozarządowego na lokalnych liderów może pomóc w priorytetyzacji celów, których lokalne środowisko nie jest w stanie osiągnąć bez pomocy z zewnątrz.<br />

×